Nieuws- en Aankondig ngsblad. I' Jaargang. Nr 6. Zondag 6 Februari 1927. Abonnementsprijs: 15 fr. 50 per jaar. Per nummer: 0.30 fr. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 f. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Politieke nofieiijkiieid en welsprekend Pairioiisme! ËaBaniimiBisfi Vlaamsche Toestanden Maandag zal Dr BORMS, dank zij de lafheid van 't meestendeel der Vlamingen zijn 'jaar in 't gevang beginnen. Tweeduizend negen honderd en twintig lange dagen en bange slapelooze nachten tusschen vier koud-griezelige muren ver van zijn lieve vrouw en kinderen... 2920 dagen kot om Vlaanderen meer te hebben bemind dan 't harte- looze Belgie YFERSCH LEVERIs Verschijnt Wekelijks. DETFEPJG Alle nieuws moet tegen den Don Jerdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) De gemeentezitting van Maandag 1.1. heeft het op rumoer beluste publiek meer dan voldoening gegeven Ik was, als toe schouwer er ook naartoe gegaan, 't Was den eersten keer dat ik een ve 'gadering op het stadhuis bijwoonde en dacht dat daar zeker hoffelijkheid en beleefdheid thuis waren. Hewel kat en hond t' mij nent komen heel wat beter ovt reen. Men verwart daar tusschen krachtdadig heid en zielskracht die twee prijzenswaar dige gaven zijn, en onbeschoftheid en ruw heid die er maar een bespottelijk beeld van zijn. Er waren daar heerschappen die nochtans jarenlange ondervinding van politiek hebben, die zich inbeelden dat de ruwheid in het spreken een zekeren indruk maakt en het daardoor het gedacht en het gevoel er nadrukkelijker door worden. De ruwheid is niet het kenteeken der krachtdadigheid. De stoutsten en on- beleefdsten zijn niet de sterksten De be leefdheid is geen zwakheid maareen maat schappelijke deugd. De naastenliefde wordt er door in de hand gewerkt en laat toe, de personen te eerbiedigen die er een ander gedacht op nahouden. Ik hoorde er onderbreking op onderbreking om een politieken tegenstrever tot zwijgen te brengen of om hem daardoor in de war te helpen. Dat is onbeleefd en grof en levert het bewijs van een groot tekort aan op voeding zoo oordeelden vele toeschou wers met mij ten minste Een haatvol allez-vous en»! klonk daar door de raadzaal en daarop volgde een stormloop op de «étrangers» die hier alles 't onderste boven draaien. A. u. b. hee- ren wie zijn hier die étrangers en waar uit kan met het onderscheid maken tus schen hen en een echt «Yperling» Antwoord ons a. u. b. mijnheer wie zijn hier al die vreemdelingen? 'k Weet het niet al te juist, doch ge bedoelt waarschijn lijk al de rasechte Vlamingen daarmee. De vele nieuwe Yperlingen die in de Amitiés thuis hooren zullen wel in de gemeen schap der «purssang» burgerrecht hebben verworven. Maar zegt ons ook een keer, groote mijnheer, die op 't stadhuis les en Fransche voordracht geeft, hoe lief zou heter te Yper uitzien zonder uw étran gers» Vlaamschgezinde [nieuw-Yperlin- gen outhoudt het, hoe welkom gij zijt bij die aterlingen van 't zuiverste allooi! Ik hoorde daar ook over Vlaamsche be weging praten, door menschen die er niet meer van af w eten, dan een buitenlander van een ander werelddeel.-Zij vatten zulks op als een eenvoudige taalbeweging en schijnen niet te weten dat van dezen strijd, de toekomst van een natie afhangt Ik hoorde er nog een vlammende en ronken de bekentenis van l'amour de Ia Flandre et du Elamand juist alsof Vlaanderen en het Vlaamsche Volk dat niet beter zouden gelooven, moest die liefdesverklaring in de eigen taal gedaan worden. Mijn hart werd daar ook al met 'n keer bewogen door een meesterlijke en hartroe rende hulde die aan la patrie une et indi visible werd gebracht, 'k Keek rap eens rondom mij en zei tot me zelf: 't Is toch jammer dat meestendeel van die vurige Vaderlandslievende reden, uitgesproken worden