1' Jaargang N2 9. DE YPERSCHEDODE Zondag 2i Februari 1927. Over 't een en 't ander mis i:\i.a\i) YPERSCH LEVEN (vervolg* Stad Yper GEMEENTERAAD Zlitioo van Hlaaroag 29 Februari 1927 om 18 ure voordeele der Karmelitaansche Missies, zal opgeluisterd orden door talrijke platen in kleuren. Komt eens zien en hooren, 't zal u aar- lijk deugd aan 't hart doen. Sint-Jan. In de gemeentezitting van 11 Februari 1927 kwam het tot wrijving tusschen de Heer Burgemeester en Heer Balduck. De Heer Burgemeester stelde voor nieuwe belastingen te heffen doch de Heer Balduck verklaarde er zich tegen, De Burgemeester kreeg toch het voorstel er door met 5 terwijl Balduck en Aernout zich onthielden. Daarna werd het toekennen van een bijkomende ver goeding aan den veldw achter besproken. De meerderheid was er tegen doch Aernout. opineerde krachtdadig ten voor deele van de toelage. Dat bracht veel ge harrewar en veel twistwoorden bij met 't eigenaardig gevolg dat de vorige stem ming nietig werd verklaard. De bijkomen de vergoeding voor den veldwachter werd met gesloten deuren behandeld. In den nacht van 21 op 22 Februari is ten nadeele van Dochy Kamiel, een haverschelf afgebrand. De eigenaar werd gewekt door de geburen, die met de grootste moeite de bijgelegen schelven en het stroo vrijwaarden. De schade is groot. Men vermoedt kwaadwilligheid. Wytschaete. Ook in deze gemeen te werd een Vlaamschen Bond gesticht die reeds vijftig leden telt en eene schoone toekomst te gemoet gaat. Zooals het te verwachten was is de tegenstand ook niet achterwege gebleven. Er werden pogin gen aangewend om den nieuw geboren Kring in den grond te boren. Wij denken hier aan 't versje Wie delft den kuil, En legt het strop, Valt soms met strop aan eigen kop In 't vuil, En wordt dan zelf een uil o Zegt Kameraan Die 't schoentje past. Hij trekke 't aan. Mifx. Doodelijk ongeval. De 17 jarige Oentil Missiaen was hier op zoek naar ijzer en koper. Op zeker oogenblik vond hij een houwitser en was zoo dwaas en roekeloos het koperen hulsel te willen afvijzen. Opeens knalde eene ontploffing en toen men toesnelde, vond men het verhakkeld lijk van den roekeloozen jonge ling. Wanneer zal het de laatste zijn Aertrycke. Bij valavond gebeurde hier op eene hofstede in de Ossebiech- straat op 50 m. van den openbaren weg staande, een stoutmoedige aanval in vol gende omstandigheden. De landbouwer Medard De Klercken zijn broeder Edmond, waren op den akker werkzaam terwijl de landbouwster Julie Steen alleen op de hoeve aan haar dagelijksche karwei was. Opeens wordt zij in haar huis door een rekel vastgegrepen, die haar ten gronde wierp en met een revolver bedreigende, zegde geen woord te mogen spreken. De vrouw onbevreesd weerde zich dapper tegen en worstelde zoo hardnekkig tegen den schurk dat deze na een kwartier wor stelen op de vlucht ging langs den weg bloedsporen nalatende, wel een bewijs dat hij er niet gemakkelijk vanaf gekomen was. De veldwachter vergezeld door de gendar men, heeft een neerstig onderzoek geo pend en 't is te hopen dat men den dader spoedig zal te pakken krijgen. Bixschote. Eenige tooneelliefheb- bers uit Langemarck, waren hier naar het tooneel gekomen en op de terugreis bolde de auto in de gracht. Twee paarden waren noodig om auto en tooneelliefhebbers uit de gracht te halen. Zij kwamen er gelukkig ongedeerd van af. Cortemarck. - Rond 9 uur voormid dag is de vlasfabriek der gebroeders Deprez dicht bij de statie gelegen, door een brand vernield geworden. Men had onlangs nog 45.000 kgr. vlas in de gebou« en opgesta peld om te bewerken. De pompiers zijn spoedig en krachtdadig opgetreden doch de vlammen namen eene snelle uitbreiding. Er bestaan allerlei gissingen nopens de oorzaak doch algemeen wordt gedacht dat het vuur toe te schrijven is aan het «arm draaien van een as. Er bestaat verzekering. West-Roosebeke. De genaamde R. Decoene ging bij zijn schoonbroe der den gasmotor nazien die moeilijk in gang geraakte. Bij het openzetten der gas kamer kreeg hij plots een ontploffing in volle gelaat Benevens verschroeiïng van «impers en wenkbrauwen was hij blind gedurende een kwart uurs. Er was genees kundige hulp noodig. Wervick. Op Zondag 27 Februari om 2 1 2 uur 's namiddags in Café des Esperons d'or Leopoldstraat gaat