sin i: E Nieuws- en aankond'g ngsblap. KATHOLIEKE VIHIH1NGEN J le Jaargang. Nr 23 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 5 Juni 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Vluaiiisi'lir K*oliliek Er is voor een Vlamiiu» niets hoogers (e bereiken dan volkomen Vlaming te zijn. YFEF2SOT LEVENS Vlaamsche Kalender. KERKELIJK NIEUWS J.Tresch. ZOXDAGRLST. De Dienstdoende Apotheker op Zondag Sinxendag 5n Juni is M'VANWALLEGHEM,$ïaiieStr. Tweede Sinxendag 6" Juni is VANROBAEYS Borerstraat Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. y fr. per haii jaar. 5 (r. per drie maanden. Buitenland 25 ft. .Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE MM Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Versch ijnt Wiekelijks Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote. i De Sinxen-zon gloort Midden het bloeiende lentegetij viert de H. Kerk het blijde Sinxenfeest. Zoovelen, enkelingen en volkeren, hou den hunne harten en hunne zielen nog immer gesloten voorden Geest des Heeren. Daarom stuurt dan ook de Kerk heden de dringende bede tot den Heer: Zend Uwen Geest uit, en zij zullen herschapen worden, en Gij zult het aan- schijn der aarde vernieuwen. Het aanschijn der aarde vernieuwen!... Is het ooit wel zoo dringend van noode geweest als in onze beroerde tijden? Wan neer heeft het ongeloof zoo driest het hoofd verheven als hedendaags? Zedeloosheid en genotzucht vieren hoogtij: een verne derend en onteerend materalisme houdt zoovele zielen ter neder gedrukt; haat en nijd woeden nog steeds tusschen de volke ren; na een jaren lange verstoring der wereldorde, na een ineedoogenlooze men- schenslachting, zooals nooit te voren, wan delen de staten nog immer langs den boord van een afgrond, waaruit wraakgehuil en moordgeroep nog immer opstijgen. Het aanschijn der aarde vernieuwen!... Wat is er in de laatste tijden veel gespro ken over «een vernieuwde wereld Onze jongens, op de vele slagvelden, zijn moedigden dood ingegaan, begeesterd door het hooge ideaal van «een nieuwe wereld hetwelk men hun voorden geest tooverde, en met het zekere bewustzijn dat de opoffering van hun jong leven zoude ten goede komen aan een vernieuwd menschdom. Evenwel, deze hernieuwde wereldzal niet worden opgebouwd tenzij zij gegrond vest weze op vrede en verzoening en broe derschap onder alle menschen en volkeren. Hadden de Staten maar tijdig geluisterd naar de roepstem van den Paus,- die het meest en het dringenst heeft aangespoord tot vrede en verzoening, sedert lang hadde men de wapens kunnen bergen; dan waren mede de economische toestanden der vol keren verbeterd; dan ware de groote ver- wa. ruig opgeheven, dan ware er overal rust en verademing gekomen, terwijl thans de volkeren nog steeds verkeeren in een toe stand van spanning en van wederzijdsch wantrouwen. De mogendheden mogen dan Conferen tie na Conferentie houden om de econo- miseh-ontredderde wereld op haar verhaal te brengen; hun werk zal steeds ijdel blijven zoolang de levendmakende Geest ontbreekt: de Geest van rechtvaardigheid en liefde. Daarom mogen wij, Katholieken, het ver heugend heeten dat Paus Pius XI een Paus van vrede wil wezen, en ongestoord en krachtdadig het vredeswerk voortzet, en in nauwe voeling dienen alle Katholieken te blijven met den H. Vader om de vredes- gedachten te bevorderen. Den vrede van Christus wenschen wij op de wereld bevestigd te zien, doch vrede op aarde is niet mogelijk dan indien de wetgevers in het maken hunner wetten, en de gezagvoerders in het verorderen hunner bevelen, zich uitslnitclijk laten geleiden door den Waren Vredesgeest, die