GEBOTE KGRNHMSTOET TraKwmsverooops ZOXDAGKIST. De Dienstdoende Apotheker op Zondag 20**" Februari is Mr SNOECK Groote Markt. STAD YPER De Jaarmarkt van Yper en de kattefeest iiiEiimiaii Van hies» en eiders. Op Zondag 27 Februari 1927. met de welwillende medehulp van het stadsbestuur,het komiteit tot bevordering van vreemdelingen verkeer en de verschil lende maatschappijen der stad. Vertrek van de Statieplaats om 2 uur 1500 fr. premiën waaronder 500 fr. voor de groepen van buiten de stad. Voor alle ver dere inlichtingen zich wenden ten lokale Hotel du Nord Statiestraat Yper. Och mijnheer de directeur, zei de Kantoorchef Coenson daar ge zooveel geld verdient, kunt ge me wel eene kleine trakternentsverhooging geven. Werkt ge zooveel, mijnheer Coenson? Ik Ja, ik werk als een paard. Laten we zien. Het vorige jaar had 366 dagen, niet waar? Ja, precies. Welnu ge sliept 8 uren per dag, niet waar Ja. Dat is een derde des jaars of 122 da gen. Blijven dus over 244 dagen. Dat klopt. Acht uren per dag zijt ge vrij. Dat maakt nog eens 122 dagen. Blijven dus over 122 dagen... 's Zondags werkt ge niet: maakt 52 dagen blijven er dus nog 70. Hm... Ja. 's Zaterdag werkt ge maar den hal ven dager gaan dus nog 26 dagen af, en er blijven nog 44. Veertien dagen hebt ge verlof gehad, niet waar Ja, die' had ik. Blijven dus 30 dagen. Doch er wa ren 9 feestdagen zoodat er maar 21 werk dagen oveblijven. Maar hm... hm... Ja. Vijf dagen waart ge ziekblijven dus nog 16 dagen. Ja- Dan hebt ge eiken dag een uur mid dagrust, te zamen 15 dagen. Dus blijft één dag, en dat was 1" Mei, dien ge vrijaf naamt. O'hebt het getroffen, Mijnheer Coenson, dat het afgeloopen jaar een schrikkeljaar was, anders zoudt ge nog een dag te kort gekomen zijn. Coenson trok zijn verzoek om salarisver- hooging in. De Kristen Middenstand van Yper. Op Dinsdag a. s. 1 Maart, om 7 uur 's avonds, in het Kristen Volkshuis, S' Ja- cobsstraat, zal een aangename en kosteloo- ze feestavond aangeboden worden aan al de leden van den Kristen Middenstand, aan de aangesloten gilden van smeden, werklieden, schoenmakers en kleermakers en hun hnisgezinnen. Het nuttige bij het aangename, ernst en leute, gemoedelijkheid, gezelligheid, ver standhouding, gevoel van groeiende macht en immer toenemende uitbreiding, wat wil men meer? Allen op post Dinsdaga.s. Reeds een twintigtal nieuwe aanvragen om den tweeden kursus in boekhouden te mogen volgen zijn in het sekretariaat van den Kristen Middenstand toegekomen; daar het getal plaatsen beperkt is gelieve men in tijds zijn naam op te geven zoo er nog liefhebbers zijn vóór 15 Maart a. s. Verkooping. Woensdag 23 Februari heeft de verkooping plaats gehad, voor het Schepencollege onzer stad, van een stuk grond langs de Veurnesteenweg.Het wierd overgeslegen aan M. A. Hollebeke mulder te Baisieux (Noord), met verplichting van bin nen den termijn van 1 jaar, eenen bloem- molen te plaatsen. (Vervolg) Menigeen staat waarschijnlijk verwon derd, dat men tot heden ten dage daarvan nooit iets vernam, of in handvesten en geschiedkundige werken daarvan nooit iets te zien kreeg, en toch is het een histo rische waarheid, waarvan wij iedereen overtuigen willen. In het voorjaar als wanneer de winter gewoonlijk zijn laatste parten speelt, komt het volk van geheel de streek naar Yper gestroomd om de Kattefeest te