hier een groote amnestie meeting door. Als sprekers zullen optreden de Heeren Leuridan en Vandenberghe. Vlamingen van Wervick en omliggende allen daar heen Langemarck. Dinsdag namiddag was D., landbouwer gehuu d 52 j. oud zijn paard gaan verzorgen in het stal. Op het onverwachts kreeg hij zoo'n geweldigen stamp op den buik dat hij achter over viel. Op zijn geroep kwamen de huisgenooten toegeloopen en brachten hem binnen, 's Anderendaags verergde zijn toestand. Dadelijk werd hij naar het hospitaal van Yper gevoerd waar men het noodig achtte tot eene heelkundige bewerking over te gaan. Zijn toestand is erg, doch niet hope loos. m Kinderlijkje te Ruddervoorde De jager P. Vanden Brande, had onder een hoop aarde en verdorde bladeren, op Ruddervoorde, bij eene jachtpartij een kin derlijk ontdekt dat volgens de vaststellin gen gedurende omstreeks achttien maan den in het kreupelhout verbleven had, waar de jachthonden liet opspeurden, Tij dens gerechterlijk onderzoek over deze geheimzinnige zaak heeft eene vrouw van Ruddervoorde volgende verklaringen afge legd Op 't einde der maand September 1925 was zij op zoek gegaan naar het kind van haren broeder die naar eene naburige kermis gegaan was, toen zij rond 7 uur 's avonds geschrei hoorde en een auto bemerkte die met gedoofde lichten dicht bij die plaats langs de baan stilhield. Uit het binneste van het voertuig vernam zij gedempt geschrei van een kind hetgeen haar den indruk gaf dat het zieltogend was. Verschrikt liep zij naar een naburig huis gelegen op 300 m. van daar. Rond 8 uur weerkeerende was de auto verdwenen. Het onderzoek wordt neerstig voortgezet. Gruwelijke kindermoord te Harelbeke Dinsdag namiddag werd, het gehucht DeZavelberg in opschudding gebracht door eene gruwelijke kindermoord. Langs de aardeweg die Harelbeke met een nabu rig dorp verbindt staat een huis dat be woond wordt door Gentiel Malfayt en zijne echtgenoote Julia Devilder, afkomstig van Wulveringhem; zij hadden twee kin deren, waaronder een van 18 maanden. De vrouw heeft het kiudje dat nog in de «heg lag met een hamer op het achter hoofd een vreeselijken slag toegebracht en daar het vervaarlijk begon te schreeuw en heeft zij het verv olgens de keel toegenepen. Toen de man om 5 uur van zijn werk te huis kwam vroeg hij wat er gaande w as, daar hij het kind niet meer hoorde. De hartelooze moeder antwoordde hem kort weg Zie in de w ieg De ongelukkige man liep de gendarmen halen. De ontaarde moeder werd aangehouden, en na onder vraging, in de gevangenis opgesloten. Zijn Engel 't Gebeurde in de Oost-Vlaamsche gemeente Maeter. Vier lustige gezellen deden de ronde van het dorp en bleven aan alle kapellekens stilhouden,gelijk bedevaarders! Ze trokken welgezind 't een kapelleken in en 't ander uit; ge zoudt gezegd hebben 't was Por ti unkula Ze waren in den wijngaard gekomen en een der vier beweerde dat zijne vrouw een Engel was. Dat houd ik staan, riep hij en niemand mag het tegenovergestel bewe ren. De eigenaardige bedevaarders, vast in hun geloof, maar onvast in hunne schoenen sukkelden eindelijk naar hun kluize. Op eens kwam er een spook van ackter een muurke en viel den stoeferaan. Het was zijn Engel die hem zoo een ferme rammeling toedieude dat hij wel duizend sterren zag flikkeren. Twee mannen gedood en een gewond te Sint-Juliaan Om eenigszins in de werkloosheid te voorzien, zijn sinds eenigen tijd tal van personen alweer in de oude frontstreek van West-Vlaanderen ieverig aan het zoe ken naar obussen om het koper te bemach tigen en te verkoopen. Zoo waren drie mannen op het gehucht «Blarfezak» te St Juliaan, nabij de hoeve van Sylvain Van Hoepline, aan het zoeken. Zij wilden een gevonden obus den kop afvijzen, maar opeens ontplofte het helsche tuig in hunne handen. De mannen werden verre weg geslingerd. De arbeider Maurice Frangois, 28 jaar oud, gehuwd, wonende ie Thourout, werd gansch vaneen gescheurd en op den slag gedood; eenige stappen ver der lag zijn gezel Richard Demeulemeester, 32 jaar oud, die ook weldra den geest gaf. De derde zoeker werd eveneens gewond, doch hij kon na verzorging huiswaarts keereti. De Griep in Bulgarië 2,200 Slachtoffers.. Uit Sofia wordt gemeld, dat tot het einde der afgeloopen weekin Bulgarië 70.000gevallen van griep zijn