MACHT EN RECHT De Daciiimerrie van een Fascisf NsELJws- en Aankondig ngsblad. YiPEBSÜH LO£EMz TER VERKLARING 1' Jaargang. Nr 14 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 3 April 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Als wij altijd onzen hoed afnemen voor anderen en voor hen op de knieën ruipen, zullen zij zooveel eerbied voor ons hebben, om hun voet op onzen nek te zetten. Generaal Hertzog. Vlaamsche Kalender. De Opstelraad. u i Abonnementsprijs 15 Ir 50 pet jaar. •T fr. per hal! jaar. 5 fr. per dne maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. t.r.ef op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieaws moet tegen den Donderdag tei laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) In onze goede Yperstede waar franskil jons tegenover de Vlamingen de minder heid zijn (God zij gedankt) is het nogmaals gebeurd dat om wille van die blaffende keffertjes de rest onzer bevolking voor vier en twintig uren afhankelijk was van 'n hoop carnaval-zotten. Enkele menschen, de zoo genaamde high-life, zou datune réunion mondaine heeten van een groepje dat zich zelf Select gelooft. En ze dansten op a'le mogelijke en voor mij ('k ben er niet kwaad om) onmogelijke manier heel den nacht van Zaterdag tot Zondag in de vroege uurtjes. Menschen die naar de vroeg- mis gingen kunnen dat getuigen. Pat ze dat nu als het hoogtepunt der menschelijke genoegens beschouwen gaat mij niet aan. Uitazijntonnen tapt men geen wijn. 'k Vind het echter wat al te kras dat geheel de bevolking van Yper haar recht op vrijheid moet afstaan ten bate en ter eere van de lamitjee-mannen. Iedereen weet dat er op één jaar slechts zeven dagen mogen ver leend worden, om den nacht door de her bergen en openbare inrichtingen open te houden, en dat zulks gebeuren moet voor openbaar en algemeen genot of profijt, dus in algemeene feestelijkheden. Dus Yperlin- gen, allemaal op Zaterdag 26 Maart 1.1. liadt gij moeten de gelegenheid hebben door deze buitengewone omstandigheid, vermaak te vinden of voordeel te kennen maar helaas... 't gebeurde niet 't was voor niemand een stuiver profijt Maar wat er gebeuren zal, is dat op beter gepaste tijden, al ware het maar met Thuyn- dag b. v. b.wij allemaal om 1 uur zullen mogen thuis zijn en dat gij, profiteerders van feesten en kermissen, zult mogen 't kraantje van 't profijt toedraaien omdat men voor een groep verkleede en geschilderde menschen uit téne sosjeteit, al ware 't nog deamoitié-francais-kliek, meer ontzag (mis schien wel een beetje vrees) gevoelt dan voor de rest van de bevolking. Daarbij nog, vind ik het maar weinig katholiek, zulkdanige nachtfeesten in den vastentijd in te richten. Het is mijne rol niet en ook niet mijne begeerte, langdradige kritiek te maken in deze richting. Noch tans wil ik de gelegenheid niet laten voor bijgaan zonder te vermelden dat bevoegde overheden deze handelwijze met klem gelaakt hebben. En dat is. aanmoedigend voor ons, en beschamend voor de treffelijke bende Dat Mussolini, de gevlerkte Italiaansche leeuw, te Brussel ook al enkele dozijnen aanbidders heeft, kan ieder kind op de straat u vertellen. Onze fascisten hebben ten tijde van het democratisch ministerie zoo luid getierd door de straten der hoofd stad, dat minister Poullet van alteratie uit zijn zetel gevallen is. Trouwens, hoe zouden de duizend en een legenden over den leider der echte zwartheinden, die het rapalje der Italiaan sche landverraders en socialisten tot maca- ronideeg wist te stampen, de oogen der Brusselsche vaderlanderaars niet doen glariën, en blekken van vurig verlangen om hier ook zoo n Mussolini te krijgen wat een heerlijke taak voor dien diktatoralle flamin—boches een paar liters wonder olie in te geven Maar welke Westlander zou er ooit dur ven perzen dat er ook zulk volk in onze rustige gouwe nestelt? 