u Nieuws- en Aankondig.ngsblad. WELIGE 1' Jaargang. Nr 12 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 20 Maart 1927. Versch ijn t \Vekel ijks Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghotê.) d August BORMS Tijd, afstand en grens kunnen Vlamingen scheiden, maar het Vlaamsch breken zij niet. A. Rannah. Vlaamsche Kalender. Yjïersche studiekring - A. N. V. TOEGANG VRIJ Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 9 Ir. per halt jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Mïn abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst T. rtei op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag tei laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen.' (Vervolg) Reeds voor den oorlog had het Davids- fonds zijn heilzame werking «voor gods dienst, taal en vaderland» in Yper met wijs beleid aangevat en doorgedreven. Deze eerbiedweerdige Vlaamsche inrich ting, die weet dat met de geestelijke en zedelijke gaven van ons volk te redden en te ontwikkelen, tevens de nationale ziele van Vlaanderen gevrijwaard wordt tegen verbastering, het Davidsfonds, zeg ik, heeft alzoo ook meegeholpen tot de zuivere doelstelling van onzen strijd Vlaanderen aan de Vlamingen. Met is inderdaad bemoe digend, vasi te stellen, dat er geen enkele vorm van de VI. Beweging bestaat, geen één VI. propaganda-werk verricht wordt, of het heeft alles als onvermijdbaar gevolg: aanvuring van den Vlaamschen strijd, luidere en hevigere eischen om méér, en méér, tot dat het heele recht zal over meesterd zijn 't Is daarom dat de fransch- gezinden juist zien en reden hebben, in hun verbasteringspolitiek, als ze zeggen dat al de Vlaamsch-gezinden even groote «landverraders» zijn, maar dat de eene flaminganten hun wareinzchten verduiken, en de andere ze openlijk belijden. Ook het werk dus van het Davidsfonds is even verdienstelijk gebleven, in deze naoorloogsche tijden het leidt tot rasbe- wustzijn, het leidt zijn leden een groot einde op de Vlaamsche ontvoogdingsbane, en dan nemen andere VI. strijd-inriclitin- gen ze in hun gelederen over, en rukken er mee voort op de harde politieke heirwe- gen... De Ypersche franskiljon schuimbekt, zoowel om wille van hetonschuldige Davids fonds als om een Katholiek Vlaamsch nationaal Verbond, en hij heeft reden Nevens het gedaagde, bezadigde Davids fonds van Yper groeit en bloeit er een jonge, streusche kampioen, de Vlaamsche Toeristenbond. Preutsch draagt onze V. T. B.zijn sterken kop op zijn kloek lijf, omgloord met al de schoonheidsweelde van Vlaajiderens heer lijke gouwen en steden. De Vlaamsche Toeristenbond werd gesticht te Antwerpen op 29 Januari 1922. Mij viert dit jaar zijn vijfjarig bestaan. Op 15 Januari 11. telde hij reeds 45.849 leden Hier, in Yper, hebben wij een bloeiende tak die niet alleen aan zijn leden het genot van plezierige uit stapjes verschaft, doch die tevens jaar-in, jaar uit, leerrijke en kunstvolle voordrachten bezorgt. De V. T. B. is een van de stevigste schakels in den stalen keten van Yper's Vlaamsche gemeenschapsleven. Met Sinksen-Hoogdag, dit jaar, zal de gouwdag van den Vlaamschen Toeristen bond der Provincie West-Vlaanderen bin nen onze muren gehouden worden. Onze schoone, herbouwde stede zal de bewonde ring opwekken van de vele Vlaamsche kunstkenners die alhier de Pinksterdagen zullen overbrengen. Eens te meer zal het blijken dat het gewezen derde lid van het koninklijkegroote Vlaanderen, de