HUIS EN ZAEILAND VELDVRUCHTEN MEN A GIEGOED, staetidc in trog, broodtafcl, vele groote en kleenc blckkens, groote yzercn smoorc, loeten cn palen, en nicer andere voorwerpen aldaer bevindende. Met den gereeden gelde, te betalen aen den Notaris FEYS, te Rousbrugge. Zool'-en ÏF agenharnasGranen9 Four ag ie EN VRUCHTEN TE VELDE, TE H4RINGIIE. ORDER DER VERKOOPING. TE STAVELE. Op MAENDAG 27 JULY 1857, ten 3 ure namid dag, in d'herherg gebruikt by sieur Joannes Baptist* Ryon, ter dorpplaels te Staveie, zai er door het ambt van den Notaris FEYS, ter verbiyfplaets yan Rous brugge-IIaringhe, overgegaen worden met Instel ea Overslag, in eenc enkele zitting, van de goederen waer- van den aenwys volgt l,te KOOP. Een groot en gerieflyk HUISbe staende in woonplaets, kamer, keuken, vaute en kel der, remisen en verdere afhangelykheden, staendc op 4 aren 54 eent. eeuwigen chinsgrond der gemeente van Staveie, bekend by cadaster sectie C, nummers 2i2en213, ter jacrlyksche prestatie van fr.!l-09c.; palende de weduwe sicurPieler Bonte, te Hoogstaede, de dorpplaels van Staveie en jqtifv. Liefoogbe. te ge zegde Staveie. Bewoond by sieur Antonins Sene- sael, om door den koopcr daervan in het vrye gebruik te gaen met 1 Mei 1858. 2de KOOP. Binnen de gemeente van Staveie, zuid. van de dorpplaels cn weinig oost van den West molen, eene goede partie ZAEILAND, verhappende tor zuidzydc naest 't oosten groot volgens titel II. 2-05-73 C., bekend by cadaster sectie B, Nr 338, strekkende oost en west; palende sieur Adriaen, te Poperinghe, sieur Pieter Lclieur cn Bruno Tanghe, te Staveie, cn de erfgenamen van wylen Mr. Ollevier. te Veurne. Gebruikt by sieur Jacobus Gouden- hooft, te Staveie, ten pryzc van fr. 70 by jarc, boveh de grondlasten, met regt van pacht totl October 1861 De voorwaerden dezer verkooping met de titels en bewyzen van eigendom kunnen door de gading heb benden, nagezien worden ter studie van voormelden Notaris FEYS. TE PROVEN. SERAPHINUS DE CRA, Zaekhandelaer te Poperinghe met den ontvangst belast. De vergadering by d'herberg de naeldooglie. BEESTIALEN Op WOENSDAG 22 en DONDERDAG 23 JULY 1857, tel kens tc beginnen ten een ure namiddag, ter hofstede en ep de tanden ahvaer wylcn sieur Pieter Jacobus Carton is overleden, slaende en gelegen te Rousbruggc-Haringhe, naby het gehuchte t Handekot; zal er door het ambt van den Notaris FEYS, te Rousbrugge-IIaringhe, openbaerlyk verkocht worden, A. Menugie-Goederen. Bestaendein Koper,- Tin,- Yzer.- BiikGlas-en Aerdewcrk, Koffers, Kleerkassen, Slaghorlogie met Ras se, Tafels, Stoelen, Beddebakken, pluimen Bedden en Hoofdeinden, wollen en caloenen Sargien, Slaeplakens, Keêrn en toebehoorten, Kuipen, Standen, Se uien en meer andere voorwerpen. B. Jteestialen. 5 Melkkocijen, Schotveèrze, 2 Jaerlingen, 2 Kalvers, 5 jonge Zwyns en de Poulerie achter hove. C. Zool- en Wagenharnas. Bestaendein: 2 beslegen Wagens, 2 id.Karren, 2 ploegs, 4 Eggen, 2 TólenSleephout, Mestplanken en 2 Korte- w agens. D. Drooge Fouragien en Granen. 2000 bondels Klaverhooi van d'eerste snede, 1000 bon- dels Meersehhooi, 500 bondels ongerid Vlas, deel tarwen Strooi, eene hoeveelheid Koolzaed en Koolzaedstrooi eu andere droogc vruchten. E. Vruchten te velde. Bestaende in 5 hectaren 50 aren Tarwe, 65 ar. Rogge, 60 aren Haver, 2 hectaren 50 aren Boonen cn Erwten, 70 aren Klavers van de tweede snede en 40 aren Aerd- appels. F. Voorwerpen van allen aerd. Als Al het Brandhout, bestaende in Houtbondels, Fagotcn, Splete en Diltpersen, Windmolens, Koolzaed- berrien, Dorschklecd, verscheide Graenziften, Happen, Houwen, Spaden, Ilouweels, Vorken, greepen. Kartha- mers en Weggen, Aele-kuipen en Karteels, Scheur- en Zolderallaem, Pikken en Haken, immers van algemeene- lyk al de Mobilaire Voorwerpen ter voormelde hofstede te bevinden. Den I.""' dag zal er verkocht worden de Menagiegoe- deren, Beestialen en Wagenharnas; En den 2.dan dag de FouragenGranen, vruchten te velde en de ovcrbly- vende Meubelvoorwerpen. Deze venditie zal gehouden worden op lyd van beta ling tot den ln december 1857, voor de koopen boven de 20 franks onder solvable medekoopers, en degeene daer beneden met den 10 pennink van alle de koopen, conip- lant te betalen, alles aen en ten kantoore van den Notaris FEYS, voornoemd. DORPPLAETS VAN STAVELE. Op VRYDAG 24 JULIUS 1857, ten 2 ure namiddag pre cies, ten verzoeke van Charles Louis liuissaert, te Proven, xal er openbaerlyk verkocht worden de nabeschreven Vruchten op stam, te welen A. By d'herberg de Naeldooglie, 1 Hectare 7G Aren be- slaen met Koorn. 44 Aren bestaen met Peerdeboonen. 6« Aren bestaen met Rogge. B. By d'herberg de Blokke. 44 Aren Klavers der tweede snede. C. By de plaetse achter de brouwery van Bustraen. 44 Aren bestaen met Aerdap- pels. D. By de landing van d'heer Jakobus Neuville. 55 Aren bestaen met Koorn. 50 Aren bestaen met Erweten en Bitrapen. Voorts zes koopen zeer goed Koeijenmest, liggende ter hofplaets van den zei ven Buissaert, te Proven- plaets. Op de voorwaerden alsdan vooren te lezen; den 10 penning en voorbesprek gereed te betalen in banden van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 3