MAEIGRAZEN LA NDGOEDEREN COUSYN-BAELDEN, Maeigrazen te Beveren. De Boomteelt BASCUL-BALANSEN TE STAVELE, DYNSDAG 14 JULIUS 1857ten 2 ure namid dag, ter herberg van Carolus de Bergh, tc Westvlc- teren, in dc dorpplaets, zal gebeuren de ópenbare verkooping, in eene zitting, ingevolge devoorschriften der wel van den 12 Junius 1816, ten overstaen van den heer Vrcderegter van het kanton Rousbrugge- Haringhe, van de onroerende goederen hier achter beschreven. 1 LOT. Een perceel Zaciland, by kadaster be kend sectic B, nummer 476, op de grootc yan 97 ar. met eene happe ten zuidwesthoeke die strekt tot aen het land van 't bureel van weldadigheid van Stavelp, palende oost land van het hofstedeken toebehoorende sieur Carolus Ludovicus Degraeve, zuid de kerkfa briek van de gemeente Stavele, nog zuid in de happe en west n^est het zuiden het bureel van weldadigheid van Stavele, west naer het noorden en van noorden het land van den heer Louis Vandenpeereboom te Ipre. 2 LOT.Een ander perceel Zaeiland, eertyds gras, bekend by kadaster sectie B, nummer 499, op degroote van 93 ar. 20 cent., palende van oosten de Bromstrate, zuid naer het oosten huisgrond en hovq- nierhof van den heer Reyphins, aldaer naer den wes ten graslaud van den zclven, west het volgende lot op hage hier mede en van noorden het land toebehoorende het bureel van weldadigheid van Stavele, scheidende op half dyk en hage die hier mede gaet. 3 en laetste LOT. Een perceel Ylogc, bekend hy kadaster sectic B, nummer 498, op de groote van 49 ar. 14 cent., palende oost het tweede lot, zuid zaeiland van den heer Reyphins op half gracht, west de Wacijenburgbeke en noord het land van het bureel van weldadigheid van Stavele. *kan men bekomen alle slach en soorten van ArduinenBrabant sche Pannen en Tegels, enz Extra schoone Verpachting TE BEVEREN. DONDERDAG 2 JULY 1837, ten 2 ure namiddag precies, in d'herberg bewoond door Joseph Top, ter plaets van Beveren zal men openbaerlyk verpachten: 1.° De maeigrazen van Mynheer den Graef de Mont Blanc, Baron van Ingelmunster, tezamen groot 28 HECTAREN en beslaende in de volgende partien de 18 Gemeten, hetStaclyzerken, de lange 4Gemeten, de 6 Gemetende 12 Gemeten de hooge Soupe, de leege Soupe en het Eikengemet. Algelegen te Beveren, digt aen de plaetse, en he staende met allerbeste fyn peerdhooi, verdeeld in de gewoonelyke koopen. De.verpachting zal gebuuren door 't ambt van den Grefiier RUYSSEN te Rousbrugge. Openbare Verpachting A. Op DYNSDAG 30 JUNI 1837ten 2 ure na middag, de geene toebehoorende mynheer den Ridder Huughe-Depectivin bestaende in de volgende partien genoemd 1° de 3 gemeten by de Kallebekc. 2Ü de 11 gemeten by Karei Louis Vercoutter. 3° de 4 lynen in den Gemeenenbroek. 4° de. geene van dc kerk en disch van Beveren. 5° dc hoevers der Kalleheke. Alles met den gereeden gelde en op conditiën als na gewoonte. gelegen BY LICITATIE TE VERKOOPEN. GEMEENTE STAVELE. De voorschreven goederen zyn gebruikt door den mc- deliciiant Carolus Ludovicus De Graeve, met regt van pacht lot 1 October 1800, aen de volgende jaerlvksche pachtpryzen, te weten Het eerste Lot 80 fr. Het tweede Lot 75 fr. En het derde Lol 40 fr. Respectievelyk boven de belastingen. De verkoop voorwaerden met de bewyzenvan eigendom, berusten ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den Noteris FLOOR te Loo, gecommitteerd tot bet houden de verkooping by vonnis van de regtbank van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, in date 24 april 1857. BY ROUSBRUGGE-BEVEREN, van 2.® De geene van Mevrouw Bernier-d'Hongerswal, grondeigenaerster te Yeurné, en hestaende in omtrent 3 Hectaren. van In d'lierberge deZwANE, bewoond by JosephusTop, ter plaets van Beveren, zal gebeuren door het minis terie van den Grefiier RUYSSEN, te Rousbrugge, dc gewoonelykepubliekeMaeigras-Yerpachling te weten: B. Op MAENDAG 6 JULY 1857, ten 2 ure na middag, die van den heer Baron Mazeman deCouthove, genoemd de 28 gemeten. gelykvormig aen die in de statiën van den yzerenweg, gew aerborgd en volgens de wet geykt. Kracht kilos 100, 200, 500, 400, 500, 700, 1000, 1500. Piiïs franks 21 23 28 34 40 54 79 100. By de w eduwe ROBBE-DE-LAEYte Hooglede, by Rous- selaere (WestvlaendeTCTf. Brieven franco). Dezelve zyn ook dienstig voor Molenaers. TE BEKOMEN BY DRUKKER DEZER of hooftinhoud der openbare leergangen vau BOOMSOElK Door II. J. Van Huue.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3