Nieuws- en Aankondigingselad. Een nieuwjaars-mare. 4 i Eeo brokje ïperscM Historie. H YPERSCH LEVEN: 1' Jaargang. Nr 1. 1/ Zondag 2 Januari 1927. Abonnementsprijs: 15 fr. per jaar. Per nnmmer: 0.30 fr. Beheer en Opstel: Tuinwijk, 80. Yper. Prof. Vanden Broeck over Leonardo Da Vinei. EEN VOORSTEL. DAVIDSFONDS. 4.[ r-l »p| DEÏKM Als er een nieuwe gazet haar intrede in de wereld doet, zegt de schrijver van 't eerste artikel in 't eerste nummer eeuwig en ervig 't zelfde lijk al zijn voorgangers Onze nieuwsbode verhelpt aan een trie- stigen toestand; tot nu toe was er een groo- te leemte in 't gazettewezen van ons land we gaan wij daarin voorzien! Hij voegt er den slag gemeenlijk bij, die penne- lekker: Onzegazet gaat de beste zijn van heel de streke en van tien parochiën in 't ronde! Di Ypersche Bode zegt juist 't zelf de als al haar voorgangers 't zal wel zijn! De confraters van 't geweste doen 't goed; wij gaan 't nog beter doen. Leest en oor deelt! Yperlingen, uw wekelijksche Bode zal niet vele op haar neuze zetten, maar ge noeg. Onder andere, een bril, met geen rui- teglas, om scherp te zien al dat er roert en waagt, elk hondje dat er zijn koddige wikkelt, in 't steê en te lande, in heel de goede streke van het Westland, ook bij de goede gebuurs van dichte en van verre. Die nieuwe Ypersche mare-drager zal luttel en vele in zijn ransel meebrengen, 'Luttel, weinig koogc tak, weinig geleerde spreuken.'weiniggrondbeginsels,doch goe de, kloeke, onafgeronde: slechts twee, te weten: het katholiek gedacht, gebouwd op die rotse waarvan er sprake is in 't evange lie de Kerke van Rome. Het katholiek ge- loove dus, geschraagd door de christelijke leer in alle zaken, ook en eerst en meest in de politieke opinie. De kijk van De Ypersche Bode op de politieke zaken en gebeurtenissen zal zoo breed zijn als de katholieke staatsleer het toelaat. Dat is zéér breed, want 't is niet voor niks dat de Kerk liet Orieksche woord» katholiek genomen heeft om haar zei ven te betitelenalgemeen, alles- en allen onvamend alles wat goed en deugdelijk is,en allen die begeeren goed en deugdelijk te zijn. Al de vrijheid die we aldus hebben, zal de Bode benuttigen om te loopen zoo verre als haar koorde lang is, en om heel het katholiek veld te labeuren, ten bate van haar christelijke lui steraars. Ten tweede, het Vlaatnsch gedacht, dat is kort en bondig gezeid 't vlaamsch ge dacht, want daar en is maar éénonbe- snoeid, onverminkt, onbewimpeld Vlaan deren aan deviamingen,'t eigen ras boven, en al 't vreemde, al 't verbasterde onder. Geen geveinsde vrijheid, geen half mee sterschap van 't eigen bloed volledige, onvoorwaardelijke vrijheid, en onbeperkt meesterschap van t ras dat God hier win nen en wonen doet't Vlaamsch ras. Geen totentrekkerij van matig-zijn, niet over dreven-zijn, andermans denkwijze respec teeren - Dat is bucht en boerenbedrog met die redens kult men den Vlaamschen Frederik al 96 jaar lang. Die andermans denkwijze zal «De Ypersche Bode eer biedigen, scrupuleus, maar die andermans doenswijze niet. Daarin zai t verschil zitten met degenen die altijd vezelenfraai zijn. want Brussel kijkt leelijk, en Brussel is 't gezagWij, we erkennen maar het gezag voor zooverre het rechtmatig is, en zich- zelven niet onteert en misbruikt om on recht te doen of te laten geschieden. Het natuurrecht van een volk heeft een Kemme lijk een klokke, en wie die stemme niet wil hooren of niet kan verdragen, die mag De Ypersche Bode niet lezen. Hij kan intusschen zijn Belgische schatkistbons weigerlijk bezorgen, de intresten van zijn oorlogsschade uitcijferen, mediteeren over de weldaden van het militarisme en de punten van het index-cijfer optellen. De geschiedenis van Vlaanderen levert voorbeelden bij den voere van de schreeu wende tegenstelling tusschen de fransch- sprekende burgerij en de Vlaamsche am bachten. Volgend