EEEE Nieuws- en Aankondigsngsblad. - EEN JAAR GELEDEN QULDENSPÖRENFEESTEN van 192/ le Jaargang. N' 27 Prijs per nummer 30 centiem Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Ter gelegenheid der 11J JULI-FEESTEN wordteen BLOEMES STOET ingericht. De ouders worden vriendelijk verzocht hun kinde- ren#voor de bloemenhulde te laten inschrijven in het lokaal van het Groeninghekomiteit, Het Belfort Rijselstraat Abonnementsprijs p 'B j P 5a Mie nieuws moet tegen den DE YPERSCHE DODE 15 fr. 50p«r jaar. 9 'r. per half jaar. prr Cr it nden H fl F-*- -"'- IT zonden worden. Buitenland 25 ?r. Men abonneert op alle po»lkan!t»ren. Aankundicingcn bij otereenkomst. op aanvraag. c^fl H IH H IIH |^HB niet opgenomen Naamlooze artikels worden ret. Maandag laatst was liet de verjaardag van de Ypersclie furie. Droevige herinne ringen overmeesteren ons, als wij dien 27 Juni herdenken. Het domme machtsmis bruik van een Vlaamsch- en V. O. S.- vijan dige bende, die door de schuldige lafher- tigheid der benauwde Vlaamscheleden van het gemeentebestuur, hun haat en dwinge landij konden bot vieren, die beestigheid is met een gitzwarten steen aangeteekend in de geschiedenis van Yper. En waarachtig, noch de Vlamingen noch de bastaards zullen dien dag vergeten, zoo lang ze leven! De staat van beleg, uitgeroe pen in de feestvierende stede, ten einde te beletten dat de levende wapenmakkers van de gehuldigde dooden zouden meevieren, al luchtgevende aan de rasgetrou we Vlaam sche gedachten die zij uit de loopgrachten meegebracht hebbenKan men dwazer, blinder duivelsinzicht uitdenken? Ze voer den het toch uit, die handvol vreemdelin gen in den schoot van hun eigen volk, ze mobiliseerden gewapende machten, ze had den ploegen werklieden oin stakijten en afsluitingen in de vrije Ypersclie straten te planten, met hamergeweld en kabelgevlecht juist alsof het wildebeesten kampen betrof. Een eigenaardig feestelijk vertoon! 't Is verre gekomen, als de bazen moeten feeste vieren met zulke voorzorgen! De beesten kwamen't waren de oud-strij ders niet noch de VI. Meisjes die bloemen droegen, noch de vaders, moeders en ver wanten van de gesneuvelden; 't waren de huurlingen, de navolgers van het Spaansch geboefte dat weleer in Vlaanderen 't zelfde deed, 't waren de vloekende gendarmen en de veile politieagenten en, achter hen ver scholen en beschut de halve dozijn frans- kiljonsche lafaards, die aangestormd kwa men, en deden wat gij weet, wat noch ik noch gij nimmer vergeten zullenslaan, kappen enkerven, beestig vloeken, schuim bekken, vrouwen noch kinderen sparen, beurden lijk wildemans: foert of 'k sla u doodEn dan.... het veroverde slagveld schoongevaagde straten en pleinen, een woestijne waarop oorlogsmanne rondre den en rondbrieschten, al snuivende om de heerlijke zegepraal op 't eigen Vlaamsche volk. Weet gij niet meer hoe het ging en hoe het er uit zag, in het feeste- vierend Yper, op dien tragischen 27 JuniPGa in het minste huisje van Yper en ommeland: kijk daar, boven de schapraai, naardiezwart-ge- le prent met de afbeelding van de Ypersclie furie. Ze hangt daar die gedenkenis van Ypers blijden, heerlijk-vrijen officieelen vreugde-dag, tot eeuwige schande voor Ypers Gemeentebestuur uit die dagen, tot bestendige zweepslag ter bewustwor ding en tot aanvuring der Vlaamsche ras fierheid van de wakker geklopte Yperiin- gen. Of ze olie op het vier gegoten hebben, die Ypersclie Vlaming-slokkers! Want zie, sedert dien onzaligen dag; slechts één jaar tje geleden, zijn er mirakels gebeurd, in