Nieuws- en Aankondig?ngsblad tuindag een ofliroerenne eiecniinnein Er moEien sen iweenonderdiai Yperiingsn ie Dlxmufle zijn den dag van de ZOXDAGKIST. laamsche Kalender a b m m w b e m a a 3 YPERSCH LEVEOI: V Jaargang. Nr 32 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 7 Oogst 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. <'cs iiH'csh'r van mv wil ii dienaar van uw "cweU'ii, Volhard en slrijd, wal heden bijl daarna verblijdt De dienstdoende Apotheker op Zondag 7n Oogst is M VANROBAEYS Boterstraat en op Maandag 8" Oogst Mr WECKESSER, Diksmuidst'. BEE\ A ART naar onze lieve dooden op 21 Oogst. Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per Jaar. 9 fr. per hal: jaar. 5 Ir. per drie maanden Buitenland 25 Ir. Ven abonneert op alle postkantoren. Vat onJiuin^L-n bij overeenkomst Tar.el op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws mc-.t tegen den Donderdag ter. laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opge :omen. Postcheckrekening1886.79. (E Vanderchote.) Om de gebeurtenissen goed te begrij pen, die aanleiding gaven tot liet ontstaan in denTuindagzijn wij genoodzaakt eerst en vooral eenige geschiedkundige inlich tingen te geven over dat tijdstip. Met liet aankomen van Paus Bonifacius VIII (1294) begon de strijd van Filip den Schoone, koning van Frankrijk tegen den 11. Vader, en na dezes dood (1303) gelukte de koning er in den aartsbisschop van Bqr- deaux als Paus te doen kiezen en te Avi gnon in Frankrijk te doen verblijven. Na den dood van Paus Oregorius XI, die uit Avignon naar Rome getrokken was, ko zen de Kardinalen een Italiaan, Urbanus XI, welke zich te Rome vestigde (1378); doch 13 Fransche Kardinalen stelden den biss:hop van Terenburg (onder wiens be- strek Yper en oipstreken lagen) als tegen paus aan, Clemens Vil genoemd, die naar Avignon ging wonen. Zoo ontstond er scheuring in de Kerk: Frankrijk, Beneden- Italie, Spanje en Schotland erkenden Cle mens VII en zijn opvolgers, heetten Cle- mentisten de overige katholieken, zelfs deze van het Ypcrsche gehoorzaamden aan den Paus van Rome en werden Urbanis- ten genoemd. Van een ander kant was Frankrijk reeds sedert omtrent een halve eeuw in oorlog met Engeland, dat in 1347 Kales met de om liggende gewesten van Frankrijk veroverd had. In October 1382 begonnen de legers van Karei VI, koning van Frankrijk een kruis tocht tegen de Urbanisten.Op20Novein- ber verschenen ze voor Yper, dat zich op genade of ongenade aan den koning over gaf en nu Clemens Vil als Paus erken nen moest. I)e koning van Engeland richtte vanzijn kanteen kruisvaart in tegen de Clementis- ten. Alzoo kwam het dat de bisschop van Norwich (Engeland) op 23 April 1383 met een legermacht te Kales ontscheepte, waar bij zich de Oentsche opstandelingen, maar ook Urbanisten voegden. De Graaf bodewijk van Male trok er wel tegen op, maar werd nabij Duinkerke ver slagen. Geheel het Westland werd nu door de Engelschen en de Gentenaars te vuur en te zwaarde gesteld, en langzamerhand won nen dezen naar Yper op. Daar was men bij het naderend gevaar niet onledig gebleven, alles werd in ge reedheid geb'acht om de stad hardnekkig te verdedigen. De Ypersche strijders ten getale van ongeveer 10.000 werden onder het opper bevel geplaatst van burggraaf Jan van Üultre, bijgestaan door dezes zoon Bou- dewyn en den deskundigen Jan v. Komen. Bij dezen voegden zich nogPieler en Jan Vanderzypede heeren van Iseghem en van Rolleghem, Jan van Moorslede, de heer van Hollebeke, Jan Blanckaert, Jan Hauweel, Niklaas Joris en Laurens Belle. Tot grooter gemak van verdediging