Nieuws- en Aankondig ngsblad. DE LANDLOOFER Hei Duitsch Komplot ontmaskerd! Aïe! Ceie! YiPEHSCH LEMENS Vlaamsche Tcesiandetai E Y.O.S. le Jaargang. N' 5. Zondag 30 Januari 1927. Abonnementsprijs: 15 fr. 50 per jaar. Per nummer: 0.30fr. 9 fr per half jaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 f. AANKONDIGINGEN volgens OVEREENKOMST. VERSCHIJNT WEKELIJKS Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Vlaamsche Kalender. s a Op Zonii(t<i en Maandag 30 en 31 Januari ri Naamlcoze artikels worden niet opgenomen. M'en 't nu zitten! Een inaandbladje in December 1. I. verschenen, dragende den pompeuzen titel Pour l'unité Organe de la ligue nationale pour l'unité beige» lapt liet ons op een manier die ons voor altijd aan alle V'laamsche toekomstplannen doet verzaken. Die menschen zijn ons .veel te slim en wij slaan dus ook ootmoedig, als rouwhebbende zondaars, ons mea cul pa al belovende het nooit MEER te doen. Sukkelaars waren wij wanneer wij geloof den dat al ons konkelfoes» door de slu we agenten der Ligue nationaleniet zou ontdekt worden en aan den schandpaal gespijkerd. Nu, er zijn altijd meesters bo ven meesters, hé In het verslag van den algemeenen se- kretaris M Jacques Pirenne over de werk- dadigheid (hum) der «Ligue» lezen wij onder meer: Ik wil mij bepalen uwe aandacht te vestigen op een feit dat zich voor- deed te Yper tijdens de gemeentever- kiezingen. Onze dienst (aïe, oeïe N. V. D. R.) heeft kunnen nagaan dat drie Duitscliers te Yper aankwamerrtnkek: dagen na de gemeenteverkiezing en zich bij enkele kopstukken der Fla- minganten-beweging begeven heb- ben, van wien men gedurende den kiesstrijd de mildheid opgemerkt had. Ik zal er U niets meer van zeggen, gij zult het groote belang begrijpen dat zulke feiten op's lands politiek hebben en welk belang er alzoo bestaat eene organisatie te stichten die toelaat zulk- danige handelwijze te verijdelen. Bovenstaande proza is letterlijk vertaald en geeft ons het bewijs dat de Ypersche inlichtingsdienst van de Ligue... nationale... pour... l'unité... beige... een beetje daar is. En wij die dachten dat van de Duit- schers-historie en van die marken-konkel- foezelrij niemand iets afwist! Och Arme. Vrienden, flaminganten uit Yper, nu mo gen wij het aftrappen, wij zijn gevloerd en het beste ware dat wij onze matten oprol den en als boetelingen ons aanmelden in de bureelen der Ligue gevestigd N° 30 Rue Lesbroussard (lees niet les Froussards) te Bruxelles. Wij hebben hier, tijdens de verkiezin gen als rijke-menschenkinderen verteerd, gekocht en omgekocht, groote sier ge maakt en ja nu moeten we 't bekennen, 'twas allemaal met... DAS DEUTSCHE KAPITAL Voor alle zonden nochtans is er ver giffenis te bekomen als men maar een vol maakt berouw heeft en zijne zonden met nauwkeurigheid, getal en omstandigheid biecht, 't Is hetgeen wij nu in het openbaar willen doen. De drie Duitschers (sic) brachten ons niet alleen het noodige om aan onze mild heid tijdens de verkiezing vollen teugel te laten maar O WEE, met het overschot stichten wij een weekblad en met over schot van het overschot..., eene harmonie. Ik zou te kort komen aan den heerlijken vorm dien een volmaakt berouw hebben 'W8éf,*?