VAN ROUSBRUGGE. 21 JULI 1857. N.' 32. l.sle JAER. De bedrieger veil in den peerden- liandel. Men belaeld voor DEX DORPSBODE die eiken dinsdag verschijntte Rousbrugge en ellen die hel blad bij den drukker mfhalenperjaerfr. 4-00; zes mamdenfr. 2-25met de post f'r. 4-71», of fr. 2-50 per zes tnaendenvoor Frankrgk 7 fr. sjncrsBerigten en Aenkondiqingen 12 centimen den drukregel. Afjichen en Bekendmakingen bg den uiige vei- gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. -Alle opzendingen moeten vrachtvrt voor den maendag morgend hg DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-llariughe, toekomen. Doorliet bekend maken en blootleggen der bedriegeryen, kunstgrepen, roskammen en andere streken ivelke veelal in den peerdenliandel in uitvoering werden gebragt, zal ons misschien de eene of andere ten laste leggen, dat juist door het openbaer niaken van dergelyke dingen, tevens opentlyk geleerd wordt hoe die bedriegeryeu in uitvoering en aenwending te brengen zyn. Intussetrcn kan eene zoodanige berisping ons zooveel te minder tref fen, dewyl wy volslrekt geen handel in peerden dry ven en ons zoo weinig als doenlyk is, met het inkoopcn en onderzoeken van peerden, ten gerieve onzer bekenden en vriendeninlaten. Het is slechts aliivannecr wy na- drukkclyk tot een veeartsenykundig en nauwkeurig on derzoek worden aenzocht, dal wy daeraen voldoen, als iccarts achten wy ons daertoe verpligl. Het openbaer maken dezer bedriegeryen heeft dan ook gcene andere bedoeling, dan om acn diegenen welke peerden moeten koopen en weinig ondervinding hebben \an de zoo bedriegely kc handelwys van vele peerdenver- koopers, diesaengaende eenige onderrigtingen te geven. Wy denken alzoo doende, onze lezers een waren dienst te bewyzen. Trouwens, indien de kooper toch eens weet, dat er bedriegeryen gepleegd worden, en hy tevens met de wyze bekend is hoedanig die in uitvoering gebragt zyn dan zal by by het onderzoek van het peerd dat hy genegen is te koopen, zich natuerlvk veel meer in acht nemenhy zal dan op al deze streken meer verdenking hebben en zich beter voor bedrog en schade kunnen be hoeden. Wy zullen in liet vervolg de kenteekens en wenken, om dergelyke bedriegeryen te ontdekken en te onderkennen, zoo naukeurig als mogelyk is, opgeven alsmede ook de voorzorgen en de voorziclitigheids-maet- regelen welke de kooper dient op te volgen, indien hy zich voor bedrog w il beveiligen. Menigvuldig zyn de kunstgrepen, roskammer-cn andere streken, welke dikwils in nitoefening gebragt worder, om by het aenkoopen van peerden de gebreken op alle mogelyke wyzen te verbergen, ja, men zoude kunnen .beweren, dat het eene algeineene gewoonte geworden is, om by den handel in peerden op een kleen bedrog niet te zien; men ziet alzoo dikwerf, dat de eigenaer van een peerd, hetwelk van een of ander gebrek is aengedaen, hetzelve op de best mogelyke wyze tracht kwyt tc gera ken; en hy die een zoodanig peerd koopt wordt dan ook zekeren alt) d bedrogen. De kooper van zoo een peerd getroost zich echter met het vooruitzicht, om, door dit. peerd weder aen een ander te verkoopen, zich zooveel mogelyk schadeloos tc stellen: even als de eerste verkoo- per maekt hy er zich volstrekt geene gewetenzaek van om de gebrekenw elke bet peerd bezit te verbergenja het doet hem zelfs een bezonder genoegendat hy nu ook op zyn beurt, een ander juist heeft kunnen bedriegen atv hy zelfs bedrogen was geworden. Hge hoogst laekbaer zoodanige handeling is, ziet men ze niettemin in den peerdenhandel dagelyks en voortdu rend geschieden. Het plegen van dit ongeoorloofd bedrog geeft nateurlyk aenleiding tot veelvuldig voorkomende onaengenaeniheden,tot vyandschap en zelfs tot processen. Zulke bedriegelyke handclwyze langs eenen anderen kant isoorzaek, dat de geheelen peerdenhandel in een zoo uiterst nadeeligen roep gekomen is, dat eenieder dit* genoodzaekt is een peerd te koopen, steeds met wantrou wen en vrees daertoe besluithy wéét dat ondanks alle zyne genomen voorzorgen hy evenwel nog bedrogen kan worden, en zyn wantrouwen gaet zoo ver, dat al wat den verkooper aenveert, om zyn peerd op het voordeeligsl te koop te presenteeren al ware het op ceneivyze, welke geheel en al geoorloofd is hy dit alles voor niets anders aenzict dan voor kunstenary en bedrog, welke met opzet gepleegd w orden. Mogt intusschen de een of ander kooper bedrogen zyn, dan nog is het ten allen lyde liet best, en voor hem het voordeeiigsle aen te r3den, om zich veel liever eene klee- ne schade te laten welgevallen, dan zich aen den onzekc- ren afloop van een proces bloot te stellen. De ondervinding heeft trouw ens de nadeelige gevolgenwelke uit zoodanig proces onlstaen kunnen meer dan eens aengewezenen het oude spreekwoord diegene welke procedeert om eene koe, geeft er eene tweede toe, heeft niet ten onreglc uit ondervinding zynen oorsprong gekregen. Wy vertrouwen dan ook uit dezen hoofde nog, dat onze niededcelingen over het stuk voor iedereen, die poerden koopen moet, zoowel voor den parleculier als voor den koopman van beroep, welkom zullen zyn. Hoewel de handelaer meer met bedoelde bedriegeryen bekend is, zoo geschied het echter nog zeer dikwerf, dat de beste en kundigste peerdenkenner, ondanks al zyne ondervin ding, evenwel bedrogen w ordt gelvk een ander. Die in den peerdenhandel het meest en menigvuldigst voortkomende bedriegeryen, kunstgrepen, raskammev en andere streken, zyn wél de navolgende

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 1