Nieuws- en Aankondigsngsblad. Met Eigen Krachten. T 1' Jaargang. N' 15 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 10 April 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. IIVLAAMSCH 't Volk, dat zijn gist'ren blijft gedenken, Verliest de hoop op 't morgen niet. EifcsSCH LEVEMt Vlaamsche Kalender. PUINENTROOS1 speelt Zondag en Maandag telkens te 8u. 's avonds in 't Christen Volkshuis Sint Jacobsstraat het blij-luimig zangspel "ALS 'T ZONNEKE DANST" "VAN DE DOOD DIE BIJNA STIERF" Abonnementsprijs 15 ir. 50 per jaar. 9 ir. per half jaar. 5 Ir. fer drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bi] overeenkom K. Tariel op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. DEÏÏEB Alle nieuws moet tegen den Donderdag te i laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Kort en klaar gezegd de Vlaainsche Beweging is eene broodkwestie, evenveel als een strijd om bescliavingsbloei. Inder daad, sedert 1830 is de handelwijze van de eene Belgische regeering na de andere steeds allerduidelijkst en onverbiddelijk- eenzijdig geweest samenspannen met het Brusselsch-Fransch bankwezen en met de Waalsch-F'ransche groot-nijverheid, regelrecht tegen de nationale nooden van het landbouwende Vlaanderen. Zie maar, een billijke, rechtzinnige regeerings-land- bouwpolitiekisernooit gevoerd geworden, noch door liberale noch door katholieke ministeries. De bazen van de Belgische ministers, de bankiers en de groot-n ij ve raars van Wallonië en Frankrijk, willen dat niet, en de Boerenbond van Leuvengebruikt ook nooit al zijn ontzaglijke macht, omdat hij eerst en vooral een Belgische Boeren bond is, en dat de huidige Staat België zeker bezwijkt, indien zulk een machtige inrichting als de Boerenbond een zuivere Vlaamsch-nationale politiek voerde. De onvoorwaardelijke Vlaainsche strijd jtedus ook een harde kamp om een beter bestaan, om een zuivere brok wit brood voor ons volk. Er zijn geleerde en stipte cijferaars die berekend hebben hoeveel 't Vlaamsch Volk te véél grondlasten betaald heeft, in ongeveer honderd jaar, vergeleken bij het Waalsche Volk. En men moet geen sterke rekenkundige zijn om te weten, bijvoorbeeld, dat aan den arbeid van het gezonde, kinderrijke Vlaanderen méér handen onttrokken worden, ten dienste van het Belgisch militarisme, dan aan het aangetaste Wallonië. Een onberekenbaar geldelijk verlies als gevolg! Er zijn echter nog1 dozijnen kranen langs waar de Belgen den Vlaming het zweet aftappen. Niet te verwonderen dat de strijdende Vlamingen zoeken om eigen Vlaamsche inrichtingen, eigen bonden en maatschap pelijke werken in 't leven te helpen. De christelijke en de socialistische partij-orga nisaties, maatschappelijke inrichtingen en vakbonden hebben in Vlaanderen het on- overwinbaar nadeel dat zij gebonden liggen aan de Brusselsche en Waalsche overmacht. Bekijk eens de kruipende bende van de politieke leidersvan het Algemeen Christen Werkersverbond, door wie het Algemeen Christen Vakverbond misbruikt wordt, zoo dikwijls als de conservateurs het begeeren. Zie maar hoe de socialisten hun anti-militarisme inzwelgen, als Van- dervelde zegt dat de militarist de Broque- ville gelijk heeft. Die driekleurige bandjes en die gouden maalslotjes De Vlamingen, die hun volk niet meer willen zien op flesschen trekken door de slimmeriks uit de Belgische partij-politiek, allen gewillige dienaars van de Vlaamsch- haters, deze Vlamingen zijn begonnen met zich ook maatschappelijk en stoffelijk tegare te scharen in Vlaamsche geldbe leggingen, in samenwerkendeofnaamlooze vennootschappen van Vlaamsche Huizen of economische inrichtingen.Zietgij ze niet uit den grond opschieten, t' allenkante, de Vlaamsche Huizen onzer steden en dorpen, vooral