MEUBELEN, HOFSTEDE Venditie van Meubels, te Haringhe. EN BAKKERSALLAEM PRYZEN DER ZADEN OLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. ZOOL- EN WAEGARNASCII, VRUCHTEN EN BEESTIALEN, TE HARINGHE. MAENDAG 20 JULY 1857, ten i ure namiddag, op het hofstedeken en landen gebruikt door sieur Pieter Hottseré te Haringhe, langs den keiweg van Watou naer Proven, by de Moenaerde en Douvie, zal men openbacrlyk ver- koopen 1." Alle de Meubelen en klein Landbouwers-Gereed- rchap, Kuip- en Keernallaem, Windmolen, enz; 2." Al het Zool- en Waegarnasch, bevattende Wagen, Harre, Ploegs, Heegden, enz. 3.* De Beestialen, waer onder 2 goede Melkkoeijen, Kalf, 2 Verkens, enz. 4.* De Vruchten op den akker, bestaende in 1 Heet. 40 Aren Koorn. 53 Aren Boonen. 15 Aren Haver. 22 Aren Koeieten en Vitsen, Kruid- li Aren Aerdappels. II Aren Bittèrapen. 22 Aren Klavers. II Aren Erten. Tyd van betaling voor de koopen boven de 10 franes mits goede borge te stellen en de bespreken comptant te betalen. De Notarissen VAWDENBOOGAERDE te Poperinghe en CAPELLE te Watouzyn met deze venditie gelast. STUDIE VAN DEN NOTABIS FEYS TE ROUS- BRUGGE HARINGHE. gelegen OP WOENSDAG 8 JULY 1857, ten 5 ure namiddag, in d' herberg bewoond by sieur Franciscus Verhaeghe, staen- de binnen 't dorp van Rousbrugge-IIaringheten zuidoos ten der markt, zal er overgegaen worden tot den OVFR- SLAG van eene zeer goede, wel bebouwde en beplante HOFSTEDE cn de hoeveelheid volgens nieuwe meting van II. 13-74-70 C. onder bebouw de gronden, hofplaets, hove nierhof, boomgaerdenzaeilanden en maeigrazen, te zamen eenen blok van lande uitmakende, bchalvens twee parceelen maeigras in den Wyngaerd-meerscli, al gestacn 1 cn gelegen binnen de gemeente van Haringhe, weinig I zuid van de kerke, verdeeld in 17 koopen, alles by plak brieven breeder vermeldt. Palende MM. Leroy-de Bethune, te Douay, den Baron de Mont-Blanc, te Ing'cliiiunster, lleprt De Cousseniaeker jour. Florence De. Coussemaeker cn zuster^ tc Belle joufv. Lafranco, te Brugge, en M. Garton-, te Yperen. De voorhandige goederen zyn gebruikt by d'erfgenamen .van wylen sieur Pitre» Jacobus Uvaios, oplangs overleden te Haringheen de koopers zullen daervan in het vrye gebruik treden, te welen: van de HuizingenGebouwen en Zaeilandenden 1 October, cn vhn dc Boomgaerden, Gras- en Hooilanden den li November, wedërtfyds var den jarc 1857. Ingesteld in masse 52,200 fr- Deze verkooping zal geschieden krachtens vonnis ver leend door de reglbank van eersten acnleg, zitting hou dende te Veurne, ten overstaen van den heer Vrederegter van het kanton Rousbrugge-IIaringheen door het mini sterie van MsUr FEYS, Notaris te Rousbrugge-Harin- gheverblyvende. Het kohier van voorwaenlen met de grosse van beroe pen vonnis, de plans en eigendoms-bcwyzcn, zyn berus tende ter inzage der gadinghebbenden, ter studie van ▼oormeiden Notaris FEYS. WINKELGOEDEREN TE ROUSBRUGGE. Op VRYDAG 24 JULY 1857, ten een ure namid dag, ten huize van Scholastica Stormt, weduwe van wylen sieur LuUovicus J'erlynde, binnen 't dorp van Rousbrugge-Haringhe, veiling van al de meubelen, menagic- en winkelgoederen, bestaende in Kleerkassen cn andere, slaghorologic, tafels, stoc- leu, koperen marmyten, id. slagketel, id. mooren cn kandelaers, id. fournois, versdheide tinnen kannen en plats, gleis,- glas,- yzer- en aerdewerk, beddebakken cn behangsels, deel brandhout en sieve, voors van alle de winkelgocderen bestaende in toog, schalen, ma ten cd gewigten, vele bakbcB, rekken, vele groote cn klecrïe hoüten schotels, en hetbakkoré grócdschap be staende in trog, broodtafel, vele groote en klecne blekkens, groote yzeren smoorc, loeten en palen, cn meerandere voorwerpen aldaer bevindende. Met den gcreeden gelde, te betalen acn den Notariy FEYS, te Rous brugge. KORTRYK 6 July. V*ol*aed fr. 32-»» 4 33p. ke«t. Wuiaed 27-»» 28-»» kooliaed-olia 63-oo 4 6i-0o tynzaed-olie N8-00 4 30-00- kooliaed-k.« 49-3o 4 20-00 p. 100. lyotaed.k." 18-»» 4 29-»» GENT, 3 July. AELST, 4 July. ImIii'J fr. 50-00 4 JO-50 km. Ijwzaed 27-00 4 29-30 koolzaed-olie 63-lo 4 ÜO-Oo lynzardolie 63-00 4 63-lo koolzacii k.* ttur. 3 0/0 4 0 0/0 p. ïf»2k. Ijmaed k 3 l;2 6 l?2 raepiaed 1/nzaed raapolie Irnzafdolie rarpkoek IjrnVoeken l. 20-00 4 per zak H-oo a 17-m 78-!u 4 137 lil. 7Mk> 4 llü-oo 4 ooo-oop. I21S k. 143-oo 4 UOo-oo RYSSEL, 2 July. Koelxafd fr 52-00 4 54-00 dra km I.ynzacd w; 27-00 4 32-50 Koolxaed-olie 107-00 a 000-00 Lvnzaed-olie 107-üo a 000-00 koolzaad k. 17-50 a 18-30 da iör. I.ynzaed-k. 20-30 4 23-30 V KORTRYK, per heet. 6 july. Tarwe 20-50 4 28-50 Sucrioen >■»-»» a »»-»» Rogge Ii-50 a 12-00 Haver' -» 8-00 4 9-00 Roonea "»»hk» 4 .0 Hoppe YPER, per licet. 27 juni. 23-65 4 »•-»» 00-00 4 »»-»• 12-80 a »»-»» 10-00 4 »-»» 17-20 4 VEURNE, p.l451it BRUGGE, per heet. 4 july. 21-00 4 26-50 17-75 4 18-75 12-004 13-50 10-75 4 11-75 16-00 a 18-25 I july. 33-00 4 36-50 27-00 a 29-00 20-00 4 21-50 16-00 4 00-00 25-50 4 00-00 POPEIUMCBE, p. h.' 26 Jüny. 23-89*4 16-50 4 8-504 - AELST, p. 50 kilo, fr. 42-00 4 43-00. POPERINGHE, p. 50 kilo. fr. 52-00 4 55-00. Drukkery en Boekbindery van D. ALLAERT, Rousbrugge-IIaringhe. Berge* (Frank 6 jnly. 38 46 4 27 19 a 24 97 4 16 02 4 28 00 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4