werd de uitgestrekte voorstad ontruimd en vernield, de kerken en de kloosters uitge zonderd, en de deuren, de luiken en het verder houtwerk in de eigenlijke stad ter beschutting aangebracht. De stad werd in 10 wijken verdeeld. waarvan de hoofdmannen waren Marcel Florisone, Valentyn Cornette, Boudewyn Camerlynck, Michiel Vandewynckel, Elooi Laruwiere, Pieter Schoonaert, Jan Vanden- bussche, Lambrecht Moerman, Jaak Vol- bout, Andreas Paelding, Jan Van Becelaere, Olivier Lap, Alard Beaugrand, Victor Dubois, Josse van Costenobel en zekere Walter, wiens familienaam onbekend is. Te dien tijde bestond de versterking der eigenlijke stad uit een dubbelen gracht gescheiden door een dam waarop scherpe palen geplant waren. Langs den binnenkant was er een hoogen aarden dam opgewor pen die met een sterke doornhaag voor zien was, welke de stad omtuinde. Enkel de 10 poorten waren gemetst: het waren de Meesen (Rijsel)-, de Komen de Hangouaert (Meenen)-, de Thourout-, de Diksmude- de Boesinghe-, de Steen- dam. (aan 't vestingstr.) de Elverdinghe-, de Boter- en de Tempelpoorten. Den 8 of 9 Juni korts naliet kleppen der dagklokke verschenen 17.000 Engelschen en 20.000 Gentenaars vóór Yper: deze laatsten gingen ten Noorden der stad lege ren en de Erngelschen sloten de drie andere zijden in. Den 12 juni kwam het overige van'tEn- gelsch leger toe onder 't geleide van den bisschop van Norwich en op 1 Juli daagde er nog versterking op voor de Gentenaars Gedurende de 2 maanden dat deze tal rijke legerschaar de stad omsloot, deed ze niet min dan 23 stormloopen, die allen mislukten en waarover wij in een volgend nummer bijzonderheden zullen geven. Driemaal werden er te vergeefs onder handelingen aangeknoopt. Viermaal deden de Yperlingeneenstout- moedigen uitval, die telkens met goeden uitslag bekroond werd. Eindelijk den 8 Oogst deden de belege raars een laatste poging om de stad te bemachtigen, en daar zeer niet in gelukten, braken ze het beleg op, en dit juist op het oogenblik dat de stad vreeselijk door den hongersnood begon te lijden. Menigmaal waren de ouderlingen, de vrouwen en de kinders tijdens het beleg stoetsgewijze door de straten getrokken met het beeld van O. L. Vrouw uit de Brie- lenkerk, (in de voorstad) voortdurend haren bijstand inroepende. Dat de vijanden door den tuin der ver sterking niet hadden kunnen breken en de stad zelf niet bemachtigen, werd dan ook aan hunne patrones, O. L. Vrouw toege schreven, die daarom O.L.V. beschermster v.den tuin,of «v. Thuyne* werd genoemd. Van dan af werd er jaarlijks op den eersten Zondag van Oogst eene dankpro- cessie gehouden ter eere van hunne geliefde patrones, en met deze processie begint de Ypersche Kermis Tuindag geheeten. n Zondag laatst togen de Vlamingen van Yper naar het Engelsch gedenkteeken der Meenenpoort. 't Was een ingetogen optocht, die met genegen belangstelling door de menigte toeschouwers gadegeslegen werd. Korts na 11 uur kwam de stoet in beweging: vooraan de Vlaamsche Meisjes met de reusachtige, prachtig-gekozen kroon. De Vlaamsche Harmonie volgdedaarna nog eene schaar vrouwen en meisjes. Onze vier gemeenteraadsleden en een breede golf kloeke Vlamingen, met de hoofdmannen van al onze Vlaamsche bonden en inrich tingen, stapten aan. Aan de Meenenpoort werd de kroon neergelegd, tegen een der zuilen, terwijl de harmonie het Engelsch volkslied speelde. De massa deelnemers en kjjklustigen was er overgroot. Eene afvaardiging van onze Engelsche vrienden stond er zichtbaar ont roerd, met een krans, de komst der Vlamin- iningen af te wachten. De heer advokaat