Nieuws- en Aankomdïg'ngsblad. mei-boohsciiai». Is Jaargang. N' 19 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 8 Mei 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en OpsteiTuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) DAVIDSFONDS YPERSCH LEVENS Ri'si er een berg voor ons op, men gaat er over; kan men er niet over, men gaat en rond; kan men er niet rond, men gaat er door! Roosevelt. Vlaamsche Kalender. Viaamsche Toeristenbond Ter gelegenheid van den Toeristenlanddag te Antwerpen op 14 en 15 Mei verleent de Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan de leden van den_ V. T. B. en op vertoon eener speciale kaart, een ver mindering van 35° 0 op de reiskaartjes naar Antwerpen. LET WEL Men hoeft niet in groep te reizen elkeen mag afzon derlijk reizen. Het is een eenige gelegenheid om de stad Antwerpen, 'wed en goedkoop te zien. Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Men betoogde dus op den eersten Mei in vele steden van het land voor ontwape ning en... voor den zesmaanden dienst. Voor ontwapeningTerwijl de verte genwoordigers der groote mogendheden te Qeneve bijeenkomen en confereeren of er akkoord mogelijk is voor een... ontwa peningsconferentie, geven die zelfde regee ringen bevel om voor ettelijke millioenen nieuwe oorlogsschepen, nieuwe kanonnen, tanks en allerlei ander inoordenaarsgedoe te bouwen en te vervaardigen; terwijl men op 1 Mei betoogt voor wereldvrede, scha terlachen de groote heerschers over zoo veel naïveteit, ratelen en ploffen en donderen de kanonnen in het verre China, zenden Japan en Engeland en Amerika, soldaten en oorlogsschepen naar China om er de belangen te verdedigen hunner onderdanen (lees: van hunne finantiën) en tracht Italië zijn voet wat verder uit te steken naar den kant van Afrika. Is dat wereldvrede of is liet de laaghar- tigste komedie welke de wereld ooit kende? Zesmaanden dienst Zijn dan de voor staanders van den zesmaanden-dienst in ons gezegende België van 1927 dan zoo weinig talrijk dat ze na zooveel jaren nog altijd met diezelfde lMePmop vocfrden üajt moeten komen Of is dit misschien nog om de massa, verblind in het roode geloof, nog wat hoop te geven op die groote gebeurtenis, dat onze jongens na zes maan den van het militaire janhangel zullen verlost zijn? Neen, wereldvrede komt niet door de vermufte politiek, wereldvrede komt alleen door verbroedering onder de inenschen, door oprechte christelijke naastenliefde en niet door hatelijken klassenstrijd. Laat iedereen, laat onze vrouwen, laat vooial onze moeders bewust worden van het groote heil dat vrede is. Laat ze allen spre ken, lijk die Engelsche moeder: «I did not rise my boy to be a soldier Ik voedde mijn jongen niet op om soldaat te zijn Non possumus Onmogelijk moet het wachtwoord zijn van alle moe ders op het wereldrond. Dat allien zal meer vermogen dan alle schreeuwerige en fanfare-kletterende eerste Mei-betoogingen. En dit nog om ons betoog te eindigen, van de Eransche schrijfster Andrée Jouve Indien alle vrouwen wilden, eenvoudig omdat ze vrouwen zijn- Indien alle vrouwen elkaar de handen reikten... opdat het werk van hun leven niet domweg zou vernield worden opdat die kleinen, die ze met pijn gedragen hebben en die ze nog met meer pijn gebaard heb ben, opdat die kleinen, hunne kleinen, die ze beschut hebben tegen de ontelbare gevaren die hun lichaampjes en hunne zieltjes bedreigen, niet meerzoudengewor- pen worden - zonder dat hun^e uu^edersj gdraacl pieced in Mie vreeselijker dan de dood en in den dood afgrijselijker dan welken dood... Is er één vrouw ter wereld die hare hand zou weigeren voor zulk een doel Is er één vrouw ter wereld, die verlangt dat de oorlog dure Indien alle vrouwen elkaar de hand reikten...» Uit de standregelenDe vereeniging draagt den naam Davidsfonds» ter nage dachtenis van zaliger J. B. David kannunik, leeraar bij de Hoogeschool te Leuven, een van de wekkers der huidige Vlaamsche beweging. 