BRUGGE. NIEUWE KERMIS v BASCUL BALANSEN CROMBEKE 2." De geene van Mevrouw Bernier-d'Hongerswal, frondeigenaerster te Yeurne, en hestaende in omtrent Hectaren. Al gelegen te Beveren, digt aen de plaetse, en be- staende met allerbeste fyn peerdbooi, verdeeldjin de gewoonelyke koopen. De verpachting zal gebuuren door 't ambt van den Greflier RUYSSEN te Rousbruggeen bet bywezen van den Notaris VANDENBOOGAERDE te Poperinghe. OP ZONDAG 21 JDNY EN VOLGENDE DAGEN. A. ftooi 1t KIN6ET. B. l.ste JAER. Daerin vinden wy waerheid. i*rwTi«ifTr7~iritfi III gelykvormig aen die in de statiën van den yzerenweg. gew aerborgd en volgens de wet geykt. Kracht kilos 100, 200, 500, 400, 500, 700, 1000, 1500. Phïs franks 21 23 28 34 40 54 79 100. By de weduwe ROBBE-DE-LAEY', te Hooglede, by Rous- selaere (Westvlaenderen. Brieven franco). Dezelve zyn ook dienstig voor Molcnaers. ter gelegenheid der te Het Kollegie van Burgmeester en Schepenen der gemeente Crombeke Gezien de bcraedslaging der gemeentcraedin date 25 Maert 1857, dragende dat in het toekomende de Gemeen te-Kermis jaerlyks zal aenvang nemen den naersten zondag van st. jan in plaets van den 2 Zondag van September en dat er openbare verinakelykheden zullen plaets hebben, heeft ten dezen einde het volgende Programma van Volks feesten vastgesteld. ZATERDAG 20 Juny. Het feest van des anderen dags zal aengekondigd zyn door het geluid der klokken en de Verheffing der vaderlandsche vlag. ZONDAG21. Om 4 ure namiddag, in de dorpplaots, Mastklimming en Muziekgespel door het genootschap van Rousbrugge. MAENDAG 22. Om 4 ure namiddag, in de dorpplaets, menigvuldige Volksspelenonder andere het Schotelje- springen. DYNSDAG 23. Om Sure namiddag, by de herberg het Doorntje, twee Bollingen, voor mannen en 'vrouwen. WOENSDAG 24. Ora 5 ure namiddag, by de herberg het HapkenMastklimming en andere verinakelykheden. DONDERDAG 25. Om 5pre namiddag, by de herberg den Keizer, inde dorpplaets, Tournoispel te lyve. ZONÖAG 28zyn Köekezondag. By de herberg de Leeuwerk, om 5 nre namiddag, Bolling. Voor alle de boven acngehaelde Volksspelen zullen er menigvuldige en buitengewoone schoone pryzen te win nen zyn. Gedaen in het Dorphuis te Crombeke den 2 Mei 1857. By bevel DeSerrEtaris, BireheesteIi en Schepenen^ rum 'hgntte Rousbrugge en allen die liet blad by den drukker it fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maendenvoor Frankrgk Irukregel. Affichen en Jie.kendmakingen by den uitgever jen moeten vrachtvry Voor den maendaq morqend bi/ toekomen. er ambten van den Staet. Gedrag en kennis komen maer •evallig in rekening. En wat heeft de pachter door zyne trotscheid gewonnen en afkeer en den haet van alles wat hem omringt. Hy is auwelyks meer zeker in zyner eigene wooning. Huis vesten voor alle huisgenoten bestaen niet meer; maer ikwerfsgaet eene pakhthoeve ofkorenmyt in vuer en lam, en men weet niet, wie het gedaen heeft. Zoo zegt men my, gaet het Ihans. Ook leeren alle achterskinderen tegenwoordig Jransch, op die wyze sbben zy zelfs geenen lust, onrmet dienstboden te ver seren, die niets dan vlaemsch kennen. (De Klauwaert.) OE MEN BEWYST DAT MEN IN FRANKRYK GEEN' FRANSCH SPREEKT. De prefekt van Finislère schryft aen do mairs der ar- indissementen Brest en Chateaulion onderrigtingen over s aenstaende kiezingen en sluit aldus Ik verzoek u mg it vangst dezes omzendbriefs te melden en denzelven in hèt ;etons aftelezen, by het einde dn goddelijke diensten, op mdag 14 dezer maeiul. i Had er overal en altyd denzelfden eerbied voor de tael ;s volks, men zou gewis zoo vele klagten niet hooren. Dc Klauwaet spreekt aldus: Indien wy ons oordeel oeten gronden op wat wy dagelyks zien gebeuren, zou- ?n wy het moeten gelooven. Zoo twist men ons eene et, waervan wy gedurende zes en twintig jaer de nood- ikelykheid niet gevoeld hebben, en om eene kwestie van berael of katholiek ziet men het land schier te vuer en zweerd; en dewyl de eene liever het land in de regc- nglooshcid zouden dompelen dan de wet aen te nemen auden de andere de grondwet liever in een bloedbad doo- sn dan van hnnne wet af zien. Zelfs de edele woorden in onzen wyzen koning, pie onze lezers gewis met ont- lering en dankbaerheid lezen zullen, vermogen het niet en partygeest in ons land te dooven, Nog twisten onze agbladen alsof van de w et op de liefdadigheid het bestaen es lands afhing, en zy zien dien boozen geest niet, die aer in het Zuiden hunne twisten met eenen helscben. ryns aenschouwt. Mannen zonder hart, die nsmt iets voor den Vlaming,

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 5