LEEUW KWLAGGEX v Zir I ni is Edgard LOUAGE Fel ic ie Desmidt Martha Roedolf STAD YPER TU1KDAG 19 2 7 Zaterdag 6 Oogst Zondag 7 Oogst Om 10 u. Processie ter eere v. O. L. V. v. Tuine. Om 21 u. op de Vanden Peereboom- plaats GROOT NACHTFEEST door Max en Suzanne Daulay. Oefeningen op ijzerdraad. Vuurwerk. Maandag 8 Oogst Om 16 u. Kosteloos Tooneelfeest in het Christen Volkshuis, Sint Jacobsstraat, door de Maatschappij Kunst Adelt Opvoering van 1) Visscherseer drama 2) De Visschers van Blankenberg/ie zangspel. Om 20.30 ^u. Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Har monie van Yper. Dinsdag 9 Oogst Woensdag 10 Oogst Om 15 u. Prijsdeeling voor de leerlin gen der kostelooze Stadsmeisjesschool der Rijsselstraat, in de Middelbare school. Donderdag 11 Oogst Om 10 en 14 u. Groote Schieting aan de pers op de Esplanade,gegeven door de Koninklijke Gilde Sint Sebastiaan, ter gelegenheid der 625c verjaring der stichting dier gilde. Om 15 u. Prijsdeeling voor de leerlingen der Nijverheidsschool, in de Nij verheidsschool. Om 20.30 u. Concert op de Groote Markt door de Socialistische Har monie van Yper. Zaterdag 13 Oogst Om 10 u. in de Stadsmeisjesschool der Rijsselstraat, OPENING der driedaag- sche TENTOONSTELLING van Hoenders, Kiekens, Konijnen en Duiven, Z iidug 14 Oogst Maandag 15 Oogst (0. L. V. jJemglvaarl) Om 13 u. GROOTE VELOKOERS Vaderlandsche woekeraars verzocht, de schenking over te nemen en voor het onderhoud van het terrein te zor gen. Sir Fabian Ware, de ondervoorzitter dezer commissie, heeft in een interview gezegd dat zoodra de overdracht is geschied, hij onmiddelijk zal nagaan, op welke wijze de heuvel het best in stand kan worden gehouden. Franciscaansche Derde-Orde Yper. Bezoekt de 2* Franciscaansche missieten toonstelling van 7 tot 15 Oogst in de loka len der FL Harteschool, 34, Capucijnen- straat. Zondag, 7 Oogst, onder al de mis sen, sermoen in het Paterskerkje der Kruisstraat, door Eerw. Pater Hddebert Prefers van Roeselaere Capucijn, zendeling in Congo. Zondag 14 Oogst, te 3 uur, een mooi Missiefeestje en voordracht met lichtbeelden door denzelfden P. Hildebert. De Tentoon stelling is den geheelen dag open en zal duiten op O. L V'. Hemelvaart, 's avonds. Wij doen een vurigen oproep tot alle missievrienden,, inzonder tot onze geliefde Derde-Ordelingen van Yper en ommeland, tot al de Vereenigingen van het distrikt,om deze tentoonstelling te bezoeken en dit bij uitstek franciscaansch werk te steunen, ten bate hunner broeders in St Franciscus, de missiën der Capucijnen. gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Tuinprocessie.In degroote processie v. O. L. V. van Tuitte gaat de Derde-Orde voor de tweede maal, met haar puike vlag, het beeld van Franciscus en haar streng Franciscaansche groep der H. Elisa beth, gevolgd van de leden die geen vaste bediening uitoefenen. Dat heet een preek naar het hart vari Franciscus.' Kunstvorming. De zoo belangrijke als welgevolgde voordrachtlessen voor kunstvorming zijn stop gezet gedurende het verlof, Fialf September zullen ze weder aanvang nemen. Al dezen die ze volgen zijn er uiterst voldaan over en 't en is dan ook niet te verwonderen, dat hun getal nog aanhoudend voortgroeit. Vestingen. Wij kunnen onze stads- genooten niet genoeg aanzetten een wan delingsken te doen langs de tot nu toe omhewandelde vesten van aan de Rijsel- poort tot aan de zwemkom. De verfraaiing welke we daar sedert eenigen tijd bespeu ren is merkbaar en de Yperlingen zullen hoogst tevreden zijn hunne oud-gelief koosde wandeling weder te vinden. Wij bieden onze Schepen H. R. Declercq er on zen bestefi dank om. 1 lij haalt er eer af. Verloren of gestolen. Zondag rond den avond kwam eene vrouw van Roesse- laere met den tram van Kemmel. t'Yper gekomen, bestatigde zij dat zij haren geld beugel inhoudende 265 fr. kwijt was. Dadelijk wederkeerende naar den tram zocht zij hem vruchteloos. Zij vond zich verplicht bij kennissen te gaan om geld te lecnen ten einde te kunnen wederkeeren. Tuyndag Onder de vele aantrekke lijkheden welke met de foor op de