iööTE KÜUÜMÜLÜTÖEÏ zo\i>u;it( si. St. Vincent's College Lees' en Verspreidt DE YPERSCHE BODE STAD VPFP De Dienstdoende Apotheker op Zondag 13s'"1 Februari is Mr HOUTEKIER, Meenenstraat Bixschoote. /'.te: dag, rond 9 uur voormiddag is er brand onstaan in devoor- loopige woning van den landbouwer I lec tor Doolacghe-Decroix die sedert den her bouw der pachthoeve gebruikt weid tot kookplaats voor dierenvoeder en lot voe- dermagazijn. Kleine zwijnstallen waren er tegen opgetimmerd. De jbrand. waarvan de oorzaak niet gekend is, nam door toe doen van den wind een snelle uitbreiding, doch kon, dank zij de spoedige hulp van geburen van langs alle kanten toegesneld na een uur gedempt orden. De aange taste gebouwen zijn ten gronde afgebrand en twee zw ijnen kwamen in de vlammen om. Er bestaat verzekering. Vlamingen van Yper en elders Rubensfeesten te Antwerpen Adieu, d'Entrecasteaux Bond der Kroostrijke Gezinnen. Zon dag hadden wij in het Volkshuis eene ver gadering voor de Kroostrijke gezinnen. Jammer, geen volk genoeg en nogthans zeer belangrijke bespreking doordehee- ren Kerkhofs Depruetere. Schepen Leina- hieu en Volksvertegenwoordiger Brutsaert Verheugend «as het te vernemen dat het ledental iel geklommen «as. Zooveel te beter, want de noodzakelijkheid tot het stichten van zulke bonden wordt grooter en grooter en het doel is zoo edel. Loonverhooging. Verleden week «renschten wij de heeren van de Kommis sie van Openbaren Onderstand geluk met den opslag die zij aan hunne bedienden gegeven hebben. Ongelukkiglijk wij heb ben te vroeg mossels geroepen. Achteraf vernamen wij dat enkele bedienden en wel van deoudsteen de verdienstelijkste in den getroffen maatregel geen plaatsken moch ten vinden. Wat meer grootmoedigheid, heeren. Geen haarklieverij hé Diamant- en Suikerijfabriek. In 't kort krijgen wij nog eene diamantfabriek op St Jacobskerkhof in het oud-huis Piens en eene suikerijfabriek bij de Centrale Brou werij aan de Kruisstraat. Laat ze maar ko men, hoe meer hoe beter voor ons volk. Het zilveren kruis van St Maartenskerk. Het beroemd zilveren kruis van St Maartenskerk welke onder den oorlog zoek geraakt was is eindelijk wedergerocht in Yper. Op den dag van 's Koniugs intre de te Brussel na den oorlog werd het uit Engeland, waar vele souvenirs verzeilden, gezonden naar onzen Koning door Sir Alfred Moiitoard. Deze overhandigde liet aan D. H. den Bisschop die het plaatste onder de verdoolde Kunstvoorwerpen van liet front. Dank zij een inventaris van 1858 kon het bewezen worden dat voor noemde s hat aan de kerkfabriek van St Maartens toebehoorde en zoo kwam het a<cr nn11515tif< .mtv.m groote \&wrrffé*Ts, is 011s gebleven. Het is in monumentalen stijl Lodewijk XIV. Het heeft 70 cm. hoogte en 35 breedte. Van boven naar onder hebben wij verscheidene mcdaljonsO. L 11. in 't hofken van olie veten, in het middenstuk de 11. Magdalena op de zijkanten de hoofddeugden en on deraan de H. f amilie. Het heel is in gedre ven zilver, verrijkt met een overgrooten améthijste. Laat ons hopen dat wij in de reeds zoo dikwijls beloofde tentoonstel lingen onzer onder den oorlog geredde Kunstvoorwerpen wij het eenmaal te zien krijgen, want vele Yperlingen en weten niets van de schatten elke hier en daar iu onze kerken en kloosters verborgen blijven. Buurtspoorwegen. De nationale maat schappij der buurtspoorwegen heeft de aanvraag gedaan 0111 een regelmatigen autobusdienst te mogen inrichten tusschen Locre, Dranoutre, Ploegsteert en Yper (als uitbreiding van den dienst Yper, Locre, Poperinghc.) TooneeL Op Zondag 20 Februari om uur eu .Maandag 21 Februari om 8 uur zal de tooneelmaatschappij van het werkersverbond in het Volkshuis opvoe ren Derloos drama van N'ouhuis en de Visschers van Blankenbcrghe zangspel. Op 27 Februari zal het jaarlijksch Con cert, gegeven ten voordeele der behoefti- gen, ondersteund door de Conferentie van St. Vinceiitius, in de feestzaal van het Col lege plaats hebben. Daartoe zullen toeko mende week, de leerlingen der hoogste klassen, de kaarten ten huize gaan aanbie den en ij verhopen el, dat hun overal een gunstig onthaal zal te beurt vallen, t Gaat hier immers om een goed werk, de noodlijdenden te helpen. Aan 11.1 jmtsi-Ik' Zoodus. Mijne Heererr Opstellers van - Het Ypersehe gij kunt de rede van den Heer Leuridan niet zoo uitgebreid