idaiiriis Beddeiesm Lombaardstraat, 5 l a a OH. DE CLERCQ S I Bericht aan de Lezers de Stuersstraat, 25, YPER. De Zaaien Diamanten Geschenken. Brillen, Pince-Nez, Melkmeters Alkoolmeters Barometersenz. Werkplaats voor alle Herstellingen. Oroote keus van Romans, Letterkundige, Gesticht in 1890 Boterstraat, 50, YPER HUIS H VLaamsche, Fransche, Engefsclie en Kin- Y P E R« \ll<rilwl derbibli' theek van de OROOTE VOLKS- beveelt zich aan voor alle tapijtsierwerk, als- 'lol MFw Fx a 1 1 x H BIBLIOTHEEK voor het vernieuwen en herstellen van matrassen en ressortbakken. (oij het klooster der H. Familie) 99 Trouwe Bediemno GROOTE KEUS VAN Regulateurs-Uurwerken-Ju wee ten van Od. SOENEN, Oent HUIS Hulphuis te YPER, St Jacobsstraat, 47, bij E. MATTHYS. I Lamool-Paimpkmirkp Wetenschappelijke 1 ipvocdkundige Meester Kleermaker B boeken. t- HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER. Inschrijving kosteloos. Open alledacen. Schoone keus van zwart- blauw en antaisie- Huurprijs vanaf 0.35 ir. per w eek. stoffen Gemaakte kleederen en op maat. 1 1 Werkkle.-deren in pane en rnolesktne —o— regenmantels I« DE ZAAIER» wil vooreenieder zaaieh... Verzorgd werk Spoedige bediening Komt U om te oogsten Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. BETONWERKEN ■CTit t a if BUFII iiriii H ii a H - Hiijjifüii an a ifc it m\m\ iji^iaj^^ati®®®®®!"]®®®®®®®®®®^ a®®®®®®®"®^-®®®®1;!, HOORNWERK YPER N| n 3 ■j Fl \A E en P U[ S a HUIS tree 19 s E3LÜÜ a®®®®®®®®®®® "ir b®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®j®®^®^®®®®®®®® A. N. V. STUDIEKRING. Donderdag laatst was Pastoor AERTS, de bekende Limburgsche Van Eyck-kenner, de gast van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Met de hem melodieuze taal "eigen, had hij het vooral over de interpre tatie van het Lam Gods Van Eyck's meesterwerk. I lij weerlegde aan de hand van teksten en geprojecteerde zichten de onjuiste verklaringen die vroeger over het schilderij gegeven werden, en deelde ons m^de dat nagenoeg alle criticj thans zijn zienswijze deelen. let was hem vooral te doen om bewijs te leveren dat wat thans Z. II. de Paus de wereld kond maakt, namelijk Christus' koningschap, reeds vóór vijf eeuwen door de gebroeders Van Eyck op dat beroemd schilderij is vastgesteld. Bewijzen, wat menschen met naam, inde kunstwereld, zoolang ontkenden, namelijk dat het drieluik voorstelt Rex Regum den Koning der Koningen, was het thema van deze voordracht, waar Pastoor Aerts, de pittige noot op het gepaste oogenblik liet doorklinken. Daarom ook was de bijval wel verdiend, ook om de prachtige zichtjes op den witten muur. Pastoor Aerts, tot wederziens De voordracht die Prof. A. Besscntaiis, in Oktober 1926 hield over De Geslachtelijke Opleiding der Jeood is te verkrijgen op Het Sekreiariaat van den Studiekring, tegen 5 fr. het exemplaar. sroimu mtsck. Zondag laatst kregen we slechts één match te zien. De derde afdeeling van Kortrijk Sport bracht de C. S. Yper een bezoek en lieten er hun pluimen bij. De ontmoeting eindigde in Yper's voordeel met 6-4, Heden Zondag geene matchen van lagere afdee ling in geheel de Zuiders!reek van West-Vlaanderen, Alleen tweede afdeeling gaat door, en wij zien de Kood-Wittcn de verplaatsing doen naar de A. A. te .Moescroen, Eenen harden kamp sportief te leveren, waarbij de puntjes den bezoekers kunnen behooren. Zaterdag avond, j. 1. had het jaarlijksch feest maal van C. S. Y. plaats in het lokaal Continental I>c aanwezigen, omtrent honderd in getal, genoten van eenen smakelijken disch gevolgd door aange name tusschenpozen en verassingen waaraan tot sluiting eenige dansjes werden gevoegd tot één. uur. (politieuur). spijtig genoeg een einde kwam brengen aan de leute. DOEI- 0000000000300 [Ti 0 I- en andere specialiteit van voeders voor NEERHOFDIEREN Is. BOEN-HU YSSER Kruisstraat, YPER - Tel. 9 Mengeling voor jonge kiekens Beenmeel, Arachiedenieel, Beschuiten Granen, Voeders Voedende Phosphajt (merk HERTZ en WOLFF) Stalen en prijzen warden g. zonden op aanvroeg 