HOFSTEDE, HUIS - GROND MAEIGRAZEN, MAEIGRAZEN OPENBARE VERKOOPING Veiling van OP STAM te Beveren. Op WOENSDAG 1 VAN JULY4857, ten 3 ure namiddag, in d'herberg den Leeuw, bewoond by sieur Gesquière in het dorp Rousbruggc-Beveren zal er openbaerlyk verkocht worden voor den ontbloot van den jarc 1837 de Maeigrazen al fyn pêerde hooi gelegen te Beveren, naby bel dorp Rousbrugge, genaemd de DOUVIE tien Gemeten, behoorende Mynheer Vanhoobroück ten Hulle, grondeigenaer feGent, verdeeld in 41 koopen. Voors nog van eene partie goed Maeigras, by 't voorgaende, groot 66 Aren, lest ontbloot door sieur Franciscus Croigny. Dit alles met den greeden gelde te betalen acn den Notaris FEYS tc Rousbrugge-Haringhe. OPENBARE VERKOOPING PATRIMON1EELE WEL BEBOUWDE EN BE PLANTE te Haringhe. en Erve TE ROUSBRUGGE-HARINGHE. Openbare Verkooping AL FYN PEERDEHOOI, TE STAVELE. MAENDAG 29 JUNI 4837ten 3 ure namiddag, ter herberg De Zwane, bewoond door de kinderen Markey, ter dorpplaets van Stavele, zal er overgegaan worden tot de openbare verkooping der naerschreven MAEIGRAZEN A- Degeene van den heer Baron PYCKE DE PETEGHEM grondeigenaer te Gent, bestaende in 4De 46 Gemeten op Beveren 2.° de 28 gemeten op Stavele; en 3.° deTorrelle, ook op Stavele. B- Die van den beer DEBIE burgmeesler ta Oostcampbestaende in 4de 6 gemeten en 2.° d» 4 gemetenbeide op Beveren. En C- Die van den heer JUSTIN DECOUSSE- MAEKER en jouXyrouw MELAN1E DECOUSSE- MAEKER, grondeigenaers te Belle: 4.° Degeene staende op 58 aren 37 centiaren, ook in Beveren pa lende zuid den Yservaert, west hetEikengemet en oost bet maeigras gebiuikt door de wed. Lepée, cn 2.° da geene staende op 43 aren 78 centiaren palende ook zuid den Yser, oost het maeigras van joufv. Liefhooghe, noord het land gebruikt by dezelve wed. Lopée, en west bet maeigras gebruikt by Louis Desmylter. Dit voorden ontbloot van dezen jarc, verdeeld in koopen als naer gewoonte, en alles pomptant te be talen in handen vaD den Notaris CAPELLE, Watou. van eene schoone gelegen Op WOENSDAG 24 JÜNY 1857, ten 3 ure namiddag, in d'herberg bewoond by sieur Franciscus Verhaeyhe, staende binnen 't dorp van Rousbrugge-Haringhe, ten zuidoosten der markt zal er overgegaen worden met INSTEL en OVERSLAG in ééne en dezelfde zitting, van eene zeer goede, wel bebouw de en beplante HOFSTEDE en de hoeveelheid volgens nieuwe metiny van H. 13-74-70 C., ender bebouwde gronden, hofplaets, hovenierhof, boom- gaerden, zaeilanden en maeigrazen, te zamen eenen blok van lande uitmakende, behalvens twee parceelen maei gras in den Wyngaerd-meersch, al geslaen en gelegen binnen de gemeente van Haringhe, weinig zuid van de kerke, verdeeld in 17 koopen, alles by plakbrieved bree der vermeldt. Balende MM. Leroy-de Bethune, te Douay, den Baron de Mont-Blanc, te Ingelinunster, Henri De Coussemaeker, joufv. Florence De Coussemaeker en zuster, te Bella, joufv. Lafranco, te Brugge, en M. Carton, te Yperen. De voorhandige goederen zyn gebruikt by d'erfgena- men van wylen sieur Pieter Jacobus Carton, onlangs over leden te Haringhe, en de koopers zullen daervan in het vrye gebruik treden, te weten van de Huizingen, Ge bouwen en Zaeilanden, den 1 Oetober, en van de Booin- gaerden, Gras- en Hooilanden den 11 november, weder- zyds van den jare 1857. Deze verkooping zal geschieden krachtens vonnis ver leend door de regtbank van eersten aenleg, zitting hou dende te Vcurne, ten overstaen van den lieer Vrederech ter van het kanton Rousbrugge-Haringhe, en door het ministerie van M.sser FEYS, Notaris te Rousbrugge- Haringhe, verblyvende. Het kohier van voorwaerden met de grosse van beroe pen vonues, de plans en eigendoms-bewyzen, zyn berus tende ter inzage der gadinghebbenden, ter studie van voormelden Notaris FEYS. van een Op DONDERDAG 18 JUNY 1857, ten 4 ure namiddag, in d'herberge de Postery van Peerden, gebruikt by sieur Josephus De Lanote, binnen 't dorp van Rousbrugge, zal er overgegaen worden tot de INSTEL en OVERSLAG in d* zelfde zitting van EENIGEN KOOP. Ten schoon en gerieflyk HUIS, metstagie, bestaènde in winkel, woonplaets, beneden pa bovenplaetsen, citerne, keuken, bakkery, remisen en verdere afhangelykheden met 1 are 59 centiaren Grond en Erve daer medegaende, gestaen en gelegen in het dorp Rousbrugge-Haringhe, ter westzyde van den steenweg na Poperinghe, bekend by kadaster sectie A, N™ 562 en 568, palende van noorden 't huis en erve van sieur Josepbu"- Verlynde, van oosten den zeiven steenweg, aldaer voor- hoofdende, vanzuiden het huis en erve van de gebroeders Neut, en van westen de Haringhestraet. Bewoond en gebruikt by de weduwe en kinderen vsn wylen sieur Ludovicus Verlyndeom door den kooper daer aen vryen handslag te hebben eene maend na de geld- telling. De voorwaerden der verkooping met de titelen en ba- wyzen van eigendom, berusten ter studie van den Notaris FEYS, te Rousbrugge-Haringhe verblyvende. van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3