Veldvruchten, MEUBELEN, SCHOON HUIS HOFSTEDE HOOILAND TE HOOGSTAEDE, CAPELLE, tc Watou. Notaris CAPELLE, te Watou. Sehoonen Koopdag Vruchten en beestialen, TE HARINGME. v De Notarissen VANDENBOOGAERDE te Poperinghe cn CAPELLE WatouV iyn met deze venditie gelast. TE GYVEHINCHOVE. Notaris-VANDENBERGHE; alle inlichtingen zyn ooi tc bekomen by M.,lCT CAPELLE, Notaris tc Watou. STUDIE VAN DEN NOTARIS FEYS TE ROUS BRUGGE-HARINGHE. te Ilaringhe. Om verder inlichtingen zich te begeven bv den Notaris NABY ELSENDAMME. Op WOENSDAG 15 JULY 1857, ten 4 nre namiddag, te lloogstaede, ter lierberge Üoog$taede-lynd'ebewoond door Hour Francjscus Ileusele; zal er overgegaeil worden i" o pllc en de zei Vfe zittiiij» f tot den Irtstel cn Överslag^v'an het nabcschreven onroerende goed. HOOGSTAEDE. Gekuchte J'hemlanwie, in liet Hoogtfucde-hrouckskeiï. fljK Eerigen Koop. Eene parlie Hooiland, inhoudende voï- volgens titel 89 Aren 75 Centiaren, en per-kadaster 85 Aren 80 Centiaren, aldaer bekend sectie A, nummer 709, strekkende zuid en noord, palende met de oostzyde, aen het maeigras van der heer Graef Debouthiller te Esquéline, met de zuidzyde naest het oosten en aldaer naest het wes ten cn met geheel de westzyde aen het gras van mynheer Clep, te Alveringhem, met hetzelve zuideinde, in het midden de grazingen van den cd. Verlende, tePollinchovc, de hoeren Maïeur, te Veurné en Yper en de gemeente van lloogstaede, en met het noordcinde de kinderen VanEecke, rondsom scheidende half dyk. Thans gebruikt door den heer Yanseveren tc Slavele. Om .door den kooper daer van het gebruik te hebben met 11 November |1857, behalvens het Amat der helft dezer ■partie, die in pacht gehouden is, door de wed, Bonte, te lloogstaede, tot 1865. Om alle verdere inlichtingen zich tc begeven by den BY DE KAITEMOLEN TE WATOU. Op DONDERDAG 25 JULY 1857, ten 2 ure namiddag, Ier hofstedeken igeenplftiteerd door Philippus Donnez, ie Watouby de Katte-molen, zal er overgegaen worden lot de openbare verkooping van Veldvruchten, bestaendc in 5 heet.. Tarwe, 44 ar. Boogeu pn 88 ar. Klavers, 2d" sn<$p. Verdeeld tolk-- gerief m lolplnf 'LIvI Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling mits borg- stellende ter vergenoeging van deu.^'o.Uris CAPELLE, te a tou van ZOOL- EN WAEGARNAStiï, MAENDAG 20 JULY 1857, ten 1 ure namiddag, op het hofstedeken en landen gebruikt door sieur I'ieter Romer Ie Ilaringhe, langs den keiweg van Watou naer Proven, by de Moenaerde cn Douvie, zal men openbaerlyk ver knopen 1Alle de Meubelen en klein Landbouw ers-Gereed schap, Kuip- en KéernallaémWindmolen, enz. 2." Al het Zool- cn Waegarnascb, bevattende Wagen, Karre, Ploegs, Ileegdeh, enz. 5." DcBeestialen, waer onder 2 goede Melkkoeijen Kalf, 2 Verkens, enz. 4.* De Vruchten op den akker, bcstaende in 1 Heet. 40 Aren Koorng s 0 55 Aren Boonen. 15 Aren Haver. 22 Aren Koeiet en cn YitsenKruid' 11 Aren Aerdappels. 11 Aren Bilterapen. 22 Aren Klavers. 11 Aren Erica. Tyd van betaling voor dë^oopen boven de 10 frai|es mits góéde borge te steniiWii de bespreken com plant -Ir betalen. OPENBAER TE VERKOOP!^ v i - ".t n» 't'y'mv t ZATERDAG 18 JULIUS 1857, ten 3 ure namiddag, in de herberg den Afmtaertpot, bewoond door sienr Franeiseift Deboorn, zal gebeuren de openbare verkooping, in een# enkele zitting, van het volgende goed": Gemeente Gyverinchove. EENIGEN KOOP. Een Huis met Stal ten oosten, als mede het regt van erfpacht tot den 1 October 1876, aen 18 ar. 10 cent. grond en hovenierhof, cn die gebruikt word aen den prys van 25 fr. by jare boven dc publieke lasten, waerop alle dezelve gebouwen zyn gesticht, toe- hehoorende hel bureel van weldadigheid der zelve ge-, ïucente, hy kadaster bekend sectie A, nummers 78 en 79, palende den gezegden grond van noorden de stract lei dende naer het gehuchte den Abeelc. Het voorhandig huis is thans onbewoond, den koopqr zal dacraf het gebruik mogen nemen met den dag dér betaling van zyne principale koopsom. Deze verkooping zal geschieden krachtens [reg- terlykc toelating door het ambt van den JNotaris VANDENBERGHE ter residentie van Gyverinchove, 1en overstaen van den heer Vredercgter van het kanton Rousbrugge-Haringhe. Titels en conditiën ten kantoorc van den voornoemden gelegen OP WOENSDAG 8 JULY 1857, ten 5 ure namiddag, in d' herberg bewoond by sieur Franciseus Verhaeghe, staen- de binnen :t dorp van Rousbrugge-Haringhe, ten zuidoos ten der markt, zal er overgegaen worden tot den OVFR- SLAG van eene zeer goede, wel bebouwde en beplante HOFSTEDE cn de hoeveelheid volgens nieuwe meting van II. 15-74-70 C. onder bebouwde grondenhofplaets, hove nierhof, boomgaerden zacilaiiden en inaeigrazen zamen eenen blok van lande uitmakende, behalvens twee parceclcn maeigras in den Wyngaerd-meerschal gestaen ongelegen binnen de gemeente van Ilaringhe, weinig zuid van de kerke, verdeeld in 17 koopen, alles by plajg- bricven breeder vermeldt. Palende MM. Leróy-de Bethune, te Douay, den Baron

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2