Nieuws- en Aankondigingsblad. YpgrsGüe Gemeenieraafl YPERSCH LEVEN: 1* Jaargang. N' 3. Zondag 16Januari 1927. Abonnementsprijs: 15 fr. 50 per jaar. Per nummer: 0.30fr. 9 fr. per halfjaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 f. AANKONDIGINGEN volgens OVEREENKOMST. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Er zat elektriek in de lucht, dien avond, toen de nieuwe gemeentevaders hun eerste bijeenkomste hielden, 't Zou zonde geweest zijn zulk een schoon gebouw lijk 't splin- ternagelnieuw stadhuis, voort te laten bewonen door een eerzaam bendeke men- schen met verouderde gedachten o\erde verjongde wereld, ledereen voelde dat, dien Woensdagavond, toen de slagorde opge steld werd, rond de hoefijzer-tafel in die blinkende zittingszale. De hers.hilderde portretten van sterke koppen uit het ver leden hingen zoo kurieus aan hun zware spijkers op de muren 't was lijk voelbaar dat zij, de groote dooden, blijde waren dat er nu méér leven en nering onder hun oogen zou geschieden Van 't eerste moment bleek het dat niemands verwachtingen gingen bedrogen uitkomen. Er spetterden vonken uit drie richtingen socialisten, liberalen en katho lieke Vlamingen. Dat is verleden week ver teld geweest, in 't verslag der zitting. Wat wij echter deze week willen onderlijnen is de beteekenis van de houding der Vlamin gen bij het stemmen van 't schepenkollege. De oude katholieken zijn met hun gezes- vin zéér verschillend ahooi .conserva-. teurs en democraten, franskiljons, en vlaamschgezinden, dooreengestoofd tot den onmogelijken hutsepot van Belgische, grondwettelijke partij. Die menschen heb ben maar ééne overeenkomst met elkaar hun volkomen gebrek aan een uitgesproken, rechtzinnig, Vlaamsch en democratisch programma. Niet te verwonderen water en vuur in hun schootMet de katholieke Vlamingen hebben ze ééne zaak gemeens vier althans van die oude katholieke groep zijn even bezorgd om het hoogste goed den godsdienst. Dat is het eenig aanrakings punt met de onvoorwaardelijke Vlamingen. Ten deele door gebrek aan kennis van het zware Vlaamsche vraagstuk, maar grooten- deels door gebrek aan durf, door kleinmoe dige benauwdheid, zijn die vier ras-Vla mingen maar halve Vlaamsche strijders, 't Zal beteren, met een beetje vuur aan hun verkleumde schenen De katholieke Vlamingen van Yper wei gerden de aangeboden samenwerking tot het vormen van een gemengd schepencol lege. Ze zijn gekozen geworden op een programma, tegen burgemeester Colaerts kleurloos en smakeloos programma. Dat programma handhaven ze, onverminkt, onverzoenlijk. Er moest echter een schepencollege aan gesteld worden. De burgemeester wordt benoemd door den Koning 't zal meneere Colaert blijven, zoolang hij er zelve niet vrijwillig uittrekt. Dat God hem nog lange jaren jeune, maar dat Hij hem ook de genade gunne van te verlangen naar de ruste. Hij heeft zich den 27 Juni 1926 afge sloofd voor 't overige van zijn dagen De anti-katholieken legden dus hun boontjes te weeken, om een schepenzetel los te krijgen, indien de katholieke Vlamin gen wilden wit stemmen. Die hope van de liberale en socialistische franskiljons, broe ders in 't ongeloove, was zoodanig dwaas nietInderdaad, elke schepenzetel wordt toegekend aan den kandidaat die ten minste de volstrekte meerderheid (helft plus één) der geldige uitgebrachte stemmen behaalt. Er zijn vijftien raadsleden te Yper. Indien de vier katholieke Vlamingen wit stemden, dan was de volstrekte meerderheid zes. Een anti-katholiek en anti-Vlaamsch ma- nceuver hing in de lucht: twee liberale en drie socialistische franskiljons, met de ver hoopte meêwerking van é?n liberalisee- rend franskiljonsch stemmetje uit den oud katholieken hutsepot bovengeroerd, en de toer zot! gespeeld geweest zijn