door diegenen die er in de best geschiktste tijden, niet beter het bewijs van geleverd hebben, 't Is zoo schoon vind ik, datgene, wat men boven alles schijnt te beminnen en dat in groot gevaar verkeert met hartstocht en geestdrift te verdedigen zelfs ten prijze van zijn leven. Wel is waar er mooi over praten, kost niets, doch er zijn leven of zijn bloed voor latendat is toch 't laatste van de wereld hé... Welnu, die socialistische en liberale grootsprekers waren er niet, doch ons volk stond op 't glorieuze Yzerfronf. Vervolgen einde.) De latere geschiedschrijver, die de huidi ge toestanden uit hunnegevolgen zal trach ten af te leiden, zal zich ongetwijfeld afvra gen, of het in het koninkrijk België ook dat van na den oorlog steeds een stelsel ♦was het Vlacmsche volk en bet jvo-stenhuis van elkander te vervreemden. Hoe toch zal hij het anders kunnen verklaren, dat bij het huwelijk van kroonprins Leopold en zijn, tot op het oogenblik harer verloving bijna geheel Fransch onkundige bruid, prinses Astrid van Zweden, alles, op de helft van de rede van burgemeester Van Cauwelaert, te Antwerpen na, in de Fran sche taal geschiedde. De ontvangst in het stadhuis te Brussel, de rede van burge meester Max, de toespraak van Mgr. Van Roey, aartsbisschop van Mechelen, in de Sinte Goedelekerk, de feestvoorstelling in de Muntschouwburg met alleen Bizet, Gounod en Ravel (dus zelfs niet eens één Waalsch of Vlaamsch toondichter) op het programma, het volksfeest op de Groote Markt, waar een Waalsch cramignon werd gedanst, het gezang in het Brusselsche raadhuis, alles was Fransch, van het begin tot het einde, als waren prins Leopold en prinses Astrid volbloed Franschen, geroe pen om eens over een ééntalig, Fransch, sprekend volk te regeeren. En evenmin zal dezelfde historicus begrijpen zoo min trouwens als wij het ten huidige dage doen waarom nog geen week later, bij de plechtige onthulling van een in de hoofd stad van het rijk opgericht gedenktee- ken ter herinnering aan den tweeden ko ning van de Belgische dynastie, ook alles weer in de Fransche taal moest gebeuren, als gold het de verheerlijking van een Franschen Koning door zijn Franschen opvolger en diens Franschen minister president De lange redevoering van mini ster Jaspar was Fransch en werd alleen in het Fransch aan de pers de Vlaamsche inbegrepen medegedeeldhet ant woord van koning Albert was Fransch de Braban<;onne en Vers l'Avenir werden in het Fransch door de Brussel sche schoolkinderen gezongen, die er och arme ook twee koepietjes van het Ar.tveldelied, in het Nederlandsch (het eenige Nederlandsch trouwens van de heele plechtigheid) aan toevoegden. Het opschrift, op het voetstuk van het gedenkteeken aan koning Leopold, bleek in het Latijn te zijn gesteld, vermoedelijk om het niet, ter wille van de tweetaligheid, met een Nederlandschen tekst te moeten ontsieren. En het defilce der troepen van het garnizoen, waarmede de plechtigheid werd besloten, was het defilee van een in het Fransch aangevoerd leger van óO pCt. Vlaamsche en 40 pCt. Waalsche soldaten met Fransche commando's en Fransche op schriften op de wagens en kanonnen en tot op de regimentsvaandels, waarop dé woor den Vlaanderen en Yzer onvind baar waren, maar de met 80 pCt. Vlaamsch bloed bevochten overwinningen als «Flan- dres» en Yser stonden vermeld. De vreemdeling, die dit alles weet en bijwoonde. 