onze Ypersclie stad. Met hoeveel duizenden Vlaamschgezinden, onvoorwaardelijk en trouw, zijn wij nu Kijk naar den groei en bloei van al onze Vlaamschvoelende maat schappijen. Luister naar onze dreunende Vlaamsche Harmonie. Lees onze kloeke Ypersclie Bode, katholiek'ende Vlaamsch. Een voorstel Ypersche bastaards, wilt gij een keer uwe aanhangers samenroffelen, voor een klaar uitgesproken doelbetoo ging ter eere der amitiés fran^aises of wel tegen amnestie,of tegen devervlaam- sching der Gentsche hoogeschool Wij zullen dan ook eens een betoogingske hou den bijvoorbeeld, voor amnestie, ter eere van Borms. Gij moogt de socheteiten halen van heel 't Belzieksch vaderland, tot van Jandrin-Jandrenouille toe, met premies en medalies als lokaas. Wij, we zullen een klein plakbriefje zenden naar een tiental gemeenten in den omtrek, zonder premies en zonder medalies. Yper zal dan een keer kunnen vergelijken 't Voorstel is eerlijk, klaar, deugdelijk. Aanvaard Loontje kwam om zijn boontje, en het zal neig komen Tl ES PETRI'S'! Tu es Petrus Gij zijt Pertus, dat is steenrost en op die rost zal ik mijn Kerk bouwen, en de machten der hel zullen tegen haar niets vermogen!» Heden wordt door de Heilige Rooin- sche Katholieke Kerk, met den luister der groote dagen, haar Goddelijke Stichting gevierd, en de luide en blijde weergalm dezer woorden klinkt in feestvierend gejubel uit millioenen van christene fier heid zwellende stemmen, over de gan- sclie wereld, in alle landen ert talen. Gij zijt, o Moederkerk, toch werk van Gods handen Zijn zegen rust zichtbaar op U Hoe wonder toch! en hoe straalt hier in uwe onoverwinnelijke Majesteit de mach tige bescherming van uwen Goddelijken Stichter! Op een nacht wordt een kind geboren in een armen stal, in een onbekend plaatsje. Het kind wordt achtervolgd, doch groeit op in stilte en nederigheid. Groot gewor den gaat het uit als prediker en trekt de Scharen tot zich, omringd zich van twaalf arme vissehers en zegt hunGaat, door kruist heel de wereld en overmeestert ze en aan een der vissehers: Ik zal u de Sleutels van 't rijk der hemelen geven En zelf sterft hij op een kruis als een misdadiger. En... heel de wereld is veranderd en omgewoeld, de arme visscher van Galilea is haar Meester geworden, en dat, zonder legermachten, zonder oorlogen, zonder dwingelandij! De Keizers van Rome liggen stom in hun graf, en in hun plaats regeert die arme visscher, en allen luisteren naar hem. Vroeger was Rome oppermachtig; voor de Rotneinsche macht boog en beefde heel de bekende wereld. Gedurende eeuwen en eeuwen is de Kerke Christi bestreden geweest door aller lei machten van Koningen en Keizers en Staatshoofdendoor vleierij, bedreiging, valsche leerstelsels, vervolging, vijande lijke legers, veroordeeling ter dood. En '.oud ii lirrcid, houd ii hcn iii. Deuk om (■rooniii«*he, denk om («a>ere; Vlaanderen, I is d<* tijd. Renè De Clercq. Koningen en Keizers en Staatshoofden verdwenen, de legers stierven uit, de val sche leerstelsels vlogen uiteen als kaf! De kerkvervolgers moesten hun onmacht be kennen, en de eenen na de anderen, in hunne razernij uitroepen met den Keizer Juliaan den Apostolaat: «Galileeër, gij hebt toch overwonnen ja, de Goddelijke belofte: «De machten der hel zullen tegen U niets vermogen. Die heerschappij duurt sinds eeuwen, en met een meer doorslaande helderheid dan ooit schittert zij in deze tijden. De grootste geleerden hebben de kerk aangerand in hare kering, en al de stelsels der tegenstrevers zijn in duigen gevallen, en