Nieuws- en Aankondt ngsblad. I t IN MEMORIAM Ingenieur Leo Vanderghote. 1' Jaargang. N' 11 Prijs per nummer 30 centiem *iwii«w n I i w ii ni i Zondag 13 Maart 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yrer. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Dcet wat ge moet, doet wat ge doet, gebaren is niet goed. G. Gezelle. LUtillV a: ii AI A A k Vlaamsche Kalender. Eerbied voor de Moedertaal YPERSCH LEVE»: Aboantmentiprij» 15 Ir. 50 p«r iaar. 9 fr. per half jaar. 5 tr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen Wj overeenkomst Ttrief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag te7 laatste inge- zonde7 worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. ti Donderdag II. had hier ter stede de plech tige teraardebestelling plaats van wijlen heer Ingenieur Leo Vanderghote. 't Was een roerende betooging van dankbare en piëteitsvolle hulde, door de bevolking aan een edelen medeburger, die in zijn leven, zoowel voor Kerk als voor Volk steeds op de voorposten te vinden was. Met hem verdwijnt uit ons midden, onverwachts door den dood weggerukt een der verdienstelijkste en der meest sympathieke figuren van onze stad. En wij die hem van dichte bij gekend hebben, en naast hem, meer dan eens in 't gelid stonden, wij hebben met een groet vol eerbied, maar ook vol deernis, dat heengaan nageschouwd. Zoo neemt men afscheid van een gevallen strijdmakker, want een oud-strijder voor het recht, mocht hij in volle waarheid heeten. Zijn raad en voorbeeld wekten ons op, en streefden er naar in ons de grondvest te Jeggen eener «vertmgtngdtemet wankelen zou. De tegemoetkomende goedheid en welwillendheid die hem eigen waren, deden ons toch zoo diep den begeesterenden invloed gevoelen die uitging van zijne groote edele ziel. Man van plichthij prentte op al zijne werken den stempel van echtheid en ernst, van grootheid en kracht, maar tevens paar de hij aan deze groote eigenschappen een blijmoedig optimisme, dat hij aan anderen mededeelde en waardoor hij zijn vrienden, wien hij steeds een voorbeeld was van trou we plichtsbetrachting, wist aan te moedi- gen. Man van stoeren arbeid, wien het werk nooit te veel was: hij heeft de hitte en den last van den heelen dag gedragen tot de elfde en de laatste uur, met taaiheid en on verschrokkenheid. Hij wrocht trouwens uit liefde voor den arbeid, en die liefde, hij putte ze in zijne christene overtuiging. Als christen, woekerde hij met de vijf talenten, hem door God gegeven, voor de eer van God. Want Ingenieur Vanderghote was bij uitstek een Man van geloof. Zijn groot geloof was zijn grootste schat en zijn grootste glo rie. En het paste hem zoo goed en het sier de hem zoozeer, omdat het bij hem is ge bleven zonder uiterlijk vertoon. Christen uit één stuk, diep geloovig, toonde hij zich immer eenvoudig- weg, zoowel in het openbare als in den familiekring. In zijne Christene-Katholieke overtui ging vond hij dan pok de aansporing tot zijn christelijke sociale werken. Met zijn helder doorzicht en kloek verstand, en met al de liefde van zijn edele ziel, streefde hij om ons volk te helpen op zien en opvaren naar echt geluk, naar waar heid, reinheid en zedelijke schoonheid. Zijn democratie was niet de vleiende, die van den demagoog, maar zij was een heel natuurlijke, ongekunstelde, omdat zij waarachtig was en niet gemaakt. Zij was katholicisme in klare werkelijkheid beleefd. Zijn rijken geest, zijn christen gemoed verwekten in hem een waar medegevoelen voor allen