Nieuws- en Aankondigpngsblad. WELIGE BLOEI YFERSCH LEVER: Prijs per nummer 30 centiem Zondag 6 Maart 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Broeders, gij hebt een duren plicht te vervullen, het pand door Uw voorouders aan U toevertrouwd, MOET gij, en met Gods hulp ZULT gij bewaren. President STEYN. k V i\ A V A L Vlaamsche Kalender. Op Dinsdag 8 Maart, tv 8 uur, in 't \olksliuis Abonnementsprijs 15 lr 50 per jaar. 9 ft. per ball jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 Ir. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Ti rief op aanvraag. DEÏÏEra Alle nieuws moet tegen den "TSJ Donderdag tei laatste inge- MÉs zondei worden. Naomlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 1886:79. (E Vanderghote.) Vele menschen hebben een hekel aan politieken strijd, en aan politieke bonden of inrichtingen. Dat is zeer begrijpelijk. Want, de politiek, die eigenlijk de schoone streving is om land en volk het rechtvee.- digste en het minst onvolmaakte bestuur te bezorgen, die schoone oorspronkelijke politiek ontaardt zoo véél en zoo ergerlijk i.i haar strijd om groeiende macht de strijdmiddels, de kanten en abouten der politiek worden zoo onzuiver, zoo leelijk. Daarom krijgen veel rechtgeaarde men schen, die niet wijsgeerig genoeg zijn om te kunnen of te willen .rekening houden mei de menschelijke onvolmaaktheid, zulk een onoverwinbaren afkeer van alle poli tiek, van elke politieke partij. Een politieke partij is de verzameling van burgers die aan het gemeenebest het beste bestuur willen bezorgen volgens bepaalde wijsgeerige, staatkundige opvattingen. Gij kunt gemak kelijk verstaan hoe de eene politieke partij de and re als slecht, als noodlottig aanziet, om wille juist van haar heelemaal tegen overgestelde opvattingen geloovig tegen ongodsdienstigvolksgezind tegen alleen- meestermakerij behoudsgezind tegen voor- lievend, enzoovoort. Voor een bond of eene maatschappij die het inzicht heeft de breedst mogelijke wer vingskracht, den grootsten aantrek te heb ben, in alle rangen en standen van een volk, is het dus een wijze daad de politiek onaan geroerd te laten. Politiek, die zonderlinge soorte van schrikbewind, wordt geducht door al degenen die er niet hals over kop in getuimeld of te wel koud-beredeneerd en plichtbewust in gestapt zijn. Zóó ver strekt die vrees om wille van dreigende weerwraak op brood en bestaan, dat dege nen die uw politiek gedacht deelen, acht op tien, het noch aan u noch aan iemand durven laten blijken. Dat is de schrik voor de dwingelandij van de vrijheidlievende inedeinepschen Overdrijf ik Zoek bij voorbeeld de ongeveer twee duizend Vla mingen op, in Yper, die voor de klare, onbewimpelde Vlaamsche gedachte ge stemd hebben op 10 October 11. en wijs ze mij met naam en toenaam Zult gij er 400, 11'. z. 2 op 10, ontdekken Ja, het wasvoorwaar een heerlijk gedacht en een verstandig begrijpen, vanwege de Ypersche Vlaamschgezinden, toen ze in 1022 den Studiekring 14 Voor Taaien Volk gesticht hebben, buiten en boven alle poli- tiek. Wat ik vooraf schreef over de zw arte zijden der politiek stelt de helderziende pioniers van Yper's Studiekring zoo duide- delijk in het gelijk. Ook is hun geleverd werk in verhouding met hun breed opzet. Een puike schaar van ontwikkelde en vlaamschvoelende burgers zijn dadelijk ijverige leden geworden van den hoog- staanden kring. Gedurig nog groeien het aanzien en de wervingskracht van Voor Taal en