Nieuws- en Aankondsg'ngsblad. lie Yhinmschc llarnumip De literals vseie legen Vlaanderen 1* Jaargang. Nr 18 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 1 Mei 1927. liefde voor land en volk wordt niet i»-eme- ten naar liet behaalde succes maar wel naar liet offer dat wij voor Inunderen brengen Uit het sermoen aan de Vlaamsche Meisjes. YPEiiïSCH LEVEN: Vlaamsche Kalender. l><» VLAAMSCHE TO E EU ST E BOA I) «mi de YPEItSCHE STl DIEKRIAG noodigen AL hun leden uit. op Maandag 2° Mei te 8 uur stipt in 't Volks huis, om te komen luisteren naar den geleerden professor van de Gent- sche HoogeschoolDr ING. STAN LEURS, die zal spreken over de "DE TORENS van VLAANDEREN Die interessante voordracht wordt met talrijke lichtbeelden aantrekkelij ker gemaakt. Niet-Leden der bovenvermelde maatschappijen mogen ook binnen mits 2 fr. te betalen. Dien avond kunnen de liefhebbers van den aangekondigden Autotocht naar Fransch-Vla anderen zich laten inschrijven. 9IHIIIIBflfl9i IB BiBBBBBBBI AS «arementsp-is 15 ir 50ferjaar. 'i Ir itt hïl: .aar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. AansonJi^.ntfcn bij otereenkomst. Tarief op aanvraag. jPPfH A//e nieuws moet tegen d.n \-3 al t Donderdag tei'.aiLtei ra i K 2& zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 30, Yper. Posd heek rekening 1886.79. (E Vanderghote.) [teste lezers van De Ypersche Bode de Katholieke Vlamingen alhier hebben na lang sparen en onverpoosden arbeid aan een zeer kostelijken telg met name De Vlaamsche Harmonie het licht en leven geschonken. Het ter wereld brengen was verschrikkelijk lastig. Een geheele groep bedaarde en redeneerende Vlamin gen vreesden een gevaarlijke misgeboorte. De anderen, de geestdriftige optimisten hielden maar immer den blik naar 't oosten gewend en porden en klauwierden in hoopvolle verwachting. Ze brachten 't kind ter wereld en de mare van die geboorte liep als een vuur door 't stad en deed de gezworen vijanden van alle gezond Vlaamsch leven de tanden knarsen. De bedaarde familieleden werden lijk van de hand (Jods geslegen bij 't vernemen van 't blijde nieuws en kregen een nieuw hart ouder den riem. Ze brachten na een drie- tak. weken 't beleefdheidsbezoek en keken bijna de oogen uit hun kop naar dat levens lustig en frisch ding. Nu is de Vlaamsche Harmonie aan 't groeien aan 't gedijen, doch haar onder houd LusUgeld, danig veel .geld Halo, beste Vlamingen, wij hebben 't groote en 't gevaarlijkste werk verricht, 't leven heb ben wij gegeven en tot nu toe in zijn onder houd voorzien, de bloei dier Maatschappij hangt nu van u af. Zoovelen onder u die begoeden zijt gaven nog niets of zonden enkel een klein almoes... De Vlamingen zeggen zoogaarn ter verontschuldiging er ir. geen geld onder ons.:, dat er meer is in de handen van de tegenstrevers geef ik grif toe, doch dat de Vlamingen er ook hebben en sommigen onder hen zelfs heel veel, dat weet elkander. Waarom het dan zoo krampachtig vastgehouden... kunt ge dan maar niets doen om de Vlaamsche natie te helpen redden. Het volstaat niet U voor Vlaamschgezind uit te geven, daden moeten we zien ledereen, het is waar, kan niet op de voorposten van onzen strijd staan, doch dezen die liet daar dag en nacht moeten volhouden zullen dat maar voort kunnen zoo ze den daadwerkelijken steun van 't gros van ons leger voelen. De kapi- taal-krachtigen en weistellenden, kunnen dat best, met ons geldelijken steun te zenden. Een der doeltreffendste middelen om ons Vlaamsch ideaal te propageeren is zonder twijfel wel een sterk Vlaamsch muziekkorps, zendt het dan uw milden steun, we vragen