Nieuws- en Aankondigingsblad. O EDEL der KEL(*EX.... YPERSCH LEVEN: -*~ le Jaargang. Nr 26 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 26 Juni 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Us Verfranschlng is Vlaanüerens poisia Vijand Do laamsvlio Boyci»iui» iilii» niet slochts ooii I taal bowling zijn maar oon maatschappelijk slro- li in den lirtvdslcn zin van l woord. Prof. Dr A. Vermeylen. Vlaanisclic kalender OPBOEI* TOT DE OUDERS. Ter gelegenheid der 11*" JULI-FEESTEN wordteen BLOEMEN- STOE T ingericht. De ouders worden vriendelijk verzocht hun kinde ren voor de bloemenhulde te laten inschrijven in het lokaal van het Groeninghekomiteit, Het Belfort Rijselstraat AÈKMiRtaienispriJs 13 Ir. 50 per jaar. 'r. per h&l: zür. 5 Ir. p^r drie masnden. Bjiienl^nd 25 Ir. jkn ;b(iflBMrt op alle pösiUnioren. AankomJ. r.^n hij overetrnkonsi. T;Titd op aanvraag. Vcrsch ijnt We kei ijks DE HE Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79 (E Vanderghote.) Wie bazelt daar nog over de één- en on verdeelbaarheid van 't Vaderland, ge schraagd op de liefde en verzegeld in het bloed van twee volken Wie gelooft daar nog aan de genegenheid van broeder Vla ming tot broeder Waal, onscheidbaar ver bonden lijk Siameesche tweelingskinders? Wie spreekt daar nog van een Belgische natie met Viaamsch en Waalschen voorna me, eender van oorsprong en wording en alleen anders van sprake???... Hij kijke naar Luik, waar alles op sprieten staat, naar den woeligen burcht van 7 eeuwigfran- sc/ie Walenland üinder is er entwat aan 't vunzen dat de aanbidders van den eenheidsstaat moet doen grijnzen. Daar woedt een nieuwe Waalsche furie: De Germaansche vijand betreedt op nieuw den Luiksdien grond. Grijpt naar de wapens! Ónze lezers weten reeds dat het oprukkende Germanendom niets anders is dan de taal der Vlamingen, niets anders dan de tweetalige officieele aan plakbrieven, waarvoor de Waalsche bevolking walgt en waarvan het bloote zicht haar als een onverdragelijke beet in het vleesch pijnigt. Te Luik en derrond huizenieren 00.000 onzer rasgenooten die er met de andere vreemdelingen het koeliewerk verrichten en die recht hebben in eigen taal kennis te nemen van affiches, bekendmakingen en zoo meer. Te Montignies s Samber, te Ber gen en te Charleroi zijn TIENDUIZENDEN Vlaamsche arbeiders huisgezeten. HON DERDDUIZEND andere werkers zwermen dagelijks uit alle hoeken van Vlaanderen in tjokvolle treinen naar den «travau» en worden 's avonds late tfaar vrouw en kin deren weergevoerd, moe en versleten... Geen recht voor hen, geen spierke, geen sikkepit! Ze moeten 't maar klaar trekken lijk de overgewaaide Russen Polen en Tsjeken... En dat die Waalsche plakbriefstormers dan als helden gehuldigd worden en door de justice beige vrijgesproken, moet zulks ons verwonderen En dat daarbij de wepele brusselsche pers juicht en jubelt Wij leven toch in 't o edel land de Belgen. Wij Vlamingen echter zullen het prie mende zeer voelen, en den hoon en den smaad onze taal en ons volk aangedaan. Wij zullen niet dulden dat de Vlaamsche werkman, om de brokke brood in 't Walen land geweken er als een onverlaat en een minderwaardige behandeld worde. In Wal lonië zijn meer Vlamingen dan Fransch- sprekenden in Vlaanderen, maar moesten wij 't wagen den franschen tekst der affi ches af te rukken, daar zou jolijt en vreugd heerschen bij velen onzer rechters; wij zouden voor den zooveelsten keer de diepe beteekenis bestudeeren van artikel EEN der Grondwet; Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Uit die nieuwe verdrukking groeit toch wat goeds want «Vlaanderen dijn recht is out duizenden jaren ouder is uw recht zelfs dan dat van een grondwet die