Nieuws- en Aankondsgingsblad. EIGEN LEVEN r Jaargang. Nr 9. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 27 Februari 1927. Wat ecu Waal zegde Zocals iren slechts céne moeder heeft en eenen vader, zoo heeft men slechts ééne moedertaal en één vaderland. P. Vrijlandt. YPEfiSCH LE¥£!ls Vlaamsche Kalender. Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 9 Ir. per ball jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. AankonJitt.nttcn bij otereenkorr.st. Tiriel op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag te i laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Poskheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Al onze verzuchtingen, ons leven en streven zijn samengevat in deze formuu! Onze beweging heeft niet alleen het opper vlakkige van een taalbeweging maar is eerst en meest een wezensbeweging Wij willen als Vlamingen ons in Vlaanderen thuisgevoelen, d. w. z. ons gemakkelijk en onbekommerd bewegen en roeren, vrij ademen en vrij leven. Recht door zee, met klare bedoelingen gesteund door. wederzijdsch vertrouwen en rechtzinnige vriendschap. Allen voor één, één voor allen, niet met woorden maar met daden. Als we dat kunnen, vermogen onze tegenstrevers niets tegvn on;. Het aantal vrome katholieke Vlamingen groeit van dag tot dag aan, het Vlaamsch bewustzijn wordt meer en meer bewezen en dikwijls gebeurt het door het hatelijk optreden van andersdenkenden die hun strijdlust putten, niet uit liefde voor het volk, niet uit liefde voor Vlaanderen, maar alleenlijk uit haat van den flamin en z n tale Haat verbittert het menschelijk ge moed en uit een verbitterd hart kan geen geordenti werk geboren worderf. Eigen leven. Wij hebben hier midden ons daarvan de grondvesten vastgezet en de buitenstaanders kijken verbaasd naar hetgeen we in het vroeger aristocratische en on-Vlaamsche Yper teweeg brachten. Herinnert U, achtbare lezers, wat hier vroe ger was aan Vlaamsch leven en oveiKjk eens wat er reeds tot stand kwam, groeit en bloeit. Waarom we dat kunnen Enkel en alleen omdat de Vlaamsche familie uit Yper, en ze telt duizenden leden, van mekaar houdt, dat dienstbewijzen en afstand doen van gemak- en ikzucht het kenmerk is van ons dagelijksch doen en laten. De anderen kunnen dat niet en zullen het nooit kunnen omdat hun wars staan tegen over ons of hun persoonlijke politiek of maatschappelijke bedoelingen niet het ken merk dragen dat «onze glorie is: de liefde voor het volk. Wilt ge enkele bewijzenonze harmonie, ons weekblad, onze pensioenkas, onze zie- kengilde, onze studiekring, de V. O. de B. V.O. S., enz. Zi n die bewijzen gegrond of is mijne uiteenzetting van eigen leven en eigen weeldeenkel enalleen het gevolg van geest driftige beschouwingen en d oomerijen Hier volgen enkele voorbeelden v, n Vlaamsche solidariteit en trouwe verkleefd heid: Vijf jongentjes uit verscheidene fami lies, uit verschillende rang en stand, wilden het hunne bijbrengen om de Vlaamsche Harmonie te steunen. In 't stille hebben zij vergaard, nickeltjes of centjes, en na weken sparen en wroeten, God weet ten prijze van hoeveel ongebluschte gocstjes naar kwajongens-weelde, brachten ze fier als pauwen «hunne» bijdrage:vijftig franken. Anderen, groote kinderen der Vlaamsche Ypersche Eamilie, wedijverden weken en maanden lang om drie duizenden bons» te gare te krijgen. Drie duizend papiertjes uit drie duizend sigaretten-pakjes (daarvoor kregen ze een splenternagel nieuwe klari net). Maak U een gedacht wat zulks aan sparen en