r Nieuws- en Aankondigimgsblad. rijker kroon, dun oiircii schoon. 1' Jaargang. Nr 17 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 24 April 1927. Beheer en Opstel: Tuinuijrc Ligy, 80, Yper. (af'CII vrl<kd<kn, <»e waar! wal «c wildot, llodon, ge zijl wat go wilt, Maar do tookoinst zal zijn golijk wij zo willon. Alb. Rodenbach. YPERSCH LEWE J: S0DW9HS KB WIIMUIU»K KlSJiS Vlaamsche Kalender. YPERLINGEN, doet het vandage, niet morgen WA i Uw geldeüjken steun jeunen aan de groeiende Vlaamsche Harmonie Spelende leden bij de vleet, doch geld voor instrumenten te kort Draagt uw gift bij den Voorzitter of bij één der konimissieleden NU, niet TOEKOMENDE WEEK. 't Is broodnoodig, Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag tei laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worde i niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Velen van U kennen de geschiedenis van De (n) Haan met pauwepennen opge zet Ter herinnering ben ik zoo vrij die zinrijke fabel van J. B. De Corte hier als inleiding neer te pennen. Een pauw vermuitte; een haan nam zijn pennen En stak ze zich in steert, en vlerk en rug en kop, Vol hoop dat niemand zou 't bedrog erkennen Aldus verkleed, gaat hij, metopgesteken krop, Zich voegen bij een bende pauwen. Zoohaast men hem bemerkt, valt iedereen aan ['t jouwen. En iedereen aan 't pekken en aan 't klauwen. Een pluime stuift alhier, een pluime stuift aldaar, De pluimen stuiven al te gaar, En de arme bloed ziet zich tot op het velontblooten. Beschaamd keert hij naar zijn erve weer, Maar Achhij wordt daar ook verstooten. Die leuke fabel vindt hier vooral zijn toepassing in ons Vlaamsche land. De franskiljonsche Vlaming wil zich pareeren en opsmukken met aile vreemde middels. 1 lij ronkt met de taal van een ander hij pronkt met gestolen maniertjes en zeden hij is dan maar tevreden wanneer hij denkt dat gansch zijn eigen wezen onkennelijk geworden is. Hij heeft het honderdmaal in zijn leven vervloekt dat hij een Vlaam sche moeder heeft gehad, dat hij van 't ras der sterke Germanen is en dat hij al de moeite van de wereld heeft om zijn weer barstige natuur te plooien te boetseeren naar vreemde vqrmen. Zulk een last, zulk een klawieren moet zijn kinderen worden gespaard. Hij eischt dan qok dat men ze ZOU denatiopaliseeren van hun jongste jaren af. Mamatje ep 't nonneke van de bewaarschool leeren 't kindje, Fransche complimentjes en de zoete taal van 't Zui den en vader franskiljo krijscht van mach- telooze woede, omdat zijn kroost zijn jon gens vooral .in de handen zullen moeten komen van schoolmeesters die hij met reden onbevoegd verklaart om verder zijp zoontje met vreemde bucht op te smukketj. Dat wordt voor hem een echte nachtmerrfc en hij kreukelt en werkt om Fransche schq- len in Vlaanderen te bekomen. Doch wit hij ook doe en bekome, immer zal hij blij ven of kweeken, een verfranschte Vlaming een verkleede haan. De echte Franschen en Walen moeten in 't harte van hem niet weten, ze hebben er geen sikkepit eerbied voor, hoe zou een ander immers voor hem eerbied kunnen hebben, indien hij er voor zijn eigen zelf geen heeft? De trouwgeble- ven Vlamingen hebben een tijdlang hem met groote oogen verwonderd aangeke ken en eenigen zelf zijn beginnen te twij felenen hebben gepeinsd zijn schminken na te doen.Doch Vlaanderens beste zonen zijn opgesprongen en hebben 't Vlaamsche land afgeketst om overal 't lcelijke va;. *U.r- VoUuilifUh.vf T 'fransftfljon te •doen 'uitschijnen. En OoVr 1 xNoAi- i in u <i PAGÜRDE dank, ons Vlaamsche