Nieuws- en Aankondigingsblad. Ze boeren achteruit 1* Jaargang. N' 7. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 13 Februari 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en OpstelTuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Mijn Yiaandren spreekt een eigen taal, God gaf elk land de zijne, En iaat ze rijk zijn, laat ze kaal, Ze is Vlaamsch en ze is de mijne GUIDO GEZELLE. Vlaamsche Kalender. Abonnementsprijs 15 fr. 50 fer jaar. 9 Ir. per halt jaar. 5 fr. per drie maanden. Bnicnland 25 tr. Men abonneert op alle postkantori n. Aar- undig.nKcn bij overeenkomst. T. r.e: op é^nvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag tei laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. De eerste baanbrekers van Yper's Vlaamsch ontwaken mogen tevreden zijn over luin lastig werk ze hebben goed gespit en gelabeurd in de vroegere sei zoenen, en van nu voort is 't leute om den ploeg en de eegde te trekken door de mulle eerde van den Y persehen akker. Wij zijn die luttele eerste arbeiders dankbaar, gebo- ien Yperljngen en vreemdelingen en allen tegare doen we Ou voort om hun werk te doen gedijen tot volledigen oest yan zware schoven met zuiver Vlaamsch graan.. t ielonft gij het niet, dat het onvoorwaar delijk Vlaamsch gedacht zoo snel vooruit gaat, in onze trouwe stad Kijk naar den barometer van de kolere onzer tegen strevers, de bastaards, lu de laatste maanden staat hij op storm en vlagenHet kwik dreigt door te barstenInderdaad, de vijan den onzer Vlaatnsche heropleving hebben de kostbare matigheid verloren de kalmte in den strijd, en den zelfeerbied in 't kiezen van woorden en vcclitmiddels. Dat is 't klaarste bewijs van hun eerste neerlage en wtdmi' niinaadenaun-u wintinmULm»,»— verplettering, 't ls ook zeer natuurlijk, dat schuimbekken en dat leelijk-doen. Hen Latijnsche heidensche spreuk zegt de goden slaan eerst met de krankzinnigheid de lieden die ze willen ten verderve jagen- Hebt gij ze liooren eeden zweren, van trouwe en verknochtheid aan huh Vlaamsch Volk, die vertegenwoordigers van de Bel gische sociaal-democratie en van het Fransch liberalisme? De eene deed liet, 0111 de eeuwenoude vlagge van Vlaanderen daarna te vprlnnchepen, De andere zwoer /ajn gloeiende liefdesbetuiging aan zijn \olk in eene tale die dat volk niet spreekt en niet begrijpt. Gelukkig dat de hartstocht van den haat tegen het ontwakende Vlaan- (,hin:i 8 OnhYitkt'ii tr wordt veel geschreven over alles wat keert en rpertip het Hepielsch Rijk; de bla den staan dagelijks vol met allerlei berich ten over generaals die elkaar te lijve gaan, vreemdelingen die moeten steden verlaten, Stakingen en dies meer en dit alles wordt gesynthetiseerd onder de bewoording «De warboel in China Al de nieuwsjes die door officieële persagentschappen de we reld worden ingezonden laten niet eens duidelijk inzien of men staat voor een echten burgeroorlog, ofwel voor een alge- ineene revolutie met bolchevistisch karak ter. Maar wanneer men al die nieuwsjes en al die draadmaren dooreenmengt en ze onderwerpt aan een scherpe critische ont leding komt men tot het besef dat de onder grond van alles veel dieper wortelt. Geen spraak van het strooien vuur van een ba nale revolutie! Geen spraak van het exclu sief uitvloeisel van russische propaganda Dat men vaak staat voor daden die derge lijke psychologische ontleding van den toestand, wanneer men ze afzonderlijk wil beschouwen, voldoende kunnen wettigen, is geen bewijs dat heel het complex onder dat daglicht hoeft beschouwd. Passie en deren zóó sterk hun fijnessige sluwheid beneveld heeft Voor den Vlaamsch-nationalen strijd in Yperisde afgelegde