Nieuws- en Aankondigingsblad. KUNSTAVOND m I>e Yluamsclif Tocrisfonhoiid. Hcttier de schermen der Hmoitjé-Fraps doenlnge VPERSCH LEVEN: Groois internationals FOOTfiflLLfiiflTCH C. S. YPEB-langnain fl. F.C. 10HDEH oiiüiEBiiiaiai^Hi a a a a a a 0 a a r Jaargang. Nr 16 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 17 April 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Een volk verdrukt, doch knecht men niet, Zoolang het eert zijn taal, zijn lied. G. W'Lovendaal. Vlaamsche Kalender. Zondag aanslaande. i7de" fljirli 1927 (Pascfien) OR BELOKEN PASCHEN, TE 5.30 UUR l\ T KRISTEN VOLKSHITS - ST. JAKOBSSTRAAT ter gelegenheid van den GOUWDAG DER VLAAMSCHE MEISJES lËaflasaaflaaaaaaBaBi Aboonememsprij» 15 Cr. 50 per j»ar. 9 Cr. per half jaar. 5 'r. per dr.e maanden Buitenland 25 fr. V.en abonneert op alle postkantoren. Aankondiginaen W) overeenkorrst. Tarief op aanvraag. DETNEffllI Alle nieaws moet tegen den Donderdag te i laatste inge zonden worden. Naamlooze ariikj'.s worden niet oogenomen Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Er bestaat in gansch Vlaanderen, geen enkel vereeniging die rapper groeit en gedijt dan den jongen Vlaamschen Toeris tenbond. In 1922 gesticht door een groepje inenschen van Antwerpen, telde hij reeds op 31 December van 't zefde jaar 5521 le den. Drie jaar nadien op 31 December 1925 27.740. Nu minstens 50.000. Onder de stevige leiding van den geleerden pro fessor Dr Ing.Stan Leurs bollen we rap naar de 100.000 leden. De Vlaamsche Toeristen bond wordt aangemoedigd door al onze groote Vlamingen zonder onderscheid van partij, omdat ze weten dat vooral door hem de liefde tot het Vlaamsche land opgewekt wordt. De Vlaamsche Toeristenbond wil immers aan zijn leden eerst en vooral, 't eigen land leeren kennen de schoon heid ervan leeren zien tot dat doel richt hij veel reisjes en uitstapjes in naar de Vlaamsche steden en door de Vlaamsche gouwen. Jammer dat West-Vlaanderen, de Vlaamsche provincie bij uitstek, bij de an dere provinciën zoover ten achteren staat. Op de 50.000 leden zijn er geen 4000 uit West-Vlaanderen. 't Ypersche staat er met amper 120 leden. Dat moet absoluut veran deren. Gedurende de Sinxendagen-heb ben er hier twee toeristendagen plaats. Den tweeden dag onder leiding van Dr Leurs en Dr Celen hebben we een groote autotocht door Fransch-Vlaanderen, langs Steenvoorde, Cassel, S' Omaars, Clairma- rais; DeNieppe, Hazebrouck, De Catsberg, Yper.We rijden langs de oude Romeinsche banen, door de weelderig groenende lan douwen van Fransch-Vlaanderen 't rijkste landbouwland van 't eertijds koninklijke Vlaanderen. We bezoeken er onder des kundigeleiding deoudeprachtstedenCassel en S' Omaars-Cassel met zijn eenig heer lijke vergezichten en overblijfselen uit den Romeinschen tijd, S» Omaars met zijn kun stige kerken en zeer interressant museum. Het Nieppe-bosch met zijn smaragden looverhemel, zijn diepe betooverende dre ven, zijn bonkige reuzenstammen en mol lig woudtapijt. Vlaamsche jongens en meisjes van Yper, en ommeland gaat meêEen eenige gelegenheid om 't schoone hoekje groild van Frankrijk te kennen dat metzooveel dra den aan onze duurbare streek gebonden is en waarop dezelfde inenschen met dezel de taal wonen als wij. Brengt vrienden en kennissen mee, want iedereen is welkom, lid of niet-lid omdat we weten dat de niet- leden dan zeker ook van de onzen worden. Vlaamsche ouders, die gaarn hebben dat uw opkomende kinders zich eerlijk verzetten, stuurt ze aan om lid te worden van den Vlaamschen Toeristenbond die deez jaar een tal van kostelooze uitstapjes inricht naar de heuvels van Zuid-Vlaandc- ren naar onze bosschen naar onder 't hout veis.