in West-Vlaanderen? Wat een bloei Wat een leven Yper is niet ten achter gebleven. Het grootsche plan van een tehuis aller recht geaarde Vlamingen is nog niet uitgewerkt. Het komt er, wellicht eerder dan de vrien den het hopen, veel vroeger dan de vijan den het vreezen. Doch, wat er reeds bestaat, en gedijt en bloeitonze Vlaamsche Zie- kengilde», onze pensioengilde «De Vlaam sche Voorzorg aangesloten bij de mach tige vereenigingen van Kortrijk en Aalst. De Vlamingen moeten tegare blijven, bui ten de bonden der Belgisch-gezinde partij- kliek. Want, met uw lidmaatschap en uw lidgeld in die Vlaamsch-vijandige o{ onverschillige bonden van noch-mossel noch-visch, versterkt gij de anti-Viaamsche machten en verflauwt gij uw eigen volk. De strijd is zóó ver gevorderd elke Vla ming moet kiezen, voor of tegen zijn ras. En indien gij Jiet zóó strak en zóó scherp niet verstaat, is 't een bewijs dat de roep van het bloed in u niet meer weergalmen kan, dat uw Vlaamsciie ziele niet meer gave is. Halve Vlaamschgezindlieid, dat is niet ernstig, dat is lafhertigheid, dat is treuriger dan vrank-uitgespogen Eranschgezindheid. Goddank, al wat de Vlamingen zaaien, planten en enten, in Yper, 't groeit en 't fleurt altegare. 't Bastaardswied zal er niet meer doorslaan Niet alleen het beschavend en opvoedend ontwikkelings werk, ook hun maatschappelijk onderne men bloeit welig, dank zij die inatelooze toewijding van de kloeke baanbrekers die belangloos, ja, tegen hun eigen voordeel in, onafgebroken in de bres staan voor hun ideaalin 't zwaarste werk, het ongekende, het ongerekende, verre van ecreposten en hooggeplaatste zetels. Vlaanderen wordt zelfstandig, hervindt zijn heerlijk verleden, door het werken en wroeten der groote nederigen, de ongede- koreerde idealisten. De Vlaamsche Y|>er- lingen gaan er fier op, dat in hun ver- franschte stede op Vlaamsch gebied oprecht Herkules-werk verricht werd, door zoo weinigen en in zoo luttel jaren. ('t Vervolgt.) olksY<'rt<'i»<'n\voordii»<>r. De zoetwaterflaminganten onder de lei dingvan den Heer Van Cauwelaert werden in een vergadering aangezet wat meer Vlaamsch te gebruiken bij hun redevoe ringen en besprekingen in de Kamers. De vlaamschgezindheid van die heeren gaat gewoonlijk niet verder dan het afleggen van den eed van trouwe in 't Vlaamsch. Ook Dr Brutsaert behoort tot die groep en daags na de vergadering pakt hij in 't Parlement uit met een fransche rede bij de begrooting van Koloniën. Het flamingantisme van den heer Brut saert hebben wij nooit overschat, hoéwei hij er bij de simpele Vlaamsche duiven ervoor uitkomt een Vlaming te zijn uit een stuk. Hij schijnt echterte vergeten dat wie eer bied eischt van anderen, zichzelf moet eer biedigen. Fransch swatelen uit courtoisie pour les Wallons» versterkt hen in hun meening dat zij geboren zijn om over het minderwaardig Vlaamsch ras te heerschen. Bij de komende kiezing zal die O zoo Vlaamsche volksvertegenwoordiger wel redentjes uithalen om zijn ruggegraatlooze houding te vergoelijken. Wij rekenen het echter ons van nu af ten plicht onze Vlaam sche inenschen te wijzen op de dubbelhar tigheid dier •heeren: Vlaamsch voor den kiezer, en on-VIaamsch te Brussel. De franskiljon Colaert mag op zijn twee ooren slapen. Zijn Kamerzetel wordt door een goed Belgisch-vaderlander gevuld. Smedenbond. Zondag 3 April had de nieuwe smedenbond van Yper en omliggende een welgelukte vergadering in de Drie Koningen Meer dan 60 leden waren er tegenwoordig. M. Caene- peel werd onder luidruchtig applaus als éerevoorzitter aangesteld hij beloofde zijne ijverige medewerking die ongetwij feld de zaak der smeden op den goeden weg zal vooruit helpen de voorzitter heeft er vervolgens gesproken over 't gene de smeden te doen hebben met de pensioen wet en wat hun voordeelig zijn kan in 'i werk van 't kleine getuig en der leerjon gens. Ongetwijfeld zullen alle aanwezigen uiterst tevreden met die goede wenken de vergadering verlaten hebben. Dief te. 