Nieuws- en Aankondigsngsblad. VLAMINGEN, SPORENSLAG. (■i'lijk onze micron m IoOi dooi' veelilen lol /.o°o kwaiucn zoo moeten wij langs den weg van het offer en den strijd, liet meesterschap in Vlaanderen veroveren VIERT DEN le Jaargang. Nr 28 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 10 Juli 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Zijn grenzen ook wezenslijnen, Wee 't volk dat ze laat verdwijnen: 't Valt met hen mee. Ons volk met zijn bloed en lijken Trok ze eenmaal te Corterijcken En leefde in vree. Nu wil men ze doen verzwinden, En Vlaanderen aan Frankrijk binden Met valschen band. Wat denken ze onder de zode, Al de oude en jonge dooden Van Vlanderland Viert feest van uw dood verleden Viert, wilt ge nog leven heden, Viert het uit nood Dat dooden mee mogen spreken En niemand een lijkengrcns breken, Datzegg' hun dood. Een ijzeren keten met bloemen versierd Viert, Vlamen, viert Zij bindt u aan Frankrijk, o zoete band, Viert, Vlaanderland Daar België u neervleit in Frankrijks schoot, Juich U maar dood Het bloed van den Yzer vaagt Groeninghe's uit, Juich, Vlaanderen luid Maar wilt ge voort leven, waardig en vrij, Komt dan naar mij, Naar Kortrijk, waar de oude herinnering leeft, Die leven geeft. Viert uit verzet, uit fierheid en woed' 't Eeuwige bloed. Cyriel Verschaeve. 1 Abormtmemsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 9 Ir. per ball jaar. 5 Ir. per drie maanden, buitenland 25 Ir. Men abonneer! op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) ij 11 e i ti h i: J05-5PEYBROUC tS 0. 2.O. UIT HET DEPLA-ALBUM. 1 t i

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1