Nieuws- en Aankondig*ngsblad. Aa?i öe SHfsche Helden! YPERSCH LEVEN: 1' Jaargang. Nr 30 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 24 Juli 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) POELCAPELLE Het vlaggefeest van het K. V. N. V. Meester Butaye's Vricn- den,, dat op 7 Oogst plaats grijpt gaat een ongekenden bijval te gemoet Nog enkele Bonden zonden hunne toetreding niet Vriende lijk vragen wij aan deze, het on midde/ijk te willen doen, ten ein de de groote plakbrieven te kun nen rond zenden. Mannen cn vrouwen die het waarlijk goed meent met Vlaan deren. dien dag is uwe plaats te POELCAPELLE. stad yper Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden, buitenland 25 fr. .Men abonneert op alle postkantoren. AatuonJiifin^n bij overeenkomst. T. r.ef op aanvraag Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naarnlooze artikels worden niet opgenomen. Zondag eerstkomende huldigt men alhier en dit meer dan waarschijnlijk weer naar de klassieke verderfelijke manier, de zes en vijftigduizend ongekende Britsche onge- lukkigaards en dutsen, wier schoon, jong levenslustig lichaam door de goede zorgen van 't militaristisch monster vaneen werd gereten. Over de bijzonderheden der inhul diging rep ik hier niet, deze zult ge wellicht aantreffen wat verder in dit blad. Och, welk een schromelijke som lijden hebben die arme zielen toch doorstaan, zij nog veel meer dan dezen die 't geluk kenden gevonden te worden door troostende harten en verzorgd te worden door medelijdende handen. Ik heb nog immer 't schrijnend klagen in 't oor van een Engelsch soldaat die in den duitschen aanval van 17 April 1918 te Langemarck bij de rugwering van een door de Duitschers ingenomen voorpost geschoten werd. Wij, Belgische soldaten, zaten bij Langemarck's station in een klein heuveltje, waarschijnlijk een molenwal verschanst en hoorden heel den nacht door 't onmenschelijk gekreun en gekerm van dien armen jongen, 's Morgens vroeg had God hem nog niet gehaald want toen we door de kijkgaten naar de plaats van het onheil keken zagen we hem zenuwachtige gebaren maken met armen en beenen... en niemand die hem eenige hulp kon biên. 't Doet 'k zou liegen, onze Fox, de hond onzer koinpagnie is er nog bij geweest vooraleer hij stierf. Hij zal misschien wel met zijn bereidwillige topg, het glijmerig, half-gestolde bloed van de wonde hebben gelikt of star staan hebben kijken met zijn goedige groote uitpuilende kijkers in 't ge broken oog van den stervenden Brit... Wat heeft die jongen daar toch geleden Wat een onmenschelijke smart heeft er zijn ziel daar gefolterden nu herdenkt men hem zijn lijden en dat nog zes en vijftig duizend maal vergroot. Wat een offer Wat vooreen inhoud vergoten menschenbloedü Zal men erop denken Ja, ze hebben zich laten vermoorden, 't bloed uit hun lijf laten schieten die arme stakkers omdat ze geloofden, bewust of onbewust, dat hun dood nieuw heerlijk leven over Europa en de wereld meebren gen zou... en we zitten weer zooals in 1914 met beide voeten vast in 't zompige onheb belijke moeras van 't militarisme en den rassenhaat Die dutsen hebben gevochten er. gekampt tegen dat smerig militarisme dat in Duitschland oppermachtig was. Ze hebben de Duitsche militaristische draak Eendracht maakt Macht Was het niet Hugo Verriest, die voor enkele jaren eens zei in een zijner voor drachten: «Er roert entwat in Vlaanderen De goede man is nog niet langer dan een paar jaar dood en moest hij thans in ons midden terugkomen, zeker dat hij zou verwonderd zijn te zien, dat er sedert dien in ons geliefde België zoo veel