't Is pas eene week geleden, dat de dieven welke ingebroken hadden gedurende den nacht der Kattefeest op den Dickebuschsteenweg, geknijtt zijn of reeds werd er Zondag nacht insgelijks op denzelfden wijk gestolen. Er was immers feest in de coopeiaLef der bedienden. Van deze gelegenheid moeten de nietdeugen gebruik gemaakt hebben om hun oneerlek stieltje uit te oefenen. De bezochten waren René Brixy, briefdrager, wonende in de Beluikstraat, Maurice Vermeersch, winke lier en briefdrager, wonende op den Dickebuschsteenweg, eindelijk H. Degeest, kolenhandelaar wonende op denzelfden wijk. Een ieverig onderzoek is ingesteld en alles doet verhopen dat de inbrekers niet lang op vrije voeten zullen loopen. A vond/eest voor Stads- en Staatsbedien den. - Zondag en Maandag hebben onze mannen het weer aangepakt telkens voor een stampvolle zaal. Het drama en de klucht waren goed uitgevoerd. De spelers Janssens voor het ernstige en Victoor voor IIBiKlllïiill Zondag, 10 April. Palmenzondag. 1Q24.De Vlaamsche banneling DrSchoen- felt te 's üravenhage overleden. Maandag, 11 April. H. Leo. 1926. Herinrichting van een «Vlaamsch- Economisch Verbond. Dinsdag, 12 April. H. Julius. 1872. Gebooitedag van Prof. Dr A. Ver- meylen te Brussel. Woensdag, 13 April. H. Hermenegilda. Dond rdag, 14 April. Witte-Donderdag. Vrijdag, 15 April Goede-Vrijdag. 1924. De Vlaamsche student Berten Vallaeys te Leuven door een Waalsch stu dent neergeschoten. Zaterdag, 16 April. Paascli-Zaterdag. het boertige verdienen oprecht een pluimpje en 't en zal hen zeker niemand willen afne men. De toehoorders waren uiterst voldaan en hebben het luidruchtig laten hooren. - Gesticht H. Hart. Dezer dagen eens eventjes gaan kijken naar dat prachtig ge bouw staande langs den Vlamertingsclien steenweg. Reeds ver is de bouwgevorderd. De verwarmingstoestellen zijn voor het meerendeel geplaatst en alles laat voorzien dat, indien er voorts wel gewrocht wordt de E. Zusters met de zieken er wellicht hunnen intrek zullen kunnen nemen. Zegeboog. Tot nu is het nog niet juist gekend wanneer de inhuldiging van dat grootsche gewrocht zal plaats hebben. Dezer dagen begint men het kappen van den reuzenleeuw die de boog bekronen moet. De laatste werken worden uitgevoerd en alles zegt dat men het vóór half Mei klaar zal spelen. De omgeving wordt ook in orde gebracht. De Kauwekijnstraat wordt op 10 m. breedte gebracht en de barm wat afgevoerd. Alle kleinigheden dié helpen zullen om het algemeen uitzicht te verbe- teien. Toch blijft liet waar dat het gebouw dat op zijn eigen echt monumentaal is en grootsch aandoet, daar toch op zijn plaats niet en staat. De Vestingen. Zoo dikwijls reeds hoorde ik bezoekers hunne verwondering uitdrukken, over den steeds vervallen en verwaarloosden toestand onzer zeer merk waardige vestingen en dat zij maarniet kunnen begrijpen, dat er nu geen nut voor inkomsten uit getrokken wordt. Menigmaal heb ik in vergelijking het gedacht gevormd, wat Brugge of Gent zouden doen indien zij dergelijke aantrekkelijke vestingen zou- IS 8 H B fg en daarop een klucht vol leutige zetten en tordante gebaren. - Een volledig orkest vult 't feest aan YPERUNGEN mist die kans niet, komt ailen op want Duinehtroost zal Zondag en Maandag een nog nooit beleefd succes kennen. Prijzen der plaatsen: 5 fr. 3. 50 fr. 2.50 fr. Kaarten te bekomen bij H. VEKBEKE In 't Belfort. Rijselstr. De leden halve n ■■■BBBStt mm

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1