Nieuws- en Aankondigingsblad. NIEUWJAARS GEDACHTEN. 1* Jaargang. N' 2. Zondag 9 Januari 1927. Abonnementsprijs: 15 fr. 50 per jaar. Per nummer: 0.30fr. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 f. AANKONDIGINGEN volgens OVEREENKOMST. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Ypèr. YPERSCH LEVEN: ZOXDAGIU ST. De Dienstdoende Apotheek op Zondag 9s,en Januari is M' WECKESSER, Diksmuidstr. "En waarde Ster bleef stillestaan.." - Woensdagavond te 8 uur is er brand Stad Yper - GEMEENTERAAD Ypersche Studiekring A. N. v. Op DONDERDAG 13" JANUARI te 8 uur 's avonds in het Christen Volkshuis. En waar de Ster bleef stille staan.." Nanm'.ooze artikels worden niet opgenomen. Het was in den goeden ouden tijd! De tijd toen onze grootmoeders met 'nen kapmantel gingen en onze grootvaders een zijden klak droegen. De tijd toen onze jongens en meisjes eerbaar en deftig verkeerden in de mode de Paris» geen scheringen inslag was in onze Vlaamsche huishoudens. De tijd toen men op voorvaderlijke wij ze nieuwjaaravond vierde, geburen onder een, in gulle stemming; de wafels geur den, de liedjes dreunden, en oude en jon ge paren met oude Vlaamsche rondedan sen huppelden 't nieuwjaar binnen. De tijd toen de groote ster door onze straten ging en men in plaats van «Viva Bouma!mooie Kerstliederen zong. Toen was er vrede op aarde omdat de menschen van goeden wille waren; toen was men gelukkig omdat men tevreden was in zijn lot en weinig behoefte had aan onze uitvindingen, nieuwigheden en groot- scheepsch gedoe. Men werkte en slaafde, men was eerlijk in handel en wandel, men hielp en ver trouwde elkander, men bad 'nen goeden Vaderons, men zag zijn kinderen groeien, een huisgezin stichten en dat allemaal vol gens aartsvaderlijke gewoonte en op het zelfde duurbaar lapje grond waar men zelf gewonnen en geboren was. Het was in den gruwelijken oorlogstijd! De tijd toen onze oudjes uit hun haard stede verjaagd op den dood gingen. De tijd toen onze jongens in khaki lie pen met 't'geweer aan den schouder en granaten in de hand. De tijd toen met nieuwjaar duizenden Vlaamsche huisje, vlamden en vu.irspran- kclend laaiden tegen donkere luchten. Toen was er geen vrede op aaide omdat de menschen niet van goeden wille waren; toen klonken geen Kerstklokken over Vlaanderen toen stopte men verhakkelde lijken in den grond en bosschen houten kruisjes schreiden ten hemel. Men werkte en slaafde in den niodde- rigen Yzergrond, men vertrouwde, hielp of verraadde elkandermen bad 'nen goe den Vaderons of vloekte tegen den hemel; men zag kameraden vallen, doodbloeden. Men werd gefolterd naar ziel en lichaam en men droomde van een nabije gelukkige toekomst! Het is nu de gezegende Belgatijd De tijd der Conferentiën. Samenkom sten, verdragen onderhandelingen, bespre kingen en feestpartijen. De tijd dat onze oorlogsinvalieden, oor logsweduwen en oorlogskepen moeten geholpen worden door bloempjes, strik jes, tombola's. De tijd dat oorlogschuimers, schache- raars in oorlogschade verontwaardigd, op zien dat er schamele dutsen van menschen na 6 jaar nog durven bedelen gaan om brokskens schadevergoeding. De tijd dat de dankbareS^at zijn woord breekt en door de goocheltoeren en bok- kesprongen van wonderdokter Francqui, zijne