-holen landelijke herbergen waar ze zich op treffelijke wijze zullen kun nen verzetten. De Vlaamsche vaders en moeders klagen terecht dat er voor hun jonge dochters en jongheden niet gezorgd wordt vanwege Vlaamsche zijde voor gezellige bijeenkomsten. Kan er iets aange namer dan te zamen Gods mooie natuur afloopen en genieten van de heerlijke paradijsplekjes van deez aard. Hewcl de Vlaamsche Toemtevtbond- yrmt u, geeiVu- dat gezond en heerlijk verzet. We verwach ten dan ook in ons secretariaat en in de plaatsen hieronder bepaald een tal van nieuwe toetredingen, 7,50 fr. per jaar voor 't eerste lid van een huisgezin, 3,50 fr. voor de andere inwonenden. Daarbij krijgt ge nog om de veertien dagen een zeer ver zorgd tijdschrift Toerisme dat wel uw belangstelling zal wekken. Voor de reis naar Fransch-Vlaanderen zal de betrekke- lijk-lage prijs binnenkort in De Ypersche Bode bekend gemaakt worden. Niewe leden kunnen ingeschreven wor den rechtstreeks in 't secretariaat bij P. Tamboryn Lombaardstraat 18, Yper als ook bij R. Speybroeck, Elverdinghestraat H. Salomé Meenensteenweg R. Buckinx Cartonstraat In 't Belfort, Rijselstraat In Vlaanderen Statiestraat. Hier is het brutale feitDe handelsba lans tusschen Frankrijk en België, wijst een verschil van in- en uitvoer aan, ter waarde van meer dan 2.000 millioen frank te onzen nadeele, ten gevolge van het fransche pro tectionisme 1.1. z. dat Frankrijk bij ons het dubbele invoert van wat wij in dat land verkoopen. Wij worden dus door onzen Zuiderbuur gepluimd, zoodanig zelfs dat sommige franschgezinde bladen beginnen te janken. Daar valt hier niet te klagen noch te schel den wij alleen zijn de schuldigen. Ons goedgeloovig volk heeft te vele staat gemaakt op de ronkende spreuken van Remember Belgium en «la petite Belgique martyre De kranige houding van België in 1914, toen de Vlaamsche jon gens te Luik onder 't zingen v. den Vlaam schen Leeuw Frankrijk en de wereld red den, die moedige houding heeft ons een vloed van beloften en scfjopne woorden bezorgd, (zoolang de oorlog duurde, wel te verstaan) maar nu slaat de klok te Parijs; Les affaires sont les affaires. Twee duizend millioencijfers spre ken harde, koude, bijtende taal. Zij leeren in dit geval dat handel een kwestie is van nuchter en zakelijke overleg, waarbij alle vriendschaps- en gevoelskwesties niets anders zijn dan flauwe kul, en bijgevolg misplaatst. Zaken zijn zaken!! die leus wordt niet alleen toegepast bij den enkeling, maar meer nog van land tot land. Intusschen zien we dat onze markten opgehoopt wor den met uitheemsche produkten en spé cialités» die de inlandsche koopwaren schaakmat zetten. Onze jonge, door den oorlog vernielde nijverheid kan onmoge lijk mededingen; ze vindt geen afzetgebied meer in eigen streke. Uit pure liefde voor de grande nation- sceur wordt de verworging onzer fabrieken voltrokken en staat de werkloosheid met haar nasleep van ellende en duur leyen, voor de deur. D^t aljes wordt door de vaderlanders doodgezwegen of verdoezeld onder den mantel van noodzakelijke fran- sche vriendschap (kostelijk en gevaarlijk voorwaar Om dien voor haar winstgevenden toestand te bestendigen kan de fransche regeering gerust alle jare enkele miriioentjes besteden aan amoitiéfranyais-propaganda