LANDGOEDEREN vischmest. Dit en Dat. BEKENDMAKINGEN. studie van den notaris BAN COURT, te proven. Door Sterfgeval. op Zondag 12 July aenstaende Ns° I. Eene zilwrcn Koflykan jgw.d!120j00 2 én 3. -4 id. Leflrls en Vorken ,*id. 12(W)0 te stavele, DYNSDAG 14 JULIUS 1837, ten 2 ure namid dag, ter herberg tan Carolds de Bergh, te Westvlc- teren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting, ingevolge dc voorschriften der wet van den 12 Junius 1816, ten overstaen van den heer Yrederegter van het kanton Rousbrugge- Haringhe, van de onroerende goederen hier achter beschreven. slaende, bebaeld is door deu Leer Slceckx. van Ant werpen. Het feest van den 26™ verjaerdag van 's Konings intiulding zal den dynsdag 21 July inel het gewoone ce remonieel worden gevierd. Een plegtig Te Dt-urn zal te midden gezongen worden in de Sinte-Gudulakcrk. Hen leest hierover in de Gron. Courant het volgende c ^Sedert liet jaer 1850 heeft men in Frankryk een nieu wen! ny verheids tak zien ontstaen,;die ook waérschynelyk jnetvoordeel in ons land zou kunnen gedreten worden. wmreplyP is de hoeveelheid dierlyke stof, die jaerlyks aen de zee word ontrokken door de vischvangstniaer een gedeelte daervan komt niet in cónsumticuamulyk cle afval en een aental vischsooMen, die ter voeding onge schikt of onsmakelyk zyn. Meestal word dit een en ander in da -wcetwug geworpen. Maer hel kan vooreen zeer doeleinde gebruikt worden; het heeft namelyk hooge weerde als meststof. Daer echter die stoffen snel tot ver rotting OVergaen, kunnen zy niet naer het binnenland vervoerd worden en komen dus alleen aen de naby de zeekusten gelegen akkers te stade. Men heeft echter be grepen, dat zy door eene zekere toebereiding geschikt gemaekt zouden kunnen worden, om ook dp verre afstan den verzonden te worden en zoo doende in weerde aen- zienlyk toe te nemen. Die toebereiding bestael daeriu, dat men deze stoffen met water kookt en de traen zoo doende verwydert, de overblyvende bry uitperst, daerop droogt en eindelyk fyn maelt. Deze vischmeststaet, zegt men, in kragt by de guano niet achter. Het is te verwachten, dat deze nyverheid met der tyd van beteekenis zal worden. Tusschen Torient en Brest, aen den noordwestkust van Frankryk, bestaet eene fa briek van de heeren Démoion en Thumeysendie dagc- lyks 4 a 5000 kil. van dien vischmest af kan leveren tegen eenen prys van fr. 21 per 100 kil. Den Poperingsehen klaren ommegang word druk be zocht, zoohaest wy weten dat den donkeren zoo zal be- zbcht zyn zullen wy het laten weten, elk zeg het voors. Te Napels is de rust gestoord geweest. Altyd voorzich tig zyn van w agens met koolzaedstrooi. De rust is te Napels niet gestoord geworden. De Houtkerkenacrs (onze fransche gebeuren) kunnen teRousbrugge hetvleesch aen 65 een timen het pond koopen en de Rousbruggcnaers, uit kennisse, bekomen het aen 75. Dat is ten minsten meer hebben voor uwen evennaestén dan voor u eigenzelven. Op DONDERDAG 16 in YRYDAG 17 JULIUS 1857, telkens ten 1 ure na midnag, ter herberg de KLYTTE, by het Kasteel hetCouthof, tot Proven, Koopdag van alle de Meubels, Herberg- en Landbou wers-getuig, Zool- en WagenamascliBeestialen en Vruchten op den akker. Namentlyk Wagen, Karre, Ploegs, Eggen, Tolle en Hoezelaers. 1 Peerd, 2 Koeijen, 1 Jaerling, 1 Kalf, 3 Zwyns en 8 heklaren, 51 aren, 22 centiaren allerlei soorten van Vruchten enz. Den eersten dag, Meubels, Herberggetuig enz. en den tweeden, Beestialen Wagenarnach en Vruchten. Met tyd van betaling, mits borgstelling voor de koopen boven de 20 fr. u. ID 01.-. T MAETSCHAPPY ST. JORIS TE ROUSBRUGGE. aen de heeren liefhebbers van den handboog Mynheeren,, v rm éM Wv hebben de eer lli. uit te noodigcnj bffieenq VOGEL- SC METING die zal plaets hebben Vyf eereprjzen looven wy voor deZclvc uit i.en S.#- 2 id. ÜJ. id. 60-OU J l VOORVVAERDEN ART, i. GeeneLiefhebbers der gemernteu Rousbrugge- 'laringhe enBevcren, niet Onze schikkingen niet overeen gekomen, mogen aen deze Schieting deel nemen. ART. 2. Ieder peloton ittl^sfinMgéstèl'd zyn' #rtAier Schutters. - -'A «u»«ww -.00-4 .vy. ART. 5. bén inleg is 10 Franks, en er zal terugbetaeld w orden'voor eiken afgeschoten VögeL8'FrtfnfcS.'J ART. 4. Elke Vogel moét vcAóond ftorefen hinder over betaling te kunnen genieten. ART. 5. Er zullen zou veel Vogels dan Schot Iers- zyn medebcgrcpen de Eerovogels. ART. 6. Indien, de spil niet even vöel vogels kan be vatten dan er sehotters zyn, zoo zal men dezelve vervul len naer de eerste dertig afgeschoten Vogels. ART: 7. Den Inleg zal geschieden in ons Gildenhof ter herberg het GOUDEN I10ÖFI), by Lbdeuyk Demeester, ten dorpe van Rousbrugge, van 10 ure voor-tót I ure namid dag; onmiddelyk daer naer de Loling en het be^in der Schieling om 2 ure JUIST tot 7 ure des avonds. De laetste ronde begint, zal geëindigd zyn, dacrnn zullen de nog overblyvende Vogels \crlot worden. ART. 8. Men zal maèr eenen vogel volgens keus met eene schoot kunnen genieten. ART. 1). Alle oude bcsprekken zullen gevolgd worden en by aldicn eenige geschillen uit deze schieting moglcn ontstaen, zal de gemagtigde Kommissie dezelve zonder verder beroep beslissen. In de streelende hoop UE. te mogen ontvangen Mynheeren, aenveert ondertusschen onze hoogachting en broederliefde. Roiisurcgge-IIaiunciie10 Juni 1857. De Sekretaris, De Voorzitter, VANDENBERGHE. A. VIANE. de kommissie J. VIANE, F.. AUTltlQUEy F. BERNAERT, B. GESQUIRE en A. VANDENBUSSCHE. gelegen BY LICITATIE TE VERKOOPEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 2