aangeteekend: 2.200 personen zijn aan de ziekte overleden. Een kind te koop aangeboden Te Helmond (Holland) heeft een moeder door aanplakking aan hare woning bekend gemaakt dat haar pasgeboren kind voor 25 gulden te koop is. 20 personen verloren het leven in de storm Londen, 22 Febr. (Reuter) Volgens de bladen is het getal personen die den dood hebben ge vonden in den storm die langs de kust van den Atlantischen Oceaan in de Ver- eenigde-Staten heeft gew oed, 20. Revolutie en... geen einde Te Shangaï brak een werkstaking uit die door het Chineesche Noordergouverne-- ment op bloedige wijze werd onderdrukt. Honderd dertig arbeiders werden er het hoofd afgehouwen. Een echt schrikbewind heerscht er. Intusschen melden de laatste bladen den opmarschder Kantonneesche Nationalisten naar de groote handelstad Shangaï. Het blijkt meer en meer dat de mannen van China aan de Chineezen aan de winnende hand zijn. Wat wij betreuren is dat bolchevistische elementen de troepen uit Kanton bewerken in anti-katholieke richting. Reeds werden enkele kerken en missiehuizen geplunderd of neergehaald. En nochtans is de Katho lieke kerk niet, het bewijs ervan werd er geleverd door de wijding van Chineesche bisschoppen, die de eischen van het nationaal voelend China in den weg staat. V erdeel en gij speelt de baas. De groote Ghandi, Indië s levenswekker had het rechte eind toen hij als eerste voor waarde stelde tot het nazetten der Engel- schen in Indië Godsvrede tusschen de Indiërs en de Mahommedanen die onder Engeland's voogdij staan, om een gemeen schappelijk front tegen de vreemdelingen op te zetten. Dat hebben de Londensehe politiekers maar al te klaar doorkeken, en ze zijn erin geslaagd den eeuwenouden haat tusschen Bouddha en Mohammed aan te vuren. De Nationalistische beweging schoof er door op het achterplan, en the long a'ay to u home-rule werd er een beetje langer op. Het voorstel van Coolidge, tot ontwape ning ter zee, mochtzooals reeds geschreven werd, geen genade vinden in de oogen der Etiropeensche mogendheden. Om zich van de zaak te ontdoen verwijt men den presi dent der Vereenigde Staten te speculeeren op den vredelievende Yankees die hij bij de komende verkiezingen zal noodig heb ben. Een schijnheilige politieke dus Frankrijk wijst anderzijds op Amerika's oorlogszucht in de Mexikaansche aangele genheden. Mussolini zegt brutaal Italië zal niet ontwapenen, en Engeland oordeelt dat zwijgen goud waard is. Veel gescheer en weinig wol, men praat graag over ontwapening om de pacificisten te sussen, maar men is militarist tot in de nieren en men bewapend zich tot over de tanden.Een konsekwente handelwijze, ma: r >e loopt ongelukkiglijk uit op een nieuwen laatsten» oorlog... voor de beschaving eu 't recht der kleine volkeren. o Een zonnestraal breekt echter door die zwarte onweerswolken. Men schijnt het goed te meenen met de Duitsch-Fransehe verzoeningsbeweging. Alleen blijven daar de netelige vraagstukken Ettpen-Malniedy waar men een nieuwe volksstemming vraagt en meer dan ooit Duitschgezind is, Elzas-Lotharingen dat reeds genoeg heeft aan de latijnsche cultuur en naar Duitsch- land terug wil, en het deel van Oost-Prui sen, met overwegend Duitsche bevolking door Polen ingepalmd, die vraagstukken die de Volkenbond in een nabije toekomst dient op te lossen, wil hij het bewijs leveren dat hij wat meer is dan een praatschool, onbekwaam tot het leveren van eenig ern stig werk. DAGORDE 1. Proces-verbaal der zitting van 31 Jan. 1927. 2. Politiebevel Goedkeuring, 3. Stadseigendommen - Aankoop door den Staat van 59 a. 82 ca. grond noodig voor de iurichting der statie Beraadsla ging Wijziging. 4. Aankoop door de stad van een perceel grond. 5. Zwemkom Verordening Wijzi- ging- Openbaren Onderstand - Verkoo- ping uit der hand aan den Staat van een perceel grond. 7. Openbaren Onderstand Afstand van pacht. 8. Openbaren Onderstand Herbou- wingswerken van het Rijke Klafen-Wedu- wenhof en dammingen in het St Jans Gods huis Goedkeuring. 9. Handelsfoor - Vraag om toelage. 10. Stadseigendommen Oorlogsschade aan landgoederen Overeenkomst Goedkeuring. 11. Financiën Aanvullende kredieten. 12. Mededeelingen. 13. Consolidatieleening Heffing van opcentiemen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3