7JLI zelfwfI r..eyen-v- goed als de stambewusten onder de Vla mingen het doen liet bittere schrijnen de besluit hebben getrokken.... M. J. Liesenborohs. Onze statiemannen. Zondag verga derden de bedienden van de federatie van den ijzerweg. Heer Verbeemen stond te woord om uitleg te geven over de pere quatie der jaarwedden. In eene zaakrijke rede wist hij de voordeelen en nadeelen ervan kenbaar te maken en verstrekte nader hand menigen uitleg aan de vrienden. Zoo worden onze belangen beter bekend en verdedigd. De Hongaartjes. Dinsdag namiddag, om 2 uur, waren de pleegouders samen gekomen in S' Niklaas patronaat, waar ze bekend gemaakt werden met de schikkin gen in de groote vergadering te Gent genomen nopens het verder houden en afzenden der kleine verpleegden. Onze stad die tot nu aan liet hoofd der beweging staat, wellicht omdat wij beter dan iemand weten wat vluchten is, zal er aan houden dien eeretitel te bewaren. In 't kort zal E. H. Pastoor Denys eene voordracht met lichtbeelden geven over dat zoo diep beproefde land. Gevecht. Maandag om 4 1 2 ure, eenigen tijd dus voor de vreemde werkers met den trein vertrekken, waren er twee van die mannen, in de Statiestraat aan den slag geraakt. Eenige builen en bietsen en... de trein schuifelde en 't was uit en amen, zij wilden^ jh naar huis. Tooneelftest. 't Is genoeg dat ons volk weet dat Puinentroost' optreden zal om heel het volkshuis te zien vol loopen. Men voerde op De Distel of Pietje de Landloo- per. En nog ne keer hebben de vrienden hun naam hoog weten te houden. Het stuk loopt vol fijne zetten, enkel het einde komt wat onverwachts. De Symphonie mag er zijn en 't ware wenschelijk dat wij als tus- schenspel meer en meer onze liederen hoorden, want zoo kan het volk nog eens te meer zijn Vlaamsche gevoelens lucht geven. Weezenschool. Als de zon wat vrien delijk doet, raden wij onze vrienden aan, een uitstapje te maken langs den Vlamer- tingschen steenweg. Zij zullen eens kunnen die schoone gebouwen bewonderen, daar aan 't weezengesticht. die als stallingen die nen moeten voor de zwijnen, 't Is waar, onze weezen moeten nog altijd in de dui kers op school gaan maar ja, 't is daar zoo gezond voor die kinders bijzonderlijk 's zomers met de brandende hitte en 's winters met de bijtende koude. Jaarwedden. ,v ,Met groot genoegen, vernamen wij dat de jaarwedden voor de bedienden van de Commissie van Openba ren Onderstand opgeslagen zijn en 't is noodig ook, want de levensduurte stijgt gedurig en dat voor den eenen lijk voor den anderen. Oudemannenhuis. Zooeven wordt ons ter kennis gebracht, dat door 't toedoen van mijnheer Verwilghen de Koninklijke hoogcommissaris, die reeds zooveel goeds voor onze verwoeste gewesten te weeg bracht, het oudemannenhuis van Wervik zal hersteld zijn. De aanbesteding zal plaats hebben op 16 Februari. Kan er ons niemand zeggen wanneer wij aan onze stadsgenooten, die na 9 jaren nog altijd gedwongen zijn te Handzaeme te verblij ven, het blijde nieuws zullen mogen aan kondigen, dat ook hier met den bouw van het Nazareth een aanvang zal genomen worden. Welaan Heeren van den openba ren onderstand, peinst ook eens op onze oude vrienden, zij zullen er u dankbaar om zijn. Schutsels voor de reizigers. 't Is juist twee jaren geleden dat een onzer volksver tegenwoordigers de mare kreeg van de ministers dat de zoolang gewachte schut sels voor onze statie er komen zouden. Met geduld hebben wij gewacht en nog gewacht en 't is en 't blijft altijd 't zelfde liedje. Jammer dat de minister niet wach ten moet. naar den trein, 't Zou wel ver anderen. Ontploffing. Woensdag namiddag had Maurice Vermeulen oud 23 jaren wo nende bij zijne ouders aan den Brugschen steenweg een buisje op het land gevonden, meenende te doen te hebben met een soort potlood of vulpen wilde hij den kop afvij- zen met het ongelukkig gevolg dat een ont ploffing en den armen jongen deerlijk kwetste aan linkerhand en been. Hij werd dadelijk naar het gasthuis gevoerd om eene heelkundige bewerking te ondergaan De Italiaanders zullen er komen, niet om te mozaieken, maar om het kerkhof van S' Pieters wederom schoon te helpen

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1