MAEIGRAZEN MENA GÏEG GRASWEIDE Ingesteld in masse 52,200 G. voormelden Notaris FEYS. X.ool-en IJagenharnas, Granen, Fouragie EN VRUCHTEN TE VELDE ORDER DER VERKOOPING. ochoone t op Haringhe. DONDERDAG 9 JULY 1857ten 3 ure namiddag, in d'afspanning de Postery van Peerden gebruikt b> sicur J. Delanotestaende binnen 't dorp Roosbrug- gc-Haringhe. Zal er overgegacn worden tot den Instel .en eindelyke toewyzing, in een en dezelfde uiting van het volgende goed Eencgoede en welbcplantc GRASWEIDE, groot in 't geheclc H. 2-62- 33 C., gelegen binnen de ge meente van Rousbrugge-Haringhe, zuid-oost naby het gehuchte 't Haeudekot, verdeeld in 2 koopen met behoud van zamenvoeging. Palende sieur C. Leys, Mr. Assert, heer Baron Dc Mont Blanc, te Ingelmunsteren het Montefaul- straotje. Boomprizic op het geheelc j fr. 1200-00 Deze Weide, is gebruikt doorvoornoemden Carolus Leys; om door de koopers daeraen Vryén handslag te hebben met den 11 November, van den toekomend» De voorwaèrdon ddzer verkoóping, tifelen erv plan- figuratif, zyn berustende ten kantoore van den Notaris FEYS, te Rousbrugge-Haringhe. DONDERDAG 2 JULY 1857, ten 2 ure namiddag precies, in d'herberg bè^vtaond door Joseph Top, ter placts van Beveren zal men openbaerlyk verpachten: 1.° Dc maeigrazen van Mynheer üpaGraef de Mort Blanc, Baron van Ingelmunster, tezamen groot 28 HECTAREN en beslaande iu.de volgende partien de 18 Gemeten, hetStaelyzerkcn, de lange 4Gemeten, de 6 Gemetende 12 Gemetende hooge Soupe, de leege Soupe en het Eikengemet. ix.T-'Ltt Algelegen te Bevereh, fligt acn dc plaelse, en b«r staende met allerbeste fyp peerdhooi, verdeeld in dfi gewoonelyke koopenq? De verpachting zal gebuuren door 't ambt van den Greflier RUYSSEN te Rousbrugge. tle'Morit-Blanc, te IngelmunsterHenri De Coussemaekcr jour.''Florence De Coussemaeker en zusier, te Belle, joufv. Lafranco, te Brugge, en M. Carton, te Yperen. De voorhanilige goederen zyn gebruikt by d'erfgenamen van wylen sicur Pieter Jacobus Cartos, onlangs overleden te llari'nghe, en de koopers zullen daervan in het vrye' gebruik treden, te weten van de Huizingen, Gebouwen, enZaeilanden, den I October, en van de Boomgacrden, tiras-en Hooilanden den li November, wederzyds van den jaro l,S,'i7. Deze verkooping zal geschieden krachtens vonnis ver leend door de rcgtbank van eersten aenleg, zitting hou- dende te Veurne, ten overstaen van den heer Vrederegler van het kanton llousbrugge-llaringhe, en door het mini sterie van Msl4r FEYS, Notaris te Rousbrugge-Harin- gheverhly veilde. Het kohier van voorwoorden met de grosse van beroe pen vonnis, de plans en eigendomg-bewyzenzyn berus tende ter inzage der gadinghebbenden, ter studie van BEESTIALEN TE IIARINGHE. Op WOENSDAG 22 en DONDEUDAG 23 JULY 1857, tel kens te beginnen ten een ure namiddag, ter hofstede en op de landen ahvaer wylen sier Pieter Jacobus Carton is Overleden, slaendc en gelegen te Rousbrugge-Haringhe, naby bet gehuchte 't Handekot; zal er door bet ambt van den Notaris FEYS, te Rousbrugge-Haringhe, openbacrlyk verkoeht worden. A. Mcnagie-Goederen. Be8taendc in Koper,- Tin,- Yzer,- Blik,- Glas-en \erdewxrkKoffersKleerkassenSlaghorlogie met Kas- sê, Tafels, Stoelen, Beddebakkenpluimen Bedden en Hoofdeinden; Wollen en catoenen Sargien, Slaeplakcns, Ke£rn en toebehoorten, Kuipen, Standen, Sèulen en meer. andere voorwerpen. B. IteeMiulen. 5 Melkkoeijen, Schotvcdrze, 2 Jaerlingen, 2 Kalvers, jonge Zw yns en de Poulerie achter hove. C. Zool- en H'ugenluirnas. Bestaendein: 2 beslegen Wagens, 2 id. Karren, 2 ploegs, A Eggen, 2 TólenSleepbout, Mestplanken en 2 Korte- wagens. D. Droogt Fouragien en Granen. 2000 bondels Klaverhooi van d'eerste snede-, 1000 bon- dels Meersehhooi, 500 bondels ongerid Vlas, deel tarwen Strooi, eene hoeveelheid Koolzacd en Koolzaedstrooi en andere drooge vruchten. E. Vruchten te velde. Bestacndc in 5 hectaren 50 aren Tarwe, 65 ar. Rogge, 60 aren Haver, 2 hectaren 50 aren Boonen en Erwten, 70 aren Klavers van de tweede snede en 40 'aren ,<èrd- appels. t i .-l tilii! qJiTVT.J F. Voonverpen van uilen aerd. Als Al het Brandhout, bestaende in Houtbondels, Fagoten, Splete en DiltpersenWindmolens, Koolzaed- berrien, Dorschkleed, vcrscbeide GraenziftcnHappen, Houwen, Spaden, Houw eels, Vorken, groepen. Kartha- mers en Weggen, Aele-kuipen en Karteels, Scheur-en ZolderallaeiuPikken en Haken, immers van algemcëne- lyk al de Mobilaire Voorwerpen ter voormelde hofstede te bevinden. Den l.,l*B dag zal er verkocht worden de Menagiegoe- deren, Beestialeiji en Wagenharnas; En den 2. dag de Fóuragen, Granen, vruchten te velde en de overbly- vende Meubelvoorwerpcn. Deze venditie zal gehouden worden op tyd van beta ling tot den 1" december 1857, voor de koopen boven de 20 franks onder solvable medekoopers, en degecnc daer beneden met den 10 pennink van alle de koopen, couip- tant te betalen, alles aen en ten kantoore van den Notaris FEYS, voornoemd. 'V J .avoKy 'Jic i!AM3SAlC uab «tvuib .ssbbifli gelegen j rA l 1 \v K A TE BEVEREN. 2.# De geene van Mevrouw Bernier-d Hongerswal, grondeigenaerster te Vdurne, cn hestaèndc in omtrent 3 Hectaren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3