Nieuws- en Aankondig'ngsblad. 1' Jaargang. Nr 31 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 31 Juli 1927. Beheer en Opstel:- Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Inwijding van -iei Britsche Gedenkteeken Heb ik geen recht, ik heb geen land Heb ik geen brood, ik heb geen schand Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u Renè DeClerq DPflRDEP TOT &E liLIM APPEAL TS Oil!! EHSLiSH FRIENDS Vlaamsche Kalender Leesi eu Verspreifli IE YPE8SCHE BODE" A bonnemem spriji 13 fr. 50 per jaar O Sr. per ha IS jaar. 3 if. per drie maanden Builen tan:! 23 fr Ven a bounce ri op a lie postkantoren. Aai-.-nJiyin^en bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderchote.) Zondag laatst hadden we hier te Yper een plechtigheid, die bij al de nog gezond gebleven Vlamingen diep heeft ingeslegen. Wij, die in ons gezegend Belgenland, gewoon gemaakt zijn bij dergelijke her denkingen van gesneuvelden en gevallenen, aan militaire paraden, aan pronk en praal vertoon, aan heidensch vieren, stonden hier voor een diep godsdienstige, bescheidene en ernstige doodenvereering. Het leger was vertegenwoordigd, doch vanwege Engel- sche zijde niet het minste militair vertpon. Geen woorden van haat of ophitsing.... doch gebeden en godsdienstige gezangen... geen vorop ingestudeerde liederen van een koor, maar gezangen van de menigte uit aile deelen van Engeland hier toege stroomd gezangen, waarmede men op dit oogenblik, dank aan liet overbrengen door ridio, in duizende Engelsche gezinnen kon instemmen... In het hoofdartikel van 't laatste nummer van ons orgaan uitten we onze achterdocht- We vreesden voor een uitbuiting van de arine slachtoffers... en dat met reden, want in België hebben we nog nooit iets anders gezien wanneer de officiecien het in handen hadden... We zijn nieCi dan tevreden dal we ons vergist hebben. Hier werden de dooden niet als schabels gebruikt waarop generaals en hooggeplaatsten klauteren 0111 in beslag en glorie al de belangstelling en de aandacht naar hen te inagnetiseeren, neenHet voorwerp van het feest was wel enkel en alleen de arme gesneuvelde dut sen. Wel ware het nog beter geweest zco alles iu 't raam had gestaan van 't hevigste antim i 1 itarisine... doch wij eischen zooveel van onze verouderde maatschappij Het indrukwekkendste van heel 't feest was wel de beevaart dier 800 oudjes en weduwen naar 't gedenkteeken. We hebben schamele, uitgeleefde moedertjes gezien met twee, drie bloempjes in de hand..... Andere droegen kransjes waarop niet anders stond dan Aan mijn kind Aan John Verlangend waren die mensclun gekomen van over de zee otn denzelfden weg een einde op te gaan langs waar hun zoon. hun vader, hun man den ijselijken dood had ontmoet. Op het Ypersch stadhuis werd even na 10 uur de Koning begroet door het stede lijk magistraat, vertegenwoordigd door den dd. burgemeester Sobry en de schepenen Declercq en Lemahieu. De Koning was vergezeld van den fameuzen minister de Broqueville en van minister Baels. Wat later kwamen de overheden uit 't stadhuis. De Koning voorop. De voornaamste heeren van den stoet waren buiten de genoemde ministers en het stedelijk magistraat, de Belgische generalen Hellebaut, De Ceu- ninck en Rucquoy Sir George Dixon Gra ham, gezant van Engeland, lord Plumer, veldmaarschalk van't Engelsch leger, Sir Laming Worchinghon, Evans-Bart,minister van oorlog en voorzitter van de Imperial War Graves Commission», Admiraal Sir William üovdenongh, de graaf de Jonghe d Ardoye, de Eransche generaal Degoutte, de lieer Hudelo, prefect van Noord-Frank rijk, baron Janssens de Bisthoven, gouver neur van West-Yiaanderen. De katholieke bissciiop Mgr. Keatinge, de protestantsche aalmoezeniers U. Gwyne en J. Sinuns. De Koning nam de ifdeeling carabiniers in oogenschouw die