vergaren, aan afspreken, aan vra gen en plagen gekost deelt. »- Het steunfonds der Vlaamsche Harmonie is een dokument van Vlaamsche trouwe en de bijdragen van meer begoederde prijken er bij de zuur gewonnen en gespaarde jonste van werkman en neringdoener. Ons weekblad pas de wereld ingezonden heeft reeds duizenden lezers en wint week na week nieuwe abonnenten bij. Deze enkele feiten, hoe klein ook in schijn en oppervlakte beschouwd, zijn van zulkdanige beteekenis dat ik iedere poli tieke groep onder de tegenstrevers u.tdaag met zulke bewijzen voor den dag te komen. Wij moeten voort elkaar steunen-en al onze betrekkingen met klein en groot, rijk of arm moe'en het kenmerk dragen van kristen naastenliefde, van Vlaamsche fier heid en onverbreekbare trouwe. Stap voor stap moeten wij het Vlaamsch leren op bouwen op stevige grondvesten, opdat eens \erwezentlijkt worde orze heerlijke levensdroom Vlaanderen aan de Vlamin gen en Vlaanderen aan Kristus. Voor elk en een iegelijk is het goed, op onze dagen vooral, eens aandachtig na te denken over het woord van den wereldbe- roeinden Katholieken Belgischen geschied schrijver, den Heer Kurth, vóór den oorlog gesproken, op de Conferentie der Jonge Balie te Brussel Méér dan de hevigste twisten in zake Godsdienst of onderwijs, méér dan de hevigste wrijvingen tusschen Kapitaal en Arbeid, zou de Vlaamsche Kwestie de toekomst van België in gevaar kun- nen brengen. Is er wel iets onze sympathie en onzen eerbied meer waardig dan het edelmoe- dig pogen van een volk dat werkt aan zijne opstanding, en, ziende dat zijn natuurlijke taal het beste werktuig voor die groote onderneming is, alles doet wat in zijn vermogen staat om die taajl weer tot aanzien te brengen Die beweging moge zich in het bui- tenland of bij ons openbaren, wij moe- ten ze eereu omdat zij tot ee r san het menschdoin strekt. En, wat mij betreft, ik begroet met diepen eerbied al die uithingen, zij ino- gen komen van de Tsjechen of van de Polen, van de Kroaten of san de Galliërs s an de leren of van de Vla- mingen. Sinds de vrede werd geteekend zijn nu bijna acht jaar verloopen. Bij eenige maan den zal het negen jaar geleden zijn, dat de Koning, sprekende in naam van een L'nion Sacrée ministerie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie groote politieke partijen, den Vlamingen gelijk heid in rechte en in feite heeft beloofd. En de Vlamingen wachten steeds nog! Ja, men heeft hun eeri,e brokjes «recht» oege x'orpen, als met een tellereenige drupjes rechts aai d gheid toegemeten, maar wat zij in overvloed kregen, c at was hoon en smaad en verdachtmakingen. Middelerwijl hebben al de Europeische volken, ssaa'bij de lieer Kurth de Vlamin gen vcr„e eek de TsjeJien, de Polen, d_ Ieren, enz. recht verkregen. De Heer Renkin, die geen flamingant is, heeft het eens met ontroering in de Kamer bekend. Vlaanderen alleen, blijft vertrapt en verdrukt, dank zij een schaamtelooze en wraakroepende samenzwering van de machthebbers BIIIIHIIIIHeiHB Algemeen <NvdA landsch Verb.ondi, Heden 7o ïdag 27 Eebr.iari, te 8 uur in het Volkshuis, S' Jacobsstraat, voordracht met li ch b elden over Zeeuwsch Vlaande ren door de.Heer J. N. Pattist Inspecteur over het Middelbaar Ondersvijs te 's Gra- v^nliaeghe. Ook de leden van den Vlaamschen Toe- ri Hen bond worden vriendelijk tot deze voordracht uitgenoodigd. Eigen Heerd. Zondag 27 Februari aanstaande, om 11 uur voormiddag in de zaal van 't Stadhuis, Groote Markt, zal de algemeene vergadering plaats hebben voor de samenwerkende maatschappij Eigen Heerd DAGORDE 1. Verslag van Bestier en Toezichtsraad over de werkingen van 't dienstjaar 1926. 