G. Bras-Ta vernier V. Louf-Vandoorne I De Beroemde Holiandsche Margarienen: MADELEINE Dd fiaseaii t Holiandsche Bloem en Holiandsche Welvaart I DEPOT BIJ Veumesteenweg, 75, YPER. Tel. 303. 3 9 PHOSPHATOS GAUVERIT fi E \m\ KnöGkBBri en Roodeiez i 1 HANDELSDRUKKERIJ - PAPIERHANDEL BOTERSTRAAT, 58 YPER. m e r Augusl BOATE de Stuersstraat, 25, Y PER. m GROOTE KEUS VAN Diamanten Geschenken. Brillen, Pince-Nez, Melkmeters, Alkoolmeters Barometers, enz. Werkplaats voor alle Herstellingen. iitoiis senneieem Lombaardstraat, 5 YPER. ,h. Do Oeroq-Stovaorl Hoornwerk Menton poort YPER i&ro<hiklen in gewapend eenien! iï»nrai-03S!e[S5H8ipsn IS. BOEN-HU YSSER i SELECT DRUKKERIJ-BOEKHANDEL Ilciiri Loslriir-.Woci'kci'kc Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. I Boterstraat, 50, YPER IB&i&BBfiKKUBainiBBBBB Blurgorlijkpstand Yper Leest en Verspreidt DE YPERSCHE BODE I mii l S\VI\\i:\ AlAKKTKX Vetegenwoordiger voor de olomgewaardeerde Chicoreien Verburoh en Olieën "Imperial" Hoen tlerkweeke rs Bespoedig den legt jd uwer hoenders, maar bederft hunne e t ren niet, door het tcedienen van alle slach ro tend vleesmeel, die immer geur en smaak in de eiren nalaat. Gebruikt slechts het uitmuntend, onbederflijk st en Gij zult den goeden uitslag van dit voe der bewondeien. te bekomen bij MeenenfoortTel. 139—YPER In 't Groot. In 't Klein. ft f1 a Allerschoonste keus van godsdienstige voorwerpen. Nuttige geschenken voor Plechtige Kommunikanten. Alle bureel- en schoolgerief. HUIS oij het klooster der H. Familie) Regulateurs-Uurwerken-Ju weelen H dl UPIHSBSIII beveelt zich aan voor alle tapijtsierwerk, als ook voor het vernieuwen en herstellen van matrassen en ressortbakken. - Trouwe Bediening HUIS I.. Lniiioot-PuiiiM'koiickc Gesticht in 1890 Meester Kleermaker HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER. Schoone keus van zwart- blauw ea fantaisie- stoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en moleskine regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. E B SL E Mi iü E E Bi 12 21 E E E E E i Tri: Posteheck .Vr 14I6551 9y9B019IStSiSlBireSinHniBEteC3E3HanBaQKRIIfi>l3BjaC!QüF,3Eg S - - Üt i£ en andere specialiteit van voeders voor 31 - NEERHOFDIEREN W IC s Kruisstraat, YPER - Tel. 9 a Mengeling voor jonge kiekens Beenmeel. Arachledemeel, Beschuiten f> Granen, Voeders Voedende Phospbaat (merk HERTZ en WOLFF) Stalen en prijzen worden gezonden S op aanvraag S (mII. I 'mi I)t iesseIte 10 Boter straat - YPER. School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modisten. Ihtinlinj,straal - Davidsfonds. Woensdag avond om 0 uur kregen wij door het toedoen van het Davidsfonds eene voordracht gehouden door E. H. Buysschaert over de Noord- en Zuidpoolstreken. N'a eenige algemeene beschouwingen over ligging, land en teelt mieken wij de reizen mede met de ontdek kingsreizigers naar de ontoegangbare stre ken. En dat werd ons zoo aangenaam voor gedragen met behulp dier mooie zichten dat wij nog lang hadden willen luisteren naar den goed bespraakten spreker. Ware het niet mogelijk voor de toeko mendevoordracht alles bijvoorbaat gereed te maken om zoo de toehoorders niet te ontstemmen door een vervelend wachten Boekerij. Wanneer toch zullen de kisten met boeken van de Stadsbibliotheek v Zielmis Wilt gij goed, schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis den posthoorn GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen