Va je Ville de Courtrai F\ rita 30 fr per maand Bouw- en Smidsartikelen Gereedschappen GROOT KLEIN Isidoor hEIIAEM r r r HANDEL in INLANDSCH HOUT. J kiein u toroct i Huis kcslHvii-Yunlekf i J^areel ^Qefe - Fjoerhavfi <;uooi ii\\i>i:l i:\ commissi*: C.Brei/ne-1 anStechelman LAMOOT-DOLFEN LWDKOl'WKItS, IVÏo zes Fonteyne TE WOESTEN. lfi33rlderer?0 Stelieslraal- =JV/£U££LS JTfca Trasgen, -Wol- Jf%, .- «39 v v ;indIIhi'H'!<'-(^oriM'iIIie o 'i' Romy SERRYH IJZER, STAAL, PLATEN POUTRELLEN GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER HOEVEELHEID DE GOUDES6 VORK Naamlooze Maatschappij 1 li - Boterslraat - I li YPER Postcheckrekening 47629 Telefoon 88 Alle IJZERWAREN HUISRAAD 11S< J UI 11>T-BAl Hit EZ Kiiirr&scHinirr KRUIDENIERSWAREN, WIJNEN, RUWE en GEBRANDE KOFFIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTPREN Depothouder der Belgian Benzine C° 33, STATIESTRAAT, YPER- Vaurifs Chorehve-liesleloot Hoorgangslraal, I, YPEI1. AANNEMER .VAN ALLE Glas en Schilderwerken. VERKOOP VAN glas, verf en vernis, enz. I o BIJ LOUIS Statiestraat, m, YPFJi. Itij/.onder aanbevolen voor zijne eeitle llollandsehe IHiilippinselie Mosselen en Ingelegde Yisch, alsook voor alle soorten gerechten op alle uitii van den dag. (tematiifde Brijzen. Orchestrion met ni Iff dezen ntuzitl,uiman rs. fABRlER van MEI BELS 'Camid IV llaene-Bonduwe\ Yolebacrl-Mahini KA DERS en /OOYS i KADERLtJSTENj leder, tigen Beluikstraut Yper. A"e schoenmakersbenoodigdheden j Rysselstraat, 94, YPER. j t KOOPT uwe KOFFIES in t JAVA met gemak van betaling For(| |)EBOM)1 f raag voorwaarden 23 StatiestraatYPER. IK DEK KIEBWEK ST-PIETEB Jer. Berlier-hehaene Alle slach van Meubels \iIIoilrluke-Hoerhavr Hondstraat, 35. YPER. Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk Genadige prijzen. OLD HUIS Behanger, Groote Markt, 19, YPER Meubelpapier, Matrassen, Linoleum Balatum, Engelsche Bedden, Lijnwaad, Stoors en Gordijnen. Het huis p ,.ttst Rouwkapellen. Aanveerd al ander Tapijtwerk. IN DE GOUDEN SCHAAR meester-kleer maker 49, Boterstraat, YPER. Groote Keus van Zwarte en Fantaisiestoffen Priesterkleeren Gemaakte Kostuum-en Overjassen voor Heeren en Jongelingen. ■I CE MM AM TILS. Moderne Snit - Verzorgd werk. Rouw in 24 uren. Voor het aankoopen uwer Landbouwma- chienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen tot Vischmarkt. YPER. Huis gesticht in 1906. WIJNEN en APERITIFS KÉPIS vbor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN Reinigen van gouden en zilveren galons. Genoten in oprechte vreugde en vermaak. Het heerlijksteen aangenaamste glas wijn. Kan nimmer overtreffen, in fijne smaak, De onn^bootsbare Cigaret C0PA1N ntjn li Cki 1LVan Meenenplaao •MLULLN anusssL A Depothouder voor Yper én omliggende Diksmucest. 30 YPER. Verschillende modellen in alle prijzen De ai tikelen zi,n gewaarborgd [garantie]. aiSifüfitfitfiifisfiffiaiifissifiSifiB;® TROUWE BEDIENING X MEENENSTRAAT. YPER O MEKANIEKE SCHRIJN- bn MEUBELMAKERIJ .De Beste Rechtstreeksctae invoer - O R1JSSELSTRAAT. 124 t Bijzondere prijzen roor roortverkoopers GEWONE- EN PRACHTMEUBELEN HUIS gewaarborgde bediening. YPER. Glas, Gleis, Beelden Kaders, Spiegels Fantaisieartikelen, Verlakt. Haarkapper voor Dames en Heeren. Het huis belast zich met alle slach ran pasiichen Grimeering woor to<meel en andere feesten Dixmude-straat YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 6