markt zullen staan, tellen we Carrousel-salon Marrecau Velodrome Cayton Cirk De- meyere Houpla, De Vrouw Spinnekob; Luchtcarrousel Bintein enz. enz_ Toeristen. Nog nooit van 's menschen geheugen hebben wij zoo vele automobiels qp de Markt en aan de Zegeboog zien staan dan wel Maandag laatst. Wij telden er niet min dan 100. Alles leefde. Diefte. Tusschen Zondag en Maan dag hebben onbekende dieven den looden darm der, op de Ligy Tuinwijk staande pomp uitgedolven. Waarschijnlijk mannen die gaarne zouden Tuindag vieren. De dieven zijn wellicht niet ver te zoeken. Nazareth Wij hadden gedacht dat wij aan de oud-behoeftige Yperlingen, die sedert jaren en jaren te Handzaeme ver pleegd worden, met Tuyndag een deugd doende nieuws gingen mogen mededeelen namelijk de aanbesteding van het Nazareth Ongelukkiglijk wezijn nogmaals bedrogen. Van aanbesteding nog geen sprake. En is er nu nog geen geld na al die verkoopin- gen Wij moeten het vlakweg zeggen dat het toch een beetje oyer zijn hout gaat De oorlog is 9 jaren gedaan en tot nu nog geen hoop zelfs voor onze algeslaafde oude mannen naar Yper weder te keeren. Nijverheidschool. Donderdag 10 Oogst om 3 uur zal de afkondiging der uitslagen plaats hebben, in de lokalen der school. De werken der leerlingen zullen tentoon gesteld worden op Donderdag 10, Vrijdag 11, Zaterdag 12 en Zondag 13 Oogst van 10 tot 13 uur. Koersen. Zondag hadden alhier de paarden koersen plaats. Buitengewoon schoon weder en veel volk. Uitslagen hieronder Prijs van de vlakte 8 aan ,t vertrek. 1. Joyful Spirit eigenaar Vanhoutte. 2. Edda Claerhout. Prijs der beschermende leden10 aan 't vertr. 1. Ecrin eigenaar J. Verstraete. 2. Favorite FI. Peccu. 3. Liseron A. Vercruysse. Prijs der Bondgenooten 1. Reine des prés eigenaar H. Bals. 2. David Marisse. 3. Quanielie Lannoo. Prijs der gaanderijen 1. Echalotte eigenaars Oebr. Talpe. 2. Donna Kessy E. Verroken. 3. Wavre C. Debruyne. Groote prijs van Yper. 1. Rully eigenaar Roelens. 2. Romulus FED. Pop. 3. Rayon V. Bouckaert. 4. Quin-Clan Degroote. Twist. Maandag avond werd Mijn heer Defontaine van de Meenensteenweg in de Statiestraat lastig gevallen door een Wandelaar. Van woorden kwam men tot daden. De twistzoeker werd opgeleid om... verderen uitleg te geven. Wandeling Vrienden, gij moet met deze dagen kost wat kost een wandelings ken doen langs de Vlamertinghe steenweg om eens te zien en te bestatigen hoe de ar me weesjes daar gelogeerd zijn. 't Is effen af prachtig en dezen die er voor moeten zor gen mogen zich een pluimje op den hoed vesten. Zij verdienen het ten volle. Kilosofïc In zeker weekblad, zich noe mende tweetalig, waar regelmatig de twee de taal sprekende bevolking in hare hoog ste gevoelens gekrenkt wordt, las ik nog onlangs enkele hatelijkheden tegen de Vla mingen, onderteekend door een Franschen naam bruykre.Ikdacht, zeker een heer schap met nen mooiklinkenden echt vlaamschen naam en die om zijn afkomst te verbergen en zijn rasgenooten gemak kelijker te kunnen bekladden,! nen lapnaam noodig heeft. Vlaming zijnde en weetgie rig uit natuur, zette ik mij aan het zoeken naar de bediening van dezen uitheemschen naam. Ik vond Boschstruik met harde wortels waaruit men pijpekoppen snijdt» Mooier kon het waarachtig niet, zich ver bergen achter boschstruiken om ongekend zijn venijn te spuwen op de Vlamin gen. Indien men niet lastert indien men overtuigd is dat men het recht en de waar heid dient, hoeft men zich niet te verbergen achter boschstruiken. Ik dacht, de wortel - de plant, dus van «bruvère» maakt men pijpekoppen. hoe symboliek. Een pijpekop wordt door ande ren opgestopt en hoe meer anderen er in stoppen, hoe meer rook uit een pijpekop kan gehaald, een pijpekop rookt dus door den wil van anderen Een pijpekop kan ook stinken als hij te veel rookt of als hij met slechte waar wordt opgestopt, dan moet hij eens goed gerei nigd of anders wordt hij door deopstoppers in den vuilbakgegooid.Pas op, schrijvelaar, laat niet te veel ofte vuils in uwen kop stam pen, leer aan den pijpekop, gemaakt uit BRl'YÈRE Kerkdiefte. Woensdag