weg effenaf verbazend. Het oude, on-V|aainsche Yper, met zijn dienstbare geslachten van kleine burgerije, neringdoeners en werklieden, die allen uit de handen van 't groot volk moesten eten, dat oude Yper is verdwenen, voor goed. De democratie is de stad meester, en de democratie in Vlaanderen moet en zal Vlaainsch-nationaal worden, zooniet ijlt ze naar haar dood door zelfmoord. Dat zij het heden nog niet is, noch de christelijke, noch de socialistische, liegt aan het gareel waarin ze meêdraaft, liegt aan de partij-bazen die er van op zijn Belgisch leven, en goed leven Als dat voltrokken is dat de volksmacht nationale macht geworden is, dan zal de harde taak van de baanbrekers gedaan zijn dan zullen zij versleten zijn, ook, en onmogelijk geworden, maar toen juist zal de stevige voeting gemetseld zijn van het heerlijk gebouw der Vlaamsche staatszelf- standiplii'id tinpmlw vooraenonSïëïïoeiden sJtotrelij kerf en gces telijken bloei van ons koninklijk ras. Meent gij, lezer, dat dit onbereikbare toekomstdroomen zijn De Westvlaan- dersche dichter, Rodenbach, voorspelde het reeds, 40 jaar geleden: Wat eens was zal herworden eens zien wij ons Vlaanderen in veie bloeite staan Het bloeit r^eds overal, in de honderden dorp^y* en steden van het land, maar m Y^er schiet het weli ger op cjitn elders. VportgeDbeurd, kloeke helpers IGns zaaU gedijt, Zij, de verbas terde wied-zaaiers,ze boeren schabouwelijk achteruit l In 't korte gaan wij een keer zien wat er al groeit en fleurt op Yper's Vlaa,mscht laödouwe. geestdrift kennen vaak uitspattingen wan neer zij zich mogen botvieren vatir een idee het inenschdqtn .'.al hierin nooit zijn algemeen zwak-zijn kunnen afleggen. De ondergrond draagt een ernstiger ka rakter: het gaat er essentieel om het zich zelf zijn, wars van vreemde inmenging, vrij van alle uitheemsclie controol. De Chinees heeft ook in de laatste jaren, net als zijn buurman de japanner het vroeger deed. de moderne beschaving leeren kennen en aannemen. Zij die aan de europeesche hoogescholen bij duizenden de moderne wetenschap en cultuur leerden kennen zijn tot hun volk teruggekeerd met den sterken wil dat volk volledig vrij te maken. China is nooit een Kolonie geweest in den algemeenen zin het moest nooit den eed van getrouwheid zweren aan een of ander Europeesch vorst of staatshoofd. Doch China is rijk, zooveel in actueële waarden als toch vooral in de toekomst het bezit een bevolking die, spijts ge ringe nooden van de ongecultiveerde massa, het grootste economisch afzetge- beid van de wereld daarstelL Meer nog zijn ondergrond bevat ongekende schatten die de begeerige hand van cje greote fïnancie in werking hebben gebracht Overal in de groote steden, waar men het BBBBE^BBEB-HBEEBEEEBBBBEEBBBEEB Eqj B B B B B B B B B B B B B C U Li a rj BljBBBEBBEBBS BB B SEEEEEE10EEBEESEBBJ goedvond, en die een gunstiggelegen handelscentrum daarstellen, inoest China voor jaren aan de groote mogendheden vergunningen toestaan, met ruime econo mische voordeelen en ontzegging van alle uitoefening van eenig recht tegenover de vreemdelingen dier naties die de vergun ning betrokken. Het was geen koloniaal beheer, inderdaad, maar liet oprichten van kleine onafhankelijke kolonies, links en rechts, op de gunstige plaatsen. In feite kwam China onder de voogdij te staan op velerlei gebied. China wil voortaan niet meer hooren van vergunningen. De vreemdelingen mo gen er huizen en handel drijven, zooals de de chinees, maar niet zooals tot hiertoe der de minste verplichting te; land. Geen bevoorrechte positie meer, maar liet algemeen internationaal geldend vreemdelingev,statuut,Dat er hij het nastre