1 Nieuws- en Aankonpig^ngsblad. ori) on iki\v mie Belgen zijn geiijü voor ne wei lé Jaargang. Nr 20 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 15 Mei 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Geen rots staat zoo vast in de branding der baren, Geen eik groent zoo fier in groeikrachtige aard Als hei volk, dat 't geloof in zichzelven bewaart. A. E. Dudok van Heel. WERailiH LEVEfti Vlaamsche Kalender. If^aamsche Toerïsienbom Ter gelegenheid van den Toeristenlanddag te Antwerpen op 14 en 15 Mei verieent de Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan de leden van den V. T B. en op vertoon eener speciale kaart, een ver mindering van 35° 0 op de reiskaartjes naar Antwerpen. LET WEL Men hoeft niet in groep te reizen elkeen mag afzon derlijk reizen. Het is een eenige gelegenheid om de stad Antwerpengoed en goedkoop te zien. Abonnementsprijs 15 (r. 50 per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. .an 'rondgingen bij overeenkomst. T-riel op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worde 1 niet opgenomen ledereen weet thans dat de Vlaamsclie beweging sedert de laaiende roes van oorlogswoede en krijgsmiserie een nieuw tijdperk van bedrijvigheid ingegaan is, een tijdperk juist ontstaan door het klare zien en begrijpen van wat vroeger in de geza pige vooroorlogsche jaren niet vrank en vrij wilde of durfde bekeken worden. Thans echter wordt met open vizier ges.reden. De oorlogsellende was er oor zaak van en de nachtmerrie van alle ideaal vermorzelend militarisme en franskil jonisme heeft een nieuwe Vlaamsche vrucht gebaard, veel rijker en blozender dan de oude. Wanneer die tot haar volle rijpheid zal gekomen zijn, dan zal er in den Vlaam- schen boom geen sap meer zitten voor franskiljonsche vruchten die zullen verdro gen en verrotten en nog enkel voor de zwijnen zullen geworpen worden. I let kan niet ontkend worden, dat die verandering in den VI. strijd op 100 men- schen van voor den oorlog waren er ruim 80 die nooit hoorden reppen over VI. be weging door onze tegenstrevers door al le middelen welke zij voor de hand heb ben, wordt doodgezwegen. Maar een nieuwe tijd is aangebroken en ze voelen het onnatuurlijke van hunne han delwijze; ze zijn er nochtans van bewust dat het niets baten zal hun franskiljonsche verf (bleu-blanc-rouge) op onze beweging te kladderen. We slachten hei wied; dat wel te keer gegaan wordt, maar toch be staat en blijft voortbestaan. En wat een wonder! Op andere geb:ej den bv. op economisch gebied, zijn dié zelfde beunhazen het roerend eens dat hef oude niet deugt, dat het erg spijtig is dat sommigen zich nog vastklampen aan me thodes die lang reeds uitgediend hebben. Het is», zegde nog een dezer dagen een Brusselsch neutraal(l) blad,de grootste en de noodlottigste dwaling te gelooven, dat iets goed is en moet blijven duren, omdat het altijd heeft bestaan of sedert lang bestaat. Maar zoodra Vlaanderens strijd om recht en om zelfstandigheid er mee gemoeid is o, dan is er niets beter dan de goeie, oude tijd, dat de Franskiljons op hun twee ooren mochten slapen in onze Vlaamsche wol. Juist daarom zijn er altijd, tn thans voor al, zooveel verdedigers geweest van regee ringen van oude pruiken. Daarom: weg er mee! Een nieuwe weg is gebaand door on ze voorgangers, binst den oorlog die de VI. beweging deed gedijen tot een werkza me beweging, het activisme dat in de VI. Nationale geschiedenis ais