Nieuws- en Aankondfgingsblad. WELIGE BLOEI. v LiEFDE YPERSCN LEVENs 1e Jaargang. N" 8. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 20 Februari 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Spreek uw moedertaal met den eerbied, dien het woord moeder wekt. Vlaamsche Kalender. NAAR YPER. Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. T. rtef op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag tei laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) De bastaards die nog overbleven in de goede Vlaamsche Yper-stede, weeklagen lijk het volk van Troja in de oude tijden De goden verlaten ons We zijn om zeepe 't Is verstaanbaar, want 't krioelt en 't wemelt van Vlaamsche bedrij vig eid, stichtingen en ondernemingen. Heden een vluchtig overzien van 't voor naamste werk. De oorbronne van het Vlaamsch Ypersch leven was, is en zal blijven de V. O. S. I iet kan niet anders het geslacht dat door de smeltkroes van den wereldbrand ge sleurd werd, is er uit gekomen, getemperd en gelouterd in zijn Vlaamsche ziel. Laat de officieële vaderlanders hun tanden kapot knarsen 't blijft niettemin onwrik baar echt, dat er in onze streke.i geen noemeiisweerdige oud - strijdersbonden bestaan, tenzij Vossen. Waar waren de F. N. C.-bonden, op den 27 Juni, te Yper V.O.S.van Yper, «men» haat u, «men» verwenscht u in 't Fransch, maar men is belachelijk, machteloos tegen uw kloeke rangen, tenzij als mengendarmen te peerde in 't harnas jaagt. Peinzen ze alzoo gedachten uit te roeien? Ze hebben zelfs geen ziertje zielkundigen aanleg, die wies- tergaais De V. O. S. van Yper heeft al een streu- schen zeune gekweektden B. V. O. S. Dat is de bond van de oud-soldaten die na den oorlog eere en vaderlandsliefde moesten gaan bestudeeren in de Belgische kazernen. Om hun kostelijke leeringe niet te verliezen treden ze in de B. V. O. S., en ze vullen gedurig de rangen aan van hun o.idere broeders, de Vossen, die tamelijk haastig, nu en dan één, naar de zevende divisie verhuizen, ginder een stap over de base lie. Heil onze onversaagde pioniers; de Vossen van YperLeve de jongere strijdmakkers, de B. V. O. S., de sterke, groeiende achterhoede! Puinentroostis de zinnebeeldig- schoone naam van de tooneelgilde uit den schoot van den V. O. S. gesproten. Een versleten deuntje ware het, hier de lofba zuin testeken over Puinentroost, over zijn zwaar werk, zijn heerlijk durven, en zijn Dat is h t woord, de kreet, waarmede op onze dagen te passe of ten on passé wordt gezwaaid. De Kerk leert ons de liefde, de encycliek Rtr m Novarum leert ons de liefde, de echte alom.vittende, en in de liefde der H. Kerk is plaats voor iedereen. Het is zoo niet met de Belgische en de vaderlands liefde. De liefde voor een volk, dat is aan het volk liet hoogste goed willen, eerbied voar eigen taal, eigen aard, eigen zeden, dat is zich en dienste stellen voor dit volk geheel en al, werken aan de opvoeding van liet volk, aan de grootmaking, door kunst, door bewondering en opwekking zijner a oude ia.fierheid. Liefde voor een volk, dat is alles voor dit volk veil hebben, alles voor dit volk verduren verloochening door bastaards. veredelenden invloed op het geestes- en gemoedsleven van de zwoegende Ypet- sche bevolking, in al die lange jaren van debovenmenschelijkeworstelingomYper's bestaan te herscheppen. Ons volk moet herworden denkt men, schrijft men, leert men over heel Vlaanderen. We'nu, Pu - ne itroost zorgde, hij alleen, te Yper, in die eerste zware