in België. Door de doeninge der heeren fransche- laars vergeten werkman, burger en nijve- raar algauw door wie 't vet regelmatig van de soep geschept wordt. Want naast volks- v,roastering en vermuilezeling is deze hun peke zonde dat ze bij hun leden een blinde liefde voor Frankrijk aankweeken en hier een geestestoestand scheppen die alle gezond oordeel en redeneering onmogelijk maakt. In zijn heerlijk gedicht over de Hel spreekt Dante over Ugolino die in een moordkuil zijn bloedeigen kinderen oppeu zelde, opdat hun liefste vadertje niet van honger zou omkomen. Ook onze handel en onze nijverheid worden uit grenzelooze ■t.«He 4en hals toegenepCn, err de leiders der Ypersche fine fleurwillendieversmach- tinge vieren met nachtbals, onder 't dan sen van een ultra-modernen Charleston. ««SifiSSSiifiSSSKSfiKifiifiKtfiKSIfi Aanbesteding. Vrijdag laatst werd de aanbesteding gedaan voor het wee- zengesticht van Locre, toebehoorende aan dcCommissie voor Openbaren Onderstand. Er waren niet min dan 10 inschrijvers: H. Jules Soete van Yper, 1.858.000 fr. H. Parmentier en Vandelanotte (Voorme- zeele-Yper), 1.893.564 fr. H. Dedeur- waarder, Dixmude, 1.929.000 fr. H. Del- hem, Yper, 1.994.325 fr. - H. Waterbley, Yper, 2.006.000 fr. -- H. Vlaemynck, Locre 2.064.751 fr. H. Depessemier, Nederbra- kel, 2.081.000 fr. H. VaYiderghote, Yper, 2.131.326,50 fr. H. Detant, Nederbrakel, 2.125.532,42 fr. Vandekerkhove, Ingel- munster, 2.149.988 fr. Nazareth. De aanbesteding van het weezengesticht te Locre heeft ons eens te mee." doen peinzen op het Nazareth en het Begijnhof, beide gestichten voor oude man nen. Overtijd vernamen wij dat de plannen voor het eerste opgemaakt en verzonden Zondag, 17 April Paschen. Volle maan te 3 u. 35. Maandag, IS April, H. Idesbald. 1919. De krijgsraad te Brussel veroor deelt Roza de Suchtenaere tot 15 jaar dwangarbeid. Dinsdag, 19 April H. Ursmar. 1918. Dr A. Jacob te Antwerpen tot 10 jaar opsluiting veroordeeld. Woensdag, 20 April. H. Marcelinus. Donderdag, 21 April. H. Anselmus. 1680. Jan Palfijn, Vlaamsch geneesheer, te Kortrijk geboren. Vrijdag, 22 April. HH. Soter en Caïns. 1891. Overlijden van Joh. De Laet. Vlaamsch Volksvertegenwoordiger. Zaterdag, 23 April. H. Joris. waren. Sedert dien is er niets meer uitge- lukt. De plannen liggen te Brussel ievers te yermufien in de kartons en onze oude behoeftige lepferlingen te Handzaeme. Kan er daar niemand een stootje geven opdat alles in 't kort nagezien worde, of moeten onze oude inenschen, die zoo begeerig naar hunne moederstad uitzien, daar maar blijven wachten. om 3 uur op het terrein Augustienenstraat Halletoren. Vroeger reeds werd de belofte aan de overheid gedaan, dat ons; belfort zou heropgebouwd worden. Ja, dat is den Ieperlimg waarlijk aangenaam te vernemen. Doch veel voldoender zal het zijn te mogen hooren dat de aanbesteding uitgegeven is en dat men met de werken begint. Want zoo dikwijls reeds heeft mer» on$ met beloften gepaaid, zoo bijv. nopens de regendaken in onze statie, en tot nu toe is het er bij gebleven. Eerst zien dus, weze de leus. Oude gebruiken. - Beter reeds dan ver leden jaar, daar nieuwe bidplaatsen voor het publiek toegankelijk zijn, kan men ZEER PRACHTIGE gegeven door 't gemengd koor van den Studiekring met medewerking der VLAAMSCHE HARMONIE ALLE VLAMINGEN OP POST Kaarten Boekhandel VANDERGHOTE, aan 6 fr. - 4 fr. Leden van den Studiekring halve prijs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1