Leuridan sp.ak daarop een bewogen en ingetogen gelegenheidswoord. Vele oogen werden vochtig, en Engelsche vrouwen en moeders weenden bitter. De spreker kon digde het lezen van een gebed aan, en de Voorzitster van den Vlaamschen Meisjes- bond, Mejuffer J. Tamboryn, bad de drie Onze Vaders en Weesgegroetjes luidop voor. Menige knie boog toi op de harde steenen, Na het gezamenlijk gebed werd heerlijk en diep ontroerend, «Vlaaideren» van den toon kunstenaar Veremans gespeeld, zóó wijdingsvol als een psalm. Daarmee eindigde de eenvoudige doch indrukwekkende plechtigheid. De Engel sche afgevaardigde kwamen stil- bewogen de Vlamingen bedanken. Deschoone kroon geleverd door het Ypersch huis Boudin, Posthoornstraat, dwong de bewondering af der honderden bezoekers, en met dank bare genegenheid lazen ze de opdracht op zwart-gele lint c Aan onze gesneuvelde broeders het Vlaamsche Yper —To our fallen brethren Flemish Ypres. Spijts laster en gekwijl weet Yper en weten de Engelsche vrienden thans dat de Vlamingen zonder het klatergoud van offi- cieelen blagaai, zonder het misbruik der dooden om de levende patriotten te huldi gen, weerdig en vroom hun gesneuvelde wapenbroeders willen herdenken, met eigen krachten, naar zuiveren Vlaamschen en christen trant. Zullen de heeren Belgische vaderlanders nu begrijpen wat kloof er gaapt tusschen onze dooden vereering en de hunne, tus schen christene Vlamingen e;i militaristi sche zwans-patriotten God gave 'l. Zondag, 7 Augustus. H. Gajetahu:.. 1907. Dood van den Vlaamschen dich ter G. Antheunis schoonzoon van Con science. Maandag, 8 Augustus. H. Justini'.s. Dinsdag, 9 Augustus. H. Elvira. 1881 De Engelschen erkennen dc Onaf hankelijkheid derZuid-Afrikaansche Repu bliek. Woensdag, 10 Augustus. H. Laurens. Donderdag, 11 Augustus. H. Suzauna. 1494. De Vlaamsche Schilder Hans Memlinck overlijdt. Vrijdag) 12 Augustus. H. Clara. 1831. Slag bij Leuven (Einde van den negendaagschen veldtocht). Zaterdag, 13 Augustus. H. Hippo! iet. Omvergereden. Zondag was een dag van veel beweging, van gerij en gerots. Zoo kwam het dat aan den hoek dei tem pelstraat, een gevaarlijken draai, twee juf vrouwen omvergereden werden. In den morgen was het eene vreemde die nog al rap weder te been was, maar 's namiddags of beter rond den avond voer de oude Ju vrouw Spilliaert van de Koeimarkt wat slechter. Omgeworpen moest zij binnen gedragen worden bij den Fleer Bras, druk ker. Zij bloedde uit den mond maar bekwam zoo al spoedig zoodat ze naar huis gaan kon. Vroeger hadden wij zomer politie om de orde te handhaven. Tenge volge van de bezuiniging moeten wij die missen, 't Is immers onmogelijk voor de agenten overal te zijn. Hill 60. Sir Laming Worthington Evans, de Britsche minister van Oorlog, heeft een schrijven gericht tot den hen Calder, den bestuurder van de Burtonbrou- werij, waarin hij diens aanbod om choogle 60» die tijdens den oorlog het toonecl van zeer zware gevechten in den sector van Yper is geweest, aan de Engelsche natie te schenken, aanvaard. De minister deelt tevens mede, dat hij de rijkscommissie voor de oorlogsgravcn heeft We reizen zooveel mogelijk met de tram - De prijs is 9 F weg en weer. Detram zal vertrekken uit Yper te 8 uuren s' avonds uit Dixmuide te 6 uur. Men schrijft in bij de H H. G. Lamoot Boterstraat, Maurits Hollf.beke Hondstraat H. Verbekf. Rijs- selstraat, Henri Vanderohote, Stuersstraat en Marcel Soete, Statiestraat Yper mag daar absoluut niet ten achte en blijven. Laat u bijtijds opschrijven a. u. b V. O. S. YPER

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1