KOORN- HOFSTEDE. WINDMOLEN, Over te nemen WA GENMA KER Y, MAEIGRAZEN TE WATOU. Openbare Verkooping HOFSTEDEKEN EN ZAEILANDEN HARINGHE en HOÏJTKEKE, (Frankryk). 1.» Een KOORN-WINDMOLEN met HOFSTE DEKEN, teHaringhe, t'samen in lande inhoudende 3 hectaren 8G aren 69 centiaren thans gebruikt door Joannes-Paptiste Masson. En 2.° 4 hectaren 40 aren 62 centiaren volgen» tytelen 4 hectaren 36 aren 06 centiaren volgens ka daster ZAEILANDte Houtkerkegebruikt door d« "Weduwe Devos. Door den Notaris CAPELLE, *e Watou. Openbare Verkooping Op DONDERDAG 25 JUNY 1857ten 3 ure na middag, te Watou-plaets, ter herberge bewoond door aieur Deblock, zal er overgegaen worden tot de open bare verkooping van eene schoone, wel beplante en bebouwde patrimonieeie HOFSTEDE, gelegen te Watou, ter uitzondering van een perceel Meersch in Steenvoorde, inhoudende volgens titels H.17-52-54C. en volgens cadaster te Watou, sect. A, Nrs 687, 713, 714, 715 en 716, sect. C, N» 1090, 1091, 1093, I094bfs en sect. F, N" 26, 27, 52, 53, 75 tot en met 77, 77bis84, 93, 94 tot en met 100 inclus, 112, 224 lot en met 226, 300, 300bis, 301 en 302, H. 16-21-70 C.en te Steenvoorde sect. C, nummers 241, 242 en 245, 96 aren 20 centiaren, te samen H. 17-17-90 C.; in pachte gehouden door sieur Palende bezondenlyk aen MM. DeGheus, Maieur- Bossaert, Vanden Broucke en de douairière Merghe- lyck te Yper, M. de graef Goblet-d'Aviella te Brussel, M. Charles Vanhoobrouck te Gent, M. Decoullemont- de Watervliet te Capolle Sr Ulric, M. de graef de Bethune, M. HubertVanrenynghc, broeder en zus ter, te Poperinghe, M. Delanguesaing, M. Aranio- Defontenelle te Rissel, M. Legrand te Steenvoorde, alsook Mme de wed. en kinderen Fièvet te Waremme. De titelen, papieren, bescheiden en bewyzen, ra- kends den eigendom der voorschreven Hofstede, be rusten ten inzage van de gegadigde, ten kantoore van den Notaris CAPELLE, te Watou. Eene zeer schoonewel gelegen en goed bekalant» TEN GEHUCHTE DEN MOLENWAL Thans in werking door de gebroeder en zusters WOLLEN en zieh by hen ook te bevragen. Extra schoone Verpachting TE BEVEREN. DONDERDAG 2 JULY 1857, ten 2 ure namiddag precies, in d'herberg bewoond door Joseph Top, ter plaets van Beveren zal men openbaerlyk verpachten: 1.° De maeigrazen van Mynheer den Graef de Mont Blanc, Baron van Ingelmunster te zamen groot 28 HECTAREN en beslaende in de volgende partien de 18 Gemeten, hetStaelyzerken, de lange 4(iemeten, de 6 Gemeten de 12 Gemeten ile hooge Sou pc, do leege Soupe en het Eikengemet. PRYZEN DER ZADENOLIËN EN KOEKEN GRAENMERKTEN. Öd DONDERDAG 18 JUNY 1857ten 3 ure na middag, ter herberg bewoond by sieur Delanote, te Haringhe, by ue kerk, zal er overgegaen worden tot de verkooping van van eene schoonc wel beplante en bebouwde patrimonieeie Fidelis Lauwyck, tot ln October 1863, mits 1400 fr 'sjaers, boven de lasten, verdeeld achtervolgens ka daster in 18 koopen by plakbrieven breeder vermeld. MET HOUT, GEREEDSCHAPPEN EN ALLES WAT VAN DEZELVE AFHANKELYK IS, bv het dorp Rousbrugge van KORTRYK 15 Juni. GENT, 22 Juni. AELST, 13 Juni. MhmI I Ïraued •ehaed-olia fraiaed-olie tooltaed-k* Ifmcdk.» p. faflei. 00-»» A 00 00-»» A oo— 62-oo A 64-Oa - 57-oo A 58-05 - 20-«o A 20-25 p (00. 17-»» A 29-" kooliaed fr 55-00 A 54-50 p. heat. lynzaed 27-00 a 29-00 koolzaed-olie a 66-00 A 00-00 lynzaed-olie 61-10 A 60-00 koolzaedk.»»tuv. 5 1/2 4 0 q/0 p. 21j2k. lynzaed-k." 6 0/0 A 6 1/2 raepzard fl. 22-00 Aper aak lynzaed 14-oo a I8-00 raepolic 8A-00 4 p. 127 lit. lynzaed-olie 77-1 o A raepkoek 120-oo A 000-00 p. 1215 k. lynhoeken 144-oo A OO0-00 RYSSEL, 13 Juni. Koolnrd fr. 32-00 i S4-00 Ju kvt. Lrntaed V-00 4 :>i-50 Koolzaed-olie» 111-00 A 112-00 Lynzaed-olie IO6-O0 4 000-00 a Koolzaed-k. 17-50 4 18-50 d« Lynzaed-k. 20-50 A 25-50 YPER, per hect. 13 juni. 22-64 a »»-»» 00-00 a li»-» 11 12-60 a »»-»» 9-37 a »-» 18-50 »-»» AORTRYK, per hect. 15 juni. Tarwe 18-00 a 24-00 Sucrioen »»-»• 4»-»-»» Rogge 11-00 a 12-25 Haver 8-00 4 9-00 Jtoonen A»»-»» Hoppb. AELST, p. 50 kilo. fr. 42-00 4 45-00. POPERINGHE, p. 50 kilo, fr. 52-00 a 55-00. BRUGGE, per hect. 13 juni. 20-00 a 26-00 17-00 a 18-00 12-25 413-25 9-25 410-50 15-50 4 19-50 VEURNE,p.l451it. 10 juni. 29-50 a 39-00 23-50 a 25-00 20-00 a 24-00 14-00415-00 19-0oa 22-00 POPERINGHE, p. b.' 00 Juny. 22-85 a 14-00 a 8-25a Bergen (Frank.) 15 juny. 38 43*4 24 58 4 24 63 4 13 29 4 25 60 4 Drukkery en Boekbindery van D. ALLAERT Rousbrugge-Haringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4