namiddag om streeks twee uur had men in de Kerk der E. P. Carmelieten, de kaarsen gaan aan steken welke bij het beeld van de H. The- resia, in zilveren kandelaars staan. Eenigen tijd nadien toen een der E. Paters door de Kerk ging bestatigde hij dat de kostelijke kandelaars verdwenen waren. Eeremis Zondag laatst werd in de S' Maartenskerke de eeremis opgedragen van Pater Samijn, Barnabiet, student te Ro me. Pieter Samijn is de broeder van Antoon Samijn, Gemeenteraadslid en Schepen te Dixmuide, rond wiens naam door de libe rale belgo-fransche pers zooveel kabaal ge maakt werd. Het valt aan te stippen hoe het puik der West-Vlaamsche Katholieken te vinden is bij die zoo verwenschte Nationa listen. Hoe Vlaamscher, hoe vromer; tis'tge- val bij de Vlaainsche meisjes waar 't getal roepingen voor de Missiën overgroot is en bij de studenten en bij de zoo gehate petits vicaires». Waarachtig een hopeloos geval Vrienden en kennissen worden uitge- noodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gelezen worden tot zielelafenis van de overleden ouders van Mej. op Woensdag 10 Augustus om 9 uur in St Pieterskerk. Vrienden en kennissen worden beleefd uitgenoodigd het JAARGETIJDE ie willen bijwonen die zal plaats hebben op Maan dag 8 Oogst om 9 uur in de kerk der EE. Paters Ongeschoeide Karmelieten tot zielelafenis van Jufvrouw ■rt*hÉ fil» EAMagaWgM Heer en Vrouw Leon Sinaeve-Parreyn, Kalfvaart Yper, mogen hun vrienden en kennissen de blijde geboorte melden van een lief zoontje. Het werd onder den naam van ANDRIES gekerstend. Yper, 1 Oogst 1927. DE »O^DEft&ORF Huis Gezusters ROEDOLF RlJSELSTRAAT, 21, YPER. Buikgordels ln alle modellen Veerkrach.ige windsels voor Damen ïicaiFism EconomiSGii Verbond Afdeeling Yper-Poperinghe. Zondag 1,1, vergaderden in 't Vlaamsch Huis te Poperinghe rond de dertig zaken- menschen uit het Westland. Zij hadden als doel het stichten eener afdeeling van de machtige vereeniging V.E.V. die te Ant werpen haar hoofdzetel heeft. De alge- meene Sekretaris M. Van Caeneghem heeft in zakelijke taal uiteengezet wat V.E.V. is en wat het wil. De Vlamingen moeten zich vereenigen op gebied van handel, nijverheid, en fïnantie willen zij, als volk, hun plaats ver overen waaraan zij, als volk, recht hebben. Brussel heeft lang genoeg reeds de Vlaam- sche, zuur gewonnen en hard bespaarde centen, in haar koffers gedraineerd om ze dan later in een of anderen vorm tegen Vlaanderen uit te werken. Zoolang wij geen finantieele macht worden, zoolang ook zullen wij dansen zooals zij fluiten. Brussel houdt den aap met onze theorie-mannen, dichters en meetinghouders. Brussel en franskiljonie zullen beven indien wij -iet Vlaamsche kapitaal in Vlaamsche handen doen gedijen. Met die gedachte bezield stichtten wij op 31 Juli 1927 de afdeeling V.E.V. Yper- Poperinghe. Het bestuur is samengesteld als volgt M H. Schmidt, Yper, Voorzitter; A. Denis- Lebbe, Poperinghe, Ondervoorzitter, Del- putte, Poperinghe, Sekretaris (Bestuurder der Bank voor Flandel Nijverheid.) FEESTWIJZER Om 18 u. Klokkengelui. Om 20.30 u. Concert op de Groote Markt door de Har monie Ypriana. Om 9 u. Rouwdienst in S' Niklaaskerk voor de gesneuvelde Ypersche soldaten van wegens de V. O. S. Om 15 u. Prijsdec- ling voor de leerlingen der Stadsjongens- school, in de Middelbare school. Om 20.30u. Concert op de Statieplaats door de Harmo nie Ypriana. Om 16 u. Concert op de Groote Markt door de Harmonie Ypriana. Om 21 u. VOLKSBAL in de Malle. 7' Jaar (Groote Prijs van Yper). Om 14 u. Prijskamp voor t lijnvisschen aan de Kaai, door de Maatschappij Fronthengelaars». De zeer politieke handelskamer van 5 per, die- t gekend onhebbelijk werkje tegen de Vlamingen alhier verrichtte, had veel beter haar tijd en invloed gebruikt om haar kweekelingen aan te manen eerlijk en rechtvaardig tegenover de Engelsche bede vaarders op te treden. Zoo er iemand de persche bevolking groot nadeel aandoet dan zijn het wel dezen, die, als ze er de gelegenheid toe hebben, van de bezoekers

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2