Ö6"Mhfer Wc*Tansromts' eicWf-- denis afleg dat er nog een restje bestaat aan al dat overschot. Het past heel natuur lijk dat wij het zonder wrok of tegenzin overmaken aan notre service» waarvan er mogelijks een «bijhuis» te Yper bestaat. Voor hetgeen reeds verteerd, verbrast of vergooid is, hewel wij betalen het vanaf het oogenblik dat de schatkistbons uitkeer- baar en onze titels van oorlogsschade be taalbaar zullen zijn. Nu wij ons in de oogen der Ligue» in recht en eer herstellen, vragen wij oot moedig in den schoot uwer organisatie te mogen opgenomen worden om weer goed te maken wat wij eens misdeden.! Ten ware dat de menschen der Ligue en van «notre service» in ,t bijzonder on derhevig waren aanSUG... SUS...SUSTIE.. werpen aan de Scheldekade, op den door tocht van den vorstelijken stoet en in het raadhuis zelf, tien-, twintigmaal meer in het Fransch werd geroepen Vive le Roi Vive la Reine Viv e le Prince enz. dan Leve de Kon ng» o.r iets anders? Of voelt het volk in Vlaanderen, instinctmatig, dat het de Belgische vorsten niet in zijn taal moet toejuichen, omdat deze vorsten zich nog altijd in een kring bewegen, waarin de ziel en de taal van Vlaanderen zoo weinig hebben te beteekenen En was het niet hetzelfde gevoel, dat verscheidene kalho lieke Vlaamsche parlementsleden, o. w. de burgemeester van een groote Vlaamsche stad, kort geleden, bij de onthulling van het ruiterstandbeeld van koning Leopold II te Brussel, er blijkbaar toe noopte, bij het vertrek van het koninklijk gezin, hunne eigen taal maar op zak te steken en even als de Walen en Brusselaars Vive Ie Roi! Vive la Reine te roepen. ft Vervolgt). J. Li hsen borg us. Zondag laatst gingen wij de tentoonstel ling der hongaarsche werken (naai- en bor duurwerk) bezichtigen. En 't mag gezeid hetgeen we daar te bezien kregen was effen j-if-pCïeirtfigr (Vervolg) Thans, acht jaren na het einde van de massaslachting, nu het geval van overmacht en het tijdens den oorlog voorgewende argumentCe n'est pas le momentalle kracht heeft verloren, is aan deze verre gaande ongelijkheid nog altijd geen einde gekomen. Slaat morgen de oorlogsbrand weer uit en moet het Belgisch leger, met zijn meerderheid van Vlaamsche soldaten ook weer in het vuur, dan zullen de toe standen aan het nieuwe gevechtsfrortt niets beter zijn dan tijdens den vierjarigen strijd aan den Yzer. Want nog is de legerinrich- t ng Fransch, is het legerbeheer Fransch, is de taal der bevelen en onderrichtingen Frans.h, kortom is de heele inrichting waarin het Vlaamsch of Nederlandsch slechts als een minderwaardige streektaal wordt geduld, Fransch. Weer zouden de Fransch sprekenden naar de administra tieve diensten gaan en zouden de Vlam in- j gen in de vuurzone mogen blijven weer zouden duizenden Vlaamsche moeders en i vrouwen een zoon of echtgenoot beweenen als slachtoffer van de ongelijkheid gevallen en acht jaar later zouden honderden Vlaamsche oud-strijders, die in een oogen blik van zwakheid, teweeggebracht door den langen duur van den oorlog en de behandeling als minderwaardige zonen van hetzelfde land, mochten hebben gefaald, tevergeefs op het herstel van hunne burger rechten of zelfs op hunne vrijlating uit de gevangenis blijven wachten. Kan het anders, of het niet verleenen van amnestie aan oud-strijders en politieke ver oordeelden, door regeering en Vorst, ook onlangs niet ter gelegenheid van het huwe lijk van kroonsprins Leopold met de Zweedsche prinses Astrid, moest, onder de Vlaamsche oud-strijders, waarvan er nog steeds ruim 100.000 in één bond vereenigd zijn, diepe teleurstelling wekken, een teleur stelling, waaraan zij, in een open brief aan het jonge prinselijke paar, eerbiedig maar tevens onbewimpeld, uiting hebben gege ven t Was het, omdat deze gewezen front soldaten en andere Vlaamschgezinden zich van het toejuichen der koninklijke familie onthielden, dat niet alleen te Brussel maar ook te Antwerpen - het Vlaamsche Ant- beurzen niet beter voorzien zijn, daar wa ren schoone aankoopen en ined'eenen een goed werk te doen. De