het u voor Vlaanderen voor zijn volk en voor zijn eigen leven Wordt daarbij beschermend lid, 25 fr. jaarlijks. Qe kunt uw steun zenden, en U als beschermend lid laten inschrijven bij den voorzitter van 't fnuziek, de commissie leden of de wijkmeesters, of te wel in 't lokaal In Vlaanderen bij Marcel Soete. Kijkt, reeds zoo machtig veel werd er te Yper op Vlaamsch gebied verwezenlijkt, zooveel Vlaamsch leven werd hier als uit den grond gestampt: de Harmonie, dat is de bekroning van mI dat jm±„ kau_xlie sterk openbioeien dan zijn we in Yper voor goed de overwinnaars. De bangeriks zul len door haar woorden wakker gespeeld en de lafaards zullen hun wagen keeren. Nu zijn ze bang voor den schijnbaarsterken franskiljon, enze kunnen 't moeilijk gelooven dat t' strop hem reeds rond den hals ligt gesnoerd. Gij nu moet door uw geld ons helpen opdat hij ons niet meer ontglippe. Door u dan vinden we de noodige kracht om hem de keel te worgen. Dien dag kunt ge dan fier over uw zuiverend werk, mede opstappen achter zijn lijk dat door de Vlaamsche Harmonie, spelend naar zijn rustplaats zal worden geleid. Inden gemeenteraad stemden de liberalen tegen amnestie uit Vaderlandsliefde. Noch het bukken noch het beuchelen der monopoolhouders van de maagdelijke vaderlandsliefde heeft de Vlamingen weer houden een amnestiewetsvoorstel ter Kamer neer te leggen. Amnestie! Amnestie! het bedied van dat grieksche woord kent nu de ongeletterde man in de straat. Het heeft geklonken op duizenden meetings tot in de meest verlorene hoekjes van Vlaan deren, het heeft duizenden harten doen zin deren. De gedachte heeft het Vlaamsche hart gewonnen en breekt zich baan door de Waalsche arbeidersrangen. Amnestie liét woord kweekt nu verbittering en wrok. Waarom is Klein-België in de rij der staten wee.al de laatste Ach! het land dat teert op der Vlamingen verdrukking, hoe zou het tot een edelmoe dig gebaar bekwaam zijn Het dankt zijn ontstaan aan de groote fopperij van 1830, het blijft het gezegende oord der politiek van den haat en den wrok en het weigert de Vlaamsche denkkracht alle recht op toezicht. Verbanning of gevang is het eenige alternatief. .Maar dat te Brussel de liberale stem boven klinkt in t huilkoor der patriotards. en dal onze liberaaltjes meehuilen in hun plaatselijk orgaan, «a l'instar du petit I'arjs» dat moet ons eer verwonderen. Een beetje meer kalmte en ingetogenheid zou de liberalen niet misstaan. Ze stellen zich aan als 't vaderland in vleesch en bloed, en ze vergeten dat het precies hunne schuld niet is, dat België tot nog toe op de been bleef ledereen onzer lezers moet weten dat na de groote fopperij van 't jaar '30 de libera len te Yper en te Gent en elders den haat tegen België warm en wakker hielden. Achter hun driekleurig masker zouden onze liberale amoitié frangais vaderlanders moeten schaamrood worden Een vriedenhand stopte ons 't 17 Juni 1876 nummer van het «Journal d'Vpres in de hand. In het Katholiek weekblad ujt die dagen staat zwart op wit een vlam mend vaderlandsch protest tegen 't land verraad der liberalen. Jn hun haat tegen den Godsdienst die sedert de om wenteling vrijer ademde, vervloekten ze België, en 'tjaar dertig noemden ze la grande duperie. Ah gij ridders der schijnheiligheid N'u gaat in België alles naar hun zin immers Vlaanderen wordt gekneld en geknecht in zijn kinderen, Vlaanderen wordt het geestelijke brood geweigerd. De verkrachting der Vlaamsche ziele wordt voltrokken in hooger- en middel baar- onderwijswezen, in 't gerecht, in 't leger onder vreemd commando. De veroude Godsdienstzin verzwakt, de