tijden, voor het geestelijk brood der volksopbeuring bij uitstek liet opvoedende, leerende en stichtende too- neel. Intusschen trachten anderen ons volk zijn nationaal gevoel te ontstelen, zijn weerstandsvermogen alzoo te ontfutselen, en zijn geestelijk en zedelijk verval voort te zetten. Puinentroost, GIJ zult winnen; die anderen zullen verliezenwant gij grijpt de gave ziele vast van Ypers volk die anderen, met hun culture montmartre, ze roeren in liet drek der ontaarding. De Yperlingen zegenen 't hoog- m cdelge- bouwde werk van Puinentroost. De aangroei dien V. O. S. en B. V. O. S. thans beleven is effenaf verbazendde eene wijk- bijeenkomste na de andere de eene feest-kaarting en bolling na dean-„ dere. Heele reesems nieuwe leden komen hun lidmaatschap aanvragen. We hoorden niet de F. N. C. (fédération nationale des combattants, alzoo heeten die Vlaamsche kadeesook zoo'n bloeitijdperk beleven. En de Ypersche socialistische oud-strijders- bond is ook niet al te fleurig. Inderdaad, er bestaat kans dat de laatste goed-bedoelcnde doch misleide oud-strij der die zich nog in de rangen van de F. N. C door militaristen en gloeiende vaderlanderslaat misbruiken, weldra met Vlaamsche rasiierheid en oprechte Yzer- trouwe in het gelid van den V. O. S. /al meestappen. De V. O. S. was het, die in onze goede Yper-stede het eerste Vlaamsch levenrond- geklaroend heeft, heinde en verre, over bemoste puinen en blinkende nieuwe da ken. Kroonhalzend drage hij den haat der bastaards, de liefde en de vereering van zijn Volk. (wordt voortgezet.) onverschilligheid der lauwaertsen moede loosheid der klauwaerts. Liefde voor een volk, dat is zoo liefhebben, tot zelfverloo chening toe tot in het gevaug, de verban ning en tot der dood. Dan beweren sommigen hoogtfravers, sommige ver- franschte woordkramers en schrijvelaars, dat zij hun volk liefhebben. Zij kraaien het uit in hun vergaderingen en bladen, in een taal van amour toujours die het hun zoo geliefde volk niet begrijpt. Zij hebben dit volk lief maar verloochenen zijn taal en begeeren, ja eischen dat het hun n .doet. Ach ja, ze schermen met groote woorden - patrie, héros, sou vera, n^ waarvan zij zelf de beteekenis niet kennen en uitbuiten om hun eigen zelf te verheer lijken. Zij beweren hun volk l ef te hebben en zij vinden de taal te grof, te gemeen. Zij stichten zoogenoemde vaderlanc'sche ver- eenigingen, waar de taal van het volk nooit gehoord wordt, doch w aar met alle krach ten gestreefd wordt om door een vreemde taal de volkstaal te verdringen, waar niets gedaan wordt ter beveiliging van rasgaaf heid noch verzedelijking. Liefde zeggen zij en zij preken de broodroof en de mis kenning. Ja zij binvloeken al dezen die fierheid en durf genoeg bezitten om hun voorvaderlijk erfdee', liet hoogste bezit van een volk: zijne taal, liet eigen wezen, het Vlaamsch zijn hoog te houden en ervoor te strijden. Het zijn huichelaars, zij zijn niet tegen het Vlaamsch, wel neen, maar zij zijn tegen het Vlaamsche volk, zij zijn tegen Vlaan deren! De socialisten zijn ook niet tegen de godsdienstDie niet meê is, is er tegen en wie in vreemde taal zegt ik bemin u, die huichelt. Die zegt zijn volk te beminnen en er tegen handelt, die bemint niet maar haat zijn volk. Pond der Kroostrijke Gezinnen. Har- op de zaken gaan opperbest! De inwoners van Yper, op weinig uitzonderingen na, hebben beantwoord aan onzen oproep. Thans mogen wij reeds mededeelen dat onze bond rond de 170 leden telt, werken de uieleden. Dat is een prachtige uit slag! On-e propagandisten zijn overal wel gekomen en wij hopen dat nog meer families /icli zullen laten inschrijven. Al de kroostrijke gezinnen van heel Yper moe ten aansluiten, geen achterblijvers mogen er zijn, want de eendracht maakt macht. Ook onzen dank aan de winkeliers, die zich bereidwillig aangeboden hebben, om onze werking te steunen. Hierbij nog namen van winkeliers die aTslag verleenen en in onze vorige lijst niet begrepen waren. 