't Blijkt althans waar te zijn, te oordeelen naar de berichtgeving uit Paction Nationale het orgaan van den volbloedfascist Nothomb. 'k Geloove zelfs dat het den nagel op den kop slaan ware, te beweren dat die West-Vlaamsche fascist te Yper woont. Wij zijn hier immer al gezegend met vertegenwoordigers van de Brusselsche bonden voor de liberté deslangues, voor de unité de la patrie, en de association des combattants du front (van soldaat tot gene raal). Voeg daarbij nu nog den eorrespondant du "fesso beige en gij zult met mij moe ten toegeven dat we hier te Yper gescho ren zitten met een heel stel echte 24-karaat patriotten, ja_. tenzij de leden der drie voornoemde bonden en onze fascist alle maal staken in 't een en onverdeelbaar veel van 't zelfde persoontje, die al naargelang de omstandigheden een masker aantrek: dat heet J. Van L.., of de vertaling van Zijn onvervalscht Vlaamschen naam. Eerlijk gesproken, te Yper is er voor een echt fascistische gans, reden tot alarm- blazen op 't Belgisch kapitool. Daar zijn hier vieze dingen aan 't gebeuren die moe ten gekend worden tot in Brussel, het heiligdom der maagdelijke vaderlandslief de!! Beeldt men het zich ginder genoeg zaam in dat door, en dank zij de stemmen der Katholieke Vlamingen hier een uitslui tend katholiek schepencollegie verkozen werd, en dat zeker advokaat uit de Rijssel- straat den patriotischen burgervaderbekee- ren wil tot het activisme Dat door litin schuld, de parti de Trance, vroeger almachtig, niets meer te porren heeft op 't stadhuis en er amper nog twee raadsle den telt Weten ze te Brussel dat in het bisschop pelijk college te Yper een christelijke op voeding gegeven wordt aan den jongen Borms, die men moest hangen, lijk Bar bertje, omdat hij de zoon is van zijn vader, een idealist, naar 't woord van een Belgisch minister Houdt men er zich te Rrussel in vol doende mate rekenschap van, dat ook 't officieel onderwijs verdorven is, en dat een nieuw onderzoek zich opdringt, daar zes ultra-flaminganten dier inrichting aan- gesloten zijn bij Vlaamsche studiekringen, nederlandsche verbonden, vlaamsche syn- dikaten en dies meer, en dat alles bij de wete van le sinistre de Stockholm Elke Yperling zal begrijpen dat het in zulke omstandigheden voor onzen fessist noodig wordt, opnieuw enkele naamlooze of onderteekende briefjes vol aantijgingen te schrijven naar de bevoegde overhejd, en dat strooibriefjes worden uitgedeeldmet het klinkende bewijs dat de Vlaamsch Beweging een Von Bissing-product is en de Vlaamschgezinden halve, of drie-kwart Duitschers. In dat vak is hij trouwens een onovertroffen specialist., De Ypersche Bode steli zich dan ook volgaarne ter beschikking van onzen fas cist om hem bij zijn documentatiewerk alle inlichtingen te bezorgen. Het kan hem spa ren van het verder uitkramen van ezelarijen: twee der kinderui Borms studeeren te Poperinghe en een te Yper, met het geld van edelmoedige Vlamingen, T. Timmer mans gaf een voordrachtbij de nationalisten te Veurne, te Thielt, niet te Brugge enz.enz. En als het hem mei. die inlichtingen en andere die we gaarne zullen verleenen, dan nog niet gaat om de Ypersche ver doolde schapen naar den stal terug te brengen, zie, dan gr.a;i we hem iets mede- deelen op een eeuwig zwijgen 't adres van een activistisch psychiater of genees heer voor geesteskranken die onzen fascist in zijn... bovenkamertje zal onderzoeken, want daar, en nergens anders is 't, dat het scheef