Volkgedurig stijgen het gehalte en de degelijkheid van de werken door den Studiekring aangevat. Hoevele Yper- lingen hebben hun ingesluimerde Vlaam sche ziele voor 't eerst voelen ontwaken in den schoot van den kring! Welk een ont zag en anti-Vlaamschen wrok, wat een genegenheid en dankbare erkentelijkheid wekte zi.n optredtn! Yper, dat vroeger zoo schaars bezocht werd door de Vlaamsche kunstenaars en ge'eerdcn, genoot, dank zij den Studiekring de weelde van het zange rige, het dichterlijke het wetenschappelijke en het kunstrijke Vlaanderen. Het zal een de geschiedenis van het leven en streven van Voor Taal en Volk" zal uitgegeven worden. Of was het geen heerlijk werk, als de Studiekring, in den loop van een heel jaar, de geschiedenis der Nederland- sche letterkunde onderwees aan zijn leer gierigeleden, en dat met de eigen krachten zijner leden-lesgevers? Of is vooral het geestelijk kind van den Studiekring, het Gemengd Koor, niet een stoute en prachtig- geslaagde onderneming geweest? Het staat er, geschoold, degelijk, onder kunstbe- gaafde leiding, en 't wekt den machteloo- zen naijver van de lieden van la petite sauterie. Welig bloeie voortVoor Taal en Volk„, buiten alle politieke bedoelingen, veie teelaarde voor zuivere Vlaamsche ontw ik keling. Nu vooral, dat de Studiekring een tak geworden is van het Algemeen Neder landse/I Verbond (A. N. V.) dat wijd over de wereld zijn takkenweelde uitspreidt, overal waar Dietsch-sprekende rasgenooten wo nen Vlaanderen, Nederland, Zuid-Afrika, Amerika en Oost-lndië. Hij doe stil voort. (wordt voortgezet.) En ze maskerden Onbewust van den ernst der tijden, de immer stijgende levensduurte, de onver poosde worsteling om de bete broods, een dreigende werkloosheid, enkel en alleen om vrijen loop te geven aan den drang hunner jonge lijven. Ze maskerden om in een roes van zotte doenerij den dagelijkschen sleur en de dagelijksche zorgen voor een wijle aan kant te zetten, zonder te denken dat ze dansten boven een vuurberg, die ieder oogenblik dreigt los te barsten, evenals de inwoners van Pompei en Herkulanum zoimen en sprongen enkele stonden \oor de Vesuvius dood en vernieling braakte over Vaderland te persen op 't slagveld der oorlogschade. Ze maskerden en ze vonden er leute in, een zelfvoldaanheid omdat hun stem uitheemsch klonk, hun afkomst, eigen aard en wegen verdoken was door klater goud en vreemd gedoeze vonden het schoon, omdat ze arlekijns waren, dansende poppen uit een S' Antoniusbaraksken ze maskerden, die ridders van 't recht, die hun sporen verdiend hadden in de loopgraven van Montmartre en Le Havre ze masker den en ze staken fier het hoofd omhoog omdat hun borst rinkelde van afgebedelde eeretcekens, alsof ze van een keuiing kwamen. Ze maskerden in de bange dagen en dat soort maskert nog *- En ze maskerden Al die beursschuimers en bankmagnaten uit de finantiewereld, al die vaderlandslie vende paniekzaaiers, diegedreven door een heilige verQji.waai**"*" denal die onbaatzuchtige zoekers en ontdekkers, die den dank van he. Vader land afbedelen omdat zij een spl.nter- nieuwe «Belga» gevonden hebben op een diepte van 175 meters. Ze roepen «Bel gen, bezuinigten ze vullen de mini steries met een leger patriotische bureelrat- ten «Belgen, men moet meer uitvoeren en ze ketenen den uitvoer door een hatelijk fiskusstelselBelgen, bevoordeeligt den inlandschen handelen ze doen al hun bestellingeij in den vreemde Belgen, vermindert uw uitgaven