liberaal is in wezen en vlaamschvijandig in toe passing. En al het onrecht in haar naam gepleegd brengt ons volk dichter bij de erkenning van de waarheid diede Viaamsch» gezinden dag-in dag-uit verkonden: De Vlaming moet meester worden in eigen land! Ook .deze plakbriefstormerij schenkt klaren wijn voor hen die hoopten trots alles en die bleven betrouwen op een plechtig gegeven koningsbelofte: Gelijk heid in rechte en in feite. Naschrift. De gecursiveerde tekst \xijst opuit- trekselsnit Le BlocWallon en la Barricade die den strijd tegen het invallende VLAAMSCHE QERMANEDO.M aanprediken. Een opwerping die wij, flaminganten, nog zoo dikwijls moeten hooren is de vol- gjnde«Gij, flaminganten zijt alleszins heel goê menschen, ge ziet uw volk heel gaarn, ge werkt er vele meer voor d tn de anderen, maar 't is algelijk jammer dat ge 't Erausch buiten wilt op de scholen, en onze jongens en kunnen algelijk daarzon der geen weg.- Neen brave vaders en moeders we willen 't Fransch buiten de scholen niet doch wel de verfransching. We willen absoluut niet dat onze kinders vertranscht worden, want die doodende verfransching is grootendeels de schuld dat we met Nederlandsch alleen voor hon derden nog bedieningen in ons eigen land geen weg kunnendie doodende verfran sching is de groote schuld van ons achter lijk zijn. Doe uw oogen open, beste lezer, reis zoo ge kunt naar de Skandinavische landen, naar Holland, naar Wallonië, kijkt daar, merk op en vergelijk. Lees brieven van een doorsneehollander, van een door- sneefranschman, van een doorsneewaal en vergelijk ze met de geschriften van een doorsneevlaming. Ga de gesprekken, de manieren na van die vreemden en dan deze van ons eigen volk en ge komt lot het lastige besluit dat ons Viaamsch volk zoo rap, zoo geleerd niet is als voornoemde vreemde volkeren. Hoe komt dat? Vooral omdat men de Vlamingen verfranscht heeft. Ze zijn en ze voelen Viaamsch en ze moeten zich anders toonen. Na 4 a 5 jaar kostschool spreken ze wat Fransch doch ze zijn niet onderlegd In vakkennis, tioc'i in wetenschappen, dat beetje Fransch moet 't al goed maken. In wezen in essentie is een Vlaming niet dommer dag een ander doch het slecht onderwijs, de denationaliseerende faktoren die van den Staat of van machtige privaat- instellingen uitgaan leenende noodige voor waarden niet; opdat een Viaamsch kind, zijn verstandelijke en geestelijke gaven, die het in slapenden toestand bezit ten volle kan doen ontluiken en openbloeien. De Vla ming kan niet presteeren wat hij zou moe ten presteeren De Vlaming kan niet win nen wat hij zou moeten winnen De ver- franschingsmachine doodt niet alleenlijk vele Vlamingen, t. t. z. dat de verfranschte Vlaming een aterling wordt, een wezen dat niet meer wil en niet meer kan behooren bij den Dietschen stam, doch de verfran- schingsmachine, verstompt nog daarbij de geestescenters van 't meerendeel der per sonen die onder haar invloed kwamen. De verfransching heeft de Vlamingen millioe- jj p n P nen en nog millioenen frank doen verliezen. De scholen dus die ons volk verfran- schenzijnslechtescholen omdat ze ons volk verezelen en minder vaardig maken tot den strijd voor 't leven. Wat zijn nu verfranschte scholen? Ver franschte scholen zijn er van dien aard waar het Fransch voor de Vlamingen als eerste taal genomen wordt: Leeraars on derwijzers, onderwijzerssen of nonnekens spreken Fransch onder elkaar moeten door de leerlingen in 't Fransch aangesproken worden, beginnen van in de bewaarschool Fransche gedichtjes aan te leeren, geven van af het eerste jaar der lagere school veel Fransch en weinig Viaamsch, leeren de an dere vakken op een stomme en tijdrooven- de manier aan, namelijk