staaltje toont ons duidelijk aat hoe de middeleeuwsche Leliaerts die hun land en bloedeigen ras verkochten aat: Filiep den muntescbrooder, geen zier beter en waren dan de franskiljons der twintigste eeuw die Vlaamsche oudstrijders als wild gespuis uiteen sabelen. Zoolang de rijke poorters te Yper aan 't bewind bleven was Franschhier de jtf&ft- jur#ï. offiripplp taal pti Hf* npIjrp in alle ambtelijke stukken, in alle betrek kingen met den vorst of prins. Die verach telijke hatelijketoestand bleef duren tot aan den Slag der Gulden Sporen. Na 1302 ech ter toen de Ypersche Gildenaren, onze roemrijke voorvaderen, zegevierend van Groeninghe terugkeerden werd hun heer schappij hier vooreen tijd gebroken. De Ypersche ambachten werden heer en mees ter hier ter stede en voortaan was het «Dietse» (zoo heette ons oud Vlaamsch) alleen berechtigd in schrift en sprake. In 1382 na de verplettering te Roozebe- ke van Van Artevelde 's legertje Vlaam sche üemeentenaren door den baas der Leliaerts, Karei VI, Koning van Frankrijk, heroverden de franskiljons uit dien tijd het meesterschap hier ter stede. Opnieuw werd de taal van 't volk buiten 't wethuis gebannen. Ln 't Dietschzou er nu buiten blijven voor langen, langen tijd, tot de macht der Viaainsche Demo cratie aan zooveel onrecht paal en perk kwam stellen. Na 1830 echter toen de Belgische eer ste minister zijn voornemen te kennen gaf de Vlaamsche taal uit te roeien, ten einde de aanhechting van Belgie bij Frankrijk te bewerken kwam daar opnieuw, van hoo- ger hand, koren op hunnen molen. En zij herbegonnen hun verfranschend denationaliseerend (zegt minister Huys- mans) verbasteringswerk. Dat werk van het Vlaamsche volksverraad draagt nu te Yper den naam van «Amitiés framjaises Goddank dat sedert den oorlog de wind der Vlaamsche Bewustwording (dit Week blad is er een voorbeeld van) hier te Yper gewaaid heeft En dat de Ypersche Vla mingen met de laatste verkiezingen hun gouden sporen verdienden, lijk onze Voor vaderen te Groeninghe, zal bewezen wor den in Januari aanstaande, wanneer lijk in 1302 het Dietsch, ons Vlaamsch, van assche- poester tot koninginne zal bedijgen. YPER. - MIDDENSTAND. De lessen van boekhouden, gegeven door meester Van den Driessche, worden trouw gevolgd. De deelnemers zijn talrijk en veel aanvragen zullen een tweeden leergang noodzakelijk maken. De Middenstand groeit en bloeit en wordt sterk zelfs door tegenkanting. De Smidsbazen, ruim 90 in getal hebben zich ook vereenigd, 't is nu de beurt aan de schoenmakers en kleermakers. De klei ne burgerij wordt bewust van zijn macht en wil in dezen benarden tijd niet dood gebrand worden. De tijd is nakend dat het groote leger middenstanders ook betere wetten van de Regeering zal eischen. Want het is ten slot te op hun rug alleen dat men hamert. Middenstanders van Yper en omliggen de, weest niet van die menschen, die na door het bestuur uit een moeilijkheid te zijn gered, den middenstand den rug toe- keeren. Blijft sterk door vereeniging. PATER «ORROMEUS. "jmdag 13 December had net bestuur derlJerue uiue van riaticiscus dén nav landschen redenaar Pater Borromeus De Greeve uitgenoodigd, en zoo hadden we 't genoegen dezen befaamden spreker te hooren. Wat beweerden er dat in een ge wone zaal deze spreker niet zou tot zijn recht komen in elk geval heeft Pater Borromeus ons iets puiks opgediend over Franciscus. Na: eene inleiding wier zwie rige vorm met een even zwierig en breed gebaar werd voorgedragen, kwam hij tot het onderwerp Franciscus door Gods ge nadeslag tot ridder verheven. Franciscus de bruidegom van Vrouw Armoede Franciscus de gestigmatiseerde Gods. En hoe kort de schets van Franciscus' tijd en leven ook was zoo wist de spreker ons daarvan toch eene klare schets te geven, en hebben we Franciscus beter leeren kennen, en voelden ons gedwongen door 't drin gende van zijn woord