1801-1866. Het Davidsfonds is katholiek en heeft als bezonderste taak opgenomen; de alzijdige ontwikkeling van het Vlaamsche volk en de bevordering van de Vlaamsche belangen. In het Davidsfonds kunnen alle Vlamin gen van alle strekkingen zich t'huis voelen, daar heerscht de breedheid van gedachte en er wordt niet aan knoeipolitiek gedaan. De vereeniging telt nu ongeveer 150 afdeelingen met nagenoeg 22.000 leden. West-Vlaanderen komt aan het staartje met amper zooveel leden als Luik en Limburg te zamen, nog geen 2000. Waarom? Omdat er in West-Vlaanderen tegen het Davids fonds een zeker vooroordeel bestaat als verouderde pruik dat is zeker eene zeer partijdige en enge beoordeeling. Het Da vidsfonds is en wordtwat de leden het wil len, vermits de bestuursleden door de af deelingen worden verkozen. Indien West-Vlaanderen ten achteren staat voor het ledenaantal, dan is er zeker voor Ypergeen bof op, ongeveer 150 leden Nochtans, vraag eens aan de leden, wat zij denken over de voordrachten dezen winter gegeven door afdeeling Yper. is daar iemand in zijne gevoelens gekrenkt geweest Vele leden oordeelen het de schoonste avonden van het winterseizoen; voeg daarbij: voor eene betrekkelijke kleine bijdragede 3 boeken (voor 1927 vier) onzer meest talentvolle jonge schrijvers en oo/deel of het Davidsfonds geen verdienstelijk werk levert. Met den aanvang van het seizoen, werd een nieuw bestuur gekozen. Als voorzitter; E. H. Devisscher, thans om gezondheidsre dens, spijtig genoeg, verplaatst. Onder voorzitter H.Raf Speybrouck, bouwkundige; Schrijver-penningmeester H. Adv. H.Sobry; Raadsleden: E. H. Bras en H. Ing. 1 loutman. Vlamingen van Yper,handen aan 't werk, werft leden aan voor het Davidsfonds en gij zult meewerken aan de groote zaak v. n Vlaanderens herwording. Ten titel van inlichting Zondag 24 dezer, werd te Roeselaere de gouwvergadering gehouden, om te voorzien in de herkiezing van hei bestuur. Werd bij ovatie tot voor zitter uitgeroepen H. Persyn Notaris te Wynghene; werden als bestuursleden ge kozen H. Denys, Roeselaere H. Glorie, Diksmuide; H. Verbeke, Brugge H. Sobry Yper H. Baekelandt, Kortrijk. Als afgevaardigden bij het hoofdbestuur (ajs vertegenwoordiger der sterkste afdee ling.) E H. Maes Hon. Kortrijk gekozen H. Denys,Roeselaere; H.Glorie, Diksmuide. en H. Thiers, Thielt. Kruistraat Kermis. Spijts guren wind en flauwe lentezon was er veel beweging en geestdriftige stemming. Bij honderden menschen. De neringdoeners schenen in hun schik en de inrichters uiterst tevreden. Er was reden toe en zij zijn waarschijn lijk in hunne verwachting bedrogen ge weest ten bate van eenieder. Want lag er niet een zweem van twijfel, een benauwde atmosfeer over de mogelijk heid van het al of niet welgelukken? Im mers enkele personen, van hun macht of invloed bewust, hadden hun zegen niet willen geven aan een wat vernieuwde op vatting der inrichters en er bestond wan trouwen bij diegenen die niet willen weten wat er in Yper aan het veranderen is. Het muziek van Dickebusch, over een jaar geboren, is een kloeke telg geworden en heeft een ruime verdienste in het feest van Zondag. «Onze» Harmonie