verandering gekomen is. Trouwens, dat kan ieder van ons, zonder daarom een Diogeneslantaarn noodig te hebben, waarlijk weizien en vaststellen. Ons gezegend Vaderland heeft in 't zand doen bijten, doch na den wapen stilstand en na den vrede van Versailles heeft men er voor gezorgd een nieuw mon ster 't licht te geven dat nu weer almachtig sterk is. Kijk naar Italië Frankrijk Bel gië Engeland.... Wie zwaait er triomf 't Zwaard en nog 't zwaard Dat dui zendvoudig offer, dat niet uit te beelden lijden wordt voor den gek gehouden, men spuwt er op, men sjachert er mee, men mis bruikt het, men buit het uit om haat en nog meer haat aan te kweeken. Zondag zal men die 50.000 schamele soldaten komen huldigen.... maar zullen ze er mede gediend zijn Ja, wanneer er iemand van die Grooten 't hart zal hebben zoo te spreken. We zijn hier gekomen naar u 56.000 moedige jongens, slachtoffers van 't helsche militarisme, we zijn gekomen om u te zweren dat wij er borg voor staan, dat uw offer niet te vergeefs gebracht is. We moesten wel afkomen van hooger hand met onze wapens en moordenaarskostumen aan, doch toen we voor de vestingwateren van de geteisterde stad gekomen zijn, heb ben we onze geweren cn sabels er in geploft en onze kostumen hebhcn.we_siu^ getrokken, want alzoo durfden we tot u niet naderen. Nu staan we hier met den vredespalm in de hand en omhuld met 't kleed van de vernieuwende levende hoop. We komen u hier zweren, 56.000 edele jongens, dat we zullen werken en porren en immer maar voort op een ern stige manier, opdat alle oorlogen onmo gelijk zouden worden gemaakt in 't be schaafde Europa, we weten dat er maar een middel daartoe is en dat is ontwape ning. Daarom zullen we seffens nadat we' weer thuis zullen gekomen zijn onze regee ringen aanzetten om zonder meer das militarbuiten te stampen en al hun moordenaarsgedoe in de lucht te doen springen. 56000 schamele mooie jon gens ge stierft voor 't behoud van den vre de - WIJ zorgen er voor dat ge in uw graf de kreet niet moet herhalen Wat nut is er geweest in 't storten van ons bloed Doch we vreezen dat ze daar niets van zullen zeggen en daarom nog nen keer doen we maar van verre mee.... wij de slech te oud- strijders, wij de aan den Duitsch verkochte wij de onnoozelaars... Wij zullen ginder op de tribunen niet staan stuk geschoten jongens... We willen niet en gijder ook niet dat weten we, doch wees gerust we komen wel in 't korte op onze manier u huldigen. natuurlijk zijn goede kanten, maar het heeft er nog oneindig meer slechte. Wanneer de beroemde of beter beruchte mannen van 1830 een leuze zochten en vonden voor het edel land der Belgen sortant du tom- beau dan viel hunne keus op L'union fait la force wat ze verdietschten door Eendracht maakt macht Slecht was hunne keus niet. Ja, dat was zoo iets dat tot het volk sprak eendracht, dus samenwerking, redeneerde de man in de straat, dat moest macht, dus vrijheid en welvaart meebrengen. Maar eer ze 't wisten, lagen ze al in de luiers gedraaid door matant Belgique. Slaaf iit dril Slaaf nu sloul «ciiocst. r» 'aantieren is «rooi en oud «cnoci». n t n Wc«- mof do voo«don (r. declercq) Broer Vlaming, dacht deze, zou flink eensgezind en eendrachtig samenwerken met broer Waal en deze zou dan zonder veel te laten blijken, de macht voor zich houden. Het was eenvoudig als 't ei van Colom- bus En zoo kreeg dan stillekens aan die macht van broer Waal, te zamen met die van zijn maatje, de Franskiljon uit Vlaan deren een andere beteeken is. Zij werden te zamen de verdedigers van de unité beige Onder den schoonklin- kenden naam. van unité legden