VELDVRUCHTEN 3.de ZITTING. Zeer schoonen koopdag VAN MENAGIE-GOEDEREN, LANDBOUWERS- AL AEM BEESTIALEN EN VRUCHTEN TE VELDE, TE HOVTHEJfL. Op DONDERDAG 23 en VRYDAG 24 JULY 1857, telkens ten 4 ure namiddag, ten huize en hore Tan de weduwe van sieur Ludovicus Verkinderen binnen de gemeente van Houthem, digt by de dorpplaets koopdag van al de mobilaire goederenzich aldaer bevindende en bestaende namentlyk in MENAGIE-GOEDEREN. Ledekanten met be hangsels, matrassen, wollen en pluimen hoofdeinden oorkussens, onderbedden, wollen en catoenen sargien nachtafelskleerkassen speelhorlogie2 slaghorlo- gien kommodenbuffet, kleerkoffers, tafels, stoe ien koper, tin, yzerporcelynglas, en aerdewerk, slaeplakens, tafeldwalen servietten, ydel zakken, en andere objecten van dien aerd. LANDBOUWERS-ALAEM. 2 wagens, 3 kar ren, ploeg, tolle, 3 eggen, haelbak, langwagen2 puipegalen, kuip-en kern alaem, windmolen t ziften, spaden houwen greepen vorkenschoppenhap pen karthamer en weggen. BEESTIALEN. 2 bacidc ruinpcerden, 1 muil ezel5 melkkoeijen1 jaerlingveerze2 kalvers, 3 Zwyns en het pluimgedierte. VRUCHTEN TE VELDE. 4 hectaren tarwe, 44 aren rogge, 60 aren haver, 1 hectare 31 aren boonen 30 aren winterkools88 aren aerdappelcn en erweten, 60 aren klavers, al het achtergras en dc fruiten in den boomgaerd. GOEDEREN VAN VERSCHEIDEN AERD. Al de diltpersengezaegd en ongezaegd houtbrand- houdt, fagooten en faceel, deel hooi, strooi en ande re objecten. Op tyd van betaling voor dc koopen van 20 francs ea daer boven, ten kantoore yan den Notaris DECAE. te Alveringhem. Definitiever OVERSLAG. VRYDAG 24 JULI 1857 ten 5 uren na middag, l« Poperinghe, in de afspanning genoemd Groot Sist Joris, van een schoon en wel bebouwd HOFSTEDE KEN groot 5 Hectaren 68 Aren 97 Centiaren gele gen te Watou langst de Duvinnestraet, wat noord van de herberg den Pauw. Gebruikt door Pieter Camerlynck. Staet maer 10,000 fr, Konditien Titels en Afiichen ten kantoore van den Notaris BERTEN, tc Poperinghe. BASCULBALANSEN PRYZEN DER ZADENOLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. Hoppe. AELST, p. 50 kilo, fr. 42-00 a 45-00. POPERINGHE, p. 50 kilo, fr. 52-00 a 55-00. Drukkery en Boekbindery van D. ALLAERT, Uousbrugge-Haringhe. BY DE KATTEMOLEN TE WATOU. Op DONDERDAG 23 JULY 1857, ten 2 ure namiddag, tar hofstedeken geexploiteerd door Philippus Donnee, te Watou, by de Katte-molen, zal erovergegaen worden tot de openbare xerkooping van Veldvruchten, bestaende in 3 heet. Tarwe, 44 ar. Roonen en 88 ar. Klavers, 2*" snede. Verdeeld telks gerief en koopen. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling mits borg stellende ter vergenoeging van den Notaris CAPELLE, tv Watou. gclykvorniig aen die in de statiën van den yzerenweg. gevvaerborgd en volgens de wet geykt. Kiucut kilos 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1500. Prïs franks 21 23 28 34 40 54 71) 400. By de weduwe ROBBE-DE-LAEY, te Hooglede, by Rohs- laere (Westvlaenderen. Brieven franco). Dezelve zyn ook dienstig voor Molcnaers. KORTRYK 13 July. Mwed fr. 32-»» 33— p. heet. GENT, 17 July. AELST4 July lyozaed kooliaed-olte Irnzaed-olie koolteedk.» iynxaed.k.o 00-»» 00-» C3-oo A 64-Oo ttl-oo a 62-00 19-0o A 20-00 p. I OH. 28-»» A 29-»» kooltaed fr. 28-00 A 32-00 p. heel. lynzaed 27-00 A 29-50 k'oolxard olie 65-0o A 00-Üo lynzaed-olie 62-10 A ÜÜ-Oo k'oolzaed k.° stuv. 5 OiO A 0 0;0 p. 2D2k. lynzaed-k.» 5 1/2 a 6 l;2 raeptaed fl. 20-00 A 23per tak lynzaed l4-oo a 17-oo raepolie 78-lo A p. 137 lil. lynzaed-olie 78-0o A raenkoek 115-oo A ooo-oo p. 1213 k. lynkofken 145-oo A ÜOo-oo RYSSEL18 July. Koolzaed fr. 32-00 A 34-00 4— ha.et I.ymacd 27-00 A 32-50 Koolzaed-olie 105-00 A 000-00 Lynzaed-olie OüO-Oo 0ÜU-00 koolzaed k. 17-50 A 18-50 de 109. Lynzaed-k. 20-50 a 23-50 KORTRYK, per beet. 13 july. 'Ifarwe 18-00 a 26-00 iuerioen »»-»» a »»-»» Rogge 11-00 a 12-00 Haver 8-00 a 9-50 Boenen YPER, per heet. 18 juli. 21-92 ai»-» 00-00 a »n-»» 12-40 a »»-»» 10-75 a »»-»» 17-00 a »»-»» BRUGGE, per hect. 18 july. 18-00 a 25-25 13-25 a 17-25 12-00 a 13-25 11-00 a 12-25 14-50 a 17-00 VEURNE,p.l451il 15 july. 29-00 a 34-00 25-00 a 26-50 18-00 a 20-50 4 6-00 a 17-25 23-00 a 25-50 POPERINGHE, p. b.' 17 July. 21-91 a 13-03 a 8-05 a Bergen (Frank.-) 20 july. 36 05 A 25 35 a 22 36 a 16 45 a 28 07 a nj>

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | 1857 | | pagina 4