ven van dit doel onrecht geschiedt links en yyc'ht-s is een feit en valt te betreuren om vele redenen. Doch dat men de Chinee- zen hoeft te critikeei£n omdat ze zuchten naar zelfstandigheid zal niet een mensch met gezond oordeel durven te beweren. BBBBBBBHBBIK D YPER8CH LEVENs A. N. V. Studiekring. Zondag laatst voerde het Koor van den Yperschen Stu diekring een aantal oudeen moderne koren uit iq liet hotel Terlinck te Coxyde. Een Aristocratisch publiek vulde nokvol de gezellige feesijaal. Tusschen twee zang uren in sprak de heer Adv. j. Leuridan over den zoetgevooisden grooten Vlaming Hugo Verriest die twaalf kogels werd beloofd dooreen Vlaamschhatend Belgisch dagblad dat binst den oorlog te «Le Havre» verscheen. Heel de vergadering kwam diep in den indruk vari den sterken rede naar en /onder twijfel werd hier en daar wel een afgedwaald schaap door Leuridan's woord naar de schaapskooi gedreven. Na het meer dan gelukte feest kwamen verscheidene franschgczinden daar ook aanwezig, de leiders van het gemengd koor geluk wenschen voor de zeer ver-, zorgde uitvoering der heerlijke Ytaairt- sche liederen. Mocht die succesvol len dag ten bafe van Vlaanderen komen dat alleen is on^e vurige wensch. Bloedzuigers. Het is zeer prijzens waardig. hier ter stede werk te bezorgen aan de vele Ypersche arbeider». als die bezorgdheid den welstand en het geluk van de vaUieden en werklieden ten doel heeft. Edoch, we kwamen te wete dat er hier enkele iinv^rheidsbazen zich komen vestigen omdat ze denken, hier de Yper sche werklieden te kunnen uitzuigen. Zondag, 13 Februari. Septuagesima. 1873. Jan Schoep te Brussel beboet, omdat hij weigert de geboorte van zijn kind in 't Fransch te laten inschrijven, Maandag, 14 Februari. H. Valentijn. 1859. Geboortedag van den Antwerp- schen burgemeester Jan van Rijswijck. Dinsdag, 15 Februari. H. Faustijn. 1859. Het Congres van Weenen ver- eenigt Nederland en België. Woensdag, 16 Februari. H. Juliana. Volle maan ten 16 u. 18. 1848. Geboortedag van Prof. Hugo de Vries. Donderdag, 17 Februari. H. Marianna. - n t, ..ei11H Vrijdag, 18 Februari. H. SiinéoWfb^ 1905. De Vlaamsche dichter en strijder Julius De Geyter, overlijdt. Zaterdag, 19 Februari. H. Bonifacius. 1887. Multatuii, de schrijver van liet prachtboek Max Havelaar overlijdt. BBBBBBBBBBBKMBBS: Ze stellen voor den werkman, die noodgedwongen werken moetom toch van honger zijn vrouw en kinders niet te zien verkwijnen schandalige, wraakroepen de voorwaarden. We herhalen nog eens dat er maar enkele zulke patroons zijn. Zoo de toestanden bij die scliaamtelooze heeren blijven duren, zullen we ons niet inhouden die laakbare personages aan de kaak te stellen. Is dat in orde Dc stad Yper doet den grond van het vroegere Waterkasteel publiek verkoopen, door bemiddeling van den Heer Notaris Lauwers. Welnu, voor noemde heer Notaris laat zijn aanplakbrie- ven uitsluitend in 't Fransch drukken. Dus Een verkoop van grond voor een Vlaamsche stad, enkel in 't Fransch aange kondigd. Is dat in orde M.de Burgemeester? Nationaal verbond van Burgerlijke Oorlogsinvalieden. Provinciaal Komiteit van West- Vlaanderen Sectie Yper. Geachte Medeleden en Vrienden, De leden worden dringend uitgenoo- digd tot de algcmeeae vergadering op Zondag 13 Februari 1927 te 9 1 2,u. voor middag in 't hotel du Nord, Statiestraat. Wij verzoeken ook al de rechthebben den tot nu toe nog niet ingeschreven, deze vergadering bij te wonen. DAGORDE: 1. Aanvaarding van nieuwe ieden. Mededeeling. 2. Ontvangst der jaarlijksche bijdrage. Bede aan elk lid een nieuw lid mede te brengen,. Het Bestuur.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1