schuldeischers hun schatkisbons ont futselt. De tijd dat de heerlijke stabilisatie aan 175 als ctn heerlijkester blinkt-aan den vaderlandschen hemel en de verblufte slachtoffers van het recht hun spaarcenten zevenmaal verminderd zien. De tijd dat de wijzen uit Brussel ge schenken brengen onder vorm van taksen en supertaksen. En daarom is er geen vre de op aarde omdat de menschen gedwon gen van goeden wille moeten zijn daar om zit men met nieuwjaar 1927 rond den haard, waar een pover vlammetje laait uit reden van bezuinigingdaarom zit de be zorgde huismoeder hoofdschuddend in de schamele schapraai te kijken, daarom wrokt men, ringt men niet meer. Men werkt, men wroet, men snoert de riem wat dichter, inen bidt 'nen goeden Vaderons opdat de Regeering met nieuw jaar ook van goeden wille zou wezen. Hardnekkigheid in de boosheid, is een groote zonde. Wij wenschen dat de Regee ring in 1927 zich met dat kwaad nog niet meer zou belasten. Wij wenschen onze l:;es dat ze iril927 ë"*'*V1 •- 1 ken k la Francquien zij met vroegere vroomheid, naar oud gebruik, hun eigene koeken, met Kerst- Nieuwjaar- en Drieko ningenavond mogen bakken en oppeu zelen. ■«■arHBHnHBgiasa YPEREN, Zondag met den avond was O. R. van Brussel en die hierin de Oetcnide Leeuwen een werkwinkel openen zal voor fijn on dergoed, op wandel in de Statiestraat. Ge komen aan de bakker.j H. A. kwam dt man met zijn rechterbeen te recht in den koolstorter, met liet ongelukkig gevolg dat hij het scheenbeen brak. Maandag avond was vrouw Grtiwez, oud 84 j. wonende in de Boesinghestraat j naar den kelder gegaan i m wat eten op te halen. Hoe het gegaan is weet men niet, doch een tijdje later vond de bovenbewo ner H. Doolaeghe haar levenloos liggen. Zij had eene kleine wonde opgeloopen aan het hoofd en was den elleboog gebro ken. Ze ontving het H. Oliesel en stierf kort daarna. Nu meer dan ooit bestaat er hoop dat de werken van St Niklaaskerk zullen kun nen voortgezet worden. Hoe eer hoe beter, want de kapel waar tegenwoordig de god delijke diensten gedaan worden is veel te klein. Aan St Pieterskerk is men bezig de vensters boven de groote ingangdeur in te zetten. In 't korte ook verdwijnen daar van het kerkhof al de opgehoopte steenbro'kken, zoodat wij er den gewenschten hof zullen kunnen krijgen. Eindelijk hebben wij dezen maand de aanbesteding van de huizen van het Rijke Klaren weduwen hof. Wanneer ko men 't Nazareth, de Weezenschool enz. aan de beurt, 't wordt tijd! Vraagt het maar ,aan de mannetjes van Handzaeme. In de Post is het tegenwoordig gee stig, wanneer men er gaat om postzegels of iets dergelijks. Wachten is daar het wachtwoord. Ja, voortaan zal men best doen de bo erhammen mede te nemen, om - er tè kunnen vëspefêeren. T Kwaad-en' ligt niet bij "de bedienden die maar werken kunnen, maar aan ile -bezïrnigingsvlaag welke ons het ministerie bezorgd heeft. In 't kort kómt de Vellenfabriek, langs den steenweg van Veurne ook in gang. Zooveel te betei'. Van langs om min zal ons volk naar den vreemde moeten tjoolen. Zoü het waar zijn dat de chocolade fabriek van St Piëters met dubbel ploeg zal werken Het schijnt dat het daar ook goed draait. Zooveel te beter. Dat moeten wijliebben! m - r r" 1 Er gaan om zeggens geen weken voorbij zonder dat dè