KOORN- WINDMOLEN, HOFSTEDE. TE WATOU. Openbare Verkoopinq HOFSTEDEKEN EN ZAEILANDEN HARINGHE en HODTKEKE, (Frankryk). Öd DONDERDAG 18 JUNY 1857ten 3 ure na middag, ter herberg bewoond by sieur Delanote, te Haringbe, by ue kerk, zal er overgegaen worden tot de verkooping van 1.» Een KOORN-WINDMOLEN met HOFSTE DEKEN, teHaringhe, t'samen in lande inhoudende 3 hectaren 8G aren 69 centiaren thans gebruikt door Joannes-Paptiste Masson. En 2.° 4 hectaren 40 aren 62 centiaren volgeni tytelen 4 hectaren 36 aren 06 centiaren volgens ka daster ZAEILAND, te Houtkerke; gebruikt door d« •weduwe De vos. Door den Notaris CAPELLE, te Watou. Openbare Verkooping Op DONDERDAG 25 JUNY 1857ten 3 ure na4 middag, te Watou-plaets, ter herberge bewoond door aieur Deblock, zal er overgegaen worden tot de open bare verkooping van eene schoone, wel beplante en bebouwde patrimonieele HOFSTEDE, gelegen te Watou, ter uitzondering van een perceel Meersch in Steenvoorde, inhoudende volgens titels H.17-52-54C. en volgens cadaster te Watou, sect. A, Nrs 687, 713, 714, 715 en 716, sect. C, N" 1090, 1091, 1093, 10946/s cn sect. F, N" 26, 27,52, 53, 75 tot en met 77, 77bis, 84, 93, 94 tot en met 100 inclus, 112, 224 tot en met 226, 300, 300 bis301 en 302, II. 16-21-70 C.en te Stecnvoorde sect. C, nummers 241, 242 en 24596 aren 20 centiaren, te samen H. 17-17-90 C.; in pachte gehouden door sieur PRYZEN DER ZADEN GRAENM MAETSCIIAPPY ST. JORIS TE ROUSBRUGGE. op Zondag 12 July aenstaende N.° 1. Eene zilveren Koflykan w.d 120-00 2 en 3. 4 id. Lepels en Vorken, id. 120-00 4en 5. 2 id. id. id. 60-00 VOORWAERDEN In de streelende hoop UE. te mogen ontvangen Mynheeren, aenveert ondertusschen onze hoogachting en broederliefde. VANDENBERGHE. A. VIANE. van eene schoonc wel beplante en bebouwde patrimonieele KORTRYK 15 Juni. fcMtaeJ Cr. 00-.. 00pb..l liniaed 00-»» k oo-»» ï»oh*edoIi« 62-oe 64-0» Raised-olie 57-oo 5H-05 toetsaed-k.» 20-oo 20-29 p. (00. lyaiaed.k.» 27-»» k 29-»» GENT22 Juni. koolMcS fr. 53-00 i 34-50 bel. Ivnzaed 27-00 4 i»-00 koolzaed-olie 66-00 4 00-00 lynzaed-olie 61-10 6O-00 koolzaedk.® stuv. 5 4/2 4 0 n/0 p. 2 4»2k lynzaed-k.» 6 0/0 a 6 1/2 KORTRYK, per heet. 45 juni. Tarwe 48-00 a 24-00 £ucrioen ».-»» A iw»-»» Rogge 41-00 a 42-25 Rarer 8-00 A 9-00 ftoonen a»—»» A »a-a» UOPPB. YPER, per hect. 15 juni. 22-64 a 00-00 a »»»-»»» 12-60 a 9-37 a»»-)»» 18-50 2x no-»» BRUGGE, per 1 13 juni. 20-00 a 26 17-00 a 48 42-25 a 13 9-25 a 10 15-50 a 49 AEN DE IlEEREN LIEFHEBBERS VAN DEN HANDBOOG Mynheeren, Wy hebben de eer IE. uit te noodigen tot eene VOGEL- SCH1ET1XG die zal plaets hebben Vyf cerepryzen looven wy voor dezelve uit ART. 4. Geene Liefhebbers der gemeenten Rousbrugge- llaringheen Beveren, met onze schikkingen niet overeen gekomen, mogen aen deze Schieting deel nemen. ART. 2. Ieder peloton zal zamengesteld zyn uit vier Schotters. ART. 3. Den inleg is 10 Franks, en er zal terugbetaeld worden voor eiken afgeschoten Vogel 8 Franks. ART. 4. Elke Vogel moet vertoond worden om er over betaling te kunnen genieten. ART. 5. Er zullen zoo veel Vogels dan Schotters zyn, medebegrepen de Eerevogels. ART. 6. Indien de spil niet even veel vogels kan be vatten dan er schotters zynzoo zal men dezelve vervul len naer de eerste dertig afgeschoten Vogels. ART: 7. Den Inleg zal geschieden in ons Gildenhof ter herberg het GOUDEN' HOOFD, by Lodexvyk Demeester, ten dorpe van Rousbrugge, van 10 ure voor- tot 1 ure namid dag; onmiddelvk daer naer de Loting en het begin der Schieting om 2 ure JUIST tot 7 ure des avonds. De laetste ronde begint, zal geëindigd zyn, daerna zullen de nog overblyvende Vogels verlot worden. ART. 8. Men zal maer eenen vogel volgens keus met eene schoot kunnen genieten. ART. 9. Alle oude besprekken zullen gevolgd worden en by aldien eenige geschillen uit deze schieting mogten ontstaen, zal de gemagtigde Kommissie dezelve zonder verder beroep beslissen. Roüsbrugce-Habinche 40 Juni 1837. De Sekretaris, De Voorzitter, DE KOMMISSIE J. VIANE, E. AUTRIQUEF. BERNAERT. B. GESQUIRE en A. VANDKNBUSSCHE. AELST, p. 50 kilo. fr. 42-00 4 45-00. Drukkery «n Boekbinder/ van D.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 6