Nieuws- en Aankondiglngsblad. De 8 Bedevaart near fle graven van Den Yzer. leeuw e.wlaooex over nei activisme YFERSCH LEVEN: Ecu nalic, die harp taal niet in ccrc iiomil, verloochent huren volksaard, verspeelt hare vrij heid en is den ondergang nabij. MatthysdeVr.es. Innmschc kalender OPROEP TOT DE OlII)ER$. 1' Jaargang. N' 25 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 19 Juni 1927. Versch ijnt U 'ekelijks Beheer en Ops'.elTuinuijk Ligy, 80, Yper. Poslcheckrekening: 1886.79. iE Vandekghote.) Een BeigiscD oorneel 1 Edgard LOUAGE Ter gelegenheid der 1 lden JULI-FEESTEN wordt een BLOEMES- STOET ingericht. De ouders worden vriendelijk verzocht hun kinde ren voor de bloemenhulde te laten inschrijven in het lokaal van het Groeninghekomiteit, Het B ïlfort Rijselstraat Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 Ir. per «lrie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. AankooJigint-cn bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE ra BODE Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worde i niet opgenomen. Op 21 Oogst geschiedt de 8e bectocht naar liet IJzerland. Wat een weg afgelegd sedert September 1920, toen wij opstapten enkele honderden beevaarders, doorde nij dige vlage langs de vaart van Veurne naar Loo, Steen kerke-waarts, om cr te bidden op Joe English' graf! Overbodig is het de reeks volgende bee vaarten op te sommen, telken jare stijgende tot dat heerlijk hoogtepunt van 22 Oogst 1926. Het mag een versleten gemeenp'aits zijn te zeggen: een volk dat zijne groote dooden eert is een groot volk, doch Vlaan- derens hulde aan zijn bezweken Ijzer-ge slacht is er een zoo beteekenisvolle, gewijd door de tragiek van de miskende en onver- gelde Vlaamsche dienstbaarheid in de Bel gische weermacht, dat vooral voor Vlaan deren de dageraad van zijn jaarlijksche pelgrimagie naar het doodenland een heil spellende belofte voor de komende tijden laat opengloren. Welk onverbasterd huisgezin is er nog in Vlaanderen dat zijn beevaartganger naar den Ijzer niet telt? De cijferaars heb ben zich ingespannen, verleden jaar, om te berekenen of er 50 duizend, dan wel 60 duizend deelnemers waren. Alles wijst er op in de voorbereiding van de 8ebeevaart, dat er dit jaar 80.000 Vlamingen op de IJzerboorden zullen neerknielen. Doch wat bcdied heeft het getal! De geest van die duizenden, welke in ééne grootsehe ge dachte opgaan en samenscharende trou we aan het gesneuveld IJzergeslacht, die geest baart een nationale bezieling: het span nend verlangen naar voortleven, en grooter en schooner volksbestaan. De kruime van Vlaanderens natie is het IJzer-beevaartsvolk, telken jare, én voor al de jaren die komen. Het reusach.ig Ijzer-kruis van Helden- hulde wordt opgebouwd niet enkel met harde steenen maar ook en vooral met ge dachte en wilskracht, samengeordend tot een heerlijke volkspassie, om Vlaanderens roeping te verwezenlijken. Op Zondag 21 Augusti zullen de gered de zerkjes van het front op de Vlaamsche kloeke schouders naar den grond van Hel- denhulde gedragen worden, begeleid, neen gestuurd door 80.000, eens van herte, en eens van wille. Vlaanderen kent geen ebbe meer! Op 21 Oogst zal liet weerom blijken! Uit het liberaal Journal d'An vers Ik geloof dat het ontstaan van het i activisme meer moet toegeschreven c worden aan de geweldige anti-Vlaam- c sche campagne, gevoerd