vieren. Eilaasdeze is zelfs de bieeke schaduw niet van wat de jaarmarkt in de middeleeu wen was. Galbertus, een tijdgenoot van Graaf Karei den Goede, schrijft dat de jaarmarkt te dien tijde op 22 Februari begon, en de kooplieden uit de naburige landen er naartoe stroomden. Ten jare 1127, zoo ver haalt hij, waren er zelfs Lombardiërs, waaraan de graaf een zilveren beker kocht. (17) De vermaarde lakenstoffen, die te Yper vervaardigd werden, brachten veel bij tot dien grooten toeloop. In 1514, alswanneer de wollenijverheid bijna te niet was, ver kocht men nog gedurende de jaarmarkt 34.700 stukken laken van 20 el ieder, 't zij nagenoeg ter waarde van 6.940.000 fr. (18) Welnu, alhoewel er algemeen vertelden geschreven werd, dat men ter gelegenheid dier markt katten van den Halletoren wierp (19) was het ontstaan van dit jaarfeest innig verwant met de inwijding van St Pieters kerk, en dat is geen louter toeval. lij 630 richtte onze Frankische vowt Dagobert, God en St Denys ter eere, een vrije jaarmarkt in te St Denys benoorden Parijs. Hij beval die markt telken jare te doen aanvangen den 7" der Iden van Octo ber, 't zij den 9" dier maand, feestdag van St Denys, beschermheilige der basiliek .aldaar. (20) De jaarmarkt van Belle, (kerkwijdings- feest van Merris genoemd, omdat ze door Gwijde van Dampierre uit dit dorp naar Belle werd overgebracht) begon met 9" Oogst,, vigilie van St Laurens, patroon der kerk van Merris. (21) Sint Pieterskerk te Rijsel werd den 2» Oogst 1067 plechtig ingewijd (22) en vol gens Galbertus nam de jaarmarkt telkens aanvang met 1" Oogst, het feest van Sint Pietersbanden. (23) Richildis had Meesen doen platbranden tijdens hare moeilijkheden met Robrecht den Fries, zelfs de abdij, waar haar schoon moeder, Adelheid, verbleef werd niet gespaard. (24) Een der eerste werken van graaf Robrecht schijnt dan ook geweest te zijn, het schuil oord zijner moeder te herbouwen (25) en de abdijkerk een vijftiendaagsche jaarmarkt te verleenen. (26) Ongetwijfeld mogen wij uit die enkele voorbeelden besluiten met Warnkcenig dat de jaarmarkten gehouden werden op den verjaardag eener kerkwijding (27) en met David dat men daarvoor gewoonlijk het patroonfeest der kerk afwachtte. (28) Daar nu de jaarmarkt van Yper telkens met 22 Februari begon (20) mogen wij geheel gerust besluiten dat St Pieterskerk op 22 Februari ingewijd werd, zooveel te meer daar 22 Februari de feestdag is van St Pietersstoel te Antiochië en diensvolgens een uitgelezen dag om eene St Pieterskerk in te wijden. Zoo wij van eenen anderen kant indach tig zijn, dat 22 Februari insgelijks de ver jaardag is van Robrechts zegepraal te Cas- sel, die aanleiding gaf tot het bouwen dier kerk. kan er hoegenaamd geen twijfel meer mogelijk zijnS' Pieterskerk werd niet alleen door Robrecht den Fries gesticht, maar de jaarmarkt zelf moet door hem ingesteld geweest zijn op den verjaardag van de inwijding dier kerk. Op een tijdstip dat de gemeenschaps wegen schaarsch, slecht en onveilig waren en de vervoermiddelen traag en kostelijk, dat de wetten en gebruiken van stad tot stad verschilden en ieder leenheer zich het recht toekende tollen te eischen van de kooplieden, die door hunne eigendommen voorbijkwamen, dat de handel en nijver heid belemmerd waren door het toekomen van allerlei plaatselijke voorrechten, moest de Ypersche