volk ziet t ellendige van heel zijn doeninge. Overal in Vlaan deren begint men den gepareerdcn zot begekken en uit te maken. Men begint hein de pluimen uit het lijf te rukken en binnen korten tijd zal hij daar staan, zoo beteuterd ep beschaamd als een schoplveptje vap de eerste jaren die 't groote ongeluk kende te midden van de klas zijn broekske vol te doen. II I .1 I I II Uewis in de jeugd ligt een te kort, geen naoorloogsch tekort, maar een van alle tij den. De jeugd is geene levensvrijheid; maar levensgroei. Edoch, juist dit is dc schoonheid en het recht der jeugd, dat zij jeugd is, dat zij in zich de mogelijkheid omsluit tot verdere ontwikkeling en hoo- gere volmaking te gedijen. De hedendaagsche Vlaamsche jeugd heeft de levensbelofte niet verdroomd, als zoovele knapen, die eens blij rondliepen met den jubel der onschuld in de jong blauwe kijkers, te vroeg rijp werden onder de soldatenbent. Onze Vlaamsche Studentenjeugd is schoon. Haar tijd is een van wasdom en groei naar lichaam en zielhaar hoofdstreven is een van verstandelijk, zedelijk en geestelijk grooter worden. Onze studentenjeugd is blij nog jong te zijn, nog te worden nog te kunnen groot worden onder de vele kleinen. Jongere Vlaamsche broeders, gij zijt de gelukskinderen van den Heer. Hij heeft uw stralend jongelings hoofd gezegend als de mooie kinderkopjes uit het Evangelie. Weest geestdriftig en radikaal in uw Chris telijk Vlaamsch denken en durven. Kijkt Op naar 't Christusbeeld, naar de stralende Christusfiguur, en uw ideaal zal nooit een ijdele abstractie zijn, maar een verrukke lijke wedergeboorte door genade Durven is noodzakelijk. Roept uit met l'aulus Ik vermag a:les in hem die mij versterkt Gij hebt Vlaanderens polsslag gevoeld. Er zijn honderde geluiden die gij hoort en u in 't jong bloed jagen en de aders zwellen, Geeft wetenschap, Godsdienstonderricht aan uw Vlaamsche volk, maar vooral gods dienstopvoeding, levenswarmte, blijheid en idealism. Gij moet een nieuwe maat schappij scheppen. Weest rein, sterk rein. Onze tijd is een van leugenachtige diplomatie en politiek. Gij zult niet liegen, nu noch later. Gezonde gedachten en een echt geloofsleven zullen in u een warm- breede liefde verwekken tot ons volk, en dan zult gij in 't latere leven wel weten wat u te doen staat. Jongere Broeders de zon mag vandaag niet ondergaan in 't Vlaamsche land vóór gij besloten hebt in u, brok na brok, een levensbeeld uit te kappen tot een kunstwerk van hoogstaand Christelijk Vlaamsch leven, waarin de Schepper zijn aanschijn vindt, liefde tot de reinen en liefde tot God! «IfiWififiSfiïWSiSSifiSSifüfitfüfüfiS'f Heden (Beloken Paschen) beleggen we hier ter stede onzen goudag. Voor de meest dapperen, weze het een triomi, voor dege- genen die te stil bleven, en niet meer werkten zooals het een Rodenbachzuster behoort, weze het een dag yaa ernstige daadvernieuwmg. Deze gouwdag, brenge dus allen weer saam, in hefdc vóór Vlaan* deren, in éénheid en werking, immers: Uit houe trouw, wordt moerenland her boren FEESTWIJZER 10 uur Plechtige heilige mis in de St Pieterskerk, (mis voor soprano U en 2^ alto en bas door Aug. De Boeck) Gezon gen door hetSt Jozefskoor, met begeleiding van orkest. Kanselrede door E. P. Van Opdenbosch S.j. 11 uur: Morgenzitting. Zaal Christen Volkshuis St Jacobsstraat. NotaDeze morgenzittingalleentoegan- kelijk voor de Vlaamsche meisjes is bui tengewoon belangrijk. Allen zouden er moeten aanwezig zijn. 12,30 uur «Hotel du Nord Statiestraat Algemeen middagmaal tegen 7 fr. 50 2 uur Namiddagzitting. Zaal-Cbrfew,' 1. Liederen. 