DE Yl'l llSt lll ft()IH 1® Jaargang Nn 7. Een record van lang leven Kolonel Macia te Brussel Van een toren gewaaid. Een vader doodt zijne twee Kinderen en verdwijnt Uitstel van Opkomst Onder de Wapenen W De Klove tusschen Vlaanderen en Brussel üniwflofd van Prins Karei vao Zweden aan de viaamscne daiionaiisien liijrin'(jsei. Het aantal Belgen in Frankrijk Belgische arbeiders in Frankrijk Luntllmmvlivon'wli De Pachtwet De paenttermijnen van 3 jaar met vooropzeg van Iwee jaar aangenomen Zondag 13 Februari 1927. fc. il Ia iilcoht in ■■iim—mi moeien, dat Breydel en I5e Coninek op liun steenen voetstuk glimlachen, wanneer de aangekondigde afvaart begint Negen broers en zusters samen 660 jaar oud en hebben 150 kinderen en kleinkinderen Er is eene familie te Komen, waarvan nog negen broeders en zusters in leven zijn en die te zamen 660 jaar oud zijn. Volgens ouderdom telt zijPieter Develter, 81 jaar oud. thans landbouwer te Goliy Leon ie Develter. wed. l.eroy, 80 jaar oud, woonachtig te Komen Constant Develter, 78 jaar oud, te Houthem, landbouwer Emma Develter, wed. Bouteca, 77 jaar oud, woonachtig te Yper Victor Develter. 75 jaar oud, te Houthem Victorine Develter, wed. Sarrizin, 73 jaar oud, boterhandelaar- ster te Koinen Jules Develter, 60 jaar oud, landbouwer te Bersée Emile Develter, 65 jaaroud, veekoopman te Komen en Mathilde Develter, echtgenoote Guerquin, woonach tig te Armentières. Deze schoone familie van Vlaamschen oorsprong, tett daaren boven niet min dan 150 kinderen en klein- deren. Kolonel Macia, de leider der Catalaan- sche separatisten, is Zondag te Brussel aangekomen. Hij zal slechts eenige dagen in België verblijven eu zal, naar 't schijnt, de Belgische overheid bedanken voor het onthaal, dat zijn uit Frankrijk verbannen landgenooten in België is te beurt gevallen. Terwijl een «steeplejack», een werk man die herstellingen aan torens verricht, te St. I lelens (Lancashire) bezig was op een steiger aan den klokkentoren van een fabriek, sehoot de wind uit en werd hij van den steiger geslingerd. Honderd voet verder vond men zijn lijk. Dicht bij Epernay (Frankrijk) namelijk in liet stadje Ay, is een vreeselijke misdaad ontdekt. Een spoorwegbediende, André Piitön, heeft tijdens de afwezigheid zijner vrouw, zijne twee kinderen, André en Jac ques, wederzijds 7 en 4 jaar oud, vermoord in de volgende omstandigheden Op 2 Februari was vrouw Pinon, op ver zoek van haren man .die bij de kinderen zou blijven, naar Parijs vertrokken. Toen zij den volgenden avond terugkeerde, vond zij het huis gesloten. Zij ging hare familie leden verwittigen die in de buurt wonen en met hen drong zij langs een raam het huis binnen. Daar deed zich een vreeselijk schouwspel op voor hunne oogen. De twee kinderen lagen elk in hun bedje, midden een grooten bloedplas. De oudste, André, was letterlijk de keel overgesneden en de kleine Jacques was den schedel inge slagen. De dood was onmiddelijk geweest. Op de tafel lag een briefje van den vader waarin hij aankondigde dat hij verdween en dat hij voor zijn vertrek niet gewild had dat zijne kinderen de gevolgen van zijne daad zouden moeten dragen. Vooraleer op de vlucht te slaan, heeft de misdadige vader nog het scheermes en de hamer gereinigd waarmede hij de dub bele misdaad had voltrokken en hij had de blinden van zijne woning opengedaan om de aandacht der geburen af te wenden. De corpshoofden zullen niet voldoen aan aanvragen om uitstel in betrekking tot het bijwonen van de schietoefening en man- tEUvers. tenzij om zeer ernstige redenen bijvoor beeld wanneer een weigering groot nadeel zou veroorzaken aan de militairen- zelven, aan hun gezin of aan hun werk gever^ (Belga.) L L i; L s: i In verband met de door de regeeïng gevolgde politiek inzakede burgemeesters benoemingen waarbij alle Vlaamschnatio- naalgezinde canditaten worden geweerd is het nu, tusschen de gemeenteraad van het reeds vroeger genoemde dorp Welle, in Oost-Vlaanderen en de regeering tot een conflict gekomen. In deze gemeente werd, buiten den in overwegende meer derheid Vlaamsch-nationaalgezinden raad om, bij koninklijk besluit een katholiek benoemd die in den raad slechts over ééne stem beschikt. De twee wethouders zijn Vlaamsche nationalisten. Met 8 stemmen tegen 1 nam de raad, in zijn jongste vergadering een motie aan waarbij geprotesteerd