door zekere Brus elsche bladen, als aan het activisme zelf. Indien de Vlaamsche kwestie in de Brusselschc bladen, uitsluitend behan- deld was geweest door de rare Belgen, welke haar kennen, nooit had het Elamingantisme dit wreed, onverzoenlijk en gevaarlijk uitzicht genomen. Het is dit alles geworden door reactie, onder de zweepslagen, welke het zóó milddadig werden toegediend. En zooals het Vlaamsche paard behoort tot een sterk ras, heeft het wel eens te sterk gereageerd, zich af en toe leenende tot zekere afwijkingen gelegen buiten de grens tot waar de vaderlandsliefde machtigt te gaan. Deze konfraters uit Brussel, die ik niet noemen wil, aanzien nog steeds het Vlaamsch als een taal, welke verdwijnen moet en degenen welke ze spreken als de laatste levende afstammelingen van den mensch uit het Steenen-tijdperk. Zich steunende op dit idee, staat ieder Vlaamsche eiscli natuurlijk gelijk met een achterwaartsche stap, met een terugtocht naar het Steentijdperk uit het verleden, c Daarentegen steunen diegenen, welke de Vlamingen verdedigen, zich o. m. op voorbeelden van alle volkeren, wier taal noodzakelijk dezelfde elegantie bezit als het Fransch, hetgeen niet belet dat die volkeren hun taal liefhebben, c Ziet de Tsjecho-Slowakken. de Finlan- ders, de Catalanen, enz.. Deze voorbeel den, verre van de Vlamingen te kalmee- ren, zweepen hun ijver op, reeds opge- hitst door zoovele onrechtvaardige aanvallen. Wil u mijn oordeelen kennen in deze kwestie? De taalkwestie is langzaam maar zeker vergiftigd geweest bij ons, door diegenen welke er over spreken zon- der er iets van te weten. Eeremis. E. H. Van Overbeke, onze stadsgenoot welke Zaterdag laatst te Brugge priester gewijd werd, droeg Maandag in S' Pieterskerk zijn eeremis op. Alles was er op zijn best, zooals het daar alleen zijn kan. De kerk was dicht bezet met familieleden vrienden en kennissen. De zangschool van de Lan.otjes, voerde er wonderschoon eéne der missen uit van Os:. Van Durme. Na het evangelie beklom E. H. Socquet den predikstoel en zijn woord zoo eenvoudig en schoon wist menigeen te ontroeren. In den omtiek der kerk en van het huis van jongst gewijden priester, hadden vele bewoners er aan gehouden hunne huizen te bevlaggen. Eiland. Wie Zondag laatst naar het eiland gegaan is om de oefeningen door de honden van den Berger Club gedaan na te zien, is zeker ten hoogste voldaan weder gekeerd. Want wat wij er te zien kregen heeft zeker de stoutste verwachtingen overtrof fen. Jammer dat die feesten plaats hadden op dezen dag, anders had het eiland zeker wel te klein geweest. Ongeluk. Maandag om 8 uur voor middag kwam Philippart Marcel, oud 18 jaren, leerling aan de beroepschool, en wonende op de Groot: Markt in den Omnia, van het hoogste verdiep, toen hij een tred van den trap m ste met het onge lukkig gevolg dat hij viel en me. zijn arm in eene groote ruit te recht kwam. I lij liep eene groote wonde op die door Dr. Ronse bezorgd werd. St Niklaas. Nadat Zaterdag avond heel laat, de kerk van S' Niklaas gewijd werd, werden insgelijks de allerlaatste schikkingen genomen voor den volgenden dag, zijnde de dag der eerste Communie. Alles liep ten beste van stapel en de geloo- vigen waren ten uiterst voldaan zich thans voor goed in hunne kerk te bevinden, 't Is te hopen dat de werken zullen voortgezet worden en dat wij op tijd en stond geld