H. CONSCIENCE. Inschryving up volledige IVerken van Yzerenweg van 11estvlaetuieren. Uren van vertrek. 1 JULY 1857. CORRESPONDENTIES Bezondere Delegence-diensten. r De reeks uittegeven werken, welke beurtelings zullen verschynen, zyn Hel Wonderjaer. DeLeeuwvanVluen- /teren. Hoe men schilder wordt. Wat een moeder ly- den kan. Siska van Roosemael. Geschiedenis van Gruef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Avondstonden, bevattende de engel des goeds en de geest des kwaedshet Beulenkind; Quinlin-Metzys; de Geestde f)haliakoorts; de nieuwe Niobe, enz., enz. Eenige blad zijden uit het boek der Natver. Lambrecht Hensmans. Jacob Van Artevelde. De Lolelinq. Dues Ganzendonck. Houten Clara. Blinde Rosa. Rikke-Tikke-Tak. Üf arme Edelman. De Gieregaerd. De Grootmoeder. - De BoerenkrijgJ/lodwig en Clothildis. De plaep der dorpen. Het geluk van ryk te zyn. Moeder Job. De Geldduivel. Mengelingenbevattende De Moorde- naer; de brandende Schaephenlerde Lange Nagel; de zen ding der vrouwenz. Een bundel redevoeringen. Deze verken zullen in etigelsch forniaet gedrukt «or den, en ieder aflevering zal ongeveer lOObladzyden druk- bevalten welke de inscliryvers aen één centiem per blad* zyde berekend, zal afgeleverd worden. De geheele uitgaef der bovengenoemde werken wordt geschat, ongeveer 240 bladen van 10 paginas druks, te zullen beloopen. Indien zy evenwel meer dun 240 bladerenzouden bevattenverpligten de uitgevers zichjle le boven gaende bladeren kosteloos aen de insthryversjif tv leverenzoo dat de lol ledige Werken, niet doven maer ivel onder de fr. 38-40 kunnenVcosten. Men schryft in by J. P. Van Dieren en C'", le Antwerpen, alsook ten bureele van dit blad. ijYert. uit Brugge Thourout Lichtervelde Rousselaere Iseghein Ingelmunster jlAenk. te Kortryk Vert. uit Kortryk Meenen Wervick. Comen. Yper [Aenk. te Poperinghe VAN BRUGGE NAER POPERINGHE. VOORMIDDAG. NAMIDDAG. U. M. 4-45 5-1 li 5-25 5-45 G-05 6-15 6-45 7-55 8-25 8-40 8-55 9-20 9-50 V. M. Mand. 7-25 7-55 M. 8-15 8-50 9-00 9-25 9-45 10-00 10-30 10-40 11-05 11-15 11-25 11-50 12-10 U. M. II. M. 12-45 1-10 1-15 1-25 1-55 1-45 2-10 2-20 2-40 2-45 2-50 3-10 3-50 m u 6-10 6-50 7-00 7-30 8-05 8-15 8-45 8-50 9-10 9-20 9-30 9-55 10-20 Vert.uitPoperinglic Yper Comen. Wervick. Meenen Aenk. te Kortryk Vert.uitKortryk Ingelmunster ii Iseghein Rousselaere ii Lichtervelde ii Thourout Aenk. le Brugge VAN POPERINGHE NAER BRl'GGE. VOORMIDDAG. NAMIDDAG r. -M. 5-00 5-30 5-40 6-00 6-30 (i-50 7-40 l;. JM o-lal 5-35' 6-00 6-10 6-20 6-45 8-00 8-30 8-40 9-00 9-30 9-40 10-10 l'. M. Maend. 9-00 9-30 l. M. 11-30 11-50 12-10 12-15 12-25 12-50 1-00 1-25 1-35 1-45 2-00 2-05 2-50 r. m 4-00 4-30 5-00 5-10 5-20 5-50 l. M 5-40 6-00 6-25' 6-50 6-40 7-05 7-15' 7-io' 7-45 8-00 8-15' 8-20 8-50 KORTRYK. Aenkomsten van Doornyk, Ryssel, Mouscroen en vertrek derzelve konvoijen naer Gent, Brussel, Antwerpen, enz. 'sVoormiddags ten 6u.45m., 9 u. 40 m. s'Namiddags ten 12 u. 50 m., 7 u. 6 u. 10 m. Aenkomsten van Brussel, Antwerpen, Gent, enz., en vertrek der zelve konvoijen naer Mouscroen Doornyk Ryssel, enz. 's Voorm. ten 6u.25ni., 7u.50ni., 10u. 55. 's Namiddags ten 2 u. 10 m., 6 ii. 05in.8n. 45 in. BRUGGE. Aenkomsten uit Oostende en vertrek derzelve konvoijen naer Gent, Brussel, Antwer pen, enz. 's Vooruiiddags ten6u.50m.,7 u. 20m. 'sN'a- middags 12 u. 40 m., 6 u. 05 in. en ten 8 u. 05. THOUROUT NAER D1XMUDE. Ten 7 u. 00 m. 's namidd. DIXMUDE NAER TnOCROUT. Ten 6 u. 4b m. 'smorgens. ROUSSELAERE NAER DIXMl'DE. Ten 9 u. 55 m. 's voormid- dags. Ten 1 u. 45 m. 'snam. DIXMUDE NAER ROUSSELAERE. Ten 6 u. 00 m. 'smorgens. Ten 4 u. 00 m. 'snamiddags. COMEN NAER RVSSEL. Ten6,30'smorg. 12,50'sav. Ten 7,30voorin. 4u. 'sav. Ten 1 l,00vooriii. 6u. 'sav. IlYSSEE NAER COMEN. 5 u.'sm. lu.'sav., 7n. 'sin. 2,50 'sav. 11 u.'sm. tiu.'sav. POPERINGHE NAER ROl'SBRCGGE. Ten9,50 voorm.^3,30 nam. UOl'SBUL'GGE NAER POPERINGHE. Ten 9 u. voorm. 5,40 nam Poperinghe naer Bergen S.x Winocx. Eiken Maendag ten 6 u. 00 in. 'smorg. Bousbrugge naer Bergen SJ H inocx. Eiken Maendag ten 6 u. 50 m., 7 u. 00 m. 's morgens. Bergen S.' Winocx naer Bousbrugge. Eiken Maendag ten 3 u. 00 m., 5 u. 30 m. namiddag. Bousbrugge naer Poperinghe. Eiken Maendag ten 6 u. 's avonds Bousbrugge naer Duinkerke. Eiken Zaterdag ten 6 u. 00 in. 's morg. Duinkerke naer Bousbrugge. Eiken Zaterdag ten 5 u. 50 m. namidd. Bousbrugge naer Veurne. Eiken Woensdag ten 6 u. 's morgefts. Veurne naer Rousbrugge. Eiken Woensdag ten 3 u. namiddag. VRACHTWAGENS. Rousbrugge naer Yper. Eiken Vrydag namiddag van iedci week. Drukkery van D. AI LAERT, Rousbrugge-Haringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 6