wordt tegen de benoeming van den Burgemeester en het afwijzen van den Vlaamsch-nationalen candidaat, de keuze van Koning, en regee ring een Vlaamsch vijandige en antide mocratische daad wordt geheeten en het besluit wordt getrokken datindien zulke benoemingen indruischen tegen het goede recht en aldus moeten betreurd worden, die toch dit gevolg hebben dat ze het Vlaamsche nationalisme ten bate zijn en ons volk beter doen inzien welke klove er ligt tusschen Vlaanderen, Brussel en de Coburgers. Doordealgemeeneraad vande Vlaamsch Nationalistische Partij, werd aan Prinses Astrid hij haar intrede in België een brief overhandigd waarin Vlaanderen's verdruk king en lijden door de eeuwen heen geschetst wordt. Zuilen de franskiljons vloeken als ze dit antwoord van Zijne,Koninklijke Hoogheid. Prins Karl aan de Vlaamsche Nationalisten zullen lezen!! Een bewijs dat onze propaganda doel treftLaat ze maar razen. I lier gaat het Stockholm, den 20 Jan. 1027. Federatie van Vlaamsche Nationalisten Antwerpen. Met uw brief van 10 Nov. 1026 heeft Z. K. 11. Prins Carl een afschrift ontvan- gen van het memorandum dat het Vlaamsch Nationaal Verbond den 6 Nov. overhandigd heeft aan H. K. H. Prinses Astrid op het Stad huis te Antwerpen.Prins Carl heeft me naar aanleiding daarvan öp- gedragen U zijn dank te betuigen voorde attentie door U betoond door het toe- zenden van het interessante stuk w aarvan hij met belangstelling kennis heeft geno- men. Terzelvertijd verontschuldigt de prins er zich over dat hij, uit hoofde van zijn reis naar België en van al de be- slommeringen die hij in verband daar- mee gekend heeft, nu eerst in de gele- genheid is van zijn dankbare gevoelens ten uwen opzichte te kunnen blijk geven. Met bijzondere hoogachting. (get.) STIERSSTEDT, Kamerheer. Oudheidkundige Opsporingen Naar uit Italiaansche bron gemeld wordt, zou Mussolini besloten hebben de opspo ringen te doen hernemen der oude bedol ven stad Herculanum. De bekende massa is, naar men schat, een dertig tal meter dik en werd door Vulcanische uitwerpingen, van af 64 v. J. C. tot rond 47 na Chr., ge vormd. Gedeeltelijk op dezelfde plaats bevindt zich het modem stadje Resina, het geen de opsporingen ten zeerste bemoei lijkt. Vroeger werden verschillende po gingen met goeden uitslag bekroond, maar om financieele redenen of oni drei gende instortingen werd eraan verzaakt. Volgens de archeologen, o irdeeieiide naar de eerste bevindingen, zou Herculanum de stad Pompepeia verre in pracht overtrof fen hebben en zouden er schatten kunnen aan het daglicht, gebracht worden. Met vele belangstelling worden deze reuzen werken te gernoet gezien, het schijnt dat Mussolini tot goed einde wil komen en desnoods geheele stadsdeelen van het huidige Resina zou laten afbreken. Er is spraak van met de Lente te beginnen en deze reuzenwerken welke ontelbare arbei ders zou benutten zouden enkele tientallen miljoenen kosten. OPGELET Die te klagen heeft over 't ontvangen van zijn blad, moet bij zijn postbode ofwel in de post zelf reklameeren. 't Is daar te doen, als uw abonnement niet in regel is. Ten gevolge op een vraag van een Fransch kamerlid, heeft het Fransch mini sterie van binnenlandsche zaken uitgere kend dat thans 352. 356 personen van Bel gische nationaliteit in Frankrijk vertoeven. In verband met toenemende werkloos heid in Frankrijk zijn verscheidene dui zenden volgens sommige berichten 30,000 Belgische arbeiders, die in Noord-Frankrijk werkzaam waren, ontsla gen en naar België teruggekeerd. Een delegatie der vakvereenigingen uit Mee- nen en Kortrijk had, naar aanleiding daar van, een onderhoud met een paar leden der Belgische regeering: een ambtenaar zal Maandag ter plaatse een onderzoek instellen over den materieelen toestand der ontslagen arbeiders, welke thans ten laste komen van het Belgisch werkloozenfonds, en zal daarover rapport uitbrengen aan de regeering. Langen tijd is het geleden dat er in de Kamer nog dcrgelijken slag is geleverd geweest. De grondeigenaars en kasteel- heeren der Kamer, daarin op tijd en stond medegeholpen door de Boerenbonders en Staatskatholieke democraten hebben hun uiterste best gedaan om zoo weinig moge lijk te moeten toegeven. Wij zullen hier niet veel beschouwingen rond maken, doch met het Beknopt Verslag in de hand zullen wij aantoonen hoe de verschillende bepa lingen ten voordeele der huurders ofwel verworpen, ofwel aangenomen werden. 