2. Voorstelling en goedkeuring van Bilan en rekening van svinsten en verliezen. 3. Ontlasting van Bestier en Toezichts- ieden. 4. Benoeming san 3 Bestierleden en 1 Toeziclitslid. St. Niklaaskerk. De werken aan 3' Nikjaaskerk, sedert maanden stil gelegd, zijn eindelijk hernomen.'t Is te hopen dat ze het nu tot een goed einde zullen bren gen en dat de parochianen hun eigen kerk zullen Jkrijgen. Avondfeest. Voor dezen die het mis schien vergeten zijn zal het goed zijn nog eens te herrinncren dat het Zondag, 27 Fe bruari om 4 1 2 u. is cat de studenten in 't College een avondfeest zullen geven ten voordeele der behoeftigen. Ingang langs de Boilingstraat. Electriciteit. Naar we vernemen zul len vijf nieuwe kabienen noodig voor de 'leiding der electrieke drijfkracht geplaatst worden Een aan de Manestraat, een aan den hoek van den brugge- en Diksmude- steen weg, een aan dén Zonnebekesteenweg, een aan de Dickebuschsteenweg. in de klem. Tusschen Zaterdag tn Zondag, 27 Februari. Quinquagesima. Maandag, 28 Februari. II. Roinaan. 1897. De Belgische Senaat verwerpt de ge.ijkheidswet Coremans-De Vriend. Groote Vlaamsche protestbeweging te Brussel. Einsdag, 1 Maart. H. Albinus. Woensdag, 2 Maart. Aschdag. 1820. Geboortedag van Multatuli. Donderdag, 3 Maart. H. Cunegonde. Nieuwe maan ten 19 uren 25. Vrijdag, 4 Maart. H. Casimirus. 1816 De Engelschen dragen het bestuur van Curasao aan het Nederlaudsch gezag over. Zaterdag, 5 Maart, H. Adriaan. Geboortedag van den beroemden aard rijkskundige Geeraard de Cremer (Mer cator). Zq/idag waren I. D... en >M. D... alhier wonende, op weg naar huis zsvaar bela den met pakken die ze met veel moeite uit een goederenwagen alhier in de statie gestolen hadden. Ze kwamen echter twee gendarmen tegen die hunne ronde deden. Aan vluchten was er geen denken. Bij de ondervraging beproefden zij het te looche nen, doch in't nauw gebracht eindigden zij met de herkomst er van kenbaar te maken. Zij werden dadelijk in hechtenis genomen en opgesloten. Tooneel. Zondag en Maandagavond was het volop feest in het Christen Volks- h ils. De tooneelatdeeling Kunst Adelt van den werkmanskring voerde op het drama Eerloos van Noutluiis en het z mgH.ik "De Visschers van Blankenberghe En 't inag gezegd dezen keer zijn ze den berg opgeklommen. Wat een verschil bij vroeger, 't Is waar, ze hebben een nieuwen leider A. R. Defreyn, die ze optillen zal tot onbekende hoogten. Nog twee drie avond feesten en ze zullen onder de beste tooneel- groepen mogen gerekend worden. De uitspraak was over 't algemeen bevredi gend (alles kan niet in eens komen) de decors rijk, het spel flink, er stak gang in. Wat hebben de vrienden op zoo'n korten tijd, grooten weg afgeleid. Waarlijk het is te bewonderen. Vooruit mannen, met taaien moed en kloeken durf en gij zult de besten jaloersch maken. Jaarlijksche Paarden/eest. Groote Jaarlijksche Paardenfeest en prijskamp onder de bescherming der stad op Asschen- woensdag, 2 Maart 1927, ten 10 uur. Dezen mogen alleen mededingen die tot de omschrijving der Landbouwcomitiae van Yper en Ketmnel behooren. De inschrijvingen worden opgenomen denzelfden dag van 8 tot 10 uur opliet Stadhuis en daar ook zal de prijsdeeling onmiddellijk na den prijskamp plaats heb ben. Voor alle verdere inlichtingen, zie de uitgegeven aanplakbrieven,

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1