303000000 00 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 Wij üeelen het geëerd publiek mede dat de Maatschappij SINGER in haar hulphuis te Yper binnen eenige weken eenen koste- loozen leergang van naaiwerk op ha;e naaitnachienenzalgeven. Voor inlichtingen zich wenden Statiestraat, 8, Yper. Wilt gij goed. schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis DEN POSTHOOREN V. LoukVsnddorne GROOTE KEUS VAN Mans Vrouw en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen komt zien en oordeelt. Vrijen Ingang. liiirgerlijkpslnml |mt Verklaringen van 4 tot 10 Februari 1Q27 oeboortfn:Laureyssens Micheline. St Jacohsstr. Qerits Germaine, Minneplein Deprez Mane- José, Hondstr.,21 (van Gheluvelt) De Maesschalck Jacqueline, Veemarkt, 24 Verleure Jozef, Zonne- bgkesteenw. Buysse Irène, Dickebuschsteenw. Coffvn Eliana. Zonnebekesteenw., 122 Delannoy Maria, Elverdinghestr., 22 Ryckeboer Roger, Veur- nesteenweg. 46. Huwelijken:OdouCyrillus, werkm.en Dnthieuw Maria. z. b. beiden te Yper Bagin Guillielmus. handelaar en Tahon Elvira, z. b. beiden te Yper. Ovf.rujdf.n- Bartier Sophia. 78 j., huish., wctl. Weyne A mand us, Bniggesteenw. 12 Gallens Flnre. SI j.. wed. Oardyn Henri. Mecnensteenw.. 71 (van Vilvoorden) Wildemeersch Margarela. 19 j. naaister ongehuwd, Veumesteenweg. 2S. SPAARDERS, BEHARTIGT UWE BELANGEN. De dagbladen hebben met recht uwe aandacht gevestigd op den ondergang van financiëele instellingen die het spaargeld aangelokt hadden. Het is echter niet redelijk hetzelfde wantrouwen te betoonen tegenover al de banken. Er zijn banken die door de natuur zelf hunner bewerkingen beschut zijn voor alle wisselvalligheden en die toch aan het publiek plaatsingen kunnen aanbieden met hooge intresten en met de betrouwbaarste waarborgen wat de terugbetaling der kapitalen betreft. 1 kt is zeer duidelijk dat men de winst van zijnen arbeid niet onvruchtbaar moe laten, al bankbriefjes die niets opbrengen opeen te stapelen. Voor de plaatsing uwer spaargelden bevelen wij u het GEMEENTEKREDIET VAN BELG IE aan. De eenige bewerkingen die het Gemeentekrediet mag uitvoeren, zijn leeningen am de gemeenten waarvan het goed einde in elk geval verzekerd is door de waar borgen welke in hierna volgende nota beschreven zijn. Deze leeningen dienen tot het uitvoeren van waterleidingen en elektrische net ten, het aanleggen of herstellen van v< rbindings- en ontginningswegen en alle andere wei keu van openbaar nut. De plaatsingen die gij bij deze instelling zult bewerken zijn van eene volstrekte zekerheid. Het Gemeentekrediet van Belgie is geene zakenbank die hare beschikbaarheden mag verpanden in handels- of nijverheidsdeelnemingen die soms aan wisselvallig heden onderhevig zijn. Noch de Beheerraad, noch het Bestuur hebben het recht naar hunne meening over de hun toevertrouwde fondsen te beschikken. Het geld dat in bewaring gegeven is mag maar op bevel der stand regels gebruikt worden om leeningen toe te staan aan provinciëen en gemeenten. .Moeten wij u herinneren dat gedurende het tijdstip van algemeene verwarring die het begin van den oorlogstijd kenmerkte en terwijl het moratorium toeliet de betalingen uit te stellen, het Gemeentekrediet van deze toelating geen gebruik heeft moeten maken en steeds regelmatig op eiken vervaldag al zijne verplichtingen heeft nagekomen Het Gemeentekrediet mag dus met alle vertrouwen de gebeurtenissen te gemoet zien. Vertrouwt, zonder de minste vrees uwe beschikbaarheden aan het Gemeen tekrediet van België. I lierna volgende nota legt duidelijk de plaatsingen uit welke bij die Maatschappij kunnen gedaan worden. Loopende rekeningen op zicht 3,5 Rekeningen met veertien dagen vooropzeg 5 Kasbons aan 3 maanden 5 netto - 6 o brutto. 6 5,50 o netto - 6,60 brutto. 1 jaar 6 netto - 7,20 brutto. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot het Hooidagentschap YPER: Groote Markt, 9 POPERlftGHE s Bertenpiaats, (O of bij de plaatselijke agentschappen

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4