geven als die der andere sprekers. Zijn taal komt u te onverstaanbaar voor. Zoo, zoo Was het niet M. Glorie die nochtans ver is van u«- vijand te zijn die in diezelfde zitting zei, dat M. Leuridan met zijn taal, het volk «'el dingen zou kunnen wijs maken, die gij liever zoudt hebben, dat het niet wist Als die simpele inenschen en er waren er toch el, niet aar het woord van M. Leuridan ver stonden, hoe komt het dan dat de opstel- raad van - Het Ypersehe waar toch zeer^ geleerde inenschen in'zetelen, die taal niet begrijpt. De heeren van Het Ypersehe gelijken wonderwel aan dat soort van vogels struisvogels die, wanneer ze achtervolgd worden, hun kop in 't zand steken in de meening dat men ze niet ziet. Gelukkig voor u, heeren van - Het Ypersehe want anders zoudt ge het TE benauwd krijgen. Gt hebt nual een groot hazenherte, maar dat het nog grooter zou worden, betwijfelen we niet. M. Leuridan zoekt een uitheemschen tongval aan zijn taal te geven, schrijft - Het Ypersehe verder. Mis Radicaal mis (Oef! Radicaal is ook een bastaardwoord!) Ik geloof dat de menschen van - Het Ypersehe maar een flauw begrip hebben van wat de iaal is ze zouden anders weten dat er buiten hun alledaagsch streektaaltje nog wat anders bestaat, dat gelukkig nog de taal bestaat waarin Vondel zijngrootsche gewrochten schiep, dat er nog een taal bestaat die de mensehen verstaan van aan de Dollart-golf tot aan Duinkerke. Of is men dan in Het Ypersehe zoo bekrom pen dat men het bestaan van een algemeene beschaafde Nedeiiandsche taal ontkent E11 wa( die verbazende, onbegrijpelijke e theorie^öèTf Tog" een bastaardwoord de heeren van Het Ypersehe er op 11a houden. We zouden daar eens sclioone dingen kunnen over schrijven, tot stichting van - Het Ypersehe La Region d'Ypres VIDl. Op Zondag 27 Februari 1927. met de welwillendë medehulp van liet stadsbestuur,liet komiteit tot bevordering van vreemdelingen verkeer en de verschil lende maatschappijen der stad. Vertrek van de Statieplaats om 2 uur 1500 fr. premiën waaronder 500 fr. voor de groepen van buiten de stad. Voor alle ver dere inlichtingen zich enden ten lokale Hotel du Nord Statiestraat Yper. Si» Van hieia en eider3 Clytte (Reninghelst.) Nog nooit van 's menschen geheugen is alhier de toeloop op Blasiusdag zoo groot geweest als dit jaar. 't Is waar, het «eder as gun stig, maar 't mag en t moet er toch bijge voegd worden dat ons volk door en door godsdienstig blijft. De kerk die schooner en schooner wordt bleek te klein te zijn om de Blasiusvereerders te bevatten. Én toekomende jaar, zoo zegt men, zal het er nog erger op toe gaan. We wenschcn 't. Elverdinghe. Woensdag, 2 Februari, vierden de Elverdingsche boerinnen hun jaarlijkschen gildedag. Het feest zette in 's morgens met een plechtige Communiemis, waarna de 75 tegen u oordige leden geestelijk gesterkt, bij Henri Baes het feestelijk ontbijt smake lijk gingen verorberen. Onder gezeliig sa menzijn, k«~am dan een geestelijke van 't Poperingsche College aan 't «-oord. Zijn voordracht, toegelicht door een reeks prachtige lichtbeelden, liep over roeping voor een aardigheid van t priesterschap. IX* stichtelijke stemming liep dan over tot leutig kouten onder de prijsbolling en loting. Juffrouw Bertha J.droeg den eersten prijs weg, ook de schrijfster Vrouw Julia G. wist zich te onderscheiden. Nog een liedje klonk, en de boerinnen konden dan weer naar t hof en naar den boer. Gheluwe. Donderda kwam D. 47 jaar, wonende Artoishoek, weduwnaar met 5 kinderen, voor de deur zijner wo ning. Geburen hoorden twee schoten knal len en D., stortte ten gronde. Een oogen- blik nadien kroop hij op handen en voeten in zijne woning en legde zich te bed. Een geneesheer, ontboden, diende hem eenige zorgen toe en vond zijn toestand hopeloos. was Woensdag naar Meenen gegaan en had aldaar een revolver gekocht en met kogels geladen. Sedert eenigen tijd ont stond tusschen vader en kinderen oneenig- lieid wegens het gedrag van den vader en zelfs was er spraak van een onderzoek. Deze zaak u'ordt alhier zeer druk bespro ken. Vrijdag namiddag werd hij in auto naar het gasthuis van Wervick overgevoerd, alwaar hij eene heelkundige bewerking zal moeten ondergaan. De twee kogels dron gen hem in den buik en een dezer bleef in de maag steken, diegek«etst werd. Zijn toestand is zeer erg en men vreest een