Noch van katholiek, noch van Vlaamsch standpunt mochten de Vlamingen zulks laten gebeu ren. Meneer Colaert is oud, en meneere D'Huvettere ook zij zijn niet te goed om te missenAls we te kiezen hebben tus- schen geusgezinde franskiljons en lauwe vlaamschgezinde geloofsgenooten aarzelen we niet de eersten zijn dubbele vijanden om twee redensde laatsten zijn beschaamde halve vrienden in 't eene, en strijdgenooten in 't andere. Onze gekozenen zullen wel zorgen, voor 't overige, dat de scheidslijn tusschen be schaamde en onbeschaamde activisten scherp getrokken worde.... zoolang die beschaamdheid voor logische Vlaamsche trouw bij de heeren Sobry, Declercq, Lema- hieu en Vandamme nog blijft bestaan! Het kan zijn dat de eerbiedweerdige figu ren op de wanden van de Ypersche raad- ne pacht te hooren opslaan en dat in bui tengewone verhouding, althans voor de frontstieek. Zoodat er bijgevolg meer en meer inkomsten zullen zijn. Laat ons ho pen, dat de noodlijdenden er ook meer onder, tand zullen krijgen en dat de bedien den hunne jaarwedde zullen zien verhoo- gen. 't Is meer dan tijd. Tooneel. Zondag laatst waren onze S'atiemannen in hun schik. Er was immers voor hen. tooneelfeest in het lokaal. En volk!! Ook mogen wij zeggen dat zij hun nen avond niet zullen beklaagd hebben. De spelers over 't algemeen, hebben zich geheel goed uit den slag getrokken en in dien er keus op valt, zouden wij zeggen dat ze 's maandags best van al gedaan heb ben. 't Er werd gesnikt, maar ja ook harte lijk gelachen. Daar steken echte kunste naars onder onze spelers. Zondag, mor gen, trekken zij naar Roesselaere; daar voeren ze hetzelfde op als hier. Evenwel doen mannen, hoor.'Toonen dat gij er een handje van hebt. Overlijden.—Donderdag werd alhier onder grooten toeloop van volk den E. H. J. Van Iseghem, leeraar aan het bisschoppe lijk College, begraven. Het was pas 2 jaar dat hij daar les gaf en.door zijne goedheid zale zullen «tavfefn van de Verontwetrü," VJ •'T*!' TT""»' 'T, onverbiddelijke ziekte heeft hem geveld en God, te vreden met des jongens prie- ging, in hun prachtige lijsten, maar niet temin zullen de Ypersche Vlamingen on vermurwbaar lufri programma stap voor stap belijden en verdedigen, in den be stuurlijken arbeid waartoe ze door Yper's bevolking afgeveerdigd werden ten eer ste, het onverdoelend katholiek beginsel ten tweede, het natuurlijk recht op zelfbe- bestuurten derde, het demokratisch ge dacht, ter vrijwaring van liet gemeenelast. Daarom onverpoosd meewerken aan het volksgezind, doelmatig bestuur van de stadDe Belgische partijen die meedoen in dit bestuur zijn in vele gevallen de ge bonden vertegenwoordigers van het Bel gisch partijbelang in de plaats van het Vlaamsch volksbelang. Zij buigen hun nek- ke onder het knechtschap. Onze radikale Vlamingen erkennen geen Belgisch partij schap, alleen Vlaamsch natuurrecht. HEëflaBE In den loop van het jaar 1926 werden er 56 werkgeschillen op rol gebracht;daar van werden er 5 klachten ingetrokken, 4 geschillen werden onder de partijen vereffend vóór de zitting. Wij bekwamen 17 verzoeningen en 30 geschillen werden vóór den raad gebracht. Op die 30 gevallen naar den raad ver zonden, bekwam deze nog 2 verzoeningen, 3 zaken werden bij verstek uitgeschrapd. In 6 gevallen verklaarde de raad zich onbe voegd, 9 vonnissen werden geveld bij ver stek, en 10 ten gronde afgewezen. sters wil heeft hem geroepen om hem het eeuwig loon te schenken. Wij bieden de achtbare ouders en familie onze recht zinnigste rouwbetuiging aan. Ons Col lege heeft het hard te verduren. Wat men eet. Gedurende het jaar 1926 werden in het gemeenteslachtuis vol gende dieren geslacht en tot verbruik goed gekeurd: Stieren, 19: Ossen, 151, Vaarzen, 448; Koeien, 442;— Kalvers, 985;— Verkens, 1269; - Geiten, 43; Paarden 5. 