souvenirs uit Eng land naar de eigenaars hiér ter stede we- derkeeren. Toekomende week zeggen wij een woord over een prachtig zilveren voet stuk een Kruisbeeld, dat aan St Maartens kerk toebehoort en nu Joök weergekeerd stukken. V. O. S. Het Bestuur V. O. S. heelt de eer zijn talrijke leden bekend te maken dat van lieden af het lokaal Wordt overge bracht in 't BELFORT Rijsselstraat, bij Uil. Verbeke. I let klachtenbureel blijft open alle Zon dagen van 1 Hot 1 ure. De leden welke nog niet in 't bezit zijn hunner lidkaart 1927, kunnen die ten allen tijde in 't nieuw lokaal bekomen. Zondag 16 Januari, te 6 ure, bij Julien Bouchaert, herberg DE VEER Neer slaat, Kos.cloore prijs kaarting voor alle leden V. O. S. en B. V O. S Zondag 23 Januari, te0 ure, bij A. Peekei, heiberg DE GROENEN HOND» Hond straat, Kostelooze prijsspeling op topiafel voor alle leden V. O. S. en b. V. O. S. In de loop der maand Februari, KOSTE LOOZE TOONEELAVOND vooi de leden. V. O. S.-B: Vj 0.-,$. en ijpniheieden. Dag en uur zuilen nader bepaald wor den. I Iet Bestuur, V. O S.-B. V. S. Arthur Herman, oud 23 jaar, wonende op het gehucht de Potijze, kwam Nieuw jaar morgend, rond 4 ure naar huis. De man viel, met het ongelukkig gevolg dat zijn hand in de ruit sloeg en gansch door korven was; ook was de pols overgesneden. Dadelijk werd hij naar het gasthuis geleid om er de nood; ge zorgen te ontvangen. - Op Donderdag 13 Januari 1927, te 8 uur 's avonds, voert Het Vlaamsche Volkstooneel te Vper, in het Christen Volkshuis, St-Jacobsstraat, op Driekoningen-spel door F. Timmermans en E. Veterman. Kaarten te bekomen van Donderdag, 6 Januari af, alle dagen van 11 1/2 u. tot 12 1 4 u. in het Christen Volkshuis. Ook van nu af, door storting op post- checkrekening m 159576. (R. Buckinx). Prijzen der plaatsen fr. 10 fr. 8 fr. 6 fr. 4. Voor de leden van den Studiekring op vertoon der lidkaartfr. 8fr, 6 fr. 5fr. 4. Er wordt speciaal gezorgd voor de ver- wanning der zaal., Let wel; De deuren zullen gesloten wor den zoodra de vertooning begint. ontstaan op de hoeve De Baene, Verlo ren Hoek Drie schelven werden de_ brandweer wrocht geheel den nacht om verdere schade te beletten. De schade is niet door verzekering gedekt. Verslag over de zitting van den Ge meenteraad vergaderd op 5 Januari 1927. De h. Colaert opent de zitting te 6 u. 40. Zijn aanwezig de heerenR. Colaert, H. Sobry, D'Huvettere, C. Lemahieu, G. Van Dainme, H. Vanderghote, J. Cap- poen, A. Laton, R. Glorie, A. Van Nieti- wenliove, E. Missiaen, Bossaert en Bonnet. 1. De heer Sekretaris geeft lezing der goedkeuring der gemeenteverkiezing dooi de bestendige deputatie. 2. Eedaflegging der verkozenen. De lieer Missiaen Ik laat opmerken dat de ecdformule in niets afbreuk doet aan mijne republikeir.scl.e meening. De nieuwe leden leggen den eed af in 't Vlaamsch; de liberalen in 't Fransch. 3. Ontslaggevingen. De heer ColaertTwee verkozenen, de heeren VanderMersch en Verbeke, deden afstand van hun mandaat. De heer Sobry heeft verslag opgemaakt over de verkies baarheid der vervangers en zal dit hier uit brengen. De heer Sobry leest het verslag. De h. Glorie: De h. Leuridan zal hier straks zetelen. Bestaat er geen reden om -)0(-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1