geuzerij viert n hoogtij, Parijs (via Brussel) wijst de Vlaam sche bevolking den weg naar 't moderne heidendom zake kinderbeperking en wulpsch en wereldsch leven. Zoo blijve 't voor ben Dus geen amnestie, uit naam van den bestaanden toestand, en der verontwaar- digste liberale vaderlandsliefde. En toch, Vlaamsche jongens, de amnestie komt er Ook trots hun vloeken of ble ten Onze macht groeit zienderoogen. En dat van Vlaamschvijandige zijde tegengesputterd wordt omdat in Vlaande ren de wind aan 't keeren is moet ons niet verwonderen. In een vrij Vlaanderen, in een even vrij België dat er den brui aan geeft langer satelliet te wezen van den Zuiderbuur, is er geen plaats meer voor de soldeniers in veile dienstbaarheid aan «la grande Patrie» m a m BHiMfaRHi Ouderdomspensioenen. De uitbeta ling der ouderdomspensioenen, voor het tweede kwartaal zal plaats hebben ten stad- huize op Donderdag en Vrijdag 5 en 6 Mei, telkens van 14 tot 17 ure. Ongeluk. Michieltje Dujardin 5 jaar oud wonende bij Burgraeve's aan den Dickebuschsteenweg, was bezig te spelen in de keuken toen het viel in eenen ketel kokende water en zich zoo erg verbrandde dat het in allerhaast naar het gasthuis moest gedragen worden, St Niklaaiskcrk. Van deze week gaat de hooge stelling weg. Nu nadert men rap het einde. De vloer van den O.. L. V. Koor is reeds gelegd, aan den anderen is men begonnen en de vensters van den mannen- kant zijn val gestoken. Zoo mogen wij dan vast hopen dat de parochianen met Juni hunne kerk zullen kunnen betrekken. Rijke Klarenhof Eindelijk is men begonnen met het bouwen van het.Rijke Klaren hof, waar 36 huizekens zullen opge trokken zijn. Naar hetgeen men hoort en ziet zullen die kunnen betrokken zijn tegen den winter. Zooveel te beter voor onze behoeftige menschen. Zondag, 1 Mei. H. Jacobus. 1830. Guido Gezelle geboren te Brugge. 18Q8. Het A. N. V. opgericht. Nieuwe maan te 12 u. 40. Maandag, 2 Mei. H. Athanaas. 1023. De Vlaamsche bannelingDrQuin- tens te Maastricht overleden. Dinsdag, 3 Mei. Kruisaanroeping. Woensdag, 4 Mei. H. Monica. 1872. Minister Thorbecke overleden. Donderdag, 5 Mei. H. Pius V, Paus. 1023. Verzoekschrift der Vlaamsche vrou wen aan Koning Albert voor amnestie. Vrijdag, 6 Mei. H. Jan L. P. 1850. De dichter Willem Kloos geboren. Zaterdag, 7 Mei. H. Stanislaas. 1840. De Vlaamsche volksdichter Theo- door Van Ryswyck overleden. ««WifüfüfiifiifüfüjiifiKKffiaifiKifüfisïn; Zegeboog. Al zijn de werken hier reeds ver genoeg gevorderd om tot de inhuldiging in de meimaand over te gaan, toch zal die waarschijnlijk uitgesteld zijn tot 15 Juni. Tentoonstelling. Woensdag lazen wij in onze dagbladen dat de raad der Gods huizen vanBrussel den goeden inval gehad heeft al de kunstschatten zijner instellingen in de lokalen van Sl Jans Gast huis bijeen te brengen en er een museum van te maken. En onwillekeurig gingen onze gedachten naar al de kunstschatten van onze Godshuizen en we dachtten Wanneer zal eindelijk hier eens het jawoord gesproken worden In Brussel waar reeds zooveel te zien is, zoeken ze om nog meer en meer de aandacht te boeien van de vele bezoekers. En hier in onze nieuwopge- bouwde stad wordt het weinig schoons dat we nog bezitten zorgvuldig verborgen gehouden voor het oog der nieuwsgierigen. En ondertusschen gaan de dagen en maan den voorbij en hetschoone seizoen zal gaan vliegen zijn en de franken der vreemde bezoekers med'eenen. Hoe zullen we dat nu ook moeten noemen Is dat koppigheid of wat dan Nijverheidsschool. Op Zondag 1 Mei, IRBBEBBiffgBEBBBfi

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1