Nieuws- en Aankondsgingsblad Keu terugblik en een oproep YPERSCH LEMEN: 1* Jaargang. Nf 21 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 22 Mei 1927. Beheer en OpsteiTuinwijk Ligy, 80, Yper. |)o dwaze weelde Streef eendrachtig naar het geluk waarvoor ons voorgeslacht geleden en gestreden heeft en waarvoor het gestorven is. Christiaan de Wet. Vlaamsche Kalender. KERKELIJK NIEUWS Tresch. Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar. 9 fr. per half jaar. fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. .\len ubonneen op alle postkantoren. Aankondigingen bij o\ereenkomsi. Tarief op aanvraag DEÏMM Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) In den harden kamp voor de volle maat van Vlaanderens rechtsherstel past noch rust noch respijt na d'afgeloopen dagtaak. Onze strijd moet beslag leggen op ieder vrij oogenblik, moet al ons doen en den- k.Mi richten naar 't ideaal: Vlaanderen mon dig en zelfstandig. Of zou het land van ons hart zulk klein offer niet mogen vergen van zijn trouwe zonen, die zoo dikwijls in wooden lied beweren: «Vlaanderen heb ik boven alles-lief!» Wij hebben als Vlamingen onzen dag vcrio.en en moeten hem met een zwarten steen in ons leven teekener., als wij niet één Vlaainsche daad hebben gesteld. Het is dan ook niet om zelfbewonderend bij de pakken te zitten of om op onze lauweren te rusten, als wij in vogelvlucht overschouwen de kentering, die gebeurde in 't Westland. Neen, wie volk en land wil dienen, hij blikt in 't verleden om er nieuwen moed in te scheppen tot verderen onversaagden, verdubbelden strijd! Makkers, hadden we 't toen durven droomen in 't'jaar '20, bij die eerste verga dering in een danstent terzijds de kazerne, dat het zaadje der onvoorwaardelijke Vlaamsche gedachte zou schieten tot een levenskrachtigen boom? Het dozijntje oud strijders dat Coussens' woorden gretig op ving voelde zoo prangend dat de Vlaamseh- gezindheidte Yper haar katakomben kende I lulf-Brussel was toen herwaarts toege- zwermd. Ze hadden er den vaderlandschen roes en deanti-Vlaamsche driestheid mede gebracht. Wie Vlaamsch sprak of dacht werd met de vinger gewezen. Het rasge voel en stambewustzijn sluimerde diep en lang zou het gaan duren tot het ontwaakte tot durf, verweer en aanvalskracht. Na den wekroep van V. O. S. werd de organisatie eerst ernstig aangevat door den studiekring. Die zwaait nu bijna vijf jaar de toorts voor taal en volk. In de volgende jaren werden de voetingen gelegd van een veelzijdige Vlaamsche werking die haast alle takken van 't le\ en omvaamt, zoo op zuiver cultureel, als op sociaal, toeristisch, politiek terrein. Ontzaglijk veel dat alles, zeker; maar bit ter weinig als we niet verstevigen wat ,ong en broos is. Oranje's leuze moet de onze wezen Wij zullen handhavenWij weten 't we! dat nog veel ontbreekteen eigen huis 't wordt een schreeuwende nood wendigheid) jeugdorganisaties, syndicale en economische inricTitingen. Dat tekort wordt ons wel eens aangewreven, maar we roepen de nietsdoende klagers en de stuurlui aan wal toe Treedt bijAan uw sympathie voor de beweging hebben we niet genoeg, slaat zelf de handen aan de ploeg! Weest grondleggers op uwe beurt van wat nogniet gesticht werd,en beschaamt niet langer door uw afzijdigheid, de belof ten die vroeger op U werden gebouwd De Frontbeweging en het activisme met hun leed en lijden zijn de lupine geweest die Vlaanderens barren bodem vei en beklijvig heeft gemaakt. In hun vervolging- werden de eerste steenen verzegeld en gemetseld, waarop Vlaanderens kathedraal eens moet rijzen, opdat liet offer van zoo veel schoone levens niet vruchteloos weze, opdat de Vlaamsche natie die nu leeft in den wil en de liefde van duizenden Vla mingen haar eigen gebouw kunne betrek ken, is aller hulp noodzakelijk. Terugtocht om voorgewende beroeps- of standsredenen is noch edel noch moedig! Verhoede God dat Vlaanderen ooit on trouw worde aan zijn eeuwige bestemming, door mangel aan waardige leiders, door schuldig plichtverzuim der «wetenden», wanneer het uur van ons volk opnieuw zal slaan! 