die officieel hare in trede in de wereld deed, werd geestdriftig toegejuicht en... door sommigen ookmetja- loers^ hheid of wrok in oogenschouw geno men. De weg afgelegd van af de Markt tot aan 't uiterste hoekje van di <»v*i muf^toc^t cffl VK-;LaVfff!5\:, u iV den Vlaamschen groei en bloei. Het was ook een gunstige gelegenheid om een ziel kundige ontleding van «den mensch in de straat» te doen. En daarover zijn we uiterst voldaan! De velokoers, flink opgevat en ingericht, was de grootste aantrekkelijkheid van het feest en onze stadsgenoot, Coppens, haalt eere van deze sportprestatie. Een dreunende Vlaamsche Leeuw begroette zijn aan komst en de opeengedromde toeschou wers juichten luidruchtig toe. Een kleine vraag tusschen haakjes aan de bevolking der Kruisstraat Hoeveel van de Ypersche groote-Jans uit de franskil- jonsche «hooge» wereld waren er te zien op uwe kermis 67 Maartenskerk. De werken aldaar zouden veel rapper kunnen doorgezet zijn, kregen we maardezoo verlangde oplossing nopens het leggen der goten. Daarmede kan er geen voortgang gemaakt worden met het hooge dak en alles moet er door slabakken. Is er daar niemand om te Brus sel een duwtje te doen Postbureel. Vóór den oorlog haddert wij in het postbureel, twee groote bronzen platen die de muren bedekten, en waarop er te lezen stond, dat het huidig postbureel, vroeger het alom bekend Tempeliershuis was, welke nu aan de zorgen van den Staat was overgedragen. Het schijnt dat die bronzen platen nog bestaan en wenschelijk Zondag, 8 Mei. H. Desiderius. 1825. De Vlaamsche schrijver Dr Aug. Snieders geboren. 1878. Wet De Laet op het gebruik der Nederlandsche taal door de Belgische Kamers aangenomen. Eerste Manekwartier te 15 u. 27. Maandag, 9 Mei. H. Gregorius. Dinsdag, 10 Mei. LI. Gordiaan. 1816. De eerste stoomboot loopt de haven van Rotterdam binnen. Woensdag, 11 Mei. H. Walburga. Donderdag 12 Mei. LI. Achilles. 1893. Paul Krüger voor de derde maal tot President van Z. A. Republiek gekozen. Vrijdag, 13 Mei. H. Servaas. Zaterdag, 14 Mei. H. Bonifacius. 1913. Liet Frans Halsmuseum te Haarlem geopend. hu m eère FTerstZfcf fluent Bedevaarten. Met de Meimaand zijn onze bedevaartplaatsen hier ter stede druk bezocht. De Frezenberg, de Lama- zarde en nu de onlangs gestichte kapel van den wegwijzer, kregen veel bezoekers. Mochten die oude gebruiken wederom her leven. Vroeger zagen wij ook aan onze oude gevels het lieve Mariabeeld, dat hiel en daar ook wederkeert. Voordracht. Zaterdag 7 Mei om 8 u. in den Continental voordracht door den volksvertegenwoordiger van Geeraards- bergen: H. Dierickx. Onderwerp: Waarom Koloniale dagen inrichten Kroostrijke gezinnen Zondag avond in 't Volkshuis vergadering voor de Kroostrij ke gezinnen. De voorzitter Advokaat Lom- mez spreekt den welkomgroet uit en doet verschillige mededeelingen die een klaar bewijs geven van de aanhoudende wer king van het bestuur. Eenige goede vrien den, hebben door zang en spel de toehoor ders weten te verlustigen, doch wat vooral de aandacht trok, het was de rede van Hr Decock van lseghem die de noodzake lijkheid van het bestaan dier bonden be- weesom militaire, financieele, economische en politieke redens. Eenvoudige uiteenzet ting en daarom zooveel te raker. Welge meend handgeklap. Deugdoend feestje! Hieronder de lijst der winkels welke aan de leden van den bond op vertoon De speciale kaarten zijn te bekomen bij den heer P. TAMBORYN Lombaardstraat, Yper. De reiskaartjes blijven geldig tot 16Mei's avonds'

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1