vergane maar herrezen Ypersche Maagd, met haar rijkgetooide gevels ook haar onvervalschte, rasgetrouwe Vlaamsche ziel herwon. (wordt voortgezet). AMNESTIE Weinigen gelooven nog aan de schuld van Dr Borms. ledereen begint te verstaan dat de strenge straf die Dr Borms opliep enkel en alleen uit politieke wraak gegeven werd. De machthebbers van den franskil- jonscheti Staat België gaven hem alle onge lijk en veroordeelden hem als een vuigen verrader. Edoch, de dienaars van het zuiver recht spreken hem onvoorwaardelijk vrij, ze zien in hem een durver, een man, een persoonlijkheid, ze weten dat hij maar die zonde op zijn geweten heeft, namelijk van Vlaanderen meer te hebben bemind dan België. Hij heeft niet anders gehandeld dan als een Daniël O'Connell, de lersche nationalist, als een Ludwig Kassuth, de Hongaarsche revolutionnair, als een Maza- rych, de Tsjechische nationalist. Deze laat- sten zagen hun pogen met succes bekroond en worden nu door iedereen verheerlijkt. Dr Borms viel in de klauwen van de doods vijandenvan Vlaanderen en werd gehoond, belasterd, ter dood veroordeeld. Hem dooden echter dorsten ze nog niet want ze vreesden dat zijn martelaarsbloed leelijk over hen had kunnen neerkomen. - Ze weten zoo goed dat Dr Borms absoluut niet Duitschgezind was. dat immers heeft hij binst de bezetting afdoende bewezen, wanneer hij spijts den tegenstand van den trotschen bezetter toch de zelfstandigheid van Vlaanderen uitriep. Hij streed even veel tegen de Duitschers als tegen de ver- fransching. Zijn liefde kende maar een voorwerp Het achteruitgestekene Vlaan deren. Daarom tillen wij hem hoog op onze schouders, boven al dat vuil geknoei en laag gedoe, boven al diekruiperge mensch- jes. We aanschouwen hem als de man die in Vlaanderen censdaags zijn standbeeld krijgen zal waarop voor immer in 't voet stuk zal gebeiteld staan: Borms Vlaande- rens redder Hoeveel liefde had ons jong prinsenpaar van de Vlamingen niet afgedongen, indien het de poort van Borms kerker had geopend... Doch neen ze verkeken die eenige mooie kans. Borms kan los wanneer hij wil 't is waar. Het is voldoende dat hij rouwmoedig aan zijn vijanden zijn schuld bekent. Maar Dr Borms is daar te fier om. Hij zal geen schuld bekennen waar geen schuld aan wezig is. Hij zal de lafheid niet begaan te verklaren voor den machtigen heerscher, dat Vlaanderen, ongelijk had zijn Rechten te pakken wanneer het die krijgen kon. De schuldigen zijn dezen die de Vlaamsche Natie als niet bestaande aanschouwen, en de opflakkerende Vlaamsche ziel dadelijk willen smoren. Daarom eischen we onvoorwaardelijke invrijstelling van Dr Aug. Borms. België heeft een schuld te bekennen, Borms niet. Daarom staat Dr Borms pal, met de fierheid van gansch laanderens groot verleden, als het zinnebeeld van Vlaanderens groote en vrije toekomst YPERSCH LEVEsfti: Studiekring Gemengd Koor De 2<Je liederavond, die vastgesteld was op Dinsdag 22 dezer zai, plaats hebben op Woensdag 23»te 8 uur s'avonds in 't Katho liek Volkshuis. Toegang vrij. Het feest dient als afscheidsgroet aan het lid van 't Gemengd Koor Mejuffer Gerarda Vanderghote die naar de Missiën vertrekt. Diefstal. Zondag avond waren de familien Verf... en Lep... wonende aan den Dickebuschstcenweg met den avond naar de Markt gekomen 't is immers Kattefeest. Dieven die waarschijnlijk het vertrek der inwoners afgespied hadden, zijn rond 10 ure, met behulp van valsche sleutels