't Kan gaan, he Aanbesteding Belle. Voor de vol- tooiingswerken van het Godshuis Belle, waren vóór Woensdag vier inschrijvingen in het Hoogkommissariaat toegekomen Mahieu Gebr. 71.400 fr.; Soete J. 79.000 fr. Pickel A. 96.000 fr. Vandekerkhove J. 100.000 fr. Laat ons hopen dat er nu zal voortgewrocht worden en dat wij in korte maanden de huizen zullen weten verpachten. Tooneel. Op Zondag 30 en Maan dag 31 Januari, te 8 ure stipt, in het Christen Volkshuis, opvoering van DE DISTEL (Pietje de Landlooper) blijspel in drie bedrijven door Robert Saudek, door de tooneelafdeeling Puinentroost Tooneelleiding J. Bertier. Sympho- nisch orkest. Prijzen der plaatsen: 5fr.; 3,50fr.:2,50 fr. Kaarten te bekomen bij H. Verbeke, her berg In 't Belfort Rijsselstraat. Vlaamsche Strijd. - Het schijnt waarheid dat franskiljonsche heeren hand- teekens doen rondhalen ten bate van den strijd tegen 't Vlaamsch, en dit gluiperig werk geschiedt in de werkinrichtingen zelf, onder de dwingende oogen der fransge- zinde patroons.O! Dan zullen ze wel komen beweren dat zoovelen ten honderd van het volk het zóó willen... Met dwang op brood roof kan men veel onrecht doen doorgaan, maar 't en zal Vlaamsche Kalender. 1903. De Vlaamsche Advokaat Julius Vuylsteke sterft te Gent. 1852. De Engelschen erkennen de on afhankelijkheid der Zuid-Afrikaansche re publiek. Rome. 1835. Geboortedag van den Vlaamschen dichter Jan Van Droogenbroek. 1831. Geboortedag van den Boeren generaal Petrus Joubert. 1874. Tony Bergmann, schrijver van Ernest Staas overlijdt te Lier. 1903. De Staatsman dichter Dr Schaep- inan, medeoprichter van het A. N. V. over lijdt te Rome. ZONDAGRUST. De Dienstdoende Apotheker op Zondag I6den Januari is HOUTEKIER, Meenenstraat Donderdag avond 27 Januari 1927 te 8 uur 's avonds. Voordracht met lichtbeel den over: Lille, Capitale de la Flandre au XVe siècle door Kanunnik Leman, Professor aan de Universiteit te Rijsel, en Secretaris van het Comité Flamand de France. Ypersche bevolking Bevolking op 1 Januari 1926 13.876. Bevolking op 1 Januari 1927 13.882. Beweging der bevolking in 1926 lntredingen:m. 576, vr."779.= 1355 plus 300 geboorten 1655. LJittredingen m. 703, vr. 779 1482 plus 167 overlijdens 1649 dus 6 intre dingen meer. Nederzetting van vreemdelingen 79. Uitwijkingen naar den vreemde39. Huwelijken 112. Echtscheidingen 2. Geboorten m. 149 vr. 151. Sterfgevallen m. 84 vr. 83. Kiezerslijsten voor 1927-1928 bepaald gesloten den 10 December 1926. Getal kiezers voor de Kamers 4152. Getal kiezers voor de gemeente a) mannen 3987 b) vrouwen 4656, te samen 8643. Aan ouzo geachte lezers Naamlcoze artikzls worden niet Jpg nzmer.. Z.' -I.B1 - iT-fc I I TT Verslag over de werkzaamheden van den Werkrechtersraad in het RechtsgebiedYper, gedurende het jaar 1926. Hospice: Sedert weken van hier moe ten de pachters van het bureel voor Open baren Onderstand 's Vrijdags voor den raad verschijnen in de Belle ten einde hun- Zondag 16Januari, H. Marcellus. Maandag 17Januari, H. Antonius. Volle maan ten 22 u. 27. Dinsdag 18 Januari, H. Petrus' Stoel te Woensdag 19Januari, H. Sulpicius. Donderdag 20 Januari, HH. Fabianus en Sebastianus. Vrijdag 21 Januari, H. Agnes. Zaterdag22Januari, H. Vincentius. STUDIEKRING - A. N. V. Binnen kort verschijnt de YPERSCHE BODE op zes bladzijden. We moesten ons beperken tot die vier kleine bladzijden, bij gebrek aan geld. Nu komen annoncen en abonnementen bij de vleet toe, hetgeen de uitbreiding van 7 blad mogelijk maakt. Vlamingen van Yper en ommeland, wilt ge ons terdege steunen, werft abonnenten en advertentie's aan voor't eenig Vlaamsch- gezind blad dat te Yper verschijnt 1 De Red.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1