de Geest is van den Hemelsthen Wetgever en 'dtn Oppersten gezagvoerder, den Geest van Liefde en Gerechtigheid, om overal recht te doen heerschen, en dat recht in eer le herstellen waar het miskend wordt. Alzoo bidt het katholiek Vlaanderen dat de Vlaamsche natie haar onvervreemdbaar recht bekomen moge, dat de schennis van het opperste recht: eigen beschaving, moge ophouden vanwege vreemde meesters en verbasterde zonen, opdat er ook Sinxen- vrede in het schoone land van Vlaanderen heerschen kunne. Daarom bidden wij heden met de Kerk Kom, o Heilige Geest, vervul de har ten uwer geloovigen en ontsteek in hen het vuur uwer liefde! Want liefde steunt op waarheid en recht, en zij brengt vrede. Wij moeten weten wat de positie is van Vlaanderen in België. Wij moeten weten in hoeverre België het bestaansrecht van Vlaanderen, van de Vlaamsche natie wil erkennen wij willen, ten slotte, de noodige waarborgen opdat het Vlaamsche volk als volkseenheid al zijn ontwikkelingsmoge lijkheden zou kunnen bereiken... Ons uitgangspunt in zake Vlaamsche politiek is dat de Vlaamsche natie het recht heeft op cultureele eenheid. Wij willen dat 't Vlaamsche volk zijne persoonlijke zelf standigheid in eigen aard en tale, in eigen opvatting en volksleven, in economisch en stoffelijk belang, kunne handhaven.. Wij zullen nooit de Belgische stelling aanne men dat het Vlaamsche volk zijn eigen peiv soonlijkheid als volk, zijn ziel moet afstaan om te versmelten in een beulemansgeheel, half vlaamsch half Fransch, een product van volksverbastering en verloochening van eigen wezen, waarvan wij staaltjes onder onze oogen zien, al de franskiljons, de troetelkinderen van de belgische regee ring, de verbasteringsagenten van den bel- gischen Staat in Vlaanderen- Uitgaande van deze beschouwingen eischen wij dat de Staat ophoude met zijne stelselmatige verbasteringspolitiek in Vlaan deren, omdat hij den plicht heeft de Vlaam sche zelfstandigheid, de volkseenheid te eerbied igen... Aldus beschouwd, zijn al de yiamingen nationalisten, omdat zij het recht op bestaan van de Vlaamsche natie willen afdwingen van den belgischen Sta^t Waar stond dat te lezen In De Volks macht het officieel orgaan der christene werklieden van West-VIaanderen. Klare taal met vranke gedachtenWanneer zullen de politieke leiders der christelijke werk lieden alzoo vrank optreden voor 't recht van hun volk, als ze vrank denken en stout spreken Hun geloof zonder de werken is een dóód geloof. Maar Brussel dreigt, en de eigen ministrabele partijbazen..- Dat is weer één der zijden van Vlaanderens nood lot. Christelijke en Vlaamsche redens zullen spreken tot uw hert om te voldoen aan onzen oproep dat ieder rechtgeaarde V anting op dezen heerlijken hoogdag van Sinksen een VURIGE H. COMMUNIE opd age met het inzicht dat er AMNESTIE moge verleend worden aan de gestrafte en gebroodroofde VLAMINGEN, in de kerkers en in ballingschap. Dat de VI. ouders ook hun brave kinder tjes met dat inzicht laten tot Jezus, den Kin dervriend naderen, opdat de hemel zich ontferme waar de haatdragende menschen hardvochtig blijven, voor hun eigen bloed. Dronkaard Zaterdag avond kwam een jongen pas de schoolbanken ontgroeid, dronke lijk een zwitser, den Veurnschen steenweg opgebold. Nauwelijks was hij tien meters ver geloopen of hij viel op de steenen, dat hij kwakte. Drie, vier keeren herhaalde, zich hetzelfde, toen eindelijk de gendarmen die daar voorbij kwamen, voor iem zwgde+H 't Was lujt>g tiid Hongaartjes Zij vertrokken Maan dag, althans een gedeelte onzer hongaartjes. En lijk de goede pleegouders weenden van aandoening