de leering van den eenvoudigen vis scher wordt door de grootsten en de geleerdsten aangekleefd en verdedigd. En, evenals in de eerste tijden van het Christendom, telt de Kerk op heden nog bij honderden, bij duizenden van haar kin deren die, liever dan in strijd te zijn met die leering, haar bezegelen met hun mar- (elaarsbloed! Ziet Mexico! Keizers en Koningen worden van hun troon geworpende machten der hel bloedige vervolgingen vervaarlijke kette rijen, stormloopen van vrijmetselarij, libe ralisme en socialisme, stooten zich te plet ter tegen de rots van Petrus. "Zij vermogen niets! Na twintig eeuwen staat inderdaad die rots nog immer pal en recht, en daarop de troon van den Paus van Rome, waarrond al de volkeren zijn neergeknield Wie dat verklaren kan zonder de tus- schenkomst van God, vérklare het. Het is ten minste een feit dat nadenken doet. Wat zien z'er klein, armtierig, nietig uit, al die hedendaagsche verwaande dragers van de zoogezegde vrije gedachte, tegen over de grootsche en machtige heerlijkheid van de alles en allen overwinnende en overlevende Kerk. Het was altijd en het is nog ten huidige dage een der roemrijkste eeretitels van het Katholieke Vlaanderen: zijn eeuwenoude gehechtheid aan zijne Rooinschheid. En nergens zal op heden zoo kinderlijk gebe den en gezongen worden, de Moederkerk ter eere, als in het kersten Vlaanderen. Ons katholieke vaadren Zijn wij, hun zonen, waard, Hun bloed doorstroomt onze aadren Van smetten vrij bewaard. Wij willen 't leven derven, Maar staan 't Geloof niet af, En zingen nog bij 't sterven En op den boord van 't graf Vhmmscho Kalender Zondag, 3 Juli. H. Leo II, paus. 1872. Dr F. A. Snellaert, stichter der Nederlandsche taal- en Letterkundige con gressen te Gent overleden. Maandag, 4 Juli. H. Odoon. 1253. Het leger van Margareet van Vlaanderen wordt bij Westcapel verslagen. Dinsdag, 5 Juli. H. Zoé. Woensdag, 6 Juli. H. Godelieve 1022. Onthulling van het gedenkteeken voor President Steyn te Devemter. Donderdag, 7 Juli. H. Willebald. Eerste manekwartier te 0 u. 52. 1811. De Vlaamsche volksdichter Van Rijnwijck te Antwerpen geboren. Vrijdag, 8 Juli. H. Elisabeth v. Hong. Zaterdag, 9 Juli. 1111. Martelaren van Gorcum. 1440. Te Brugge overlijdt de wereldbe roemde Vlaamsche schilder Jan van Eyck. 'O Moederkerk van Roomen Zoo edel en zoo groot, Van alle kanten stroomen De volken in uw schoot! ter eere der 625c verjaring van den slag der Guldensporen en van de officicele erkenning door het Stadsbestuur van Vlaanderens feestdag. o Programma der feestelijkheden Zondag 10 Juli, te 10 uur indeS» Pieters kerk, plechtige Hoogmis met gelegenheids- sermoen. Na de mis optocht naar de Groote Markt. Te 11.30 uur, Koncert door de Vlaam- sshe Harmonie van Yper. 's Namiddags te 4 uur BLOEMEN- STOET. Te 7.30 uur, 's avonds Koncert door een der vreemde muzieken. Maandag 11 Juli, te 8 uur, KUNST AVOND met de medewerking der Vlaam sche Harmonie, het Gemepgd Koor, de Tooneelafdeeling PuinentroostDaarna Feestrede floor mevr. alb. pil ui' amwerpei Yperlingen, bevlagt uwe huizen Het Groeninghe Komiteit. Wegwijzer van den Bloemenstoet Vorming aan het Statieplein.—Fochlaan, Capron- straat, Maloulaan, Stuers-, Boter-, Rijsel-, Patteel-, Bakker- en Hondstraten, Groote Markt, Stadhuis, Meenen-, gauwekijn-, Carton-, Surmont- en Boe- singhestraten. Vanden Peereboomplaats, waarna Bloemenhulde aan het gedenkteeken der Vpersehc gesneuvelden. OPROEP TOT DE ÖIDERS. sagealil aas—

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1