als eerewacht post had gevat bij't stadhuis daarna richtte hij zich met zijn gevolg naar de Meenenpoort. Onderweg, voor het huis van burgemeester Colaert gekomen, verlieten Z. M. de Koning, lord Plumer en de ministers den stoet om den zieken burgemeester te gaan groeten. Burgemeester Colaert die erg ziek is, wilde absoluut den stoet zien voorbijtrekken. Hij was dan ook opgestaan en had zich in habijt met het grootlint van de Leopolds orde aan in zijn rolstoel voor 't venster laten brengen. Dit edel gebaar van den Koning heeft iedereen getroffen. Wanneer de stoet onder den zegeboog doorgeschreden kwam, steeg uit de massa volk een groote ovatie op begeleid door een Brabangonne. De koning, Lord Plumer en de overheden namen plaats in de voorbe houden omheining en de plechtigheid nam een aanvang met liet zanggebed O, God onze steun in het verleden, wees ook onze hoop in de toekomst.dit werd door de duizenden Engelschen, die zich daar ver drongen uitganscher harte meegezongen. Vlak voor'den Zegeboog* waTSiën Ver hoog opgetimmerd met microfoon, die verbonden was niet alleen met luidsprekers van 't Stad, maar rechtstreeks met den radiopost van Londen, zoodat gansch de plechtigheid in Engeland kon gevolgd worden. Na, dit hymne besteeg de E. H. Gwyne het verhoog en zegde een gebed op voor de zielelafenis der gesneuvelden, opdat dezen die voor het Vaderland gestorven zijn, zouden mogen eeuwig herleven bij God den Heer. Daarna spraken nog Sir Laming Wortinghton Evans, Lord Plumer en Koning Albert. Op het einde der rede voering van Lord Plumer volgde een poos stilte. Dan hernam hijTot meerdere eer eiyglorie van God en ter nagedachtenis van hen, wier namen in deze steenen gebeiteld staan, onthul ik dit gedenkteeken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen üeestes. Op hetzelfde oogenblik vielen de vlaggen van den gevel en werd het opschrift ontblootAan de legers van het Britsche Rijk, die hier weerstand heb ben geboden van 1014 tot 1018 en aan al de gesneuvelden, die geen gekende begraafplaats hebben. Z. D. H. Mgr. Keatinge, katholiek bisschop beklom dan het verhoog en bad met forsige stem liet volgend gebed O God, die de harten hebt geraakt door hetiichtvan den H. Geest help ons,door het licht van den H. Geest zelf te verwezenlij ken wat rechtvaardig is en ons te verheu gen in uwe vertroosting. Gij, die niet toe laat dat iemand ontgoocheld wordt in de hoop, welke hij in u stelt, leen een genadig oor aan ons gebed. O God, de oorsprong van alle heilige verlangens, van alle recht vaardige dingen, geef ons den vrede, welken de wereld niet geven kan. Verleen ons, dat wij uwe Geboden trouw onder houden en dat wij door uwe bescherming den duurzamen vrede mogen bekomen. Mgr Keatinge bad vervolgens" het De Protondis. De klaroenen van het bataljon Light tmm Het past dat de Vlamingen, buiten alle militair en officieel gedoe, hun hulde bren gen aan de lieve Engelsche dooden. Zondag 31 Juli zal het Vlaamsche Yper zijn deernis getuigen. Een optociit wordt gehouden naar het grootsciie gedenkteeken Vei trek te 11 uur bij li. Verbeke Rijssel- straat. Wij noodigen alle Vlamingen uit aan den stoet deel te nemen, een gebed te komen storten voor het zielenheil der gesneuvelden, en de onverbreekbare trouw te bevestigen van liet levende Vlaanderen aan de Britsche Helden, nevens onze Vlaamsche jongens gevallen en met hen in dezelfde Vlaamsche aarde begraven. De Katholieke Vlamingen. itJfanïry bliezen' Ófan dl- Yliakt PETf waarna de doedelzakspelers het «Lament» of klaaglied uitvoerden. Akelig en strie mend weekloegen de scherpe piperstonen over liet Ypersche. Daarop volgde een' minuut ingetogen heid, plots afgebroken door liet schette rend klaroenengesclial van liet Reveille de wekroep der dooden. De Brabangorne en het God Save