een mijlpaal' zal staan, pal, en waarnaar we dikwijls met eerbiedzullen opkijken om hoop en kracht voor verderen strijd te putten. Geen die aan den Ijzer stond,ot hij kent den legendarischen heldendood der Gebroe ders Van Raemdonck maar ook buiten de IJzerpiotten werd dit symbool van broeder liefde en trouw besproken en beschreven. Engelsche en zelfs Amerikaansche dagbla den en andere hebben die roerende episode medegedeeld, zoodat ook verre buiten Vlaanderens grenzen die bloedige bladzij de uit den IJzerstrijd als toonbeeld werd ge steld van broedertrouw en vaderlandslief de. Het was op 27 Maart 1927— 10 jaar ge leden dat, na een verwoeden aanval op de vijandelijke lijnen te Steenstraete,in een gruwelijke beschieting, die als antwoord op dien aanval volgde, en waaraan beide broeders Edward en Frans,moedig hadden deelgenomen, beiden sneuvelden in eikaars armen, verlaten in het «Niemandsland» aan den voet van een wilgentronk. Frans was door een bajonetsteek in den buik ge wond en Edward,dit na den aanval verne mend, en zijn broeder niet ziende op de plaats der afspraak, weigerde over den Ijzer te komen om zich te beschutten tegen de openbarstende granaten, die in den donkeren nacht te allen kanten uit den grond opvlamden, en in die vuurlawine ging hij op zoek naar zijn broeder... Geen van beide keerde ooft terug. Dagen lang leefde men tnsschen hoop en vrees in hunne compagnie. Helaas, 18 dagen later - het was toen 14 April 1917, vond men ze terug in het hooge platgere- gende gras, in eikaars armen liggend voor eeuwig. Dit gebeurde, ginder aan den Ijzer... 10 jaren geleden. Wie zal ooit kunnen vermoeden de laat ste woorden, de laatste hoop, de laatste zucht van deze twee sublieme Vlaamsche jongens, waarvan de jongste zelf in een zijner gedichten zegde: Te saam vereend in vreugd en nood. Als d'eenc sterft de andere is dood en zoo zielsroerend profeteerde,als wist hij op voorhand welk gruwelijke lijdenskelk voor hem was weggelegd: Dezen nacht is de dood bij mij gekomen, 'wijl ik stond op de wacht tusschen hooge boomen... En ze heeft me getoond 'n diepe wonde in het hart En bloed, veel bloed in 'n beker, zwart!... De jongens van hun kotnpagnie vroegen de toelating de lijken achteruit te brengen, om hun vrienden waardig te begraven. De militaire overheid weigerde en deed hun lijken ter plaats waar ze lagen, binst een gevaarlijken nacht, onder den grond stop pen,'n paar voet aarde; bij zoover dat men later nog 'n schoen zag boven uitsteken. Dat was vaderlandsche erkentelijkheid tegenover twee zijner beste soldaten In de wekenlange beschieting vanSteen- straete-Merckem, enkele maanden nidien. werden hun lijken uiteengeslagen en bij den vooruitgang der troepen werden hun verspreide beenderen piëteitsvol bijeenge gaard en door de jongens een steenen kruis opgericht. 10 jaren reeds.dat dit gruwelijke beeld van oorlogswee en miserie voorbij is! Wat zijn er al sedertdien bloemen van nieuw leven gegroeid en andere...doodgegaan Over 10 jaren stonden wij daar, achter die borstweer van verrotte zakjes aarde, in den killen nacht, te denken aan moeder, aan ge liefden, aan komende vrijheid of mogelij ken dood hopend en vreezend. Wij zijn teruggekomen, en de strijd om het leven heeft ons ruw en koud meege sleurd, allen, den eene meer dan den an dere, maar allen genoeg om reeds... te ver geten. En nochtans, wat was die bloedtijd rijk aan zelfverloochening en trouwe aan