die leden. Van jaren vóór den oorlog ging, hier te Yper, van hem een niet te onderschatten stuwkracht uit ten gunste van de matig heidsgedachte, en bracht een klaren kijk op den waren toestand, en het ellendige en het noodlottige van de alcoholische kwaal. En sedert den oorlog zien wij hem, met een bewonderenswaardigen opofferings geest de plaats waarnemen van Voorzitter van den Katholieken Ziekentroost. Steeds was hij ook een ieverig en werk zaam lid van S'. Vinccntitis' Genootschap. Eveneens was hij na den oorlog verkozen geweest tot voorzitter van den Kath. Kring en bleef dit tot 27 Juni 1926, warrop, zoo als iedereen weet de Ypersche furie plaats greep. We herinneren ons nog de woorden van den heer Vanderghote, dien akeligen avond:Nu hebt ge zien katholieken slaan op katholieken tot groote vreugde der liberalen en antiklerikalen van een katho lieken kring, waar er leden zijn die daar vermaak in scheppen, kan ik niet langer Want M. Vanderghote stelde steeds zijn katholiek-zijn bovenaan, en was bovendien breed genoeg van geest om alle andere maatschappelijke en politieke belangen te begrijpen, zoo ze zich maar naar de katholieke gedachte wisten te voegen. Hoevelen zijn er die boven de wisselvormen, de onbestendigheid, de bijkomstigheden hunne katholieke gevoe lens weten te plaatsen? Hoevelen die in de geweldige omkeering van gedachten en strevingen die de alles omroerende oorlog heeft medegebiacht, hunne ingewortelde vooroordeelen kunnen vergeten om de waarheid, het recht, het algemeen welzijn te behartigen? Dit kon Ingen. Vanderghote. Is het dan te verwonderen dat een man zoo wondertoegerust met zoo groote gaven naar geest, verstand, en hart, zich zonder voorbehoud aan onze zijde gesnoerd heeft in onze Vlaamsche beweging en strijd voor rechtherstel. Hij had zijn VI. volk oprecht lief. Hij beminde't om al wat dit volk kenschetst als volk en bijdraagt tot zijn eer en zijn roem hij betrouwde in de toekomst van dit volk. Anderen liet hij treuren en neerzitten langs de sloepen der moede loosheid; hij, hij kende slechts één woord, en dat woord was Vlaamschhij kende slechts een weg, en die weg was de daad hij kende slechts een doel, en dat doel was: Vlaanderen voor Christus. Daarom meenen wij dat stamfierheid en eerlijkheid ons verplichten hier een open bare en dankbare hulde te brengen aan het aandenken van den grooten christen, van den overtuigden Vlaming, die Ingenieur Leo Vanderghote was. Eens te meer heeft de dood de waarde en de beteekenis van een edelmoedig man, slechts na zijn verdwijnen in het volle dag licht naar voren doen treden Zijn aandenken blijve in zegen tn de Heer schenke hem de eeuw ge rust. - DE YPERSCHE BODE biedt de eerzame en diep beproefde familie zijn innige en christene deelneming aan. Nota van den opstel raad. De Ypersche Bode groeit gedurigniet alleen de lezerskring wordt altijd wijder, maar ook de meewerking van kloeke strijdgenooten en uitstekende Vlaamscl. e schrijvers wordt aan het blad geschonken. Wij hebben de eer heden eene bijdrage van den hooggevierden en zeer beminden Westvlaamshen letterkun dige, Warden Oom, over te drukken. Zijne voorspelling, in dit smakelijk artikel bevat, zat waarheid worden Vlaanderens recht is oud, en de bevechters van onzen strijd om recht, moeten niet peinzen dat de Vlaamsche olie nu gedoemd is om onder le blijven in het Belgische water Hork hoe Warden Oom dat vertelt Ik 'n ken geen hatelijker ondeugd dan leedvermaak, 't i. t. z. die Italf- of kwalijk