2. Zusters maak uw leven tot één daad vangetrouwheid»dooi Mevrouw E.Devroe- I'uype gouwvoorzitster. 3. Prachtige koren en declamatie's. 4. Feestrede De vrouw in Vlaanderens strijd door den heer Leuridan, advokaat. 3,30 uur Groote Kunstavond. Zaal Christen Volkshuis aangeboden, door het gemengd koor van den Studiekring, van Yper (Kaarten aan 6 fr. en 4 fr. vooraf te bestellen bij Mej. A. Vanderghote boek handel, de Steurstraat, verders aan den ingang der zaal. Leden van den Studie kring, betalen halve prijs, mits vertoon hunner lidkaart Aa n m e rki n ge n. De zittingen zijn sl echts toegankelijk op vertoon van lidkaart. Niet- houders van lidkaarten nemen een toe gangskaart van 2 fr. aan de deur. Op den kunstavond is iedereen welkom. Geen enkele ware Vlaming mag er te kort zijn, 't zal trouwens de moeite weerd zijn Handelsfoor. De Handelsfoor is gesloten en alwie deze laatsteisgaan bezoe ken en de bedrijvigheid welke zij te weeg heeft gebracht, gade sloeg, moet bekennen dat de inrichters er van eere halen. Zeker is het dat deze vatbaar was voor sommige verbeteringen en deze die zich mede bezig hielden zullen dankbaar de wijzigingen aanvaarden welke voorop zouden mogen gesteld worden. Beknibbelen immers valt zoo gemakkelijk, maar zelf doen en beter doen is wat anders. Laat ons dan te samen, werken voor Ypers groei en bloei. Dit we^ hiér Zondag, 24 April. H. Eidelius. Laatste Manekwartier te 22 u. 21. Maandag, 25 April. Fl. Marcus. 1690. David Teniers overlijdt te Brussel. Dinsdag, 26 April. H, Cletus. Woensdag, 27 April. H. Floribert. 1895. De Vlaamsche leeraar Hippoliet Meert spreekt te Brussel over de oprichting van een A. N. V. Donderdag, 28 April. H. Paulus v.h. Kruis 1871. De Vlaamsche componist D. 11. Gevaert benoemd tot bestuurder van het Koninkl. Conservatorium te Brussel. Vrijdag, 29 April. St Pieter. Zaterdag, 30 April. H. Catharina van Siena. 1909. Geboortedag van H. K. H. Prin- ses,luljana van Nederland. )at wij met die dagen aen buitengewonen toeloop van vreemdelin gen konden bestatigen, zal zeker wel nie mand loochenen. Het schoone weder heeft er toe geholpen en de concerten der ver- schillige muzieken hebben ook wel het hunne medegebracht om aan onze stad een feesttooi aan te zetten, welke wij enkel op de Kermisdagen te zien kregen. Voor uit dus en van jaar tot jaar meer en meer gewrocht om de bewerkstelling te verkrij gen van wat ieder Yperling beoogt, onze stad te zien vooruitkomen op alle gebied. Wij beschikken tegenwoordig over genoeg zame krachten, enkel de wilskracht schiet hier en daar nog te kort. De zeldzame sla pers moeten wakker geschud worden, en het daghet in het oosten blijft dan niet langer ineer uit Inhuldiging. Al de strijdende VTa- mingen van Yper houden 8 Mei voor naar Mcenen te gaan. Daar wordt dien dag 't Vlaamsch Huis ingehuldigd. De stoere Vlaamsche Wachten aan de grens hebben daar al reeds reuzenwerk verricht. Wij moeten hun laten zien dat gansch Vlaande ren achter hen staat. Op 8 Mei zullen de Meenensche Vlamingen dien ruggesteun daadwerkelijk voelen. Museum. In de kelders van onze prachtige vleeschhalle werd dezer dagen een begin gemaakt met eene tentoonstelling van allerhande oorlogsgetuig. 'k Zeg een begin, want nog vele zal er bij komen, Xaar gelang de gemeenteoverheden er over zullen beslissen zal de offieieele instelling er van plaats hebben in de eerste dagen jHIlSHIHHIIRIIIII E S3 W B Üg B S E SSi§S9 1H9ailBËSKlËËlE|||B

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1