offer en «dienen» in hun schoonste beteekenis. Zeker, nog jaarlijks gaan wij ter Bêevaart naar den Ijzer, en dit jaar zullen wij weder om, op 21 Oogst a.s. in de bloedvlakte van Caeskerke onze trouw aan de dooden en Vlaanderen bevestigen. Maar er zijn herin neringen die niet mogen doodgaan in ons, omdat zij het hoogste beeld zijn van hoog ste trouw en hoogste liefde; en zulk een zinnebeeld ligt wel besloten in den tragi- schen dood der Gebroeders Van Raem- .ftPffiCk- ■i,i. I ,nur- Begraving. Onder grooten toeloop van volk had Donderdag in Belle's Gods huis de begraving plaats van Zuster Chris tina Gallens. Zij had 68 jaren Kloosterleven en was door gansch de bevolking gekend om hare toewijding voor de oude kranke menschen. De Heer weze haar genadig. St Maartens Kerk Naar we verne men is men eindelijk overeengekomen voor liet leggen der goten van St Maartens Kerk. Ze zullen niet in zink gelegd worden, het geen eene ware verkwisting zou geweest zijn, doch wel in lood. Nu ten minste, zal kunnen voortgewrocht worden. Ook zijn wij gelukkig te kunnen mededeelen dat twee onzer glasbrekers bij inschrijving elk de helft van 't werk gekregen hebben voor het vervaardigen dermenigvuldige vensters van hoogergenoemdeKerk. Naar hetschijnt, zoo eene oude, edele en vrijgevige familie van de stad twee brandvensters als eeuwig aandenken geschonken hebben. Mochten er velen hun voorbeeld navolgen. Schielijk overleden. Zaterdag namid dag, na eenigen tijd onpasselijk geweest te zijn, ging de echtgenoote Arthur Viaene, uit de Eigenhaardstraat, oud 39 jaren, naar boven. Eene vriendin die eenigen tijd na dien haar bezoeken ging,vond de voordeur open en de arme vrouw lag in haar bed schielijk overleden door een hartaderbreuk. Zondag, 15 Mei. H. J. B. van Sales. 1434. De Vlaamsche bouwmeester Appcl- mans geboren. Maandag, 16 Mei. Fl. Honoré. Volle maan te 19 u. 3. Dinsdag, 17 Mei. 11. Montaan. 1836. De Vlaamsche romanschrijfster Virginie Loveling te Nevele geboren. Woensdag, 18 Mei. H.Erik. 1899. Opening der eerste Vrede confe rentie te 's Gravenhage. Donderdag, 19 Mei. H. Celestinus. 1593. De Vlaamsche schilder Jordaens geboren. Vrijdag, 20 Mei. H. Bernardus. Zaterdag, 21 Mei. Fl. Valens. 1527. Philips II,. te Valadolid in Spanje geboren. Been Gebroken. Zaterdag avond ging vrouw Fluyge uit dezelfdestraat een avond luchtje scheppen op den grond van het oud voedermagazijn, welke nog niet effen ge legd is. Zij schoot met haar voet in een der aldaar bestaande putten, nu onder het gras verdoken en brak haar been. Zij werd naar het gasthuis overgebracht. Artikel EEN der Grondwet is de Vlaming, die de taal van de Walen niet verstaat bij 't bekleeden van-een ambt bij de Walen wel in staat? NEEN! Is de Waal die onze taal in het minste niet verstaat tot 't bekleeden van een ambt bij de Vlamingen in staat? JA! Voegt dat neen en ja tezaam en zegt mij in Gods naam stemt dit stelsel overeen met dat schoon: artikel een?,.. Kapittel der O. K De oud-Prior van 't Ypersche Klooster E. P. Coelestinus, is provinciaal benaamd van 't orde. De prior E. P. Flubertus van hier gaat in dezelfde hoedanigheid over naar Brugge. E. P. Do- minicus, de zoo wel bekende bestuurder van 't derde orde, wordt Prior van hetkloo- De speciale kaarten zijn te bekomen bij den heer P. TAMBORYN, Lombaardstraat, Yper. De reiskaartjes blijven geldig tot 16 Mei 's avonds.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1