1. Kwestie van het snoeihout en planten van boomen. De hh. De Clercq en Van Opdenbosch hadden volgende amendementen inge diend a) het hout, voortkomend van den snoei der boomen, groeiende op het ver pachte goed, behoort aan den pachter b) het is den eigenaar verboden boomen te planten op verhuurde landerijen en wei landen, tenzij met toestemming van den huurder. Deze faculteit mag nochtans niet voorzien worden in de geschreven huur- ceri en is in gebeurlijk geval niet bindend voor den huurder. De twee amendementen werden verwor pen door de liberalen en de staatskatho- lieken waaronder al de Boeren bonders en de staatskatholieke democraten. Zoodus moet, volgens de Boerenbonders de huurder, de boomen van den eigenaar maar voeden en mag deze er planten zoo veel hij wil op den verhuurden grond, het zij er langs, hetzij zelfs er midden in. 2. Duur der pacht. Ziehier nu de uitslagen der verschil lende stemmingen a) Vijftien jaar pacht. Verworpen met 89 stemmen tegen 58 et tien onthoudingen. b) Negen jaar pacht (voorstel van De Clercq, overgenomen door de Middenaf- deeling). Verworpen met 84 stemmen tegen 08 en 7 onthoudingen. Stemden tegen 69 katholieken, waar onder al de Boerenbonders Van Dievoet en Jan Van den Eynde aan het hoofd, als mede Van Hoeck, Van Isacker, Van Schuy- lenberg, Vindevogel, Allewaert, Blavier, Brusselmans, Brutsaert, de Béthune, René De Bruyne, De Keersmaecker, Dewinde, Feuillin, Herbert, Heyman, Mampaye, Marck, Poullet, Rubbens, Sap, Theelen, Van Caeneghein, Van Cauwelaert15 libe ralen. Stemden voor:61 socialisten, 5 VI. natio nalisten en 1 liberaal (de Sélys Long- chatnps). f Onthielden zich 5 katholieken, 1 libe raal, 1 socialist. Waren afwezig 18 socialisten, 6 libe ralen, 4 katholieken, 1 Vlaamsch nationalist (Butaye, ziek). c) Negen jaar pacht voor een bedrijf van meer dan 5 Ha. en drie jaar voor een bedrijf van min dan 5 Ha. (voorstel Janson). Verworpen met 78 stemmen tegen 76. Stemden tegen 70 katholieken en 8 libe ralen. Onder de katholieken al de Boeren bonders. Stemden voor 9 liberalen, 5 VI. nationalisten en 62 socialisten. Onthielden zich 4 katholieken en 1 socialist. d) Zes jaar pacht. Verworpen met 80 stemmentegen75. Stemden tegen: 70 katho lieken, waaronder al de Boerenbonders en 10 liberalen stemden voor 7 liberalen, 5 VI. nationalisten en 63 socialisten. Ont hielden zich 4 katholieken en 1 socialist. e) Drie jaar pacht (voorstel der Regee- ririg). Aangenomen bij zitten en opstaan. Hier had de heer De Clercq een amen dement ingediend betreffende de pachters der frontstreek, ten einde aan deze die vol- tooiingskontrakten hebben, na het eindigen van hun huidigen pacht, nog éénmaal een pacht van negen jaar toe te staan. Dit amendement werd bij zitten en opstaan verworpen. Al de Boerenbonders stemden nogmaals tegen, ook de heeren Brutsaert, Allewaert, enz. 3. Opzeg der pacht. Eene eerste stemming geschiedde over een amendement Chalmet-De Clercq waar bij een opzeg van twee jaar voorzien wordt voor den eigenaar, en één jaar voor den huurder. Verworpen met 68 stemmen tegen 34 en 5 onthoudingen. Er waren afwezig op de zitting 41 socialisten, 1 VI. natio nalist (Butaye, ziek), lü liberalen en 28 katholieken. Het voorstel der Middenafdeeling, waar bij bepaald wordt, dat de opzeg zal zijn van twee jaar voor eigenaar en pachter wordt aangenomen. Er blijft nu nog te handelen over de ver goeding wegens vertrek, het voorrecht van den pachter, en de overgangsbepalingen. Dit doen we in een volgend artikel. Leo van 't Land. F» Verkeerd begrepen Mevrouw, boos.Zie eens hier, Anna, ik kan op al de meubels iriijn naam in het stof schrijven Dienstmeisje,haar bewonderend: Ja, mevrouw, er gaat toch niets boven geleerdheid Zijn geheugen Zij Gisteren heb ik den heelen dag geschreid. Buurvroi 'wWaarom ZijHet was de verjaardag van ons huwelijk en toen zegde mijn mattHet is nu juist alsof nu van daag tien jaar geleden iets vreeselijks overgekomen is, en ik kan me maar niet herinneren wat. Het een of het ander Vader.: Ge moet toch inzien, dat voortdurend kroegloopen niet kan samen gaan met dergelijke, ernstige studiën. Z<h*ni tatiheb ik ook al ge/eid, en daarom ben ik met studeeren uitgescheiden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3