vrije jaarmarkt van groot belang zijn en uitnemende voordeelig. (30) Graaf Robrecht wilde ongetwijfeld alzoo de stad eenigzins schadeloos stellen voor de zware beproeving, die ze door Richildis' geweldenarijen geleden had (31) doch bij zonderlijk S' Pieterskerk, benevens haar aandeel in de tienden (32) een voortreffelijk inkomen bezorgen. Zonder twijfel was het om reden van de voordeelen der jaarmarkt, dat S' Maartens kloostereen tiental jaren later de S' Pieters kerk kocht (33) doch de kloosterlingen werden om hun Simonie verwijderd en Augustijnermonniken kwamen korten tijd daarna hun plaats innemen, waardoor S' Maartens abdij ontstond. (34) De tiendedeelen van S' Pieters gingen voorzeker aan de abdij over, alswanneer de bisschop van Terenburg, na overleg met den graaf, S1 Pieterskerk aan de abdij schonk. (35) Nochtans, met één handvest uit het charterboek van S' Maartens laat ons vermoeden, dat het klooster zich ooit met de jaarmarkt te bemoeien had. (36) Voorzeker had graaf Robrecht van Jerusa lem zich deze voorbehouden, evenals Joanna van Constantinopel 225 jaar later deed met de Ascensioens- of Tempelfeest, om ze vervolgens aan de stad te verma kten. (37} -> Het spreekt van zelfs dat de jaarmarkt onder de bescherming stond van haar stichter. Zijne nazaten, die insgelijks den groei en bloei van handel en nijverheid (17) Warnk. voornoemd V. bl. 33. Volgens Gal bertus, nummer 28. Op dit tijdstip noemde men de Italiaansche kooplieden al Lombardiërs. Warnek. II. 199. (18) Annates de la West-H. VII bl. 72-17-19. In 1574 was ze geheel en gansch uitgestorven. (19) Vandenpeereboom Ypriana I 364 nota 2. (20) Mirarus: Op. dipl. I 241. (21) Warnkcenig, voornoemd V 294-98. (22) Le Glay, voornoemd. I bl. 177. (23) Des Marez: La lettre de foire a Ypres, bl. 83. (24) Malbrancq, voornoemd t. II Chronologia. Zij stierf er den 8 Januari 1079 en A erd vóór het hoogaltaar begraven. Diegerick: Imentairedes Doet' de l'anc. abb. de Messines bl. XIX. (25) Warnk: voornoemd V 224-225. In 108 bleef er nog een klein deel op te richten. (26) Diegerick. Invent, voornoemd Codex dipl. bl. XV. aan 't joar 1147... et annale forum quod co mes Robertus contulit ecclesia vestre. Dat er hier wel sprake isv.Robr.den Fries blijkt uiteen handvest van 2 Februari 1081, Warnk. voornoemd V 225. (27) Warnk .-voornoemd II 183 nota 1. (28) Vaderl. historie, 2<ir uitg. IV bl. 27. Later werd de aanvangsdatum van vele jaarmarkten gewijzigd, onder andere deze van Rijsel. Des Marez voornoemd bl. 86 van die van Meessen, Diegerick. voornoemd Cod. dipl. XVIII enz. (29) Warnk voornoemd Vbl. 33 volgens Galber tus no 28. (30) Messager des Sciences et des Arts. 1851. bl. 219. (31) Flandria Generosa, bij De Smet I bl. 57 spreekt van 60 Yperlingen door die booze vorstin onthoofd. (32) 1 3 van de tienden in de opbrengsten van geheel het Ypersch grondgebied kwam haar van rechtswege toe. De graaf beschikte over de andere 2 3. Warnk. voornoemd II 389.) (33) Feys et Netis. Cart, de S' Martin I bl. 4. (34) Feys et Nelis. voornoemd I bl. 8. (35) Fevs et Netis Cartulaire voornoemd II bl. 1 (36) id LII. (37) Warkaenig. voornoemd II bl. 182 David, voornoemd IV bl. 28. (38) Warnk. voornoemd V bl. 94 en 344. (39) Warnk. voornoemd I bl. 166. (40) PirenneRevue historique de France CXIV bl. 297 nota. behartigden (38) lieten niet na dit