't Was Max Havelaar diez'ide dat de vreugde niet ligt in het oogsten van vruch ten, maar in lie: oogsten van de vruchten die men zelf geplant en gezaaid heeft. Mijn broeders, hoe heerlijk de vervulling van dien levensdroom: dat Vlaanderen her leeft, vrij en vroom, dank zij oök voor een deeltje ons werk en onze offers! De klachten over den duren tijd en het duur leven welke men dagelijks hoort, zijn njet altijd gegrond, want, in zekere middens, rólt het geld nog 'altijd toch zoo gemakke lijk naar genot en vermaak en naar de bevre diging der pronkzucht. Ten bewijze, de nachtbals en nachtfeesteq die hier ter stede dezen winter plaatsgrepen. Dat is de politiek der genotzucht en van deit hoogmoed, en deze brengt armoede Ten eerste: Bij de liefdadige instellingen. - Als mevrouw alles noodig heeft voor haar eigen opsmuk, voor oogen uitste- kerij, zoodat ze zich om de bedriegelijke weelde, de echte weelde van kinderen moet ontzeggen, zou ze dan iets gevoelen voor den evenmensch en zouden de uitgaven voor liefdadigheid niet eerst te lijden hebben Ten tweede Bij hare volgelingen brengt de genotzucht- en hoogmoedspolitiek ar moede bij machtige vele damen en jufvrou wen uit den burgersstand, die beproeven in weelde-uitgaven en kleedij even hoog te staan als rijke dames. Ze springen verder dan hun stok lang is en komen daarna omlaag getuimeld in de armoede en schulden Aan dezelfde ziekte lijden ook sommige meisjes uit de werke-sklas die gaarne de madame of de mademoiselle uit hangen, die de meer bemiddelde willen naapen, en alles pr^ 't lyf lymgen om meer te kupnen genieten. 's Avonds als niemand het ziet, of bij menschen die hen niet kennen, durven ze dan nog wel hun nood gaan klagen. Ten derde Die politiek brengt ook ar moede bij de leveraars der te verspringende damen, want al die pralerij en grootdoe nerij wordt niet altijd aanstonds betaald. En niet geheel en al !"En ook wel eens in 't geheel niet Wij zouden 't met klinkende voorbeelden kunnen staven. De vrouw, de echt Vlaamsche katholieke vrouw doet daarin niet meè. Ze laat die kale handelwijze over aan het chic ver- franscht gedoe. En z' heeft groot gelijk. Ze verkiest de politiek van liefde en zelf verloochening. Ze weet dat ze niet te gelijk tweeheeren dienen kan, dat ze niet te gelijk een wereldsche en een christelijke vrouw kan zijn, dat haar v. eelde en schoonste sie raad moeten bestaan, niet in goud en zil ver, steen en dwazigheden, maar in liefda digheid en zelfverloochening, waardoor zij afdaalt naar de armen en de noodlijdenden en zieken naar lichaam en ziel. Haar leus is den naaste helpen waar zij kan en hem nimmer door slecht voorbeeld een oorzaak zijn tot stoffelijke en zedelijke armoede. Wij vrage.i aan onze lezers welke soort van vrouwen de verdienstelijkste zijn, en meest bijdragen tot het welzijn der samen leving. Het antwoord kan niet twijfelachtig zijn. Het Nazareth en het Beggijnhof Het Nazayeth. en het.Begijnhof waren twee ge stichten toebehoorende aan de commisie voor Openbaren Onderstand waar de oude en behoeftige Yperlingen een onderkomen vonden en er hunne laatste jaren over brachten bezorgd door toegewijde zusters, die ze als groote kinderen koesterden. Bei de gebouwen werden door den oorlog ver nield en .jammer genoeg nog niet opge bouwd, zoodat de schamele ouderlingen in een gesticht ver v. hunne vaderstad verblij