inrichters halen er eere van. Lijk in vooroorlogsche tijden werd de oktaaf van S^ Agnes, in Belle Godshuis wel gevierd. Groot was de toeloop van volk en grooter nog ware hij geweest had den wij er eenige verwarming gehad. De oude vrouwtjes, welke door de zorgen van de commissie van Openbaren Onderstand daar besteed zijn, hadden er ook veel deugd aan beleefd.. Laat ons hopen dat dat er later komen zal wanneer de kerk en het gebouw zullen voltooid zijn. Het zal niet overbodig zijn denken wij, den belastingbetalers te herinneren dat het kantoor (Cartonstraat)gesloten blijft op Dinsdag en Vrijdag (iedere week), daar de zitdagen dan op den buiten gehouden worden. De vellenfabriek langs den Veurne- steenweg is opgedaan. Dezer dagen is men reeds vellen aan 't opkoopen geweest en zonder onvoorzien voorval zal toekomende week het werk aan den gang gaan. Zooveel te beter. De werken aan S< Maartenskerk en van het gerechtshof gaan goed vooruit. Onze stadsgenooten op den vreemde nog verblijvende en die met de Kattefeeste zul len oversteken zullen nogmaals groote ver andering zien. Onze Vlaamsche Harmonie. Hoera Zij leeft en zal als wij willen bloeien en groeien. Zondag, 39 Januari. H. Martina. 164S. De vrede van Munster wordt ge sloten. Maandag, 31 Januari. H. Ludovica. Dinsdag, 1 Februari. H. Ignatius. 1828. De Vlaamsche plantkundige Jan de Beucker wordt te Antwerpen geboren. Woensdag, 2 Februari. O.L.V. Lichtmis. Nieuwe maan ten 8 uren 54. Donderdag, 3 FebruariH. Blasius. 1922. Generaal Chr. de Wet overlijdt. Vrijdag, 4 Februari. H. Joanna. 1917. De Raad van Vlaanderen gesticht te Brussel. Zaterdag, 5 Februcui. H. Agatha. 1679. Sterfdag van Nederlands grootsten dichter Joost van den Vondel, te Keulen uit Antwerpsche ouders geboren. Zondag 1. 1. kwam het bestuur en wer kende leden samen, ten einde over te gaan tot het aanvaarden der standregels en het uitdeden der speeltuigen. Niet één ontbo den lid ontbrak en 't was hard versterkend die eerste samenkomst te overkijken. Blijd schap en vlaamsche fierheid blonken op ieders wezen en geestdrift heerschte toen ze uit volle longen als proefstuk Ons ■gatinm'n! 'ijd aanhietacn. Er heerschte onder ons: trouwe vriend schap en gulhartigheid, innige samenwer king onder werkende en beschermende leden en zoo onze harmonie moet vooruit op den weg der kunst tot heil van ons aller ideaal. Telkens zal de herhaling gehouden wor den den Zaterdag van ieder week 0111 8 1 2 ure stipt bij Marcel Soete In Vlaanderen Muzikanten weest op uw post en gij vrien den en beschermende leden komt de maatjes aanmoedigen. O. M. O. Heden heeft hier ter stede een GOUWDAG plaats voor de West- Vlaamsche leden van den Vlaamschen l.eeraarsbond bij het Officiéél Middelbaar Onderwijs. Op de feestvergadering, die 's namiddags te 2 uur gehouden wordt in het Hotel du Nord zal Dr Brutsaert, Kamerlid, een voordracht ,houden over Abnormale Kinderen Ook het Gemengd Koor van den Yperschen Studiekring ver leent zijne medewerking. Afscheidsfeest. Op Woensdag, 2 Fe bruari en Donderdag 3 Februari, telkens om 6 1 2 u. 's avonds, in de feestzaal der Mariaschool (Zusters Lamotten), zal er een schoon feest plaats hebben, ter gelegenheid van het afscheid van Jufvr. Maria Nooren- berghe, die binnen kort als missiezuster naar de vreemde landen vertrekt. Er zal opgevoerd worden Het offer van eene Missiezuster drama in vier be drijven. LET WEL OPDen Woensdag is het vrijen ingang voor iedereen en den Don derdag voor de Congreganisten van 't stad. B.Y.O.S. I»LI\KXTKOOST. Si w if 3 OPVOERING VAN 1 in 'het KRISTEN VOLKSHUIS. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1