noodlottigen afloop. W e rv i ckEcu meisje de schedelhuid afgerukt. In eene weverij heeft Maan dag een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Het veertienjarig meisje Agnes Bonduelle, van Komen was er aan den arbeid en wil- onder de machien gevallen was. Zij werd door een drijftang bij het haar gevat en in een oogenblik werd zij de schedel huid afge rukt. Opliet hulpgeschreeuw der ongeluk kige kwamen andere werksters toegesneld die liet weefgetouw stil legden. Twee in allerijl bijgeroepen geneesheeren deden liet arme slachtoffer, na het de dringendste zorgen te hebben toegediend, overbrengen naar het gasthuis waar een heelmeester door eene heelkundige bewerking zal po gen de sclicdelhuid weer op hare plaats te brengen. West-Roosebeke. dienst van den landbouwer René Wille- myns op Spriethoek waren een akker grond aan 't diepgraven toen zi er twee lijken van gesneuvelde soldaten ontdek.en. De krijgsbegrafenisdienst w erd hiervan op de hoogte gebracht. Auto Ongeval. Heden Dingdag morgen te 8 1 2 u. op den Brugge-Yper- steenweg had een auto ongeval plaats in de volgende omstandigheden. De auto (kleine) n E.S'41. reed in gematigd tem po Wt-t-Roosebeke opwaarts toen. juist over de herberg De Lelie tusschen Sleyhaeghe en West-Roosebeke de vielen aan het stuur niet meer wilden gehoorza men. De auto schoof ras rechts van den steenweg, botste op een boompje welke werd uitgerukt met den wortel en de auto kantelde in de gracht. De stuurder w erd het aangezicht aan den rechterkant open gereten het oog is misschien geraakt door de glasscherven van het portier. De voorwielen waren gansch verbrijzeld en het rijtuig en motor erg beschadigd. - Diefstal. - Tusschen Zaterdag en Zondag nacht werd alhier de looden darm van de gemeentepomp staande Onune- gangstraat gezegd De twaalf Apostelen» gestolen. De dader wordt ernstig nage spoord. Sint-Jan. Op Maandag 7 Februari rond 2 uur namiddag was onze Welbe minde Herder E. H. Vangheluwe bezig met werken in zijn hof en moest op een trap staan van een meter hoogte. Op een zeker oogenblik verloor hij het evenwicht en plofte ten gronde. Gelukkiglijk kwam hij er van af met het verschot en met den schrik. Houthulst. - Zaterdag namiddag was Juliaan Van Steenkiste, van Merckem, 13 j. oud, in het Vrijbosch aan het ijzer zoeken. Hij vond eert obuskop en denkelijk hem te hard behandelend hebbende ontstond er eene ontploffing waarbij de jongen deer- lijk gekwest werd. Geheel de linkerhand was verbrijzeld. Na dat men een eerste ver band had gelegd, werd de gekwetste naar liet hospitaal overgebracht waar er dade lijk tot eene heelkundige bewerking moest overgegaan worden. Becelaere. Heden Zondag geeft de vrouwenbond een tooneelfeest in de patro nage, ei ordt opgevoerd u Genoveva van Brabant geschiedkundig drama in 4 bedrijven, en Petronella of gaarne rijk. blijspel in een bedrijf. Een orkest der ge meente-harmonie zal de tusschenpozen opluisteren, prijzen der plaatsenEerste rang 3 fr. - Tweede 2 fr. Zijt ge gediend met de BODE Ja Bewijst het 1. Brengt een abonnement, één, eik één! Meer is nog beter. 2. Brengt eene aankondiging. 3. Zendt nieuws,parochie-nieuws, stads nieuws, ofte«'el wijst ons iemand aan die 't regelmatig zal doen. DE PERSCHE BODE woont in de Tuinwijk Ligy, nummer, 80, t' Yper. it- i_. Over 'i esit en 't ander De stad Antwerpen iioudt zich bezig met liet samenstellen van een feestprogramma om in den loop van dit jaar op grootsche wijze de 350e verjaring te herdenken van «Ie geboorte van den grooten Vlaamschen schilder Peter-Paul Rubens. Lit Cherbourg zendt hft Agentschap Havas volgend telegram in dato 2 dezer De sleepbooten Pintade en Ma- rnouth zijn uit Cherbourg naar België vertrokken, van waar zij den school-krui- scr 'd Entrecasteaux» zullen terugbrengen, die door Frankrijk aan België was geleend, om de Belgische zeelieden in staat te stellen, trainingsoefeningen te houden. Zonder verdriet zullen de Vlamingen deze afreis vernemen. Met dit trainingschip verdwijnt inderdaad een der ankers, dco* de Fransche politiek bp Vlaamschen bodem gev orpen en de stad Brugge wordt verlost 1.111 een gast, die \oora! in den beginne veel weg had van een meester. Het oogen blik zal wel eens komen om een en ander daarover te vertellen. Thans volsta het ver-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2