komt zien en oordeelt. kunnen uitgepakt worden Erg verdrietig is het voorde bezoekers steeds hetzelfde te moeten hooren nog niet uitgepaktJa, er zijn eenige banken nog te kort. Is dat zoo erg om daar niet over te kunnen Welaan dan vooruit voor wie het aangaat Vrienden en kennissen worden uitge- noodigd tot de mis die zal gelezen worden tot zielelafenis van Vrouw Weduwe bollaert op Zondag 6 Maart om 8 uur in de kapel van Belle's Godshuis. Electriciteit. Het weze de inwoners be kend gemaakt, dat er geen electriciteit zijn zal Zondag aanstaande, dus 27 Februari, van 7 tot 11 uur 's morgens. Opgelet dus sroiMiiiiiHiïk Verleden Zondag deed C. S. Y.'s tweede afdeel ing het gevaarlijk uitstapje naar Thourout en heeft er moeten onderdoen met bevredigende cijfers(3-1 j. Gezien de Thouroutnaren, bij hun bezoek te Yper, van 4-0 den baas waren en nu slechts een tweede en derde doel hebben kunnen aanteeken gedurende de 15 laatste minuten. De vierde afdeeling bracht van de S. k. Sweve- ghem de twee punten meè na er met 0-2 den match tot een goed einde gebracht te hebben. De Kadetten moesten nogmaals rusten gezien den Scheidsrechter het plein onbespeeliaar» verklaarde Edoch ik had me anders aan een forfait ten voor- deelc der Yperlingen verwacht, gezien de Koririjk- zonen op 't gestelde uur niet aankwamen. Aanstaande Zondag zal de tweede afdeeling van C. S. 5'. het bezoek hebben van de steeds in f> <rm komende Chantecleerploeg uit Wcvrlgbem. Yper thuis spelend kan de twee puntjes thuis bewa ren doch opgepast voor het zelf betrouwen. Alle teilen hoeven opengezet van t heg -y het ein ie De Kadetten gaan naarKortrijk Sport cnzullen de Rood witte vlag mogen eischen- Het jaarlijltshal van C. 5. Y. liep prachtig en vol van stapel, ledereen gevoelde zich te huis en bij zijn Vlamingen van Yper en elders Zijt ge gediend met de BODE Ja Bewijst het 1. Brengt een abonnement, één, elk één! Meer is nog beter. 2. Brengt eene aankondiging. 3. Zendt nieuws,parochie-nieuws, stads nieuws, oftewel wijst ons iemand aan die 't regelmatig zal doen. DE YPERSCHE BODE woont in de Tuinwijk Ligy, nummer, 80, t' Yper. vrienden. De prachtige en talrijke prijzen welke het tombola bevatte voldeden aan de sportjeugd. DOEL Verklaringen van 18 tot 24 Februari 1927 Geboorten Massehelein Jacqueline, Hondstraat (van Zillebeke) Wouts Jacqueline, Surmont de Volksberghestraat Delaire Jeanne, Bruggesteen- weg Nuyttens .Maurice, Lange Thouroutstraat (van Vlamertinglic) Hoornaert Suzanne, Grim- minckstraat Velghe Norbert, Blindeliedenstraat. Huwelijken Vandelannoote Arthur, paarden koopman te Becelaere en Hoornaert Maria. z. b. te Yper Gryson Gaston, werkman aan den ijzerweg en Dervaux Elisa z. b. betden te Yper Baelen Camille. landbouwer te Moorslede en Debaene Sophie, landbouwster te Yper. OvF.Rl.ijDENS Verbrugge Gustave, 31 j., aarde werker. echt. Bossaert Sylvia, Lange Thouroutstraat Delvoye Leonie, 85j„ z. b. wed. Vandenberghe Honoré, Meenenstraat, 31 Lefieuw Huberta. 15 j„ z. b. Zonnebekesteenweg Andries Ludovicus, 70 j. z. b. echt. Fertinel Celina, Lange Thouroutstraat. 3 Bouckeljoen Julia. 74 j.. kantenwerkster, wed. Lin Charles Kaai-West Bulcke Camille, 46 j., werk man. echt. Smagghe Eveline, Lange Thouroutstraat (van Merckem) Degrave Sylvia. 82 j.. z. b. echt. Jonkheere Auguste, Rijsselstraat, 66.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4