inde2talenofslech- ter nog geven eenige vakken als Geschie denis, Aardrijkskunde, Handel, Wiskunde enz. tokaal in 't Fransch. - Zend uw kfnd S jaar naarzulk eeuscüool en 't is.er aan. Ze hebben het schoone gevernist maar van de tien negen keeren is 'tzoo dom als 't groot is.'t Meestendeel van onze nonnekens- pensionnaten vinden hier hun evenbeeld die pensionnaten die voor Vlaanderen nog immer echte broeinesten zijn van die doodelijke epidemie, die we de verfran sching van 't Vlaamsche Volk noeinen. (God dank hier en daar beginnen er wat Vlaamsche kostscholen 't hoofd boven wa ter te steken Vlaming steun de die en werk de andere uit al uw krachten tegen.) Zend uw kinders naar die Vlaamsche scholen waar dat men Fransch leert al de jongens Viaamsch houdend. Geen Fransch mag er gegeven worden aan Vlaamsche leerlingen vooraleer ze komen in 't vijfde jaar van de lagere school. Waarom? Omdat men in die eerste jaren het Fransch geeft grootelijks ten nadeele van het ander onderwijs. Vanaf het vijfde jaar kan men beginnen en men versterkt het aantal uren Fransch hoe verder hoe meer doch nooit mag gelijk welk ander vak in een vreemde taal, hier het Fransch, onderwezen worden. Zulks geschiedt altijd ten nadeele van 't vak zelf. Wanneer men zoo werkt, houdt men de hersens van 't kind helder. Dan zal een normaal kind zijn eigen taal diep leeren een sterke basis voor het verder onderwijs in de vreemde talen dan zal dat kind niet nutteloos verhinderd worden bij de studie van mathesisweten- schappen, aardrijkskunde enz. - en boven al het jonge kind zal een gaaf en gezond Vlaming blijven en opgroeien tot een be wust Viaamsch wezen, Vlaanderens natie ten bate. Zondag, 26 Juni. H. Jan en Paulus. 1900. Generaal De Wet wordt hoofd commandant van de Vrijstaters. Maandag, 27Juni. Fl. Octavus. 1926. De Belgische Rijkswachtchar- geert te Yper tegen de Vlaamsche Oud-Strijders en de Vlamingen. Dinsdag, 28Juni. H. Ireneus 1856. «De Vlaamsche grievencommissie» ingesteld. Woensdag, 29Juni. H. Petrus en Paulus. Nieuwe maan te 6.32 u. 1835. De Vlaamsche letterkundige Tony Bergmann te Lier geboren. Donderdag, 30Juni. H. Fernandus. Vrijdag, 1 Juli. H. Martialis. 1853. Opening van het eerste Kaapsche Parlement. Zaterdag, 2 Juli. O.L. Vrouw-Visitatie. 1909. De Zuid-Afrikaansche Academie te Bloemfontein gesticht. Kristen Middenstand De tweede kur- sus van Middenstandsboekhouden, gege ven door Meester Jos. Van den Driessche sloot verleden week met een schriftelijke proeve. 25 van de 34 lesvolgers boden zich aan en wij vernemen met de grootste vol doening dat 21 kandidaten bekroond uit den slag kwamen, waaronder 15 met on derscheiding: Jw. Demoor Reine, Bras Isa bella, Rousseuw Estella, Schaballie Gode- lieve, Christiaen Godelieve, en de H. H. Riem Leon, Tytgat Maur., Delahaye Em. Bras Paul, Becarren Alb., Decock Jos., Vanacker Michel, Grimonprez Marcel, Tytgat Jos. en Deineere Antoon. Wijwenschen aide bekroonden van har te geluk met hun iever, volharding en schoonen uitslagen danken tevensden Heer Jos. Van den Driessche, die zoo gulhartig zijn bekwaamheid en vrijen tijd ten dienste stelt van den Kristen Middenstand. De derde leergang van boekhouden be gint mét Allerheiligen. Gelieve in tijds voor uw inschrijving te zorgen, immersde plaat sen zijn beperkt en het getal der aanvragen groot. Zich wenden tot het bestendig Mid- denstands-Sekretariaat, Manestraat, Yper. Aan de Leden van. V. T. B. Wie zijn lidkaart begeert in orde te hebben voor vrij grensverkeer, gelieve ze vóór 4 Juli af te geven in het lokaal Het Belfort voorzien vaneen foto,en volledig ingevuld. Ze wordt U dan binnen enkele dagen te rugbesteld.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1