toen zij voor het eerst die schamele kindertjes zagen, zoo gevoelden zij zich nu even aangedaan bij de gedach te dat hunne vertroetelingen wederom naar hun ongelukkig vaderland zouden terug- keeren, waar deze opnieuw de droevi ge dagen van vroeger zouden herleven. Ook was het scheiden waarlijk hartroe rend! Gesticht van het U. Hart Hier be ginnen de werken ver gevorderd te zijn. Van deze week heeft men de viering be- p:oefd, zoodat het groot geweld nu gedaan is. Natuurlijk valt nog veel op te doen, maar wanneer de bewoners er zijn, kan er ook meê voort gedaan worden. We verna men dat reeds 200 bedden toekwamen; zoodat we volle hoop hebben dat met aan staanden winter een groot gedeelte der ge bouwen zullen kunnen betrokken worden. De Chorale Notre Dame van Tour- coing te Yper. Diegenen welke Zondag laatst d.e Hoogmis in St Pieters Kerk bijge woond en er de «Chorale Notre Dame» van Tourcoing gehoord hebben,zijn uiterst voldaan geweest. De Chorale N'oire Datne mag onder de goede koren gerangschikt worden. Haar samenzang was heel goed; de inzetten waren heel juist en de toonschakeeringen wel onderhouden. De mis in 3 gemengde stemmen van Dubois, bevat menige schoone deelen, waaronder bijzonderlijk Sanctus en Agnus Dei* dienen aangestipt te worden. De «Credo» was genomen uit de Pontifi cale mis van Meester Perosi. .Met een deel uiteene van Perosi'smissen te zingen, heeft de Chorale» bewezen dat zij, benevens het licht muziek, ook op de hoogte is van kunstgewrochten als deze van den beroem den Roomsche toonkundige. De machtige eindt'uga is met «brio» gezongen geweest. Zulke muziek is de Zondag, 5 Juni. Pinksteren. 1568. De graven van Egmond en Hoorn te Brussel onthoofd. Maandag, 6Juni. H. Norbertus. Dinsdag, 7Juni. H. Robertus. Eerste manekwartier te 7 u. 49 18Q1. Het Nationaal Vlaamsch Verbond te Brussel gesticht. Woensdag, 8 Juni. H. Medardus. Quatertemperdag. 1Q15. Theofiel Coopman, medeopsteller van de Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd, te Schaarbeek overleden. Donderdag, 9Juni. H. Pelagia. 1895. De eerste Afd. Brussel van 't A.N.V. gesticht. Vrijdag, 10 Juni. H. Margareta. Quatertemperdag. Zaterdag, 11 Juni H. Barnabas. Quatertemperdag. SüfiWïtfSfiifiifitfifcfitfüfiifiSïifïifïifiSWWiF ware kerkmuziek die tot de ziel spreekt. Mochten w4j meernvaals- het geluk liebheu zulke uitvoeringen te hooren in onze ker ken alhier ter stede. Onweder. Dinsdag namiddag om 3 uur borst een schrikkelijk onweder los over onze stad. Het water viel met emmers, en, hagelsteenen lijk marbels bonsterden op. de straten. Vele kelders kwamen onder water. Sommige straatjes waren niet meer toegankelijk. Ja, 't is veel verbeterd met den tweeden arm van 't Ypertje af te snijden Op Zopdag 5 Juni (Sinxen) zal hef St Jo zefs koor in de kerk der E. E. P. P. Karme lieten de volgende kerkzangen uitvoeren met begeleiding van harmonium en sna- renkwartet. Om 9 uur': Alissa Tola pulchra es„ voor alto tenor en bas. G. Van Hulse. Onder de offerande: Confirma hoc, in 4 gemengde stemmen Om 5 uur Lof: a) Ave verum% in 4 gem. st. Mozart. b) Regina Cceli, eenstemmig J.Busschot. c) VeniSancteSpiritus, 4 gem. st. J. Tresch. d) Tantum ergo, eenstemmig J. Busschot Rijke Klaren Hof Hier gaan de wer ken goed vooruit. Het meerendeel der huisjes zijn reeds van hoogte en alles doet voorzien dat met September de woningen zullen in 't droog staan en ook bewoonbaar gemaakt zijn. Zooveel te beter, want nog maals zullen vele menschen die voorals nu nog in barakken wonen een beter en veel gezonder onderkomen kunnen vinden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1