1. M. Prencel kruidenierswaren, Boter- straat 5 0 o 2. M. Maes Valere, Bakker, Bukker- straat, 0,10 per brood. 3. M. Oruwez Aimé, In de Puppen Boterstraat. 5 0 0. 4. Bonte Aug., juwelier, Boterstraat, 5° 0. 5. Verbeke Hilaire, schoenen, Rijssel- straat, 5 0. 6. Bertier Jerome, gleiswerk, Rijssel- straat, 5 d Heel in het kort zal er waarschijnlijk een vergadering belegd worden eens de dag bepaald zal die dan aangekondigd worden. Wij verhopen dat onze leden er zullen aan houden zooveel mogelijk op te komen. Namens -het Bestuur, Am. LOMMEZ Voorzitter. Botsing. Vrijdag kwatn de voerman vrn de firma Degryse van Roeselaere met zijn grooten wagen aan de herberg De Postbode» op den hoek der Surmontstraat. L'jk hij wilde die straat oprijden werd hij opgestormd door een Autc-Camion van het leger. De man kon juist bijtijds op kant springen en zijn paarden overtrekken. De wagen echter had het deerlijk te ver- verduren. Zondag, 20 Februari. Sexagesima. 1618. Filips Willem, oudste zoon van Prins Willem I door Alva in 1568 gevan gen genomen, overlijdt te Brussel. Maandag. 21 Februari. H. Daniël. 1851, Het Willemsfonds te Gent gesticht. Dinsdag, 22 Februari. H. Isabella. 1071. Het Vlaamsche leger verslaat de Franschen bij Cassel. ■Woensdag, 23 Februari. H. Pi eter Damiaan. 1854. Engeland erkent de onafhanke lijkheid van den Oranje Vrijstaat. Donderdag, 24 Februari. H. Mathias. Laatste Manekwartier te 20 uren 42. Vrijdag, 25 Februari. H. Walburga. Zaterdag, 26 Februari. H. Nestor. 1817. Willem I eischt de grondige ken nis der beide landstalen van de gerechts personen in Zuid-Nederland (een dei- oorzaken van den opstand var) 1830.) Naar Yper wil ik varen, Naar Yper wil ik gaan, Omdat die stad vier jaren Den oorlog heeft doorstaan, Door Duitschland wierd beschoten, Verbrijzeld en verbrand, Opzetlijk platgeschoten, Misvormd tot puin en zand. Naar Yper wil ik varen, Naar Yper wil ik gaan, Omdat die stad vier jaren 's Lands vijand heeft weêrstaan, Vier jaren wierd verdedigd Door üroot Brittanje's macht, Die schatten heeft geledigd En volk op volk gebracht. Naar Yper wil ik varen, Naar Yper wil ik gaan, Omdat 't Land in vier jaren Die stad weer recht deed staan, Haar oorlogsscha betaalde, Veel hulp en bijstand bracht En lof en eer behaalde Voor 't werk dat het volbracht. Naar Yper wil ik varen, Naar Yper wil ik gaan, Omdat ze wel moet varen Die stad die moest vergaan Bij 't vechten voor haar vrijheid, Voor Volk en Vlaanderland, En nu veel leed veel blijheid Verdient, en onderstand. Verlichting. De Ligywijk, waar min stens 130 huizen staan is erbarmlijk ver licht en 't en is dan ook niet te verwonde ren dat om zeggens dagelijks de menschen daar bij het vallen of stooten een buil of biets oploopen. Erger nog. Eenige dagen geleden kwam Jules Therry, wonende in de Klaverstraat, langs daar voorbij en de man viel zoo ongelukkig dat hij zijn been brak. Kan er daar geen betere verlichting komen Bericht aan wien het aangaat

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1