¥L VaiHlevoorcle-Ile Marez, KOOPT t WE FOMUU'liE\ Bolt rslrttaf -51 - YPEIE OPOE PÊk "Alehouse crfaillie-Dcd'iiiiiiii k fine iiMier de ïbies ie Lier RECHTSTREEKS BIJ LENTE 1927 INDUSTRIE ai\\u acti ki; vw pëlsëx. Prij zen buiten alle mededinging. Huis ruu verhouwen dal uilsluilelijl, den Velshandil bene ent. Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. Juist daarom wend U eerst bij Uwen Vriend H IN DE GOUDEN SPADE BolerslraatYPER pi waar ge zult vinden een bijzonder keus van STOVEN. ma Alle slach van Ijzerwaren—Keukengerief. B3j Alle benoodigheden voor Landbouwers en Timmermans, enz. enz. BH S kl y£ u S3 Hilaire Verbeke-BOERHAVE f HOENDERTEELT bij Artesoone Willem, Dickebuschsteenweg, YPER. SINT JAN-bij-Yper HBaSEli&SHg HUIS GESTICHT TE R1JSSEL IN 1892. voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwoordiger v. de streek van de Bijhoorigheden, Verkoop, Verwisseling. opgeleti Schoenen Eiltj. Loucoe, v p e R. een fifne sisaar- Sigaret of Snuif of allerhande Rookersge- o— Rechtslreeksche Invoer sedert 1907 van veredelde Duitsche Plantaardappelen 6 A1 dcriic Vrkhiiizrii. Buwurkingr dooi* Vaklieden. £L3 19^3 Ja-maar nog iets! beste vrienden zoig, maar goed voor Uwe Kiekens, H en daarom hebt ge Kieken nettedraad van doen, als ge niet wilt dat ze Jantjes vruchten beschadigen. He wel voor Uw Kieken nettedraad wendt U nogmaals bij Uwen Vriend Verfaillie Alphonse die de beste voorwaarden zal maken cn altijd een groote hoeveelheid in magazijn heeft |)e I*1N lllil'/.e<>e!s ll4 geeft U de schoonste premicn en is overal te vinden te Yper Vlamertinghe, Brielen, Pioegsteert, Abeeie, Langentarck, Elverdinghe, Z llel eke, S' Jan, Westoutre, Hol.'ebeke, Poelcapelle. Zonnebeke, Nieuwkerke. Moorslede, Bizet, Proven. Huishoudsters eischt overal de SVeniiezeijfeis l\ HoofddepotYper-25- Rysselstraat- «IN 'T BELFORT9, Rijsselstraat, Yper. Werk- en Prachtschoenen op maat. Vermakingen. IBSRIHIIIBIHillI Groot beloop en vrije tocht. 4 jaar uitlezing der hennen, allen natuurlijk gebroeid. Voor het bekomen van bruine broedeieren overeen te komen volgens hoeveelheid. In geen enkel land wordt de teelt der industrie zoo verzorgd als in Duitschland. Alléén met de veredelde industrie uit dit land kan men de hoogste opbrengsten be komen. leder jaar, in Juli-Augustus, ga ik zelf om er de aardappelen te velde te bezichtigen, ten einde ziektvrij en soortenrein plant goed te kunnen koopen. Ik koop recht streeks tij de boeren en ga er zeil de leve ring nazien bij de verzending. Geen enkel ander invoerder van Indu strie kan zulke waarborg geven. Ik voer alleenlijk Duitsche Industrie in. Benoni YëüMëLLëA Telefoon Yper, 24. HET OUD GEKEND HUIS §8 ilaire Paimekoueke MEEST ER-KLEERMAKER 26, Boierstraat, YPER (Hoek Vischpoori) o Schoone nieuwigheden in fantaisiestoffen zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Werkkleederen Overjas: en-Regenmantels Hoed."n—Klakken Rouw in 24 u. Snit naar de laatste mode. AS i 7j kk 6\stb iAS ëxtk V Werkhuis voor Reparation in allen aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Violen, Mandolinen. Banje Jazz Band üïoh. Berai-AIoiilevne 20, Tempelstraat, YPER. Eerste Huis Links, DIXMUDESTR. N'l op 5m. van de Groote Markt Vertegenwoordiger tier streek in w s Daar ook te verf ri gen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN s SR proeft :e en Gij zult ze aann men. s ifufsufisufitfinisniiiufussissaasss-ni (De meest- gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten op maat Eerste klas ver makingen, gena geld of genaaid. Hoedanigheid en prijs buiten konkurrentie Vlug en verzorgd werk. Onze Leus is: DOE WEL en zie niet om. (recht over de kerk) a WILT i.ii fi V mooie PIJP, H S3 ppn fiinp fYiaaar ^itrarpf rvf Qnuif r%f olLrbindn aan voordeelige prijzen van 1) Afgestempelde of niet afgestempelde schatkistbons. leg 2) Titels van oorlogschade niet onderworpen aan wederbe- E rief zooals tababzakken, enz? INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken - bellen. Telefoon. Licht. g| <1.111 ill Y 1141*<>|1 naai Voor briefwisseling; Bureel van t blad onder de g Specialiteit va E ±ieksc':e dri kracht Depot A.C.E.C. het (ft'h etidc Huis (m ƒ,1 letters VD. B. Tel. Nr 212. in de Tempelstraat, Nr 9, YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 5