zullen ontvangen om er in te voorzien. Kunstvorming. Zaterdag namiddag zijn om 4 1 2 de lessen in de beroepschool begonnen. De E. H. Staelens en Debrie waren de lesgevers. Veel belangstelling en meer dan 40 toehoorders, waaronder vele onderwijzers. Toekomende keer zal liet getal nog merkelijk aangroeien. E.H. Debrie i-en E. H. Principaal zullen de voordrachten geven. Oorlogsmuseum. Het oorlogsmuseum onder het vleeschhuis, is sedert weken gesloten. Wat er van geworden zal, weet niemand tevertellen.Ondertusschen hebben wij een nieuw, dat alhoewel daar bijzonder ingericht niet min merkweerdig is. Die vele zeldzame stukken werden bijeen verzameld in de ruime kelders van den Omnia» die er bijzonder voor geschikt zijn en 't ware hoogst wenschelijk dat de oudste leerlin gen der scholen er een bezoek aan brach ten onder degelijke leiding kennis te maken met tal van oorlogstuig die ze wellicht nooit meer zullen te zien krijgen. De heer Murphie, eigenaar van het Museum, is bereid grooten afslag aan schoolkinders toe te staan. Merkwaardig is het beek getee- kend door de bijzonderste bezoekers. H. Hart Menig Yperling heeft reeds met een soort afgunst uitgezien naar die sleden en gemeenten, waar te midden giootschefeesten.de toewijding er van aan, 't H. Hart gedaan werd. En begeerig die zelfde deugddoende plechtigheid hier ook te mogen beleven, zoo zal er tot voorbe reiding er van in St Pieterskerk op Vrijdag 24 Juni Feestdagvan het H. Hart van Jezus, om 8 uur eene Solenmeele mis opgedragen worden. Om 7 1 2 uur 's avonds lof en ser moen door E. H. Socquet, onderpastoor. De geloovigen inzonder en de vele vrien den van het H. Hart, over de stad verspreid zullen er zeker aanhouden die plechtigheid bij te wonen, om alzoo een blijk van liefde Zondag, IQ Juni. H. Juliana. 1667. De Ruyter vaart met een HoIIand- sche vloot de Theems op. Maandag, 20 Juni. H. Silverus. 1814. Nederland en België tot één Koninkrijk vereenigd onder Wilhem 1 (Tractaat van Londen) Dinsdag, 21 Juni. H. Lodero van Gon- zagua. Woensdag, 22 Juni. H. Paulinus. De zomer begint te 10 u. 21, Laatste manekwartier te 10 u. 20. Donderdag, 23 Juni. hl. Andrinus 1900. Eerste Vlaamsch RechtkundigCon- gres te Antwerpen. Vrijdag, 24 Juni. Feestdag van het H. Hart. Zaterdag, 25Juni. H. Willem 1900. Generaal Spruyt sneuvelt in den Boerenoorlog. te geven^aan Jesus H. Hart en hun vurigste wensch (detoewijdingderstadaan 't H.l Tart) te zien verwezenlijken. gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Gilde O. L. van Thuyne Maandag werd E. H. Vanderghote, leeraar aan het College, als onze geestelijke bestuurder aangesteld en als dusdanig door den heer hoofdman gehuldigd. Hij vervangt E. I f. Devisschere onzen oud-principaal, van wien wij de beste gedachtenis bewaren zullen. Frezenberg. Zondag, Maandag en Dinsdag zal hier eene driedaagsche plech tigheid gevierd worden ter eere van de H. Theresia van het kindeken Jezus. De H. Missen zijn om 6 en 9 uur. Het lof en sermoen om 5 uur. Volkshuis Indien het weder een wei nig mêewil, zullen de turners van Marcke (100 leden) met muziek van den werkers- bond Zondag aanstaande, zijnde den 19 Juni, hunnen oud-geestelijken Bestuur der, E. H. Socquet, thans onderpastoor op S' Pieters, komen groeten. Zij vergaderen op de Statieplaats en om 4 1 2 geven zij in

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1