VELDVRUCHTEN VELDVRUCHTEN Venditie van Meubels, MENA GIEGOED, HOOILAND TE HOOGSTAEDE. STUDIE VAN DEHNOTAEIS CAPELLE,TEWATOII. Notaris CAPELLE, te Watoa. TE PROVEN. SERAPHINUS SE CRA, Zaekhandelaer te Poperinghe met den ontvangst belast. De vergadering by d'herberg de naeldooghe. STUDIE VAN DEN NOTARIS FEYS TE ROUS BRUGGE-HARINGHE. TE ROUSBRUGGE. Op VRYf)AG 24 JULY 4857, ten een ure namid dag, ten huize van Scholastka Storm», weduwe van wylen sieur Ludovicus Verlynde, binnen 't dorp van Rousbrugge-Haringhe, veiling van al de meubelen, menagie- en winkelgoederen, bestaende in Kleerkassen en andere, slaghorologie, tafels, stoe len, koperen marmyten, id. slagketel, id. mooren en kandelaers, id. fournois, verschelde tinnen kannen en plats, gleis,- glas,- yzer- en aerdewerk, beddebakken en behangsels, deel brandhout en stove, voors van alle de winkelgoedereD bestaende in toog, schalen, ma ten en gewigten, vele bakben, rekken, vele groote cn kleene bouten schotels, en het bakkars greedschap be staende in trog, broodlafel, vele groote en kleene blekkens, grooto yzeren smoore, loeten en palen, en meer andere voorwerpen aldaer bevindende. Met den gereeden gelde, te betalen aen den Notaris FEYS, te Rousbrugge. Zool-en Wagenharnas, Granen Fouragie EN VRUCHTEN TE VELDE TE HARINGHE. NABY ELSENDAMME. Op WOENSDAG 13 JULY 1857, ten 4 ure namiddag, te Hoogstaede, ter herberge Hooyslaede-lyndebewoond door .sieur Franciscus Heusele; zal er overgegaen worden in «ene en dezelve zittingtot den Instel en Overslag Tan het nabeschreven onroerende goed. HOOGSTAEDE.Elstndamme,in 'tHoogstaede-broucksken. Ee.hgen Koop. Eene partie Hooiland, inhoudende vol- volgens titel 89 Aren 75 Centiaren, en per kadaster 85 Aren 80 Centiaren, aldaer bekend sectie A, nummer 700, strekkende zuid en noord, palende met de oostzyde, aen het maeigras van der heer Graef Deboulhiller te Esqueline, met de zuidzyde naest het oosten en aldaer naest het wes ten en met geheel de westzyde aen het gras van mynheer ('lep, te Alveringhcmmet hetzelve zuideinde, in het midden de grazingen vandewed.Verlende, tePollincliove, de hecren Maïeur, te Veurnc en Yper en de gemeente van Hoogstaede, en met het noordeinde dekinderen VanEecke, rondsom scheidende half dyk. Thans gebruikt door den heer Vanseveren te Stavele. Om door den kooper daer van het gebruik te hebben met 11 November 1857, behalvens het Amat der helft dezer partie, die in pacht gehouden is, door de wed. Boute, te Hoogstaede, tot 1865. Om alle verdere inlichtingen zich te begeven by den BY DE KATTEMOLEN TE WATOU. Op DONDERDAG 23 JULY 1857, ten 2 ure namiddag, ter hofstedeken geëxploiteerd door Philippus Donnez, te Watou, by de Katte-molen, zal er overgegaen worden tot de openbare verkooping van Veldvruchten, bcstaende in 3 heet. Tarwe, 44 ar. Boonen en 88 ar. Klavers, S4* snede. Verdeeld telks gerief en koopen. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling mits borg- stellcnde ter vergenoeging van den Notaris CAPELLE, te Watou. Op VRYDAG 24 JULIUS 1857, ten 2 ure namiddag pre cies, ten verzoeke van Charles Louis Buissaert, te Proven, zal er openbaerlyk verkocht worden de nabeschreven Vruchten op stam, te weten A.By d'herberg de Naeldooghe, 1 Hectare 76 Aren be staen met Koorn. 44 Aren beslaen met Peerdeboonen. 60 Aren bestaen met Rogge. B. By d'herberg de Blokke. 44 Aren Klavers der tweede snede. C. By de plaetse achter de brouwery van Bustraen. 44 Aren bestaen met Aerdap- pcls. D. By de landing van d'heer Jakobus Neuville. 55 Aren bestaen met Koorn. 50 Aren bestaen met Erweten en Bitrapen. Voorts zes koopen zeer goed Koeijenmcst, liggende ter hofplaets van denzelven Buissaert, te Proven- plaets. Op de voorwaerden alsdan vooren te lezen; den 10 penning en voorbesprek gereed te betalen in handen van WINKELGOEDEREN EN BAKKERSALLAEM BEESTIALEN Op WOENSDAG 22 en DONDERDAG 23 JULY 1857, tel kens te beginnen ten een ure namiddag, ter hofstede e* op de landen alwaer wylen sieur Pieter Jacobus Carton is overleden, staende en gelegen te Rousbrugge-Haringhe, naby het gehuchte 't Handekot; zal er door het ambt Tan den Notaris FEYS, te Rousbrugge-Haringhe, openbaerlyk verkocht worden. A. Menagie-Goeder en. Bestaende in Koper,- Tin,- Yzer,- Blik,- Glas- en Aerdewerk, Koffers, Kleerkassen, Slaghorlogie met Ras se, Tafels, Stoelen, Beddebakken, pluimen Bedden eu Hoofdeinden, wollen en catoenen Sargien, Slaeplakens, Keêrn en toebehoorten, Kuipen, Standen, Seulen en meer andere voorwerpen. B. Beestialen. 5 Melkkoeijen, Schotveêrze, 2 Jaerlingen, 2 Ralrers, 5 jonge Zwyns en de Poulerie achter hove. C. Zool- en Wagenharnas, Bestaendein: 2 beslegen Wagens, 2 id. Karren, 2 ploegs, 4 Eggen, 2 Tólen, Sleephout, Mestplanken en 2 Korto- wagens. D. Drooge Fouragien en Granen. 2000 bondels Klaverhooi van d'eerste snede, 1000boa- dels Meerschhooi, 500 bondels ongerid Vlas, deel tarwe* Strooi, eene hoeveelheid Koolzaad en KooUaedstroei en

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3