zit. Vlaamsche Heydeboer. Diefte. Zaterdag had een koopman van Poperinghe drie duizend eieren ver kocht aan een ander handelaar, die men weet niet waarom de zes groote manden liet staan. Den heelen nacht bleven ze op de straat, tot eindelijk, Zondag morgen door de zorgen van de pplicie deze in goede bewaring gebracht en de koopman van Poperinghe verwittigd werd. Deze kwam en na een kort onderzoek bestatigde hij dat 250 eieren verdwenen waren. Een ver der onderzoek werd ingeheid. Derde-Orde. In de kerk der E. P. Dis- calsen werd er voor de derde ordelingen (mannen) een retret gepredikt door E. P. Joachim. Zij werd druk gevolgd en 's Zon dags onder de H. Mis had er eene alge meene Communie plaats waar niet min dan 120 derde ordelingen ter H. Tafel Zondag, 3 April. Passiezondag. 1898. De Statuten van het A. N. V. op een vergade ing in het Antw. Stadhuis vastgesteld. Maandag, 4 April. H. Isidoor. 1896. De Boerengeneraal N. Smit over leden. Dinsdag, 5 April. H. Sylvia. 1566. Aanbieding van het smeekschrift der Edelen. Woensdag, 6 April. H. Sixtus. 1566. De naam Geuzen als eerenaam aanvaard. Donderdag, 7 April.. H. Hegesippus. 1652. Van Riebeeck landt aan de Kaap. Vrijdag, 8 April. O. L. V. van Zeven Weeën. 1861. Het Vlaamsch Verbond geeft een volledig programma in het licht behelzend alle taaleischen. Zaterdag, 9 April, H. Waudru. Eerste Manekwartier te 0 u. 21 1893. Gedenkteeken te Gent onthuld voor Karei Miry toondichter van De Vlaamsche Leeuw. naderden, 's Maandags in het klooster kwa men de broeders bijeen in eene gezellige vergadering, waar eene aanspraak gehou den werd door Z. E. P. Provinciaal en waar E. P. Joachim eene voordracht met licht beelden gaf over het leven van de kleine H. Theresia van Jezus, 't Was een aange name bijeenkomst waar alle standen ver broederden. In 't voorbijgaan weze het gezegd dat die zoo schoone instelling, meer en meer volgelingen wint, God en de H. Theresia ter eere. Veiokoers. Zondag namiddag om 3 ure werd het teeken tot het vertrekken gegeven aan de juniors, die ten getalle van 25 eene hardnekkige koers van 40 Km. aanvingen. De rit was buitengewoon snel en geweldig. De aankomst was in de Sta tiestraat (Sportwereld). De prijzen waren Menig Vlaming alhier is het oordeel toegedaan dat" De Ypersche Bode „niet duchtig genoeg reageert op de aanvallen van wege sommige krabbelaars der andere plaatselijke bladen. Wanneer we ernstige, tegen onze gedachten strijdende artikels gegund -worden zullen we aan onzen plicht niet te kort komen... Doch ons bezig hou den met zeeverend geschrijf en gewrijf, dat nooit Het brengt overigens niet de minste schop aarde aan den dijk ter contrarie. Het wijste is hier immer de volks spreuk voor oogen te houden Wat wil men al gaan zeggen om een ezel te weerleg gen Men zwijgt of lacht hern uit. Onze zending, inderdaad, is er een heel andere dan een onvruchtbaren penne- strijd te voeren met katholieke en liberale conservateurs, met socialisten en commu nisten, met franskiljons en andere Belgische amoitié-tranyais-vaderlanders. Zulke werkwijze is 't zelfde als de woestijne besproeien. Wij willen praktisch, stellig werk verrichtenons volk voorlichten, opvoeden, winnen voor het natuurrechtelijk, onvoorwaardelijk Vlaamsch gedacht, opdat wij alle Belgische, dus anti-Vlaamsche afgoderij zoo .gauw mogelijk uitgeroeid krijgen in de onverbasterde Vlaamsche zielen. Belgisch politiek gezwets en geknibbel laten wij over aan de politiek'e gedekoreerde Belziekenaars. Die denkt dat De Ypersche Bode een spuwbak is. ten gerieve van partij-politiek gekwijl, vergist zich deerlijk.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1