schoon voorbeeld na te volgen. Geheel waarschijnlijk na den dubbelen landsvrede van 1111 (39) stond het jaar feest niet alleen onder de bescherming, maar "onder de bescherming en den vrede des graven zooals ze ten tijde van Karei den Goede bekend is. (40) Svei' G Het sterkste, hartstochteüjkstc pleidooi voor den vrede en de vurigste waarschu wing tegen den oorlog heeft toch wel de Fransche oud-premier Joseph Cailliaux, de. veel gesmade, gehouden en dat nog wel in een Duitsch blad, het Berliner Tagblatl„. Begrijpt gij dat niet, schreef hij, gij twijfelmoedigen, dat, als de oorlog van 1870 kinderspel was, vergeleken bij de vreeselijke slachting van 1914-1918, het geen toch ook gij zult moeten toegeven, dat dan deze laatste oorlog op zijn beurt kinderspel zou zijn vergeleken, met de ramp die een nieuwe wereldoorlog over de mensehheid zou brengen Begrijpt gij dan niet dat wij meteen nieuwere factor moeten rekenen, n. 1. met de wetenschap die de vernietiging heeft leeren beheerschen gelijk zij den opbouw beheerscht? Met de weten schap die met reuzenschreden voorwaarts schrijdt en die morgen de mensehheid ge heimen zal onthullen welke veel vreese- lijker zijn dan alles wat vroeger der nien- schen wreedheid diende? Begrijpt gij dan niet dat onze beschaving zal bezwijken onder de lawine die Europa dreigt te bedel ven Begrijpt gij dan niet dat de menseh heid te gronde moet gaan tenzij gij op houdt te moorden Moet Europa de oude fabel waar maken van den God die zijn eigen kinderen verslindt? Zoudt gij aarzelen elkaar de handen te reiken en elkaar te redden wanneer gij hul peloos aan den rand van deni afgrond- stondt? Beseft gij niet hoe belachelijk klein uw getwist is vergeleken met het dreigende onheil Ik geef aanstonds toe de fabrie ken die voor verlichting op overwinnings- dagen zorgen, zullen te 'lijden hebben ondereconomische toenaderingdervolken de militaire praal zal er onder lijden en de diplomaten zullen onder elkaar niet meer kunnen kuipen als de volken het eens zijn geworden. Maar als dat nu eens zoo was Dan zouden er tijdelijke bezwaren en moei lijkheden ontstaAn. In orde. Maar laten we nu toch niet eeuwig aan het tijdelijke den ken en een beetje verder zien dan onze neus lang is, dan 1927. Denkt aan de toe komst, gij die te laf zijt want ge zijt laf Om den vrede te willen. Op deze wijze schreef de Fransche staatsman in een Duitsch blad. Dat is ook iets hetwelk op vooruitgang wijst, immers een paar jaar geleden zou iets dergelijks onmogelijk zijn geweest omdat de geestesgesteldheid van Fransehen en Duitschers het niet zou hebben gedoogd. Opgedragen aan onze Belgische Militaristen Poperinghe. Enkelerakkers waren in de weide der landbouwster wed. Adri- aan aan het spelen op 't ijs, toen een dezer erdoor schoot en jammerlijk zou verdron ken zijn ware hij niet kunnen gered wor den "door Meersseman die echter ook langs om dieper in den put schoot doch gehol pen door Nestor Dewippe, den drenkeling, den 9-jarigen Botthé Louis redden kon. West-Nieuwkerke. - Op Zonda,g 27 Februari aanstaande, te 51 2 u. 's avonds, zal de E. P. Hubertus, Prior der Karmelie ten van Yper, in de zaal van 't klooster, eene voordracht geven over het Leven en de verheerlijking van de Kleine H. Theresia van Lisieux. De voordracht gegeven ten

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2