the King sloten deze sciioone plechtigheid. De Koning legde tegen den gevel eene prachtige bloemenkroon neder, waarna nog kronen bijgebra.ht we den door lord Plu mer, minister de Broqueville, de stedelike overheden en de officieele afgevaardigden. Terwijl de Koning en lord Plumer de Zegepoort doorwandelden en langs den binnentrap op de wallen kwamen, werden in de zijbeuken honderden kronen en bloe mengarven neergelegd door de moedeis, weduwen en weezen en door de afgevaar digden van Engelsche Vlaamsche en Bel gische groepen. De Vlaamsche Ypersche bevolking heeft de Koning heel koel ont vangen. Er was geestdrift ouder de Engel schen en de franschgezinden doch nievers hoorden we 't geroep Leve de Koning overal Vive le Roi Steller van deezartikel stond bij een groep buitenmen- schen... er was niet een van die gasten die zelfs zijn hoed of muts afnam... dat is teeke nend. De Vlamingen die uit natuur zoo monarchistisch aangelegd zijn hebben voor den Koning der Belgen geen genegenheid meer. Ze weten waarom. Had de Koning die mannen kordaat tegengewerkt die zoo cynisch de Vlamingen negeeren, had hij zich Vlaamsciiiievend getoond, hij zou geen beter onderdanen dan de Vlamingen gevonden hebben... doch hij heeft ons veel beloofd en niets gegeven. Vroeger zou dat gepakt hebben docli Lamme Goedzak is nu eenmaal in het verwisselen van natuur. Heel de plechtigheid geschiedde in 't En gelsch alleen. De opschriften ook zijn een talig Engelsch. Wij Vlamingen kunnen daar een staaltje rasfierheid aan nemen. Paying their homage to yourdearest dead together with the frenchifying belgian mi litarists and officials would have been ill becoming to the true Flemings. Therefore flemish Ypres will prove her commise ration on Sunday July 31th by processing to the grand memorial. Our English friends are requested to join thetrain and to witness the unbreaka ble Flemish faith with the British heroes, who fought and fell nexttoour own flemish boys and rest in the very same fields and meadows of Flanders. Meeting place at 11 a. m. by H. Verbeke Lille street. The association of Catholic Flemings. 3 V Zondag, 31 Juli. H. Ignatius van Loyola- 1667. Vrede van Breda. Maandag, 1 Augustus. H. Pieters B. 1831. De Nederlandsche troepen trek- ken België binnen. Dinsdag, 2 Augustus. H. Alfons. 1858. Geboortedag van H. M. de Koni- gin-Moeder van Nederland. Woensdag, 3 Augustus. H. Stefaan. 1561. Groot Landjuweel der Antwerp- sche Rederijkers-kamer De Violieren Donderdag, 4 Augustus. H. Dominicus. Vrijdag, 5 Augustus. O.L.V. ter Sneeuw. Eerste Manekwartier te 18 uur 5. 1914. Koning Albert besluit zijn procla matie in het Parlement met de woorden Gedenkt den slag der Guldensporen (En nu...?) Zaterdag, 6 Augustus. Verand. v. Chr. ISIBRHII9IIIH Vooraleer den Vlaamschengrond te ver laten zongen de 800 arme Engelsche pel grims een roerend afscheidslied aan Vlaan deren. De Vlamingen van hunnentwege zorgden er voor dat de droevige tnare van 't Vlaamsche leed met onze Engelsche vrien den naar hun land meeging. Aan dezeven- tig Engelsche hooge gasten aan 't meeren- deel der Engelsche bezoekers. Aan al dc Engelsche en andere buitenlandsche dag bladen werd weer verkondigd hoe onrecht vaardig de Vlamingen in hun eigenland behandeld worden. Dat moeten de men- schen uit het buitenland al te male kennen en ze zullen 't - De Ieren vooral toonden voor het vlugschrift uiterst veel be langstelling, ze wilden er een duizendtal naar hun land meenemen, doch de voor raad was uitgeput. Het is Vlamingen plicht aan heel de wereld te laten weten, hoe een koninklijk volk moedwillig verbasterd ont zenuwd en verkocht wordt om politieke redenen. Zulk een groot misdrijf mag het beschaafde buitenland nooit laten begaan. "e,

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1