nu de vijanden van Vlaanderen er zich op toe, om waar het kon en nog kan, de-Vlamin gen te treffen, stoffelijk en zedelijk. Daarom moet, wie "zich Vlaming durft noemen en wie Vlaming is; heelemaal Vlaming, de brui geven om de schoone Belgische een heid. Want hunne eenheid, die zou moeten eendracht, -dps overeenkomst, zijn in dep 'vdien ziri van''t wdord, is e^enHjk synó- niem geworden van België groot, Vlaanderen dood Jules Destrée had schoon spreken, wan neer hij, nog minister zijnde, te Marcinelle het woord voerdeoverVlaamsche en Waal- sche toestanden, en daar onder meer ver klaarde: 11 nefautpasrunité, il faut l'union» Wij willen niet de eenheid, maar wel de eendracht. Mijnheer Destrée zag klaar, maar 't was reeds te laat. Zijn maats uit het poesjenel- lenkot van Brussel waren u de baas. Zijn stem klonk in de woestijn- Trouwens de tijd is voorbij dat de Vlaamsche lamme Goedzak zoo maargoeds moeds alles liet begaan. Zegt Wallonië Wij hebben geen uit staans met Vlaanderen dan zal Vlaande ren antwoorden Flandria fara da se Vlaanderen zal zich zelf behelpen! Zie maar Gent, dat nochtans niet over loopt van Vlaamsch-gezindheid, waar de eenig-mooie daad gesteld werd, de muren van de stad, op een zekeren nacht gezui verd te hebben van alle officieele tweeta ligheid, en het borstbeeld van den aarts- franskiljon Mechelvnck in het zand te heb ben getrokken. Zie maar naar de honderden andere Vlaamsche gemeenten waar hetzelfde gebeurde, maar waarover Brussel zwijgt als vermoord. Wanneer gaat eens over heel Vlaanderen van de Maas tot in het Westland, een stroom aan 't bruischen een strooming die alles wat Vlaanderens .herwording in den weg staat, omver smijt? Wanneer wordt eens de oude versletene en leugenachtige Belgische leus van Eendracht maakt macht een Vlaamsche leuze. Dan zal eendrachtig den Belgischen vijand in het oog kunnen gezien worden en zal men hem den godsklop kunnen geven. Dan is de macht, de Vlaamsche macht aan ons. Dan zal nog eens waar zijn wat ook weeral Hugo Verriest profetiseerde Ons volk moet herleven door de kracht van dat volk zelf. Vlaamsche kalender Zondag, 24Juli. H. Christina. Maandag, 25 Juli. H. Jacob. 1799. Frans Narebout redt vele schip breukelingen voor Vlissingen. Dinsdag, 26 Juli. H. Anna. 1591. Afzwering van Philips II. Woensdag27Juli. H. Nathalia. 1923. De Belgische Kamers nemen de wet Nolf aan op de gedeeltelijke vervlaam- sching der Gentsche Universiteit. Donderdag, 28 Juli. H. Samson. Nieuwe maan te 17 u. 36. Vrijdag, 29Juli. H. Martha. 1650. Prins Willem II rukt op tegen Amsterdam, dat zich tegen hem verzette. Zaterdag, 30Juli. H. Abdoon. 1922. Vlaamsch wetenschappelijk Con gres te Brugge Prof. Daels gehuldigd. Inhuldiging van het Engelsch Gedenkteeken aan de Meenenpoort Zondag 24Juli. 1927 Het College van Burgemeester en Sche penen heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat de plechtigheid der inhuldiging van het Engelsch Gedenkteeken aan de Meenenpoort zal beginnen om 10.30 u. Zijne Majesteit de Koning der Belgen zal ten stadhuize aankomen om 10.10 u. <alwaar Zijne Majesteit zal ontvangen wor den door het College van Burgemeester en Schepenen. Zullen insgelijks aankomen: Zijne Excellentie de Gezant van Z. M: den Koning der Britten; Maarschalk Lord Piumer; De Right Honourable Sir Laming Wort- hington-Evans Bart, Britsch Minister van Oorlog, Voorzitter der Imperial Warr Gra ves Commission. De officieele stoet zal het stadhuis verla ten om 10,Id u. en zal zich te voet begeven naar het Gedenkteeken langs de Meenen- straat.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1