een «blik te werpen tot in ons eigen binnenste: eene kunstige, eene deugddoende voordracht was het al les zins. Voordracht in den Studiekring op 14 December. L Da Vinei als natuurvorscher. Ja, dat de schilder van Mona Lisa en 't Laatste Avondmaal ook bouwkundige, dichter en wiskundige was is door iedereen geweten die iets van zijn leven kentmaar dat hij sterrekundige was en 't eerst heeft vastge steld dat niet de zon maar de aarde be weegt; dat hij reeds in de XV eeuw een vliegtuig ontworpen heeft: dat hij de vaste struktuurwetten in plantenkunde, en aller lei anatomische regelen en waarheden heeft ontdekt, honderden jaren eer andere geleerden er aan dachten zoo iets was ze ker nieuw en zulks werd ons door Prof. v andenbroeck met dat buitengewone ge mak, dat ons Vlamingen steeds blijft ver bazen, gedurende een paar uren voorge houden en bewezen. De aannemersbond van Brugge, richt- eene tentoonstelling in om aan het land en de wereld te laten zien wat zij sedert den oorlog zooal hebben opgericht wijd en zijd worden bekendmakingen en uitnoodi- gingen gestuurd. Ware dit voor Yper ook niet mogelijk? Waarom niet met de bouw meesters te zamen? Wie neemt er hier het initiatief. •- Op 16 December j. 1. hield de afdeeling van het Davidsfonds te Yper eene buiten gewone vergadering. E. Dom Verhaegen van Afflighem sprak er over Moderne muziek in eene causerie waarin hij tevens jdijne talenten van zanger en klavierspeler met succes toonde. Voor hem is het bijzonderste kenmerk van de moderne muziek de beschrijvings motieven. ln sommige gevallen worden ons door de Toonkunstenaars de gebeur tenissen beschreven: zoo, de klokkenklank o. a. bij Mortelmans, Meulemans en Grieg in rijthmischen vorm; bij De Boeck in vrije rijthmus, dus met meer realisme; zoo, het kronkelen der vliet bij Gilson: zoo, een eenvoudig gebaar bij Wagner in ''Trisfan en Isolde": —zelfs in pensionaat stukken, van zeer beperkte waarde, zooals in l'orage van H.Weber is de muziek niets anders dan beschrijving. E.Dom Ver haegen sprak ons ook over de gondelliede ren van Mendelssohn.Waarom wierden die eigenlijk in het onderwerp zijner rede, Moderne Muziek ingeroepen? Ik heb het niet begrepen. In de lyrische muziek is het de emotie, die weergegeven wordt. De spreker (zie hierboven wat ik hier door spreker versta!) bepaalde zich bij het lied. Terloops gaf hij een korte schets van het leven van Ryeland, Gilson en Tinei en zong eenige liederen van den weemoedigen Ryeland, den diep- voelenden Gilson en den gevoelvolleH Tinei. Ook nog Opsomer met zijne volks liederen en J. Van Hoof, met zijn Slaap lied en Daar is maar één land kwamen aan de beurt. Eindelijk hoorden wij E. Dom Verhaegen in zijn door hem zelf gecomponeerde lie deren. Aan Moederken (woorden van G. Gezelle) houdt hij veel, zegt hij ons. Om de persoonlijke redenen die hij gaf, geef ik hem gelijk doch, hij late mij toe ronduit te zeggen dat ik dit lied maar alledaagsch vind. HetZusterken van Sint Jans Hos pitaal is beter, doch te onstuimig. Ruus- broecs woorden vergen een kalmer muziek en de anecdote een eenvoudiger weergave. In De Sterke Vrouw van Pater Calle- waert geeft E. Dom Verhaegen mij voldoe ning. De muziek geeft de gepaste gevoe lens volmaaktelijk weer. Dit lied mag m. i. de toonkunstenaar voor model nemen op dien weg mag hij voortgaan en hij zal door het Vlaamsche Volk gewaardeerd en genoten worden. De leden van het Davidsfonds, zooals de E H. Principaal van het College zeide, waren uiterst voldaan over den kunstavond. Zij hopen dat zij E Dom Verhaegen nog te Yper zullen hooren spreken, zingen en het klavier bespelen en aldus in nauwere kennis treden met zijn eigen werk. Ik wed dat hij het niet bij het lied zal laten. SERAF. ötl I Pi kil i el irl 401 eu .nil iel lel 30| d;j ia I I del .bij ies uil hij i ol

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1