in de huizen gedrongen. Bij den eersten stolen zij de juweelen, bij den tweeden namen zij een belangrijke som geld mede. Denkelijk moet men hier met eene nieuwe dievenbende te doen hebben, daar sedert eeltige weken de leden eener eerste vast zitten, welke binnen de twee weken moeten veroordeeld zijn. Men zoekt de stoutmoe dige inbrekers ieverig op. Tweegevecht. Zaterdag kwam eene vrouw uit de Rijke Klarestraat op de markt eieren te koop stellen. Een kutser bood haar zooveel, een ander zooveel. Vandaar twist, Slagen en schoppen. Builen en bietsen. Eindelijk bombardementmeteieren.Gevolg om 10 1 2 uur in het politiebureel ont vangst der premiën. Kattefeest. ls,e Zondag tamelijk wel volk. Geen bijzondere moeilijkheden. Hier en daar een brooddronken opgeschoten jongen. Onder de velen werden er twee uit eene herberg van de Boterstraat door de politie opgeleid. Waarom niet naar moeder Daar was hunne plaats. Voordracht. Maandag, een slecht gekozendag! Weinig of geen bekendmaking en nochtans 't was ten voordeele der zen dingen dat E. I'. Viaene zijn voordracht houden zou. Ook geen voldoende opkomst. Jammer genoeg want 't was wel. Afscheidsfeest. De congreganisten van S( N'iklaais gaven Dinsdag in het patronaat een feest ter gelegenheid van Juf. Vander- ghote's vertrek naar het missieklooster. Veel volk. Gemoedelijk spel. Schoone ontvangst Ongeluk. Arthur Dobbelaere, tim merman, werkende te Oostende moest in een huis herstellingen doen. Opeens werd ■aBSSEBBa Zondag, 20 Maart. Oculi. Maandag21 Maart. H. Benediktus. De Lente begint te 14 u. 59. 1917. Bestuurlijke scheiding in België. Dinsdag, 22 Maart. H. Lea. 1599. Geboortedag van den Vlaamschen schilder Antoon Van Dyck. Woensdag, 23 Maart. H. Victoriaan. 1607. Geboortedag van Admiraal Michel de Ruvter. Donderdag. 24 Maart. H. Gabriël. 1924. Sterfdag van Dr De Bruycker, Vlaamsch Voorman te Gent, Vrijdag, 25 Maart. Maria Boodschap Zaterdag, 26 Maart. H. Lutgardis Laatste Kwartier te 11 u. 35. de linkerhand tusschen twee ijzers gevat met het ongelukkig gevolg dat beide mid denvingers gebroken werden. Berichtaande houders van hengsten De Burgemeester der Stad Yper maakt bekend aan de belanghebbenden dat, ter oorzake van de Eoor gezegd Kattefeest de Prijskamp voor Hengstveulens gaande op hun 2de jaar, door de Provincie inge richt op Donderdag 24 Maart aanstaande, geen plaats kan hebben op de Groote Markt. Die prijskamp zal gehouden worden op de Kiekenmarkt (zelfde plaats als op Asch-Woensdag). Yper, den 15 Maart 1927. De Burgemeester, R. Colaert. In de Kroonorde. Z. E. H. Kanunnik Nagels, onze vroegere stadsgenoot, bestuur- dervan het gesticht voor doofstommen en blinden te Brugge, is benoemd tot Com mandeur van de Kroonorde. Hongaartjes. 't Is dus Maandag, 21» Maart, dat het derde deel onzer Hongaar tjes vertrekken. Hier in de streek zijn er 180 en 60 er van gaan weg, een dertigtal van de stad en evenveel van den buiten. Met den trein van 9 u. 18 stoomen ze naar Cor- temarek, van daar naar Gent. Waarschijn lijk om 12 u. zet de trein aan voor Hon- garie, waar ze Woensdag namiddag om 4 u. toekomen. Op den trein krijgen de kindertjes niets anders dan soep en water. Daarom zijn de pleegouders aangezet ze wat mondbehoeften mede te geven, liefst brood, harde eieren of vleesch. De verzon den kisten gaan met denzelfden trein Woensdag '27* TIaart, Ir 8 uur, in Volkshuis

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1