en ze ontfutse len, bij woordbreuk, aan de goedgeloo- vigen, hun schatkistbons en verminderen zevenmaal hun spaarduiten Ze maskeren, die huichelaars, die won derdokters, die politieke hansworsten! Wij verkiezen veruit de eerste boven de twee laatste soorten karnavalzotten. hun omkranste hoofden ze hadden leute als argelooze kinderen, omdat het oog der voorbijgangers op hen gevestigd was, omdat hun stem zoo vreemd klonk en zij toch zoo schoon waren met hun bekladde gezichten, hun belgerinkel en hun klater goud En ze maskerden! Al de vaderlandsche helden, die zwaai den met houten sabeltjes en kurkgeweertjes; die na den wapenstilstand dreigend de gebalde vuisten uitstaken naar den Rijfl maar aan den Yzer nooit te fi?u w aren die in vlammende redevoeringen schreeuw den van bloedvergieten voor het Vader land (het hunne niet), en plechtig zwoe ren te strijden tot der dood, «jusqu au bout» qm den jaatsten w oekercent uit het heilige Avondfeest College. Zondag in S' Vin cent's College kregen wij een avondfeest gegeven door de studenten ten vpordeele der behoeftigen, ondersteund door hun genootschap. De ruime zaal was stampvol en de opvoering van den Verloren Zoon en Tooneelstudiën was in de puntjes verzorgd- Onder die jonge heeren daar, steken echte artisten. Dank in naam der armen die met de opbrengst vaji het feest het best zullen varen, 't Is schoon van de studenten Doet zoo maar voort. Zondag, 6 Maart. Quadragesima. Maandag, 7Maart. H.Thomasa Kempis. Dinsdag, 8 Maart. H. Jan van God. 1901. Vlaanderens harpenaar Peter Benoit overlijdt te Antwerpen. Woensdag, 9 Maart. H. Francisca. Quatertemperdag. Donderdag, 10 Maart. H. 40 Martelaars. Eerste Manekwartier ten 11 uren 3. 1585. De Vlaamsche kruid-, genees- en taalkundige Rembert Dodoens overlijdt te Leiden. Vrijdag11 Maart. H. Constantijn. Quatertemperdag. 1793. Jan Frans Willems, de vader der Vlaamsche beweging, te Bouchout geboren. Zaterdag12 Maart. H. Gregorius 1. Quatertemperdag. 4de Handelsfoor. Zooals verleden jaar wordt gedurende de Paaschdagen spoorslag om deze foor zoo belangwekkend mogelijk te maken. De uitnoodigingskaarten werden verzon den naar de handelaars der stad, en alles; doet voorzien dat de toetredingen talrijk zullen wezen. De tentoonstelling wordt gehouden in de Beroepschool en in de huizen der han delaars welke niet in een stand uitstallen. In de loop der week zullen deze laatsten het bezoek ontvangen van een daartoe gemachtigd persoon welke de ontvangst bewijzen der toetredingen zal aanbieden ten beloope van 5 frank. Aan deze inschrijvers zal dan een reklaamaanplakbrief overhandigd worden om in hunne vitrienen te hangen. Het komiteit meent het zijnen plicht aan te dringen opdat geen enkele zijne toetre ding weigere. Het bestaan en de welvaart onzer stad vergen dat er onverpoosd en eendrachtig gearbeid worde om werkelijkonze vernielde stede haar vroegeren luister te doen herwinnen. Daartoe is het houden van eene jaarlijk- sche foor een der meest doeltreffende wer kingen. Het aangename met het nuttige wordt gepaardv en zooals men reeds kan bemer ken is de krachtige uiting van levenslust der handelaars onzer stad niet vreemd aan het ontkiemen van talrijke kleine nij verheden. Aübn ons op den ingeslagen weg voort te gaan. Jduen TAHON. IBB8 II DOOR HET GEMENGD KOOR VAN DEN YPERSCHEN STUDIEKRING fijp] 10 VRIJE TOEGANG (U IIIRIBIIIIIBI99Iiilllllllll a

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1