yerhoiviene vi-unpd nm hat k*s<i, de-schade, de berispingen, of dc vernederingen waar onder anderen lijden. Als ik aan zulke menschen denk, zie ik altijd in geest een grijnzenden doghond voor mijne oogen. alzoo een van die kerels die hun neusgaten openzetten en hun tanden toonen in een grijns, die evengoed de spot lach schijnt, eigen aan dit slag van men schen, die al waren ze zelf maar kornui ten geerne domineeren, juist daarom niets liever hebben dan anderen te zien kleineeren en er dan met den bovengemeld gebaar hun spook in hebben en toonen. A propos daarvan, een staaltje D'r woonde overtijd in onze buurt een zekere Pulle Klizoore.een brave vent, maar soms een beetje kortnu, 't gebeurde een keer, dat er twee van zijn kinders. Mietje en Eientje, tot over den kop in twist lagen. Mietje was een knijspense en Eientje een vuiligheid met veel venijn. Vader wist wel, dat Mietje het spel in traa stak, en, in een gloeiende furte, gaf hij 't schaap een oor lap die naar den rook niet 'n smaakte, zoodat het schreeuwde gelijk een gekeeld zwijntje. Eientje zegevierde, draaide rond Mietje al treiterenden al apesmoelen trekkend van klare ding en leute in Mietjes leed en ver nedering. Ongelukkig voor dat venijn, betrapte Pulle dat kwaad gedoe. I ia, gij vernonsche vijge, g'houdt de zot met uw zuster neem aan grolde hij en hij hief zijn been-op en draaide zijn kloef ergens tegen Eientje's rok, dat die fikke tierelaaide. draaide gelijk op een pinne, schijverde om recht te blijven, haperde aan de mulmande en er in schokte tot aan de oksels, met het gevolg dat er in genepen zat als een vijlstake en er slechts na een onbernihertige leutevlaag van vader uit verlost werd en van klare vernedering zijn aangezicht ging duiken achter de deur. Zondag, 13 Maart. Reminiscere. 1900. De Engelschen bezetten Bloem fontein in Z. Afrika. Maandag, 14 Maart. H. Mathilda. 1918. Betooging te Utrecht vanwege het A. N. V. tegen het Belgische annexio- nisme. Dinsdag, 15 Maart. H. Longinus Woensdag, 16 Maart. H. Patricius. 1815. Willem I wordt Koning der Ver- eenigde Nederlanden. Donderdag, 17 Maart, H. Geertruida. 1822. Lieven Bauwens, die de Engelsche spinmolens naar Vlaanderen bracht, over lijdt. Vrijdag, 18 Maart H. Alexander. Vólle maan ten 10 uren 24 1766. Admiraal de Ruyter met vorste lijke praal in de Nieuwe kerk te Amsterdam begraven. Zaterdag, 19 Maart H. lozef. Ik 'n jeune niemand het minste kwaad, maar 'k voorzie dat er nog zulke spektakels zullen te zien zijn en om te toonen hoe goedhertig ik ben al zeg ik het zelf heb ik mijn potnphaak gereed gezet om d: eers'.e Eiene, of den eei sten Piet, die in 't malheur komt, t' helpen uittrekken. En zulke dingen zullen wij geheel zeker zien gebeuren. Warden OOM. Taalverraad Volksverraad. Die een vreemden mond verkiezen, 't Beste van hun erf verliezen, Missen hier en daar de kans, Zijn nog enkel Beulemans. Alwie hunne spraak versmaden, Valsch en vuig hun aard verraden, Dat hun tong, naar oud geschrijf In hun apenmond verstijf Wie hun eigen taal bekampen Maken rijp voor vele rampen En voor slavernij hun ras. Bloed voor geld verkoopt Judas. Uilenspiegel. I llllil—mrw Afscheidsfeestje. Dinsdag aanstaande om 6 u. 1 2 in het patronaat van Skiklaas zullen de congreganisten dezer parochie een avondfeest geven ten voordeele van hunne vriendin Jufv. Gerarda Vanderghote die eerstdaags naar het missieklooster der witte Zusters van O. L. Vrouw Afrika gaat.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1