ven inoe.en. Het ware das hoogst wensche- li,k dat die gestichten weder tot stand kwa men en niet versmolten werden zQoalsmen er thans aan denkt, maar afzonderlijk we der werden opgebouwd, lijk in den ouden goeden tijd en dat om vele redens. Nog- tlians zouden wij er niet tegen opkomen moest het Beggijnhof wat verder aangelegd en erbij or er rond de menigvuldige huis jes voor de behoeftige opde getrouwden opgericht worden. Ook, denk ik, dat het een allerschoonste werk ware, konden er in het Beggijnhof of in hef Nazareth eenige ka mers voorbehouden zijn, waarde eenigzins begoederde ouderlingen plaats zouden vin den, waar zij met liefde bezoygd en toege negenheid bejegendv hunne laatste dagen zouden overbrengen. \Vaty meer dan ooit, ten gevcxlge van den oorlog en zijn nasleep het dlHlr icvTh, gijtl er vele vroeger weiheb- hende mensdien, die niet meer en kunnen een huis betrekken, ui willens nillens ver plicht zijn hunne moederstad te verlaten, om hier of daar in een oud-mannenhuis op den buiten hunne laatste dagen te gaap slijten. St Maartensk rk Deze week werd de voeting geplaats van het scherpe torentje dat op St Maartens daking komen moet. Ze steekt tiyn meters in het dak en het torentje zal vijf en twintig meters er boven spelen. Wanneer nu met liet onderste gedeelte daarvan zal gedaan gemaakt worden, zal men dadelijk aan de kappe kunnen voort doen. Nog eens en kunnen wij niet mee doen met dezen die altijd klagen over dat traag vooruitgaan der werken. Eerst moet Zondag, 22 Mei. H. Emilitis. Maandag, 23 Mei. H. Guibertus. Kruis dag. 1568. Slag bij Heiligerlee. Adolf van Nassau sneuvelt. Dinsdag, 24 Mei. H. Donatiaan. Kruis dag. Laatste manekwartier te 5 u. 34. Woensdag. 25 Mei. H. Urbanus. Krafscf. 1830. Geboortedag van den Vlaaimsclie;i dichter en strijder Julius de Geyter. Douderdag, 26 Mei. O. H. Hemelvaart. 1912. De Vlaamsche toondichter Jan Blockx, bestuurder der Antwerpschemu ziekschool overlijdt. Vrijdag, 27 Mei. H. Hildebert. 1626. Prins Willem II te Don Haag geboren. Zaterdag, 28 Mei. H. August van Cant. men ter plaatse gaan zien om te besAatigerti wat er sedert een tijd van hier gedaan werd. Laat ons dan nog wat geduld hebben, Velokoers. Op 26 Mei zal er een. vc-to koers voor beginnelingen.gegeven worden.. 75 Km en 1000 fr. prijzen, gegeven «tol den Yperschen Wielrijders-club. Vertrek, om 3 uur bij Blootacker. Aankomst Statie straat Sportwereld. Inschrijving «Bette Vue», Meenenstraat. Antomotoclub. Op 5 Juli groote koers; door 't front. Aankomst. Groote Markt,, Trois Suisses Zegeboog. Het machtig Perhalfuig dat zich zcxp hoog boven de zegeboog ver hief is verdwenen, de stellingen gaan stil- lekens aan weg en de schoonheid van het reuzenbouw komt meer en meer onder de oogen. Het is waarlijk een meesterwerk waarop de bouwkundige Blomfield met fierheid mag nederzi.en. Jammer nogthans. zal het blijven dat dat eenig monument juist daar staa,t.. Baldadigheden. Tusschen Maandag, en Hinsdag hebben baldadigaards den darm van den naphtapomp aan de herberg Les Trois Suisses overgesneden en de veer heelemaal blootgeleg. Hunne stout moedigheid gaat toch ver, midden de markt en zoo dicht van het politiebureel In den nacht van Maandag naar Dinsdag, werd St Niklaaisstraat nogmaals in rep en roer gesteld door een lawaaima ker die zijne wettige aftroefde. Zal er daar dan nooit geen einde aankomen? 't Zit er daar dikwijls aan den gang. Op Donderdag26 Mei (O.H. Hemelvaart) zal het St jozeis koor in de kerk der EE.PP.. Karmelieten de volgende kerkzangen uit voeren Om 9 uur Missa Eucharisticain 2 gemengde stemmen... O. Raya.veli.cx Onder de offerande: Ascendit Deus, in 4 gemengde stemmen

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1